صفحه 49

این زمان شاهد چهار فصل هنوز در طبیعت هستید و بسیاری از باقیمانده زیبایی‌های طبیعت قدرتمندی که آب فرشته و خاک قدرت در قبل از حمله آتش برای کودکانشان گذاشتند و رفتند، هنوز درصدهایی از آنها برای آخرین تصمیم ، از روشنایی اندیشه متوسط در تمام انسانهای کره زمین وجود دارد اما آینده ای وحشتناک با روح فعلی انسانها در کالبد موجودات ضد طبیعت ، انسان در صورت تکامل نیافتن خواهد داشت فقط در یک درصد تصور ناتوانی کودکی خودتان را که اندام و ظاهری متفاوت با امروز داشتید در شکل و در اسارت کالبد و جسم یک حشره و یا میکروب ببینید همه چیز را می فهمید و حس می کنید و در فاضلابی و در کثافتهایی و یا با مواد شیمیایی و در گرمایی که به خورشید پیوند می خورد به شما حمله توسط روح زندانی شده در کالبدی دیگر به یکدیگر و مشابه خودتان هر لحظه در انجام شدن خواهد بود ، روزی یا هفته ای چند صد مرحله می میرید و زنده می شوید زندانی انفرادی با تمام حواس مختلف امروزتان و در خاموشی اندیشه مثال حیواناتی که در کشتارگاه‌ها امروز اسیر ناخواسته کردید کودکی و ناتوانی و زندان و اسارت در جسمی دارای اندیشه خاموش را در کنار یکدیگر و در زجر و عذاب و گرما و اتش در توجه عمیق و در سکوت و در تنهایی به همه این مطالب تفکر کنید. حس خود را در کودکی و ناتوانی در مقابل یک چنین شکلی در بعد از مرگ و زنده شدن دوباره خودتان و در کالبدی اسیر و زندان در جایگاهی که اصلا آن را نمی شناسید تصور کنید نتیجه این خواهد بود که امروز باید آغاز خواسته های اتش قدرت را که به ما بد و خوب را و راهنمایی‌های لازم را می کند توجه کرد حتی با وجود اینکه او از ما دگرگونی فردی و شخصی ما را نمی خواهد و تربیت تکامل یافته کودکان را ، با برنامه ریزی امروز سیاستمداران با کمک مردمان هر کشور می خواهد ، باید و بهتر آن است که سرعت در آغاز را از خود شروع کنیم چون مقیاس و اندازه ١٠٠ سال زندگی در کره زمین در مقیاس صدها هزار سال در کالبد موجودات غیر آبی و خاکی و اسارت در شکل ورود به لباسی خارج از اندازه و کثیف در پوشش روحمان خواهد بود دلیلی حتی کوچک وجود ندارد که آتش قدرت بخواهد ما را فریب دهد چون او امروز در حال نتیجه گیری از علاقه مند کردن انسانی در تاریخی و روزگاری که آتش را به انسان پیوند زد آمده است و اندیشه ما تاریک و مانند قبل از ورود آتش نیست و چه بخواهیم و یا نخواهیم روشن شده است و کودکان آتش قدرت انرژی آن را برای روشنایی و مانده گار و فعال و در پژوهش و علاقه به علم و آگاهی و شناخت گذشته و آینده به انسان می دهند. نتیجه این است که اگر به خواست او آتش را خاموش کنیم و به طبیعت کودکانمان را راهنمایی کنیم و تکامل انسان را بوجود بیاوریم چه منفعت و سودی او خواهد برد ؟ به انواع ناشناخته آن بیندیشید او در مطالبی که هیچکدام غیر عادی نیست و جلوی روی ما گذاشته است هیچ نوع خواسته نامعقول و یا غلطی در بررسی های به عمل آمده توسط نویسنده و افرادی که در جریان و بررسی و مطالعه قرار گرفت ، یافت نکردند به این دلیل می توانیم به کمک سیاستمداران در سراسر جهان برویم قطعاً اگر در جهت خواسته های قدرت آتش یا چیزی به دست می‌آوریم یا چیزی از دست نخواهیم داد و اما نمی توانیم میلیونها سال در اسارت را فدای ١٠٠ سال ، حتی در نشاط و درکنار آتش بودن بکنیم و قرار بر این نیست که ما کودکانمان را برای آتش قدرت قربانی کنیم و قرار این است که کاری که خودمان نکردیم و در عمق طبیعت قرار نگرفتیم و طبیعت را نابود کردیم کودکانمان را در مسیر طبیعت قرار دهیم فقط به فاصله ای که در عرض و طول یک وسیله در جاده ای برای حرکت و نیاز به ایستادن ها در جایگاه های مختلف دارد بیندیشد و همین وسعت را اگر به طبیعت و خاک حاصلخیز تبدیل شود چه تعداد حیوان و انسان می توانند در عبور از آن قرار بگیرند ؟ چه میزان اکسیژن به کره زمین و چه میزان محصول غذایی طبیعی   می توانیم داشته باشیم ؟ هزاران هزار دگرگونی کوچک و بزرگ با اقدام به جاده ای و منطقه ای را به طبیعت بدون آتش ساخته شود حاصل خواهد شد اما تصور گسترش و حتی ثابت نگه داشتن همین شرایط امروز کره زمینیان را تفکر کنید حاصل نهایی وحشت در پایان بررسی های شما خواهد بود. آتش قدرت تایید می کند که با این همه حجم وحشتناک زشتیها در آینده  با اندیشه و تفکر، رفتن به گذشته را ، اگر امکان به قبل آتش رسیدن بود به آینده در نبودن تکامل ترجیح بدهید و نمی توانید فقط یک راه دارید که به آینده بی اندیشید. دلیل این است که هر چه که به جلو میرویم نابودی و دوری از یکدیگر و تنهایی در زندگی و ترس های مختلف  ، بخصوص هنگام مرگ را بیشتر حس خواهید کرد. شاهد آن هستیم که هرچه از آتش گسترده تر میکنیم طبیعت و هر چه که در آن است محدود تر می شود یکی از آنها که روبروی نگاه ما می باشد نیاز به افزایش بیمارستانها و نه کاهش آنها است نشانه واضح از یک آمار کاملاً روشن برای آینده انسان می باشد به این علت باید به خواسته های آتش قدرت در جهت کمک از کودکانمان در آینده کره زمین بهره‌برداری نماییم نویسنده زمانی که از ناتوانی و بی استعدادی خود در نوشتن مطالب به اتش قدرت می گوید و چرا او انسان های دیگری که توانمندی نگارش و آگاهی به زبان های مختلف دارند را انتخاب نکرده است او تایید میکند چون تو (نویسنده)این مسائل را در شکل ناقص معتقد بود و درک مطلب و اجازه ورود من (آتش قدرت)در اندیشه خود را بهتر می داد و اینها برای من آتش قدرت مهمتر از ثروتمندی یا قدرتمندی یا توانمندی در نگارش و یا مترجم بودن چند زبان ارتباطی بود و البته مانند نویسنده بسیاری انسان‌ها هستند و گزینه من و انتخاب او مواردی مانند گسترش قانونی آتش از طریق انتقال بیشترین مواد آتش‌زا به شکل زغال از دورترین نقاط جهان به دیگر نقاط توسط همین نویسنده قبل از به خود آمدنش هم بود و نامی که برای اعمال اقتصادی خود گذاشت و نام شرکت آرام سوز بود که با اعمال خود و تمام انسانهای کره زمین و اعمالشان هماهنگ می باشد آگاهی از اینکه قطعاً در انجام گرفتن این اقدام یعنی کمک به تکامل کودک نویسنده از اولین معتقدان خواهد بود‌و منافع خود را بسیار خوب میشناسد و همچنین در منطقه‌ای که به دور از هر نوع تعصبات دینی و مذهبی قرار گرفته است و آن از دورترین نقاط کره زمین به نام آلاسکا و به دور از تعصبات مذهبی قرار داشت و در سکوت و طبیعت شرایط این ارتباط را بهتر آتش قدرت انتخاب کرد و مکان مناسبی که می‌توانست در زجر و عذاب کمتری و کوتاه‌تری ارتباط با اندیشه ای که مربوط به انسانی آبی و خاکی بود مرتبط شود  چون آتش قدرت آگاه می باشد که نویسنده منافع آینده خود را کاملاً در این دستورات و خواسته یافته است و همچنین به خاطر علاقه و یا عشق به آتش قدرت این اقدام را انجام نمی دهد و هیچ امتیازی هم در مرگ او با دیگر انسانها  نخواهد بود و هر نوع عملی که انجام می گیرد اگر به موفقیت در شکل کره زمین توسط همه گروه تا انسانها برسد شامل همه و حیوانات و طبیعت خواهد بود و من (آتش قدرت) هیچ زمان تاکنون هیچ انسانی را به شکل برگزیده جداسازی و انتخاب نکردیم اما اگردر تأییدات و آنچه که من از انسان می خواهم در بخش کاهش جمعیت ٩١٪‏ در کره زمین طی ٨٨ سال اول و انتقال خواسته های من به گوش جهانیان رسید کمک دیگر در ارتباط من با انسانها در ٨٨ و١٧۶ سال بعد انجام خواهد پذیرفت و البته در کالبدی دیگر خواهید بود و به شکل کلی اگر انسانی هم به تکامل در تنهایی و حتی ۹۹% انسان های باقیمانده در ٩٪‏ از ٩١٪‏ جمعیت  باقیمانده از کاهش جمعیت انسانی در ٨٨ سال بعد ، اگر مرحله اول تکامل را با کاهش جمعیت برنامه ریزی کرده باشند باید همان یک درصد هم با آشنایی و اعتقاد و ایمان و بدون ترس و وحشت به تکامل و ورود و ادامه و اعتقاد برایشان‌ در آگاهی بوجود بیاید و به همین علت کاهش جمعیت و نیاز به کودکان و تربیت جدید آنها اولین اقدامات باید باشد دانشمندان و نوابغ و پیامبران و اسارت آنها در کالبدهای من آتش قدرت را به انسان اعلام می کنم و روزی که توانستید به کمک کودکانتان اولین روح را از کالبد موجودات من خارج کنید آن زمانی خواهد بود که شاهد شروع عظمت در زیبایی خواهید بود با افزایش موجودات همراه و موافق و هماهنگ با طبیعت روح آنها را به جای این که در شکل مثبت و افزایش دادن با روح خودتان در کالبد موجودات ضد طبیعت قرار دهید  می توانید در شکل منفی و در جهت کاهش و خروج روح این ارزشمندترین انسانهای کره زمین از دایره آتش ها و کا‌لبدهای من خارج نمایید و این زمان آغاز خروج لذت برای قدرتهای مورد توجه و تکامل یافته خالق من خواهد بود اندازه متفاوت حیوانات و دارا بودن  روح یکسان در کوچکتر از یک مولکول در کنار میلیاردها مولکول و اتم جابه‌جا می‌شود و در شکل جانداری بزرگ مانند فیل و اسب و زرافه ای و یا میکروب و حشره ای زندگی را بنیان می گذارد در کوچکتر از اتم همانگونه که منظومه شمسی با تمام عظمتش از نقطه ای در تاریکی ها توسط خالقم به بیرون آمد انسان و حیوان هم از نقطه کوچکتر از مولکول و اتم متولد می شوند و در همین نقطه کوچک تمام فترت و ذات آفرینندگان مانند مهر و محبت مادری و درد و شادی و لذت انتقال داده می‌شود و تمام هر آنچه مشترکات انسان و حیوان می باشد از قبیل فرار از مرگ و یا ترس از ناشناخته ها و حوادث ناگهانی همه در این کوچکتر از اتم در کالبدهای مختلف جابه‌جا می‌شود.

