صفحه ۱

 این کتابی است که آتش قدرت به انسان می گوید که به روزی خواهد رسید که خودکشی هم نمی تواند بکند و هزاران بار فریاد خواهد زد که می خواهم بمیرم مرا بکشید مرا نجات بدهید و هیچ کس نیست که فریادش را پاسخ بگوید همان‌طور که تنها به این جهان آمده است هزاران بار در کالبد های مختلف تنهایی با زجر و درد وارد خواهد شد چون تکرار ها و تجزیه ها به تو ای انسان هر روز نشان داده است که برای هیچ چیز پایان وجود ندارد و به روزی خواهید رسید که از شدت گرما یی که آتش در اصطحکاکی که خودت پدید آورده ای به تو این امکان را نخواهد داد که در انتهای زمین هم در کالبد یک موجود ضد طبیعت زندگی نمایید چون زمین بر روی روح آشنا به زجر و عذابت استفراغ خواهد کرد