صفحه 48

انسان من (آتش قدرت) را در بیماریها ! در درون آهن پاره هایی که توسط آتشهای من ساخته شده است و در آن فریاد کمک می خواهید! درون آب جوشی که نمی تواند در برخورد با بدن خود، تحمل درد آن را کنید!  توسط پشه و مگس که بعد از حمله آتش زادگاهشان  و غذایشان آلودگیها شده است ! در زمان مبارزه برای زنده ماندن و از دست دادن اعضای بدنی که عمر هزار ساله برای آن تنظیم شده بود ! در جنگها ، غیر طبیعی زندگی کردنها ، فضای سرسبز و غذای سبز و طبیعت محدود داشتنها ، در هر نوع بدبختی و زجر و عذاب که رشته و مسیر آن را دنبال کنید به حمله آتش در تاریخ و تاثیر آن ، تا به امروز خواهید رسید. اگر انسانی بتواند درد و زجری را در نقطه ای یافت کند که مبدا و ریشه آتش به جز زمان حمله و ورود و وابسته شدن انسان به  آتش ، در نقطه تاریخی دیگری یافت شود من هر چه او خواست به او خواهم داد به این علت علم و عقل مبدا تمام مشکلات کره زمینیان را به واقعیتی قابل اثبات تبدیل می نماید و و دلیل هر پدیده و بخصوص آتش و دگرگونی و تبدیل اندیشه خام به پخته شدن در ناملایمات و نابسامانی‌های تاریخ تاکنون ، دلیلی هماهنگ با علم را توسط آتش قدرت به شکل تکامل قابل قبول برای تمام موجودات طبیعی از انسان می خواهد انسان در حال آزادی مواد مخدر با آتشی می‌باشد که روزی من اولین حیوان را به انسان شدن و از راه رفتن به نشستن و لذت بردن با آتش از طریق آن مشغول کردم . انسان  به فریب دادن خود در زمانی که منافع کنار گذاری لذتهای از آتش درآمده اش را می بیند عادت کرده است او آگاه است که این گیاهان و همه آن چیزهایی که پراکنده در طبیعت است امکان تغییر با  آتش و لذت و دود و مواد مخدر و مرتبط با آتش هم می تواند داشته باشد اول در شکل خام به شکل خوردن و لذت بردن و برای پیشگیری در جهت توانمندی بیشتر بدن بوده است. بهره برداری با آتش در انها فقط برای روشنایی اندیشه ارزشمند بود. اما امروز و آزادی در در اعتیاد ، انسان آگاه معتاد شده را اعتیاد در اعتیاد می کند. زمانی من در تاریخ باید زشتی ها را با آتش به وجود می آوردم تا انسان به زیبایی ها پی ببرد و به سلامتی و مفهوم تکامل آگاه شود باید با آتش انسان را در کره زمین تا مرز های امروز به نابودی نزدیک می‌کردم که مقایسه بین طبیعت و تمام موارد از آتش درآمده ایجاد می گردید و باید در حدی کار پیش می‌رفت که زنگ های خطر توسط دانشمندان و محققانی که خودشان عامل و دلیل گسترش آتش و تکنولوژی ها بودند خطر را به انسان ها اعلام می‌کردند تا در ایده‌آل‌ترین شناخت و تصمیم گیری انسان امروز قرار بگیرد من اتش قدرت اعلام می‌کنم که حاضرم انرژی و نیرو ها و کودکان خودم را در رضایت و عادت و علاقه در اندیشه انسان قرار دهم دیگر هیچ سیاره ای و انسانی را در اعتیاد و اسارت و آتش پرستی قرار ندهم و نقطه درصد و شکلی که همه چیز در انسان در این مقدار از اندیشه دگرگون شده است را که مانند دارویی می باشد که مقدار تاثیرش برای هر انسان مشخص شده است در اختیار خالقم قرار دهم و خالق من بر مبنای این زمان و این مقدار دارو برای نجات بقیه سیارات و موجودات و کودکان و انرژی تولید شده من آتش قدرت برنامه ریزی و هماهنگی و نیازهای دیگررا به وجود بیاورد فقط همه اینها به تصمیم و انتخاب نابودی آتش در همه موارد و قبل از آن کاهش هماهنگ جمعیت بستگی دارد و برای تکامل تربیت کودکان باید شروع این دگرگونی ایجاد شود و کره زمین اولین الگو می‌تواند باشد که انسانی معتاد با بودن اعتیاد و مواد آن در اطرافش در علاقه مندی به عقل و با اندیشه روشن توانسته است شگفتی و زیبایی و موفقیت و لذت پایدار درکمک به آتش قدرت ، لذت پایدارداشتن  را برای همه به وجود بیاورد و روزی که کره زمین همه چیز در جایگاه درست خودش قرار گرفته و شاهد دیدار کودکانی به خداوند کوچک تبدیل شده قرار می گیرد آن روزی است که نام من و کودکانم را به اندیشه قدرت تغییر خواهم داد امروز سردتر بودن همه سیارات دورتر از خورشید و پایان ایده آل بودن زمین و نشانه های آماده شدن ونوس همه نشان می دهد که خورشید در حال سرد شدن و کوچک شدن است و انسان به سمت نابود کردن کره زمین است بی توجهی به دستورات اتش قدرت ، شکست در تکامل به شکلی ، در مرحله به مرحله و بالا آوردن درون کره زمین و نابودی همه چیز و سردتر شدن تدریجی خورشید ، و آماده وزنده شدن سیاره ونوس ، برای شروع زندگی موجودات بزرگتر از انسان خواهد شد و روح ضد طبیعت ها ، که از حیوانات و انسان گرفته شده بود و بخار آب در اطراف کره زمین پراکنده می‌شود و کل اقیانوس ها و دریاها در تبخیر شدن بین دو سیاره یکی در مرگ و در پایان به نام کره زمین خواهد شد و یکی دیگر در شروع و تولد قرار می گیرد و روح انسان و حیوان هم همراه با بخار آب ها پراکنده و به دلیل نابودی حشرات و میکروب‌ها در بین دو سیاره تا آمدن فرشته آب و خاک قدرت پراکنده خواهند ماند و آتش قدرت به انسان میگوید که اگر در کره زمین به تکامل درخواستی او نرسید اگر امروزشما انسانها تا این نقطه در اسارت کالبدهای آتش من قرار نگرفته اید می توانید تصمیم‌گیری از طرف آنان که روحشان در اسارت من هستند و پدران شما بودند را بکنید فردا در سیاره‌ای دیگر که من برای اعتیاد کودکی آمدم این احتمال را بدانید که ممکن خواهد بود روح شما از اولین اسارت شده گان آتش‌های من قرار داشته باشد اگر آتش تصمیم به دگرگونی و تبدیل شدن به قدرت اندیشه دارد و در مقابل خالقش می خواهد زانو بزند و در عشق و دوستی با آب فرشته و خاک قدرت قرار بگیرد و در شکلی از انسان کره زمین تقاضای کمک در جهت نوعی از نزدیکی با خالقش را می‌کند و می‌خواهد انسان و حیوان را به طبیعت و آزادی و امنیت برساند چرا به عنوان انسان اندیشمند نباید در را به روی او باز شود تا بتوانید به دنیایی زیباتر وارد شوید درنوع تفکر و هر عقیده ای که بتواند حتی انسان را به گذشته های سرسبز تر و زیباتربا همین شناخت فعلی راهنمایی کند باید استقبال کرد و از تمام انسانهای کره زمین نویسنده می خواهد که امروز در روش و شکل فعلی و عملکردهای کنونی هیچ چیز برای از دست دادن نداریم که بخواهیم آن را محکم برای خودمان و کودکانمان حفظ نماییم و این را باید آگاه شویم زمانی لذت نهایی را خواهیم داشت که دیگر انسانها و حیوانات را در خوشبختی ببینیم به آنچه در اخبار و در اطرافتان میگذرد کمی دقت کنید هر چه بدبختی می شنوید و برخورد دارید از آتشها در اشکال مختلف است تمام عوامل ایجاد کننده در جنگها / تمام عواملی که جنگلها را آتش میزند / تمام آنچه مواد مخدر را می سازد / تمام عواملی که توسط زلزله نابودی پدید می آورد / تمام کشتار حیوانات / تمام نابودی آب و خاک / تمام آلودگی‌هایی که از مواد شیمیایی حاصل می شود / تمام زباله هایی که در طبیعت تجزیه نمی شود / تمام صنایع و تمام تکنولوژیها /تمام بیماریها و در راس آنها سرطانها / تمام مرزها / تمام تکه کردن درختان / تمام نابودی اکسیژن / تمام ضد طبیعت ها و در راس آن انسانها / تمام آلودگی اقیانوسها و دریاها / تمام ضعف انسان و حیوان و ایجاد درنده ها / تمام کویرها و بیابان ها / تمام زندانها و دیوارها و سقفها /تمام شغلهای بیهوده انسانی در جهت رشد آتش / و تمام زنده ماندن های در زجر و عذاب از طریق تلاش با دارو/ تمام ترسها به دلیل شناخت انواع آتش/ تمام انرژیهای نیروگاههای برق به دلیل فراموش صبح زود / ووووووو

صفحه 47

خالق من (آتش قدرت) می ‌توانست شرایطی اجباری و خارج از خواسته های انسان و حیوان ، اجبار در انتخاب را برای همه انسانها و حیوانات انتخاب کند ، در خاموشی اندیشه و آن چه که آب و خاک متولد کردند اینگونه بود. همه هر چه که می شناسید قبل از ورود من در بی انتخابی قرار داشت چون همه چیز در طبیعت آرام و خاموش بود و امروز به شکل دقیق در مورد حیواناتی که در حال نابود کردن و یا شکنجه آنها هستید می‌توانید بفهمید و شاهد بخشی از آن باشید. قبل از آتش انسان و حیوان کاملا اینگونه بودند. آمدن من  به این منظور بود که از مقدار روشنایی اندیشه که به انسان می دهم انتخاب تکامل و یا ادامه آتش‌پرستی را روی میز انتخاب قرار دهم و انسان را به عاشقی یعنی لذت پایدار و تبدیل شدن به رودخانه ای برای انتقال لذت و خوشبختی تبدیل نمایم  در غیر این صورت انسان و حیوان قبل از من دوست داشتن به یکدیگر داشتند و همه این همه تلاش و سختی ها به منظور تغییر دوست داشتن که آفریننده های شما انسان ها برایتان ایجاد کرده بودند و قبل از من وجود داشت به عاشق شدن در مفهوم تکامل و لذت و مهربانی و محبت از عبور از حیوان و انسان برای یکدیگر و کره زمینیان می باشد. مانند نسیم بادی لذتبخش و یا رودخانه و یا حتی غذایی که شما میخورید و لذت آن را می برید و بعد باید به خاک برای لذت دادن به دیگر حیوانات برگردانید و خاک را در تقویت  بیشتر قرار دهید همه اینها یکی از بعد انجام شدن دیگری باید اتفاق بیفتد اما نمی کنید و آنقدر در لذت آتشهای من غرق شده آید که حتی حاضر به این نیستید که کثافتهای خودتان را از عبور از خودتان به خاک تبدیل نمایید من هم برای شما  با دلیل ، اعتیاد به آتش ایجاد کردم که خودتان را پایان همه زندگی و کامل بودن ها بدانید و در نقطه ای که در بالای کوه رسیدید دو مسیر را به شما نشان بدهم و مسیر درست را هم به شما در بالای همین کوه یاد می دهم از کثافت های بدنتان تا خداوندی که ساخته اید که یکتا و برای هر انسان به شکل مستقل در تعلق قرار دارد و خانه و شهر و وطن و حاکمیت به حیوانات و هر چه که می خواهید با آنها انجام دادن را فقط به خودتان متعلق می‌دانید پرهیزکاری و ورود به بهشت را در شکل مستقل و مربوط به عملکرد های فردی خودتان می‌دانید و همه بهترین ها را فقط برای خودتان دوست دارید و در نهایت زمان مرگتان را هم  ، هرچه که با کره زمین کرده اید را در پایان می دانید من آمده ام که انسان را از این بن بست خودخواهی ها نجات دهم و زندگی کره زمینی ها را که مانند همان سدها و بستن رودخانه‌ها و تمام زندگی خودتان کرده اید به عبور از اندیشیدن درست تبدیل نمایم علت کمکم به شما به دلیل دیگر هم می باشد که می دانم آتش چه می کند وامروز همه عوامل و امکانات و فشار پشت سد اندیشه شما انسان ها وجود دارد و آن را میتوانید اگر برای خودتان نتوانستید برای کودکانتان رها کنید و تبدیل به گنداب خواهد شد اگر تصمیم دیگری بگیرید فرصت نهایی ٨٨ سال در یک مرحله و ٨٨ سال در مرحله دیگر و ١٧۶سال آینده مانند بسیاری از این صدها سال که آمدید و سختی‌ها کشیدید به پایان خواهد رسید اما این مقدار سال مرتبط با میلیاردها سال از تولد کره زمین تا به امروز می باشد و امتحان نهایی می باشد که تکراری برای امتحان دیگر در این سیاره نخواهد داشت و حتی اگر اقدامی کوتاهی کنید برای ۱۲۰ و ۱۵۰و ٣٠٠ سال هم فرصت نخواهید داشت و پایانتان مرگهای در درد و زجر معمول و شناخته شده شما نخواهد بود و همه چیز در کالبدی جدید از زشت ترین موجودات آغاز زندگی با روح انسان و با آتشهای من مرتبط خواهد شد من اتش قدرت آمده ام که دلیل عبور انسان از آتش را بگویم تریلیون ها سال است که به دنبال شکستن سد ها و دیوارها و برای عبور دادن لذت برای خالقم می باشم اما توانمندی تکامل انسان با میزان روشنایی اندیشه اش باید هماهنگی داشته باشد و باید اول معتاد شود و علاقمند به آتش تا اندیشه روشن شود و زمانی که اندیشه انسان روشن میشود به رفاه و راحتی عادت میکند  به سمت نابودی می رود ، می بیند و می شناسد و آگاه است حس و منطق درونش می گوید که در اشتباه است هر روز نابود شدن بیشتر و محدود بودن بیشتر را حتی با عمر کوتاهش حس می کند مانند معتادی می باشد که حاضر است همسر و بچه اش را بفروشد و موادی مخدر برای پرواز کردنی که وجود ندارد به دست بیاورد در خانه‌ای در گرما و با دیدن شعله آتش از چوب و یا در حمامی با گرمای آب و یا غذای گرم یا در رختخوابی با سقف و دیوار زندگی نماید و ماشین و زباله ها را می شناسد و شغل خودش را می داند که هیچ نوع بهتر شدنی برای کره زمین ایجاد نمی کند و حتی به نابودی ها اضافه می‌کند آگاهی قطعی دارد آگاهی قطعی دارد که زباله ای که در گوشه ای از طبیعت گذاشته است مقصد نهایی آن ، نابودی طبیعت است کودکی که متولد می کند مانند خودش روزی یک نیازمند به همین ماجرا های نابود کردنها خواهد بود و یک تخریب کننده جدید طبیعت خواهد بود اما متولد کننده و تشویق کننده تولد کودکان میشود امروز زمان دگرگونی رسیده است و آتش قدرت در حداکثر روشنایی برای انسان دلیل و درخواست و تاریخ و بسیاری از سوالات که برای انسان در مجهول قرار داشت پاسخ دقیق داده است با همین مطالب در سادگی ها تفکر نمایید و انتظار این را نداشته باشید که فرمول‌های پیچیده برای تکامل کودک و بوجود آمدن زندگی جدیدی  به شما داده شود یا پیامبری از افسانه ها برایتان ارسال شود بخش‌هایی از این کتاب فقط حس کنجکاوی را تاثیرمی گذارد وهیچ دردی از کره زمین درمان نمی‌کند اما از انسان می خواهد به بخش‌هایی با منافع خودش فکر کند اما باید آیینه ای برای زیبایی و یا زشتی اندیشه داشته باشد که و فقط انتخاب در محدوده گذشته و آینده با همین اندیشه محدود ، بیشتر نخواهید داشت اگرتمام وسایل آتش توسط خالق من از دستان انسان گرفته شود و یا مانند معتادی که از مواد مخدر گرفته میشود و به زندان میرود که هیچ مواد مخدری در اختیارش نیست ، اینگونه اقدامی لذت بخش برای خالق و من آتش قدرت نیست چون مانند رودخانه در روان شدن نمی‌باشد و عبور روشنایی اندیشه مفهومش نیست و فقط نورش ، اگر نور باشد خودروشنایی در خودپرستی می باشد و سد و دیوار بودن است آنها که خالقان انسان هستند عبور دهنده لذت هستند و انسان هم اینگونه بودنش را می خواهند انسان باید مواد مخدر در کنارش باشد و استفاده نکند آتش همیشه و حتی در تکامل هم در کنار انسان قرار خواهد داشت و اما آگاه خواهد بود که چرا آتش حمله کرد؟ چه مشکلاتی را بوجود اورد؟ هدف نهایی چه بود؟ و خوشبختی آن روز کره زمینیان از عبور از آن بوجود آمد.

صفحه 46

شروع خودپرستیهای انسان با حمله و وابستگی به آتش آغاز گردید و مذهب اندیشه ناتوان او را از طریق حماقتها و جستجوهای بی حاصل روشن و روشنتر کرد و علم و نظمی که آتش قدرت به آن وابسته و حاکم است و خواهان بهره برداری آن در هنر خروج از وابستگی به اتش در امروز است گسترش یافت . اما آتش چون نوع حمله خاص و ساکن بودن می تواند نقش اندیشه روشن شدن انسان را بوجود بیاورد ، ساکن شدن در اطراف آتش ، روز به روز گسترده تر شد. نتیجه این همه دگرگونی روشن شدن اندیشه بوده است . اندیشه چه نوع حیوانی هدف حمله آتش بود؟ انسان . انسان با حیوانات دیگر در چه عناصری مشترک است ؟ آب و خاک . روشن شدن اندیشه  برای انسان چرا مهم است ؟ چون می تواند خالق آن قدرتی را که اجازه به آتش قدرت داد که تاثیر گذاری در تولد و آفرینش آب فرشته و خاک قدرت نماید در توجه به نمونه ای از موجودات آبی و خاکی که خود دگرگون ایده آل تر نموده است قرار دهد به این شکل خالق در رسیدن انسان به تکامل متوجه آتش قدرت به عنوان قدرت تاثیر گذار در افزایش محبت و لذت اقیانوس خودش خواهد شد. که باید آب و خاک ، آتش قدرت را در مشارکت مستقیم و هماهنگی با آفرینش خودشان در تولد سیاره های مشابه کره زمین قرار می دادند. این هدف نهایی آتش قدرت است. در این تولد شانس بزرگی آوردید و انسان شدید و اکنون باز شانس دیگری دارید که من (آتش قدرت) به عنوان تنها ناظر اعمال انسان و حیوان و اتش و طبیعت  با خواسته هایم و در این دوره و برای اعلام کردن این آمده ام که چگونه می توانید به کالبدهای ضد طبیعت های من که از آتش هستند وارد نشوید !! چگونه می توانید به لذت پایدار و مجانی و بدون آنکه خودتان از اعتیاد در آتش پرستی خارج شوید از کودکانتان در تربیتی متفاوت کمک بگیرید.  آمده ام و دستورات  خود را از درون کلماتی با شما در ارتباط قرار می دهم  که عامل ابتدایی انتقال علم و روشنایی اندیشه به انسان بود و می توانید در آگاه شدنی که هیچ انسانی تا به امروز از آن برخوردار نبوده است من را بشناسید که بدخواه شما نیستم ولی می توانم باشم ! ولی تا زمانی اینچنین است که منافع خودتان را با همسفر شدن در لذت ، نه در اجبار و دشمنی ، با من بدانید ، سعادتمند می‌شوید. تا کنون در سختی‌ها نیاکانتان با من همسفر بودند و اکنون روحشان در ضد طبیعتهای من پراکنده  و زندانی هستند اجازه خروج آنها و به دام نیفتادن ناگهانی خود شما که این مطالب را می خوانید با تصمیم گیری تمام انسانهای کره زمین می تواند دگرگون شود. امروز به سوی زیباییها می توانیم برویم شاید شانس بیاورید و روحتان در این مرحله از زندگی در کالبد موجودات من نیاید که با اعمال امروزتان در٩٩٪‏ خواهد آمد چون شما باید از حال و لحظه ای که سر حیوان از بدنش را ، در بعد از شکنجه ها جدا می کنید و از تفکیک مسخره ای که به دلخواه خودخواهی‌های آتش پرستی خودتان حیوانات را کرده آید آگاه شوید.  باید حیوان را از روح خودتان در کالبدی دیگر بدانید و آگاه شوید که شما یک تفکیک و جدا شده نیستید و فقط یک صاحب اندیشه روشن شده هستید و به همان شکل که شما قرار از درد و زجر و مرگ می کنید حتی یک پشه و مگس و سوسک و فیل و گاو هم می کنند. به همان شکلی که امروز به دلیل داشتن اندیشه نامتان  انسان است در روزگاری که کالبد عوض خواهید کرد همان حیوان هم دیگر نخواهید بود و به ضد طبیعت  و در لباس و کالبد جدیدی تبدیل خواهید شد.آگاه نبودید که چه کردید ولی روح شما درد آن را حس خواهد کرد و قطعا این را بدانید که پایان این دوره از زندگی انسانی ، شروع زندگی جدید در کالبد حیوانی در کشتارگاهی برای اسارت روح یکایک تمام انسانهای کره زمینی خواهد بود.  اندیشمند بودن و انسان شدن و به شکل کارمند و کشاورز و پیامبر و پادشاهی از کشوری در حال زندگی کردن بودید و یا هستید اما در پایان زندگی و به دلیل به آگاهی نرسیدن جمعی و کره زمینی به ضد طبیعت شدن ها ، در زجر و عذاب تبدیل می گردید. در نوع گوشت خواری و آتش پرستی تان و در تولدی دیگر و جذب روح در گاو و یا مرغ و یا موشی و یا ماهی شدن از طریق کشتارگاه ها و با اسفالتی داغ را که برروی کرم خاکی بی گناهی ریخته بودید ، که آمده بود اکسیژنی و غذایی بیشتر به گیاهان و درختان شما بدهد از طریق زندگی در کالبد همانها و ورود به ضد طبیعت های من اتش قدرت به آرزوی نادانی بیشتر خودتان یعنی نابود کردن همان عوامل پیوستگی طبیعت ملحق و پوست جدیدی خواهید انداخت و مهمان همیشه گی من آتش قدرت می شوید اما با تمام زشتیهایی که با شما سخن می گویم  و برای اینکه دراسارت کودکان من و کالبدهای موجودات من قرار نگیرید این توصیه را می کنم اگر آنقدر عاقل و در سرعت عمل و اندیشه روشن قرار داشته باشید که تا این زندگی یا زندگی بعد به اسارت کودکان من در نیایید باید تا می توانید عوامل آتش را در اطرافتان کم و کمتر و در نهایت توسط کودکانتان نابود نمایید عواملی مانند کشتارگاه‌ها – جنگ افزارها – اعتیادها در انواع هر آنچه دود و گرمای مصنوعی تولید می شود – جلوگیری از گرمای مصنوعی – نابودی مواد شیمیایی -تمام قطعات از آتش در آمده را محدود نمایید . اگر امروز به دلیل نابودیها و کمبود و هزاران فاجعه و مرتبط با آب  و خاک پی بردید به دلایل آن است که همه از ترکیب با آتش است و از طریق فاضلابها و زباله ها انتقال می یابد و با نام آگاهی ، بخصوص در پرندگان ، آنها را یا با مسمومیت با زباله ها و یا تولیدات ساخته آتشهای من نابود می نماییداما خود را به حماقت موقرانه زدید. اعمال امروز انسان برای کودکانتان و به خصوص کاهش جمعیت می تواند دیرتر شما را در اسارت کودکان من قرار دهد به این علت در توجه به کره زمین و نیازمندی آن به تکامل و تربیت نوعی جدید از انسان ها و ایجاد طبیعت گسترده در هدف این کتاب در ابعاد مختلف آن بسیار دقت نمایید. در درخواست از آتش قدرت برای معجزه ای و نشان دادن به تمام انسان ها و قبول کردن مطالب این کتاب توسط همه آنسانها و بی نیازی به اینکه ارتباطی در اندیشه توسط یک انسان و در دنیایی که همه شاهد  تکرارها هستند و به این دلیل نویسنده می خواهد به جای این کتاب اتش قدرت از طریق معجزه اقدامی نماید جواب این است به نکات زیر با دقت توجه کنید : اندیشه در حد امروز انسان که از هزاران جنگ و درگیری و نابودی طبیعت و حیوانات برای انسان به وجود آورده ام و نقطه ای که میتوانید اندیشه را در آن ذخیره کنید رامن با دلیل امروز و انگیزه دیروز در شما فعال کردم و توسط آتش هایم و ترکیب کردن همه مواد توسط آتش و علم و تکنولوژی و صنعت به شما این امکان را دادم که از لذت بیشتر در اندیشه ای گسترده تر بهره ور شوید اگر قرار بر این بود که اجبار و یا معجزه و حتی همین کتاب تمام اشتباهات شما را پاک سازی در شکل فرمان و فرمانبری انجام پذیرد ، به چه دلیل این همه تاریخ از زشتیها و ایجاد روشنایی ها و توانمندی محدودی از تصمیم گیری به انسان داده شده است ؟ تمام این زشتی ها و زیبایی ها فقط به دلیل در خواست من برای شروع تکامل کودک است که شما در میزان متوسط در روشنی عقلی و علمی برسید و اگر منافع خودتان و منافع کره زمین را نتوانید تشخیص دهید و انتخاب اعمالی که من از شما درخواست کردم را به هر دلیل انجام ندهید نوعی اشتباه  مجدد را ، که در هر دوره ، روحتان در کالبدی و در سیاره ای انجام داد دوباره تکرار خواهید کرد. مانند هزاران سیاره که نتوانستند جمعیت را کاهش دهند و آتش را خاموش کنند و یا به حد نساب و خواسته روشنایی اندیشه من نرسیدند و نابود شدند و کودک را در کنترل و در طبیعت و تربیت خاص و درخواستی  من قرار ندادند و من تاکنون صبر کردم و شاید تا میلیاردها سال دیگر باید صبر کنم. شما هم اشتباه دوباره که پایان تمام اشتباهات شما نخواهد بود انجام داده اید  تا دوباره در سیاره دیگر با شما به همین ترتیب ارتباط دوباره برقرار کنم آنچه که مهمترین بخش تکامل است آگاهی از کردنها و نکردنها است من اتش قدرت امروز می توانم به دنبال لذتهای خودم و کودکانم بروم و بی توجه به عبور لذت از خودم به سمت خالقم باشم این انتخاب من است که اینگونه عمل می کنم و به این دلیل نیست که خالقم نیازمند ایجاد تکامل من است بلکه عبور لذت من را از غمگینی و زشتیها ، به زیبا شدن ، تبدیل می کند من آتش قدرت با امدن و دادن این اطلاعات همه انسانهای کره زمین را در حد ٢١٪‏از روشنایی اندیشه به شکلی قرار داده‌ام که کاملاً از وقایعی که گذرانده اند و در پیش دارند مطلع شوند و دلایل آمدن آتش و تمام ایجاد تاریخی غم انگیز و دل انگیز را که برایشان به وجود آمده است را آگاه شوند لطف بزرگی در حق شما انسانها امروز انجام داده ام و به دنبال بازی برنده برنده با شما هستم امیدوارم که بتوانید آن را درک نمایید و تصور نکنید که بی دلیل آمدید و زندگی می کنید و هر کس به راه خودش می رود و عمرتان به پایان می رسد شما را متوجه این موضوع می کنم که هدف من به شما رسیدن نیست و به خالق از طریق شما رسیدن است شما انسان ها را به این متوجه می کنم که در تکامل می توانید و باید به جایی برسید که از من گذر کنید و آن زمان است که نجات پیدا می کنید که به لذت پایدار برسید یعنی ایجاد لذت را در خودتان متوقف نکنید و تلاش کنید که عبور دهنده لذت و خوشبختی و شادی و زیبایی ها از خودتان به گروه تمام کره زمینیان شوید روزی به تکامل می رسید که آتش خاموشی کامل پیدا کرده باشد و آن زمان و در مسیر رسیدن به آن پی می برید که نه راه آن که نیاکانتان رفتند و نه این می باشد که امروز در حال انجام آن هستید فقط قدرت خواستن شما و رسیدن به نقطه ای که به خودتان بیایید می توانید به خالق من نزدیک شوید و آن زمانی خواهد بود که من خالقم را متوجه شما سازم و توجه او را به سیاره ای که نابود نشده است و خورشیدنمی تواند به خاطر توپی از اکسیژن شدن زمین سردتر شود و در تفکر و علم و عقلی که من آن را بوجود آوردم در تلاش و توانمندی من و انسان قرار گیرد و شما به عنوان الگو در تکامل شناخته شوید فقط تنها شانس تمام  انسانها کودکانشان هستند و من باز هم مانند روز اول که به زمین آمدم به آنها نیاز دارم اما این زمان متفاوت از آن روز است و برای ترک اعتیاد است که انسان در آگاهی کودکانش را از ورود به آن آگاه سازد. چون اگر شما تلاش کنید ارزش آن و هم دلیل آن و هم تداوم در آن و مراقبت و توجه در آن را به شکل برنامه ریزی و تلاش به ثمر برسانید لذت پایدار را به خود و دیگران هدیه خواهید داد.

صفحه 45

تمام انسانهایی که اعتقاد به دستورات اتش قدرت می یابند باید نکات زیر را برای ورود و اعتقاد و روشن کردن تمام تاریکی‌ها و برای همیشه و در هر اقدامی که در جهت خواسته های آتش قدرت به کار گرفته می شود در نظر داشته باشند ١- هدف ابتدایی شناخت منافع شخصی انسان فقط در محدوده  آنچه که تربیت کودکان به عنوان آخرین هدف به وجود می آورد و یا ممکن است صدمه به شخص و یا اشخاص و یا کره زمین بزند در بررسی و پژوهش قرار دهند. ٢- کمک به سیاستمداران و رهبران مذهبی در دوستی و شناسایی منافع خودشان  و تمام انسانها و هر چه در کره زمین در پیوستگی وجود دارد و در جهت دستورات اتش قدرت روش اندیشیدن و انتخاب و در نهایت ارتباط برای آگاه سازی انسانها خواهد بود.٣ – کاهش هماهنگ ٩١٪‏ جمعیت هر کشور در شکل یکنواخت نسبت به جمعیت امروز انها با دلیل جلوگیری از تولد انسان و دلایل آن مهمترین و اولین اقدام معتقدان به دستورات اتش قدرت برای تکامل انسان خواهد بود۴- فرد و گروه و وطن و زن و کودک و مذهب و خدا و شیطان و یا آتش قدرت و طبیعت و نادیدنیها در هر حالتی و حتی پرستش منظومه شمسی که در بخشی از آن زندگی می کنیم در این اعتقاد قابل قبول عقل و علم و اتش قدرت نخواهد بود و آنچه که هدف ومهمترین است فقط کره زمین و مرزهای آن تا اندازه ای خواهد بود که می‌توانیم در آن و به کمک آنچه که در طبیعت خام و بدون تکنولوژی است در بالاترین نقطه کوهها و یا بالای درختی خود را قرار دهیم. نجات کره زمین و تربیت تکامل یافته انسان در حذف تمام عواملی می باشد که کشف آتش و یا حمله آتش به کره زمین با خود آورد و انسان معتقد باید از چکیده و عصاره و نهایت آن و نتیجه نهایی آن ، که نامش روشنایی اندیشه است در مسیر جدیدی به شکل برابری با حیوانات از نظر حقوق زنده ماندن و آزادی و غذا و همان رفاهی که طبیعت برای انسان بوجود می آورد حیوانات هم باید از آن برخوردار باشند و اتش قدرت نژاد پرستی را فراتر از رنگ پوست تایید می کند و آن یکسان بودن عدالت بین انسان و حیوان می باشد. ایجاد نظم جدیدی در سه مرحله در برنامه ریزی در هر ٨٨ سال ، خود را در کنار دوستی با حیوانات به تکامل برساند. زمانی که انسانها به این آگاهی برسند که انتخاب امروزشان با هدف هایی در میلیاردها سال قبل و آینده مرتبط می باشد و آگاه باشند که این پیام را میلیاردها روحی که در موجودات ضد طبیعت اسیر شده اند و مرگ قطعی خود آنها هم ، روحشان را مانند آهن ربایی به ضد طبیعتها متصل خواهد کرد و همچنین شامل همان انسانهایی می باشد که ما برای آنان و زحماتشان که توانستند روشنایی اندیشه بیشتر و زودتری برای انسان بوجود بیاورند و ممکن بود هر انسانی که امروز زنده است به جای آنها باشد و امروز همه در نوعی شانس قرار گرفته اند که در دگرگونی ها  ، به انسانی تبدیل شده اند و با آشنایی به این واقعیات شاید هیچوقت در اسارت کالبدهای موجودات ضد طبیعت قرار نگیرید و یا اگر قرار گرفتند به آگاهی و با پی بردن به این اعتقاد بتوانند هم آنان که روحشان از اولین تولید کننده گان ضد طبیعتها و شما خواهد بود نجات بیابند. به کمک و آگاهی که به دست آورده اید برای نجات از پرتگاهی که علم و عقل و آینده بدون آنکه خیالی و افسانه و جهنمی و دوزخی باشد به انسان نشان می دهد که آنچه که فراموش و گم شده بود با دگرگونی که برای تولدها و آینده کودکان بوجود می آورید بتوانید تمام تاریخ ظلم‌ها و جنگها و زشتیها و دردها را حتی برای سیارات ناشناخته در منظومه های دیگر دگرگون نمایید و همچنین اجازه ورود احتمالی روح خودتان را در سیاره بعد ، جلوگیری نمایید. مطالب این کتاب برای توجه به سیاستمداران و پیشوایان مذهبی بسیار مهم‌تر می‌باشد چون گروهی از انسان ها سرنوشت خودشان را به بسیاری از این نوع انسان ها واگذار کرده‌اند و اتش قدرت تایید می کند که قبول ظلم برابر با پذیرش ظلم است و سیاستمداران گروهی در کره زمین بیشتر مجانی نبودنها را درک می کنند و روزی آتش را در اندیشه انسان و روشن شدن مغز انسان را که نیاز به رسیدن به کنترل و نظم در اعمال خود را داشت می شناسند و قدرت و اتش را و مرگ و شکنجه و زجر را بهتر درک می کنند چون نوع برخورد با مخالفان خودشان را اینگونه پایه ریزی کرده اند و به این علت آگاه هستند که آتش قدرت زمانی که دستور به اتش و یا توقف آن را می دهد ، سرنوشت را برای آنان ، به عنوان موجوداتی مربوط به کره زمین هم انتقال می دهد. برای سیاستمداران مشکل و یا فرقی در خوش گذرانی و لذتهای زندگی امروزشان مانند بقیه گروههای انسانهای آتش پرست امروز ، در کره زمین نخواهد داشت چون هدف کودکانی هستند که هنوز به تولد نرسیده اند و سیاستمداران را با دلایل بسیار ، نزدیک به عقاید خودش می داند در ضمن این افراد بیشتر با این خواسته های آتش قدرت آشنایی دارند چون هیچوقت اعمالی را بی دلیل انجام ندادند نکته دیگر هیچ نوع منافع شخصی برای نویسنده در آن یافت نمی کنند و هر نوع اتصال به فرهنگ و کشور و یا مذهب و همچنین نکاتی مانند شهرت  و اقتصاد و هر نوع وابستگی که به هر نوع جریان سیاسی و غیره  در تمام مطالب یافت نمی کنند  که بتوانند حق و حقیقتی با سمت و سوی خاصی در آن بیابند می توانید در باور خود در مورد سیاستمداران تعقییر دهید چون این زمان آنها بیشتر آگاه هستند حمله و تسلیم و اشتباه و نقشه و اتش و قدرت مفهومش چگونه است و در مورد این درخواست چون هیچ چیز به جزهماهنگی عقل و علم با واقعیت نخواهید یافت و توجه به خوشبختی درکره زمین به عنوان یک واحد پیوسته در تمام موارد در نظر گرفته شده است و تا پایان کتاب به قطعیت خواهید رسید که دشمنی به نام آتش قدرت به آن حمله کرده است و باید همه انسانها در اتحادی کره زمینی قرار بگیرند و در نظر داشته باشند که اگر هر روز در مقیاس یک درصدی ازروز قبل کره زمین فرسوده تر و نابودتر شود در زمانی برای انسان پایانی خواهید یافت و به این علت اعمال محدود و ناقص با این تفکر که سرعت نابودی را کم نمایید به هیچ عنوان در ذهن و اندیشه خود پرورش ندهید و اگر پایان آن را انواع آگاهیها به ما می فهماند این نقطه و این همه فجایع در تاریخ کره زمین که ارزشمندترین دستاورد و توانایی آن اندیشمند شدن انسان و تاثیر گذار بودن در امروز شده است برای چه دلیل دیگری به جز تکامل می تواند به وقوع بپیوندد ؟ اتش قدرت به کشورهای بزرگ هم این راهنمایی را دارد که همانطور که از نابودی در اکسیژن در کل کره زمین از ١٠٠درصد به ٣۶ درصد رسیده شده است و همراه با آن مکملها و وابستگی های دیگری هم مانند کاهش نسیم و باد و تاثیر نور خورشید از عبور از اکسیژنی پاک و حتی تاثیر رعد و برق ، که بیشتر به نمایشی برای ترسیدن از ورود به بالای ابرها توسط آب و خاک برای حیوانات گذاشته شده بود دگرگون می گردد و به همین تربیت از سلامتی تا دگرگونی در سن موجودات و نمونه های گیاهی و درختی نیز تغییر می کند آتش قدرت تمام موجودات را در نوعی بندگی و فرمانبری از خود و از زمان حمله و آرام آرام در کنترل گرفتن اندیشه معتاد شده انسان به خودش قرار داده است و نوعی مالیات در مقابل رفاه و آسایش و راحتی از ثروتمندترین و قدرتمندترین انسانها تا فقیرترین در حال گرفتن است و آن دریافت ، روحشان در هنگام جدایی از کالبد شان در صورت برخورد با قلابهایش می باشد و انسان خود فریب و خود پرست و آتش پرست تصور می‌کند که بعد از مرگ با لباس های زیبا و اندیشه روشن که آتش قدرت به او داده است برای زندگی در زمین لطف و بزرگواری کرده است  و لباس موقر پوشیده وگاو وگوسفند ومرغ وماهی و انواع حیوانات مورد علاقه عقل ناقص و شکم خود را در بشقاب گذاشته و محترمانه در دهانش میگذارد و از هزاران رفاه آتش برخوردار شده است و خود را در بعد از مرگ در تکامل دیگری می بیند و چون بسیار زباله تولید کرده و یا زیاد به فاضلاب ها کثافت های خود را با مواد شیمیایی داده است و روغن و مواد نفتی را از فاضلاب های منظم شده به اقیانوسها منتقل کرده است و یا ابتدایی ترین مطالب را که باید خودش آگاه می گردید دشمنش یعنی اتش قدرت باید به شکل کتابی در راهنمایی قرار دهد و یا در دانشگاه و در آموزش و پرورش انسان های آتش پرست بیشتری به کره زمین تحویل داده است ، به دنبال چه نوع آینده دقیقا این همان نقطه ای است که انسانها را به دلیل درنده بودن و یا حتی پذیرش با کشتارگاه‌ها زندگی کردن ، حتی اگر بی گناه ترین باشید مصون از ضد طبیعت شدن در تولد بعد نمی کند و فقط قبل از اینکه به این نوع موجودات تبدیل شوید یکبار هم در حالت آبی و خاکی در کشتار گاهی به کالبد یکی از این نیازمندان به روح شما وارد خواهید شد و کمی هم زندگی و دردهای آنان را آگاه خواهید شد و بعد با قلاب و تیغه های برش بدن ، به شکل حیوان شده بدنتان از سرتان جدا می شود وامروز اگر خیال و افسانه ای برای خودتان ایجاد کرده اید که در زمان مرگ روحتان با این نوع اعمال در نقطه جدید و ایده آل تر به نقطه ای سرسبزترخواهید رفت و مفت و مجانی و مانند هدیه ای به جای ضد طبیعت شدنتان به بهشت جدیدی خواهید رسید ، کاملا هر چه که می شناسید را احمق و دیوانه و ابلهانی مانند خودتان تصور کرده اید آتش قدرت تایید می کند آنقدر می آیم و می روم تا روزی در سیاره ای فرا برسد که انسان انتقال دهنده لذت و خوشبختی به خالق من در سیاره ای شود یعنی شما انسانها و کودکانم که مانند چشمانتان در مغز شما قرار گرفته اند و بخش اندیشه شما را ، چه بخواهید و استفاده کنید و چه نخواهید هنگامی که چشمانتان باز است روشن میکنند باید با تلاش و به دور از خودفریبی موضوع را بشناسید هیچکس در هیچ نقطه ای قرار نیست که به شکل خام و ناپخته و در ظرفی که جوشان کرده اید و روی شعله های آتش است در روی آتش بتوانید بخورید مگر اینکه به عقلی رسیده باشید که با احتیاط و به کمک تمام حیوانات و انسانهای کره زمینی آن را از شعله های آتش جداکنید و همه بعد از کمی سرد شدن و خاموش کردن آتش ، دور هم جمع شوید و غذایی که پایانی برایش وجود ندارد را با لذت میل نمایید.

صفحه 44

.در کره زمین هیچ منطقه ای یافت نمی شود که کشتارگاه در جذب روح نداشته باشد. در مفهومی خلاصه هیچ نوع مکان و نقطه ای وجود ندارد که انسان در آن هنگام مرگ ، اگر طبیعی از دنیا رفت و بدون  آنکه برخورد با عوامل آتش داشت ، روحش ، اسیر در کشتارگاه های تولد و مرگ حیوانات نشود. نمی توانید نقطه‌ای از تبخیر قطره ای اب و رفتن آن به آسمان و در درون ابرهایی آماده برای باران و در برگشت به زمین یافت کنید که ابرهایی  که تعدادی روح از حیوانات و انسانهای خوب طبیعت را حمل می کند روی سقف کشتارگاهی فرود نیاید  و جذب این همه حیواناتی که در حال متولد شدن برای شکم انسان می باشند روحی وارد نشود به این علت لازم و قطعی بودن تربیت جدیدی از کودکانی که آزاد و در نگهبانی و محافظت و عاشق طبیعت و انسانها و حیوانات باشند و گسترش دهنده طبیعت ، بدون ارتباط داشتن با اقتصاد و رفاه آتش پرستی و بدون نیاز به اقتصاد و نوعی مناسبات داد و ستد داشته باشند ، قطعیت نیاز تکامل کودک است و باید یک فوق نیاز برای جلوگیری از ورود ناخواسته روح به زجر و عذاب کالبد موجودات ضد طبیعت برای بعد از مرگ در کشتارگاه‌ها بدانید و آگاه شوید. اگر تصور کنید که تمام این مطالب دروغ است و یا با هدف خاصی که شما نمی دانید دارد و نوشته شده است اگر آتش قدرت را واقعیت نمی دانید و این کتاب را ساخته و پرداخته کودکی یا انسان بیماری تصور کردید، به هدف آن و ارتباط با خودتان حتی اگر در یک درصد هم امکان میلیاردها سال در مقابل عمری صد ساله که خواهید داشت در ترازوی عقل خود قرار دهید. آتش قدرت تایید می کند که اگر عشق به خالقش نبود هیچوقت هدیه امروز انسان را ، یعنی کره زمین در مقابل ماده مخدری به  شکل مواد خارج شده از آتش های خود را ، رها نمی کرد و هیچ وقت در تعویض و تغییر آن هیچ نوع کوشش و تلاش نمی کرد چون کودکان او با اعمال امروز انسان در ایده آل رضایت قرار دارند و از زشتی هایی که انسان تولید می کند آتش‌هایی در رقص و لذت هر روز بیشتر از دیروز انسان با تمام توانایی که دارد گسترش می دهد. اتش قدرت معتقد است بدترین نوع زندگی دراز کشیدن و بعد نشستن و بعد ایستادن است و انسان برای راه رفتن و دویدن در ناهمواریها از صبح زود تا غروب خورشید و با پایی که عریان و قدرتمند است برای طبیعت و خستگی آفریده شده است و باید با طبیعت و حرکت در کنار رودخانه ها و اقیانوسها و با خاک و آب و بی نیاز و به دنبال یافتن نیازمندان بودن زندگی نماید. افتخارش یافتن انسان یا حیوان و یا نقطه ای در زمین باشد که از اوکمک می خواهد. همیشه باید به سمت خورشید و تابستان حرکت نماید  و حقوق برابر با حیوانات داشته باشد. علت اصلی این است که آن حیوان روح انسانی در کالبدی را حمل می کند که خاموش در اندیشه است و جرم و گناهش این است که آگاهی و توانمندی ارتباط با انسان را در گفتگو ندارد. حیوان را در کمک کردن مانند کودک و یا انسانی ناتوان یا در عقب افتاده فکری و جسمی باید دانست . انسان تکامل یافته باید در نظم کثافتهای از بدن خارج شده خود را و در نهایت کالبد و جسم خود را به خاک بدهد و محصول پراکنده و غیر متمرکز در یکنواختی و گستردگی محصول ، بدون نیاز به کاشت و برداشت دریافت نماید و اگر از دانش متفکر شدن خود آگاه شود و با تسلطی که تاریخ آتش پرستی نیاکانش به او داده اند استفاده نماید و همراه با دادن کثافتها و جسم خود به طبیعت و در حرکت هر روز اعمالش شاخها و پخش بذر و گسترده کردن زیبایی‌های طبیعت باشد ، امروز با اندیشه روشن و در نداشتن تکامل تصور کنید که اگر باغچه های متفاوت هم پدید بیاورید کره زمین به چه گلخانه ای تبدیل خواهد شد انسان و حیوان میوه و گیاه را مستقیم از طبیعت جدا سازد و انسان در تکامل در خواستی آتش قدرت باید مانند رودخانه لذت و محبت و شادی را از خود عبور دهد و بدون استفاده از آتش و در قدرت برای کودکانش به کمک تربیت کننده گان تعلیم دیده ، بهشتی که در افسانه ها برای خود ساخته است به وسعت کره زمین بوجود بیاورد آتش قدرت بعد از سالها در اندیشه نویسنده در رفت و آمد بودن و در شبها و در محیط کار یک کارگر فرودگاه در تایید و رد مطالبی که غالبا روزها در هماهنگی مطالب آن بررسی توسط انسانی که فقط کارگری ویلچر ران و در فرودگاهی است انجام  می گردید تأیید مطالبی که تکه تکه و پراکنده در تایید کردن آنها به شکل غمگین شدن غیرعادی و به وجود آمدن نوعی مطالب که در هماهنگی مطالبی که در رضایت و تایید قدرتی ناشناخته قرارمی گرفت که دلایل و هدف هایش نوع خاصی از توجه به زندگی در کره زمین و نوعی تکامل در انسان را نشان می داد در ذهن و اندیشه به صفحاتی از کتابی در بزرگترین دگرگونی و هدف از خلقت تبدیل گردید که فقط در نقطه خاصی در یک فرودگاه و در شهر کوچکی در آلاسکا امکان این ارتباط به وجود می‌آمد و علت سکوت و تلاش با زجر و عذاب موجودی قدرتمند بود که خودش عامل دگرگونی و ایجاد درد و عذاب برای تمام تاریخ و آینده  بسیاری از سیارات بود و در زیر زمینی که تردد و ایستادن و متمرکز شدن و صدای معمول فرودگاه ها وجود کمتری داشت توجه و شناخت شباهت نوع نظر و نزدیکی افکار نویسنده با آتش قدرت از دلایل این انتخاب توسط آتش قدرت بود این ارتباط نشانه هیچ امتیاز و یا ویژگی متفاوتی نسبت به دیگر انسانها برای این انسان که مغز و اندیشه اش به اتش قدرت سپرده شده بود نبود و آتش قدرت هم به همین دلیل در کتاب به موضوع انسان ها با منافع خودشان با هر چه که در کره زمین می شناسند انسان را متوجه می کند. او تایید میکند که مهم منافع خودتان و تاثیرات کتاب را  با آن  که میلیارد ساله است بدانید و مانند مذاهب و یا درکنجکاوی بر آمده از آتش به دنبال من و یا نویسنده نگردید چون دوباره در گمراهی آسمانی و مجهولات جدیدی قرار خواهید گرفت. فقط به مقیاس خاص و معادل ۲۱ درصد از روشنایی اندیشه که آتش قدرت در مغز انسان و در توجه شما قرار داده است و نسبت به سیارات دیگر در مقیاسی تصور کردنی و  ناشناخته و اما هماهنگ با تمام خواسته های آتش قدرت خود را محدود و انجام تکامل کودک را ، قبل از هر چیز دیگر بررسی نمایید و در بررسی و توجه انسان های دیگر قرار دهید. منافع کره زمینی را که آتش و اندیشه و علم ، تاثیردر تأیید و اعتقاد و گستردگی خواسته‌های آتش قدرت در بزرگترین تصمیم هشت میلیارد انسان خواهند داشت در نظر داشته باشید. آتش قدرت تایید می‌کند که انسان میتواند مترجم و گسترده کننده این اعتقاد به نام و مشخصات خودش در کشورهای متفاوت باشد اما چند نکته اصلی و مهم را باید در نظر داشته باشد اول آن که تغییر در مفهوم معنایی مطالب که بسیار ساده و گویا به زبان های فارسی و انگلیسی در ماخذ این ارتباط با اتش قدرت است ایجاد نکنند و دوم هیچ گونه مکان با دیوار و غیر از طبیعت برای جمع  کردن انسانها در صورتی که برای این هدف نیاز داشتند برای آشنایی و راهنمایی و اطلاعات در مورد هدفهای آتش قدرت ایجاد نکنند و در زمان جمع انسانی حتما حیوانات را حتی اگر ناچار در قفس داشتند بخصوص به صورت زوج و حتی المقدور نر و ماده با خود بیاورند و یا دسته ای گل و یا درختچه ای و شاخه ای نیاز به کاشتن و ملاقاتی در مکانی که هیچ درختی و طبیعتی وجود ندارد هماهنگ نمایند و وسیله ای کوچک که بتوانند شاخه ای را با کودی از وجود خودشان و یا از حیوانی در درون خاک قرار دهند به دنبال اقتصاد و یا شهرت و قدرت برای گسترده کردن نام و نشان و فرد پرستی شیطان و یا خدا پرستی و آتش قدرت پرستی نباشند و هیچوقت به نویسنده و یا نویسندگان و تبدیل کردن آنها به نوعی انسانهای ویژه و متفاوت هیچ اقدامی نکنند و نام و اسم  آغاز کننده گان آن که فقط نوعی انسان برای ایجاد روشنایی اندیشه با کلمات خواهند بود را به فراموشی بسپارند و حقیقت را از دوری و خاموشی آتش و ٩١٪‏ کاهش جمعیت تا ٨٨ سال آینده و در نهایت تلاش و دقت در خوشبختی و تکامل کودکانشان را جستجو کنند باز هم نه برای کودکانشان بلکه برای تولد دوباره خودتان در کالبدی جدید پایه گذار دستورات اتش قدرت شوید.

صفحه 43

آتش قدرت تایید می کند که مهم نیست که نیرویی که خواهان تکامل انسان است آتش قدرت یا شیطان و یا به نام خداوند و یا هر نوع قدرتی نامگذاری شود موضوع در این است که آنچه که می خواهد حتی یک کودک اگر باشد با عقل و منطق و نیاز انسان و توجه به قطعی بودن تولد های مکرر و دگرگونی کالبدها توسط جابجایی روح  هماهنگ باشد و بتواند به قابل قبول بودن علمی برای توضیح به کودکان از زاویه آمار و احتمالات قرار بگیرد که بتوانند تکامل و درک صحیح از آن را در درون خانه ای به نام کره زمین هماهنگ ببیند. شکلی با  خیال و افسانه در آن پیدا نکنند. ناظر ناهماهنگی اعمال متضاد انسان با طبیعت مانند امروز نباشند آنچه که بد است را انجام ندهند و آنچه که خوب است انجام دهند و هیچ نوع دیواری به آنها این را نشان ندهد که دلیلی برای پنهان شدن می تواند وجود داشته باشد. تضاد در اعمال و خواسته ها و نیازهای محدود و ارزش چهره های متفاوت ایجاد کردن و تبدیل به کارگردان و هنرپیشه محبوب شدن ، همه اینها ، همان عشقی می باشد که کودک با دنیای دروغ ها و تضادها و تعقییر هنرمندانه در چهره سازی های آینده ، زندگی او در شروع توجه به پیرامونش شکل می گیرد. چهره و ذات معصومش دگرگون می شود و هم پدر و مادر ، شاهد آن هستند و هیچ اقدامی هیچکس نمی تواند انجام دهد چون آتش با بودنش و تمام تولیداتش حرف اول را می زند. که باید منطق را مهمتر از احساس ، در برخورد با ورود کودک به دنیای جدید که همه عوامل بر مبنای پذیرش بودن در کنار آتش است بپذیرند و خودشان هم اینگونه با کودک عمل می نمایند آتش قدرت تایید می کند تمام مشاغل در کره زمین متناسب با آتش تنظیم شده است و او تایید می کند که اگر آتش وجود نداشته باشد اندیشه روشن بدون آتش هم می تواند راههای اعمال گسترش دهنده طبیعت را برای انسان مشخص کند. تا زمانی که تمام سلولهای انسان با گرمای آتش هماهنگ است هر پدیده ای سخت و دشوار به نظر می رسد انسان اگر در تکامل قرار بگیرد مسابقه ای با خود برای ایجاد خوشبختی بیشتر برای آنچه که با کره زمین مرتبط میشود تنظیم خواهد کرد که در پایان هر روز تا چه اندازه تاثیر ایده آل در طبیعت ایجاد کرده است !؟! او مسابقات انفرادی برای رقابت را در تکامل کودک نمی پذیرد و تربیت در گروهی تلاش کردن در زیبایی بیشتر به کمک حیوانات و بدون تحت فشار قرار دادن آنان و به کمک تربیت کننده‌گان و هماهنگی در شادی و تفریح گروهی انجام دادن را می پذیرد و برنده گان مسئولیت بیشتر به دلیل دریافت انرژی بیشتر از کره زمین ، در نسبت بیشتری با بازنده به عهده میگیرند. تقویت خاک و زلال نگه داشتن آب و گسترش احساس از مهمترین موارد ابتدایی در تکامل است کمک کردن و جمع‌آوری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست جهان برای شروع تکامل و بدون مرز کردن در کره زمین از طریق سیاستمداران و تعلیم و تربیت جدید و قدرتمندانه آنها و باز کردن مرزهای کشورها در نهایت زمان برای این کودکان تا ٨٨ سال آینده باید تدارک دیده شود و قطعی باشد و باید ٣٣٪‏ کره زمین بدون آتش شود و پر از محصولات گیاهی درختی در آنها برای مهمانی بزرگ برای کودکان و حیواناتشان برنامه ریزی شود بعد از تربیت تکامل یافته آنان و توجه و نظارت گسترده همه نمایندگان کشورها به این نوع کودکان و حیواناتی که در کنارشان هستند، باید مانند غنچه های گل تا پایان عمرشان زیبایی و عطر گسترده به کره زمین بدهند و همه نیازها و هدف‌های ایده‌آل آتش قدرت را به انجام برسانند چون او می‌خواهد نام خود را از آتش قدرت به اندیشه قدرت تغییر دهد به این علت انسان باید جلوگیری از ورود روحش  به موجودی که ضد طبیعت است را در تکامل این نوع کودکان و گسترش آموزش و تربیت متفاوت و هماهنگ با طبیعت در آنها ایجاد نماید. بعد از کاهش ٩١ درصد انسانهای کره زمین در ٨٨ سال آینده ، انجام بسیاری اعمال امکان پذیر خواهد بود تا روز توجه و کنترل خالق اتش قدرت ، این کودکان ، خداوند شده  باید در نظارت و کنترل سیاستمداران کشورهایی که امروز باید قانون اساسی مدون و جامعی برای حفظ و نظارت و توجه همیشگی به آنها تا پایان عمرشان بوجود بیاورند را تدارک ببینند و بعدها نمایندگان آنان در نظارت کودکان تکامل یافته ، به تاریخ عقب افتادگی و خاطرات روزهایی که نیاکان آنها برایشان کشور و وطن و اتش مفهوم حقیقت داشت را ، دوران اندیشمند شدن انسان نام گذاری خواهند کرد خاطرات سازمان مللی ، که تعدادی انسانهای در ظاهر موقر و اما در پنهان دشمن یکدیگر و بی توجه به دردهای کشورهای هم دیگر وجود داشتند و توانستند به خود خدایی خودشان در بزرگترین دگرگونی تاریخ‌های زمینی و منظومه ای و سیارات دست بزنند بزرگترین و حیرت انگیزترین واقعه تاریخ ، حتی در ابعاد سیاره ای خواهد بود و گروه امروز در برنامه ریزی در این موضوع در آن روز ، یعنی کمتر از ٣٠٠ سال آینده ، برای نظارت و مراقبت از میلیاردها فرشته های خداوند بر روی زمین به کمک سازمان ملل کشورها در کره زمین در عجیبترین اتفاق بزرگ روحشان در دیدار زیباییها که  در کالبدی دیگر بوجود آورده بودند در توجه و کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت چون اینها کودکان خالق اتش قدرت را در کنار کودکان آب و خاک به درستی و با دقت و دگرگونی قرار دادند. عاملی برای توجه خالق آنها برای پیوند آب و خاک و آتش بعد از زمانی در نامحودودها خواهند شد و تربیت این گروه کودکان چون درگیر شده با احساس و زیبا یی ها و مثبت اندیشی کامل است و رها شده در طبیعت برای معالجه و درمان هر نوع نیازیمندی در طبیعت می باشند و تا پایان عمرشان افزایش دهنده اکسیژن کره زمین هستند و هیچ گونه خواسته غیر طبیعی و هیچ نوع تحمیلی از مصرف و نابودی و زباله سازی ندارند. باید نهایت توجه و در مراقبت سیاستمداران قرار داشته باشند چون بسیار بی دفاع و آماده برای فریب کاریها و سوءاستفاده های احتمالی ، که البته به دلیل بودن ٩٪‏ از جمعیت به نسبت امروز که همه معتقد و به دانایی گسترده در ٨٨ سال رسیده اند و آگاه می‌باشند که چه گذشته ای را گذرانده اند و کاهش جمعیت هم بی نیازی بیشتر برای همه پدید می آورد نظارت به این نوع انسانها بسیار ساده تر از تصوری می باشد که امروز و در کامل نبودن و درنده شدن نهایی انسانها ملاحظه می کنید نابودی بیابان ها و به وجود آوردن خانه های جدید و طبیعی و تربیت کودک و حیوان که هیچ نوع زیان و هیچگونه نابودی برای کره زمین ندارند ایجاد می شود. اعمالشان هماهنگ با نیازهای طبیعت در کره زمین خواهد بود . زیبایی خارق العاده ای برای روح انسانهای امروز در کالبد های متفاوت بوجود خواهد آمد کودک و انسانی که از آتش خود را جدا کرده است ترس دیگر ندارد و چون ترس ندارد مرگ برای او مانند راه رفتن و تعقییر یک مسیر به مسیر دیگر است. آتش قدرت تایید می کند اگر امروز هر اقدامی انسان در کره زمین به جز خواسته های من انجام دهد در ٣٠٠ سال دیگر ، حاکم کره زمین حشرات و موجودات ضد طبیعت کمخواهند بود و به این علت انسان باید آگاه باشد که خانه امروزش را اگر رها کند و حتی نابودتر نکند و همین اعمال امروز را ادامه دهد ، چنان مکانهای امن و ایده آلی برای موجودات من بوجود آورده است که می توانند تمام زمین را در کنترل خودشان بگیرند. هیچ نوع حیوان هماهنگ با طبیعت هم هم در زمین باقی نگذارند.انسان آلودگی آبها و خاک را با علت جمعیت و زباله و مصرف و تربیت غلط  به حدی رسانده است که اگر دشمنی به شکل مستقیم هم به کره زمین حمله می کرد کمتر نابودی در تمام مناطق آن در شکلی یکنواخت  مانند امروز که انسان پدید آورده بوجود می آورد .

صفحه 42

دادن ضایعات بدن در شیوه ای منظم به خاک و به طبیعت یکی دیگر از هدف های تکامل کودک می باشد و در نهایت جسم و مرگ خود خواسته ، برای تغییر کالبد و  لباس که زمان تعویض آن را انسان در زمان رسیدن به تکامل می تواند شناسایی کند. تشخیص این تعویض کالبد در قبل از حمله آتش توسط انسان با دلیل علاقه  به شناخت لذتهای دیگر حیوانات خواسته و یا ناخواسته  انجام می پذیرد و سالمندی از خواست پایان عمری هزار ساله و طولانی در اندیشه خاموش انجام می پذیرفت.  نابود نشدن سلولهایی که  فشردگی اکسیژن کره زمین و طبیعت و نبودن هیچ موجود ضد طبیعتی بوجود می اورد یکی از مهمترین دلایل افزایش عمری طولانی بود. امروز توسط بسیاری از حیواناتی که کشته نمی شوند اما خود کشی می کنند مانند نهنگ انجام مشابه آن و تبدیل به موجودی زمینی شدن انجام می پذیرد اما دلیل آن آلودگی محیط آنها می‌باشد و دلیل اثبات آن ، نبودن خودکشی این موجودات در ١٠٠ و ٢٠٠ سال قبل است. به دلیل طبیعت سالمتر ، بخصوص در اقیانوسها ، در فرمهای گذشته ، هیچ نوع تاریخچه ای از خودکشی حیوانات دریایی یافت نمی شود. در تکامل  در خواستی آتش قدرت ، یکی از هدفها رسیدن انسان ، به زمانی است که بتواند به کنترل عمر  دست یابد چون در کره زمین آتش و ترس و ضد طبیعتی که از آتش بوجود بیاید  وجود  نخواهد داشت  که انسان از مرگ مثل امروز در هراس باشد در دنیای امروز یا انسان از بیماری وافسردگی و بیهودگی و بیچارگی به سمت مرگ ناخواسته و خودکشی می رود و یا از ترس و انواع تلاشهای پزشکی و هر چه در امکان دارد برای جلوگیری و به تاخیر انداختن مرگ بهره برداری می کند  دلایل اینکه نمی خواهد زندگی پایانی برای او داشته باشد کاملا درست است ، چون در فترت میلیارد ساله انسان هیچ نوع هدفی از ورود به ضد طبیعت شدن وجود نداشته است و فترت انسانها و حیوانات در یک پدیده ناخودآگاه و اما آگاه می داند که انتقال روحش به ورود به زیباییها نخواهد بود. بزرگترین ترس انسان از آتشی است که شکل جهنمی را به او نشان داده است و به دلیل برخوردها و دیدار و تاثیر مذاهب و کشتارگاههای اطراف انسان که ترسیم آتش را برای زشتیهای نشان می دهد در نگاه انسان آتش پرست قرار گرفته است و شناخت زجر و درد و ترس ناشی از آن را  ، که در حیوان و انسان ، در برخورد با آتش شناخته است.تا لحظات پایان زندگی با خود دارد. اینگونه از مرگ در هراس قرار گرفته است و دقیقا این ترس درست است چون آتش روشنایی اندیشه آورده اما از زشتیها آمده است که زیباییها را آشکار کند این یکی دیگر از دلایل حذف آتش برای کودکان یعنی خداوندان کوچک در دوران تکامل آنها می باشد چون تنها ترس از شناخت آتش و وسایلش که مانند گودال هایی در زمین گذاشته شده ، که روی آن پوششی از طبیعت ، برای به دام انداختن انسان و حیوان کار گذاشته شده است فقط به عواملی که در کودکی به انسان تحمیل ناخواسته شده است توجه کنید به تمام حقایق ، از پرتگاهی که به سمت آن می روید و کودکان ناتوان خود را با همان که به آن معتاد توسط پدر مادری شدید به همان مسیر در هدایتی به ظاهر دلسوزانه کودکان خود رامی برید و آن اعتیاد به انواع آتشها است. به منبع و مبدا و عامل ابتدایی آن در تاریخ کره زمین و حمله آتش خواهید رسید ، حتی مذاهب که یکی از موضوعات مسیر توجه به گذشته ما می باشد ، خود آنها از آتش عبور داده شدند و در مسیر همان مرحله به مرحله رسیدن به ریشه و شروع روشنایی اندیشه از طریق آنچه که به نام حمله آتش ، اما برای رسیدن انسان به تکامل بوده است پی خواهید برد. سیاستمداران بزرگترین مسولیتی که دارند جدایی کودک و حیوان از آتش به هر شکل و به هر اندازه و با هر وسیله ای که گمراه کننده و خطر آفرین و در آن زور و فشار و قدرت نقشی نداشته باشد می باشند. باید استفاده در شکل آگاه سازی داشته باشند. و حقیقت را اول برای پدران و مادران و بعد کودکان آشکار سازند. دور از چشم کودکانی که هنوز متولد نشده اند باید اقدامی بزرگ انجام پذیرد و طبیعت زیبایی در جاده های سلامتی بنیاد گذاشته شود. برای گمراه کردن انسان ضعیف شده در بعد از حمله آتش و با فریب و به دلیل روشنایی اندیشه ، آتش زیبایی‌هایی نشان داده است  که ممکن است در اعمال طبیعی برای جدایی آن  از کودک سخت و غیر ممکن به نظر برسد  اما هر چقدر سخت باشد بهتر از آن است که روح انسان وارد کالبد های موجودات ضد طبیعت شود موضوع لذت و شادی و پایداری در لذت و موضوعات دیگری که در این کتاب به آنها توجه شده است را مهمتر باید بدانید و دلیل مهم آن هم این است که امروز در سرعت و یا فردا در تکامل انسان با انجام هر اقدامی که انسان انجام دهد نمی تواند هیچ نوع علم و قدرتی بالاتر از خالقی به وجود بیاورد که از تاریکی‌ها آب و آتش و خاک را آفرید و از دادن مسولیت به آنها ، در مرحله ای دیگر سیاراتی مشابه کره زمین متولد شد و این نشانه آن است که هیچ چیز برای  حیوان و انسان نیاز به سرعت برای به دست آوردن  ندارد که آتش بتواند آن را به اندیشیدن و یا اختراع کردن به انسان بدهد و در شکل کلی نیازی به اینکه به هر شکل سرعت در زمان تکامل نقشی داشته باشد وجود ندارد اتش قدرت تایید می کند اگر تکامل کودک از توجه و کمک به بی صدا ترین موجودات در طبیعت توسط کودکان آغاز شود این نوع تربیت درون احساس و ایده آل خواهد بود و پایه ریزی مناسبی برای کمک و توجه به آینده همین کودکان خواهد شد اما شرط اساسی آن ، آموزش دهنده و عاشقانه رفتار کردن با آن موجود بی صدا و دریافت حجمی واقعی از احساس برای اندیشه کودک میباشد رفتار تربیت کننده گان که از خروج  ظاهری و یا اعتقاد درونی شکل می گیرد بسیار تاثیر گذار بر کودکان خواهد بود و گزینش و انتخاب تربیت کننده گان باید به گونه ای انجام بگیرد که به هنرپیشگی کمتر آشنایی داشته باشند چون کودکان محبت در شکل واقعی و مصنوعی را کاملا تشخیص میدهند و در این موضوع هم باید از حیوانات برای کمتر توجه کردن کودکان به تربیت کننده‌گان کمک گرفت و دوستی و نزدیکی و کمک کودکان به حیوانات و به خصوص مظلوم ترین های آنان بسیار مهم می باشد و همچنین در بخش کشاورزی به شیوه و شکل امروز در تکامل کودک‌ به هیچ عنوان نمی تواند اعمال برای نیاز غذایی وجود داشته باشد و همه نقاط باید تنوع گیاهی و درختی متنوع و مانند باغچه و سبدی از میوه های متنوع برنامه ریزی شود چون هم زیبایی و هم نیاز در کاشتن های متفاوت و اما با نظم که همه نوع میوه و سبزی ها و تنقلات در آن کاشته شود تا آن گیاهی که در نزدیکترین نوع غذای قابل قبول برای گوشت خوارانی که امروز درنده شده اند در نظر گرفته شود و کشاورز امروز به دلیل اینکه موضوع اقتصاد و نیازمندی در تنهایی باید هزاران انسان آتش پرست مشابه خودش را از نوعی محصول بی نیاز نماید در گسترده و عمده باید تولید انجام دهد و در نتیجه با ورود یک ضد طبیعت در بخشی از وسعت در کاشت ، تمام محصول می تواند آسیب ببیند و و ناچار است از هر نوع مواد و داروهای شیمیایی برای حفظ خاک و گیاه استفاده نماید در صورتی که در تنوع گیاهی و درختی ، به دلیل تفاوت در نوع مصرف غذایی آفتها و ضد طبیعت ها ، اگر به محدوده ای حمله کنند نمی توانند به شکل عمده ، گسترش نمایند چون تنوع گیاهان مختلف وجود دارد و همچنین آن میزان محدود اگر هم صدمه ای بخورد در گستردگی قرار ندارد و همچنین کود ضایعات انسانی و حیوانی انسانهایی که گوشتخوار نیستند و در تکامل قرار دارند خاک را ضد عفونی و گیاه و درخت را مصون و بیمه در مقابل ضد طبیعت ها می کند و اتش و مواد شیمیایی ساخته شده از آتش در ابتدا بسیار تاثیر گذار مانند بقیه تولیدات آتش می باشد اما بعد از مدتی قدرت دهنده و گسترش کننده همان عوامل ضعیف تولید شده ابتدایی می باشند در تنوع گیاهی و گلخانه ای که انسان می تواند به وسعت کره زمین ، آن را تبدیل نماید اکسیژن فشرده و دادن ضایعات تمیز انسانی و حیوانی ، به دلیل نبودن مواد از آتش در آمده و بوجود آمدن میلیاردها باغچه در سراسر کره زمین توسط هفت میلیارد انسان در امروز که تبدیل به هفت میلیارد انسان و حیوانات گوناگون و کمک بیش از دهها میلیارد حیوانات کوچک و بزرگ و انسان در آینده و بعد از مراحل ابتدایی تکامل ، اولین بهشت دست ساز انسانی می تواند در اولین سیاره در کهکشان‌ها شکل گیری نماید

صفحه 41

انسان و حیوانات دریک تکامل و لذت پایدار قرار خواهند گرفت به این دلیل فقط سیاستمداران و دولت‌ها به کمک انسانهایشان می توانند آغاز کننده و برنامه ریز برای تمام موارد این اعتقاد، از کاهش جمعیت تا تکامل کودک باشند چون آنها برگزیدگان سرنوشت انسانهایی آگاه یا نا آگاه هستند و خودشان از منطقی ترین و آتش پرست ترین انسانهای کره زمین هستند و دلیل اینکه سیاستمداران حتی اگر در استبداد و ناخشنودی مردمان کشورشان ، در تایید آتش قدرت قرار دارند به همان دلیل که پرهیزکاران هم در پرهیزکاری خصوصی جایگاهی ندارند می باشد یعنی اتش قدرت هیچ شخصی را غلط و یا درست نمی شناسد چون کره زمین را یک واحد می داند و تایید میکند که اگر سرنوشت تمام انسانهای کره زمین مانند بسیاری از سیارات در کنترل یک نفر هم بود چون آن ظالم و ستمگر را همه در ستمگری پذیرفته بودند ، مخاطب و تعیین کننده خواسته هایش همان یک نفر می توانست باشد  و امروز در کره زمین سازمان ملل کشورها ، که مرتبط با مقامات آن کشورها می باشند و یکی از مواردی می‌باشد که در تکامل انسان باید خانه‌اش به کره زمین بودن تعقییر کند و مخاطب اصلی من در امروز بیشتر سیاستمداران هستند و انسانها یا به درست یا به غلط سرنوشت وانتخابی غلط و یا درست را در اختیار انها قرار داده اند از زور و امور نظامی نمی توانند هیچ دولت و گروه و یا شخصی برای گسترش این عقیده استفاده نماید در کاهش جمعیت سهمیه بندی برای کشورها هیچ نوع اجباری نباید برای حیوان و انسانی را که مربوط به طبیعت است در هیچ زمانی و بعد از بوجود آمدن نطفه و یا اسپرم نابودی به دلیل تاثیر گذاری در کاهش جمعیت ایجاد شود چون آن موجود در شکم انسان و حیوان روح موجود دیگر را جذب کرده است و کره زمین هم به ٩٪‏ و هفتصد میلیون انسان در ٨٨ سال بعد نیازمند خواهد بود و قرار نیست که هیچ نسلی در کره زمین حذف شود هر موجودی که حتی در شکل ابتدایی جفت گیری قرار میگیرد درد و ضعف و نابودی را حس می‌کند و نمی‌تواند فریاد یا کمک بخواهد و به این علت فقط انسان می تواند جلوی هر نوع تولد را بگیرد و با تمام اندیشه که می تواند با تاثیر مثبت هر انسانی را به نتیجه برسانید کمک بگیرید و در نهایت این را آگاه باشید که کره زمین باید در مقیاس کمتر از ٩٪‏ انسان در ٨٨ سال بعد داشته باشد و به این علت اگر تلاش برای متقاعد کردن انسانهایی برای متولد نکردن کودک داشته باشید و انسانی در نوعی جمود و فریز و یخ زدگی فکری قرار داشت نمی توانید هیچ کاری انجام دهید و فقط باید امیدوار باشید که شاید فرزند کمتری به اتش پرستانی که به پایان خواهند رسید اضافه شود که در این کتاب توضیحات بیشتر داده شده است ولی حق هیچ نوع جدایی کالبد از طریق روح از جسم را انسان ندارد حتی در تکامل انسان باید انسان آزاد در طبیعت از تولد ضد طبیعت ها جلوگیری نماید و زیباییها را به شکلی گسترده نماید که ضد طبیعت بوجود نیاید نه آنکه متولد شود و بعد کشته شود چون به این آگاهی باید انسان برسد که آن زشت ترین موجودی را که میکشد و نابود می کند روزی در تاریخ انسانی مانند او و اما در کالبد دیگری بوده است و امروز همان درد را حس میکند که انسان هم همان درد را س میکند و فقط روح انسانی و یا حیوانی در کالبدی اسیر ناخواسته شده است عواملی که وابستگی‌های شدید ایجاد میکند و در آخرین لحظات عمر تمام وجود انسان را ، از آلودگی هایش در احاطه می گیرد و انسان در نیاز و توجه به آن زندگیش و عمرش به پایان میرسد، مواد مخدر است و بدنی که بوی آن را گرفته اعتیاد در اعتیاد است  و انسانی که در حال مرگ است ناخواسته به دنبال ماده ای می رود که در طبیعت با اتش وجود ندارد و دلیل آن نوعی علاقه فریبکارانه از به وجود آمدن نوعی انرژی ضد طبیعت میباشد که به شکل یک قلاب ماهیگیری و گذاشتن طعمه ای برای جذب روح عمل می کند. انسان وابسته و معتاد را به کالبد موجود ضد طبیعت منتقل می نماید چون آن چه که او دوست دارد و در پایان عمر ناخواسته به آن نیاز روانی احساس می کند از آتش و مواد آتش ساز ساخته شده است طبیعت و آفریننده گان هیچ نوع تدارکی برای آن نداشته اند و جذب روح اینگونه انسانها ، اگر وابستگی تا پایان عمر داشته باشند در موجودات ضد طبیعت در نقطه قطعی قرار خواهد گرفت و شامل سرطانهای غیر طبیعی نیز میشود تمام لذت‌های آفرینش هیچکدام در شکل خصوصی و مربوط به قدرت گیرنده آن لذت  برای خودش نمی باشد هم آب فرشته و هم خاک قدرت و آتش قدرت و حتی خالقی که آنها را خلق کرده است همه انتقال دهنده و یا در تلاش برای انتقال لذت به یکدیگر می باشند فقط انسان است که تنها موجودی است که اعمالی که انجام می دهد به علت نرسیدن به تکامل اینگونه شده است و بسیاری از حیوانات را حتی به دنبال نیاز و لذت برای خودش کشانده است و حتی دوست داشتن آنها را به درنده شدن تبدیل کرده است دلیل عدم نظارت و رهایی انسان توسط آب و خاک و آزمایشگاهی شدن انسان برای تکامل از دلایل دیگر و نیاز به دگرگونی می‌باشد و باز همین دلیل دیگری برای توجه انسان به تکامل کودک می باشد تقریبا ١٠٠٪‏ شغل های جهان بیهوده است حتی در نوع کشاورزان هم نابود کننده طبیعت و خاک و تحویل محصول با مواد شیمیایی به انسانها می باشد چون خاک و آلودگیها آن ، برای کشاورز هم توان و نیرویی برای مبارزه نگذاشته است در تکامل برنامه ریزی شده و کاهش جمعیت انسانی یکی از عوامل تبدیل١٠٠% شغل ها ، در دگرگونی برای ورود و بی نیازی مالی و جدایی انسان از قدرت و پول و ثروت در زمان رسیدن به تکامل است وفقط گسترش طبیعت و وابستگی و عشق و رساندن آتش قدرت به خالقش باید هدف نهایی برای تربیت و تکامل کودک باشد شاید در لحظه ای به خود و منافع خودتان بیندیشید و به خود بگویید چه منافعی وجود دارد که ما آتش قدرت را به خالقش برسانیم ؟ انسان باید عبور دهنده روشنایی اندیشه اش شود و هیچ چیز در این عبور انتظار نداشته باشد و فقط زیبایی را ، که آتش قدرت و کودکانش عامل روشنایی اندیشه اش در گسترده تر شدن بیشتر هستند به خالقی که اتش قدرت را آفریده است بشناسانند و روشنایی حاصل شده را ، که هیچ نقشی از آتش در طبیعت در آن وجود ندارد و مهربانی و محبت ذات آفریننده گان انسان و تبدیل شدن به عشق توسط اتش قدرت ، که روشنایی برای خود و راکت شدن و توقف نمی باشد و به عبور و جاری و به حرکت افتادن ، بدون انتظار و خواسته ای تبدیل می شود را باید انسان به کودکانش انتقال دهد  . تاکنون اگر جهان را با مرگ انسان در پایان میدید و بعد از مرگ سرنوشت هیچ انسان و حیوان و طبیعتی مهم نبود ، این از نظر آتش قدرت این مفهوم مشخص را دارد که انسان مانند همان اب راکت ،در حال به لجن تبدیل شدن است و اگر پرهیزکار و خداشناس هم باشد باز همان آب راکت است ، شاید لجن نشده باشد اما ایستاده و راکت در گوشه ای خیال کرده است که محفوظ خود را حفظ کرده است و باز هم مفهوم ارتباط با آن که خداوند خود می داند یک معامله و نوعی تجارت را تبدیل کرده است و از او خواهان پاداش برای اعمالی می‌باشد که در خوب بودن یک وظیفه بوده است ، هر دو اینها همراه با آنان که نمیدانند برای چه آمده اند و برای چه میروند و در نوعی از پوچی زندگی را شناخته اند ،همه و همه عبور دهنده روشنایی اندیشه ای خواهند شد که باید به خورشیدی جدید در کره زمین تبدیل شود ، چون در خواسته های آتش قدرت هیچ چیز جدا از علم و عقل و منافع انسان کره زمینی نخواهد بود و حتی دگرگونی در اعتیاد انسان معتاد به آتش نمی خواهد انجام پذیرد و فقط جلوگیری از اشتباهات انسان را ، توسط کودکانشان می خواهد.

صفحه 40

اگر گروهی وجود داشته باشند که بی دلیل اندیشمند شدن انسان و بی دلیل علاقه مندی انسان به آتش را مطرح کنند ! و انسان را دارای ویژگی خاصی متفاوت با حیوانات از متولد کننده گان کره زمین یعنی  آب فرشته و و قدرت خاک و یا هر قدرتی که تاثیر گذار در نظم در جهان شناخته شده که معتقد به آن هستند بدانند ! و یا به جز اتش عامل دیگری را برای روشن و آگاه شدن اندیشه انسان مطرح کنند ! اگر بتوانند اثبات نمایند که اگر آتش نبود انسان امروز تغییری حتی اندک میکرد و جدایی مسیر انسان که حیوان بود از حیوانات دیگر از طریق دیگری می توانست انجام شود ! آیا اگر آتش حمله نمی کرد آیا اندیشه و علم و کلام و مذهب و تمام زشتیها را در نقطه ای دیگر می توانستید در جهت شناخت زیباییها با طبیعت و گسترگی تفکر ، از لحضه به گذشته و آینده و ایجاد انگیزه و توجه به دایره کره زمینی بودن پیدا کنید ! و آیا خاطرات و آرزوها و انتخاب  و همه نوع شناختها و قوانین اگر آتش نبود از کدام نقطه دیگر امکان گستردگی اندیشه می توانست ایجاد شود ؟  با پرسش این سوالات از خودتان به جواب نهایی و مورد نظر آتش قدرت و عقل و حتی نوعی ایجاد نظم علمی خواهید رسید. آتش قدرت تایید می کند آیا انسانی وجود دارد که با هیچ دلیلی عمل و کاری و اقدامی انجام دهد ؟  اگر وجود داشت می توانید من و یا آب و خاک را و یا خالق ما را در تاثیر گذاری در افرینشتان بی دلیل بدانید و باز اگر از انجام کاری که انجام می دهید هدفی نداشته باشید می توانید ما را هم از خودتان بی انتظار بدانید درنهایت او تایید می کند که در قبل از ورود من (آتش قدرت) فقط احساس حاکم بر همه حیوانات بود و بخشی از مغز که به نام حافظه و یادگیری و استعداد است خاموش بود و باید منطق توسط یک جریانی می آمد که تفاوت در گستردگی زیباییها و زشتی ها در امروز و در خواسته هایش در لذت پایدار را گسترده تر نماید. او در مغزی که در کنترل برای ارتباط با زمینیان در اختیار گرفته است تایید می کند که برای شعبده بازی و خنداندن و یا سرگرمی و یا ایجاد هنرپیشه ای به شکل آن که واسطه ارتباط اندیشه با ان توجه و یا فخر فروشی و یا هر گونه مسخره بازی در عمری کوتاه برای موجوداتی غیر تکامل یافته که فقط به غذا و خاسته های شخصی خودشان و در کل به آتش پرستی وابسته شده اند نیامده است. این اجازه را که بی نهایت زندگی ها و آتش هایم و من و خالقم و حتی آب و خاک با تمام نفرتی که از این دو برگزیده دارم اگر انسانهایی بخواهند در تمسخر و اقتصاد و بازی و سرگرمی قرار بگیرند برایم قابل تحمل نخواهد بود  و  دوست نخواهم داشت و به انسان تاکید می کند که سرنوشت امروز انسانهای کره زمین برایش آنقدر مهم نیست و آنچه که مهم است کاشتن و انتخاب و تلاش و تصمیم گیری در کاهش جمعیت در خواستی او و تربیت تکامل یافته کودک به شکلی که او در این کتاب کلیات را از انسان می خواهد می باشد. او به انسان این آگاهی را می دهد که در قمارخانه او هستند و اگر من (آتش قدرت) نمی توانم با شما در دیدار قرار بگیرم می توانم در توجه به اعمال انسان قرار داشته باشم و توسط من ، زمانی خوشبخت خواهید شد که از دستورات من بی توجه و به علت زیاده خواهی و آتش پرستی و بی تفاوت نگذرید. زمانی که آتش قدرت انسان را رها کند کودکان من دیگر هیچ دلیلی برای کنترل در لذت همانند شما و خواسته های بی پایانتان  نخواهند داشت  و تاکید اتش قدرت به میزان اندیشه ای است که انسان دارد و باید از درون این حدود ٢١٪‏ از اندیشه متوسط در امروزش عبور کند و اشاره می کند آن اندیشه را نمی تواند و اگر هم می توانست نمی خواست با اجبار و یا در شکل آموزگار و در کلاس درس و در رودررویی و یا در شکل دلقک و یا با  آتش زدن مستقیم هر انسانی که نمی خواست دستورات او را توجه کند بر انسان تحمیل کند و در کتاب دلایل این که  چرا نمی خواست اینگونه شود آمده است در مورد نویسنده ای که واسطه دهنده اندیشه بود و در مورد اعمالش چند صفحه مطالب نوشتم اما به علت اینکه از من خواسته بود هیچوقت او را در توجه و نگاه مردم قرار ندهم و این علاقه اتش قدرت هم بود که اینگونه شود من هم نیازی به گفتن مطالبی در مورد او نمی بینم چون به این شکل قطعا او و اتش قدرت را به رضایت خواهم رساند و خواسته هایشان  را می خواهم انجام دهم چون اعتقاد دارم. موضوع اتش قدرت آنقدر عظیم است که آنچه حتی ما می شناسیم قطره در مقابلش هم نیست که ارزشی برای اینکه حتی چند ثانیه ای از این کتاب و پیروان آن بگیرد  و اعتقاد داشت هر کس دیگر ممکن بود جای او در واسطه در اندیشه و این ارتباط قرار داشته باشد و غالبا انسانهای آتش پرست پیام آوران را بیشتر از هدف اصلی پیام آنها و آن هم در شکل گفتاری می پرستند و در ضمن اتش قدرت از او خواسته بود که فقط چند انسان که از موضوع و مطالب کتاب آگاه شوند کافی خواهد بود و اگر او زندگی را به شیوه ای طبیعی پایان دهد اگر انسان در ٨٨ سال بعد بتواند ٩١٪‏ جمعیت را کم کند آتش قدرت به علت اینکه این کتاب و تأییدات او را به ایده آل در این میزان ابتدایی در شناخت و تاثیر گذاری قرار داده است تلاش خواهد کرد که روح او در کالبد انسانی دیگر برگردد و در ١٧۶سال بعد یعنی زمانی که روح او در کالبد دیگری قرار خواهد داشت از عملکرد انسان اگر در راستای خواسته های او بود و این مطالب تاثیرگذار بود توسط اندیشه او ، باز هم تأییدات و موضوعات نهایی برای ٣٣٪‏ از باقیمانده زشتیها و نابودی آنها را برای ٢۶۴سال بعد برای انسانهای آن روزگار مشخص نماید اگر در ٨٨ و ١٧۶ سال آینده انسان را در ادامه مسیر فعلی و اعمال کنونی ببینم نویسنده و همه انسانهای کره زمین را به فراموشی و با کودکانم تنها می گذارم او تایید میکند که مطالبش آنقدر گویا و قابل فهمیدن می باشد که اثبات میشود که هیچ هدفی از هیچ نوع منافع خاصی در آن وجود ندارد به جز منافع کل انسانهای کره زمین و پرستش فقط کره زمین برای درخواست او اصل و واقعیت است و منافع هر انسان در آن قرار داده شده است اکنون روز و لحظات به پی بردن خود خدایی انسان رسیده است وهر انسانی خواهد فهمید که قطعا بی دلیل در این دنیا نیامده است و هیچ دلیلی بالاتر و قابل فهم تر و کاملتر از اندیشه خاموش حیوانی به نام انسان در قبل از آتش و تبدیل شدن آن به بعد از حمله آتش به اندیشه روشن برای انتخاب تکامل نمی تواند مفهوم حقیقی و قوی تر داشته باشد و حتی نزدیک به این دلیل هم موضوعی وجود ندارد دلایلی که موضوع مورد نظر را قطعیت می دهد هیچ منافعی برای آن نمی توانید یافت کنید که شامل هدفی خاص در مورد انسان یا گروه و یا فرهنگ و سیاستی خاص شود و پیروان این اعتقاد حق نخواهند داشت نشانه ای از نام و شناسایی خودشان به عنوان یک فرد متفاوت بدهند اقتصاد و قدرت و کسب درآمد در هر شکل برای گسترش دهنده گان آن  که بخواهند پیشوایان جدیدی برای این اعتقاد شوند قابل قبول نمیباشد و هر انسانی باید به درک خواسته های این کتاب آگاه شود و تلاش در این شود یا امروز  تا آنجا که ممکن است همه بشناسند و در ٨٨ سال آینده ٩٪‏ باقیمانده باید به راهی که در کنار کودکان و برای کودکان باز کرده اند آشنایی و معتقد شده باشند. مطالب این کتاب آنقدر ساده و گویا می باشد که نیازی به هیچ نوع پیشوا و رهبری برای تشریح مطالب آن نمی باشد و فقط به گروهی سیاستمدار برای نظارت بر کودکان و تربیت کننده گان خواهد داشت و این نظارت در صورت تکامل کودک بین ٢۶۴سال تا ٣٠٠ سال آینده و در اوج شادمانی و در بهشت انسان و حیوان توسط آتش قدرت و آب و خاک و در توجه خالقشان تمام شکل این نوع نظارت سیاستمداران هم به پایان خواهد رسید.