سوال و جواب

سوالات و جوابها:جمع آوری کننده مطالب کتاب برداشت و نظر خود را در مورد دلایل اعتقاد به دستورات اتش قدرت برای تکامل انسان به شرح زیر مطرح می کند.

١ – ارتباط نویسنده و آتش قدرت را در نوعی هماهنگی و کمک به یکدیگر برای خوشبختی کودکان آب فرشته و خاک قدرت یعنی انسانها و حیوانات و کودکان آتش قدرت ، یعنی همان انرژی متفاوتی که اندیشه را انرژی می دهد تا بتوانیم کنترل به علم و آینده و گذشته پیدا کنیم و با سوختن و اعتیاد انسان به اتش در جهت توانایی های امروز مرحله به مرحله و نسل به نسل آماده شد و ایجاد بهشت دست ساز توسط اندیشه روشن و آگاه که انرژی روشنایی اندیشه در آن فعال است و اندیشه خاموشی که برای انسان ارث گذاشته شده بود و اتش آن را روشن کرد و به آن هویت داد را درست می دانم و این دستورات را در جهت منافع کره زمینی  می دانم و هماهنگ و عامل جلوگیری از نابودی  آن می شناسم و بی تفاوتی به آن را ورود زجر به زجر روح انسان می شناسم

٢ – نیاز به تربیت  قدرتمند و نگهبانانی که با تربیت تکامل یافته کودکان برای مراقبت و محافظت و گسترش طبیعت و جلوگیری از ضد طبیعت ها و پایان تربیت غلط می تواند شکل بگیرد و دگرگونی بزرگترین نوع ضد طبیعت یعنی انسان تربیت شده با آتش را صحیح می دانم و همچنین افزایش اکسیژن و نابودی بیابان ها و صحراها  را با توجه به دستورات آتش قدرت درست می دانم.

٣ – آتش قدرت ، آب فرشته و خاک قدرت را فقط متولد کننده گان کره زمین می داند و آنها را بی قدرت در شناخت آتش مصنوعی و هدف آتش قدرت می داند.  متولد کننده گان کره زمین را بی نظم و متولد کننده گان موجودات با خاموشی اندیشه می داند. بی اعتقاد به تکامل بیشتر در اندیشیدن و رساندن موجوداتی که متولد کرده اند به خالق خودشان می داند . توجه انسان را به کمتر از١٠٠ سال زندگی در این جهان با اندیشه و آگاهی و خواسته های نامحدود معرفی می کند و به انسان شناخت جایگاه بعدی روح خودشأن را حتی اگر در حیوان هم می توانست وارد شود در کنترل و شناخت انسان در بعد از مرگ در توجه قرار می دهد و در تجسم انسان قرار می دهد و به انسانهایی که روح را نمی بینند و نمی شناسند و انسان را در بعد از مرگ مانند کامپیوتر پایان یافته تصور می کنند این دلایل را عنوان می کند که در ناشناخته بودن این پدیده توجه به ۵٠٪‏ غلط و ۵٠٪‏ صحیح  بودن را در یک احتمال برای هر کدام قرار دهند و بعد به نکات دیگری مانند تکرار همه چیز و نابود نشدن هیچ ماده ای و تجزیه شدن تمام مواد به یکدیگر را که قابل شناخت توجه انسانی است و می تواند الگوی توجه ها انسان باشد معرفی می کند و به تمام تکرارها از قبیل گردش زمین به دور خورشید و همچنین دور خودش و هر روز صبح آغاز صبحی جدید با همان پیوند با دیروز ، در شکل عقلانی متوجه می کند و از انسان می خواهد با توجه به ناشناخته بودن موضوع کشف نشدن علمی روح ، که به دلیل بهره برداری غلط انسان از این آگاهی می توانست شکل وحشتناکی با محدودیتهای انسان داشته باشد از طریق همه موارد بالا به درصد برگشت روح به کالبدهای مختلف اضافه نمایند و باز به همین افزایش درصد در صورت متفاوت بودن علم با موجودیت روح  ، به بهترین نوع عدالت ، در ورود روح هر موجود به موجود دیگر  ، و برگشت به عملکرد همان اعمال که چکیده و نهایت آن اعمال انجام شده توسط انسان و حتی حیوانی در پایان عمر و تاثیرات آن اعمال در همان منطقه نیز باقی خواهد ماند و درتکرار است و تولد دوباره انسان و حیوان در همان منطقه مانند صبح و بیداری و برگشت به اعمال دیروز و ادامه آن می باشد و بخصوص اگر تمام موجودات در بخشی از زندگی در کره زمین ، در سختی قرار داشته باشند و یا درنده ای جای دریده شده و برعکس در تداوم تولد و مرگ موجودات با یکدیگر در هر تولد تعقییر کند عدالتی برقرار می گیرد اشاره می کند و باز در صورت تردید و شک ، بهترین نوع استدلال برای کودک را این موضوع مطرح می کند و تأثیرگذاری حقیقت آن را که علم را به فلسفه پیوند عقلانی برای کودک در تربیت می زند مانند اتصال  سر و بدن  قابل تفکر در اندیشه روشن انسان می شناسد و ایجاد بهشت دست ساز توسط انسان با این نوع توجه کودک را امکان پذیر و در حد دفاع از آن تا مرگ کهنسالی کودکی می داند که با این نوع توجه در تکرار در تولد ، زندگی را آغاز می کند و برای من هم به عنوان جمع آوری کننده مطالب این کتاب قابل قبول مطلق است چون هم برگشت به عملکرهایمان و هم بودن روح در تمام موجودات زنده را با استدلال ریاضیات و احتمالات در آن  ، قطعی می کند و به آنانی که پایان زندگی را پایان بودنشان یا فقط تجزیه شدنشان در خاک تصور می کنند نابودی کره زمین را در شکل امروز و استدلال های دور از عقل برای کودکانی که روزی اندیشمند و محاسبات علمی برایشان ، حقیقت یاب می شود ، در توجه قابل قبول قرار داده و در پیوند با منافع انسان امروز ، که باید بنیان و تدارکات نوع تربیت در خواستی آتش قدرت را برای کودک برنامه ریزی نماید قابل قبول عقلانی و علمی می کند.

۴ – تفکر و آگاهی انسان را در این میزان اندیشه ای که توسط آتش ، روشن شده است کافی می دانم و بیشتر از این مقدار روشنایی و آگاهی را فقط گسترش تکنولوژی و نابودی و پایان حیات کره زمینیان و دادن طبیعت و در مقابل دریافت تکنولوژی می شناسم و عامل افزایش جمعیت انسانی و رقابت در تولیدات و وطن پرستی را در زمان آگاه شدن به کره زمین محدود و تاثیر هر اقدام غلط از هر کشور  بر کشورهای دیگر و شناخت تعادل در «کره زمینان را پرستیدن » به عنوان بهترین اعتقاد قابل انجام  و همچنین شناخت رهایی کره زمین در کهکشانها و نظارت آتش قدرت ، به مفهوم بدخواه و با توانایی خوش خواهی در صورت پذیرش دستوراتش ، که همه این دستورات به نفع انسان و تمام کره زمینیان است را  عامل قطعی و درست خوشبختی انسان در مسیر دستورات اتش قدرت می دانم.

۵ – کمک توسط سیاستمداران تمام کشورها به دلیل آگاهی بیشتر از خواسته های آتش قدرت به دلیل شناخت بیشتر زشتی‌ها و زیبایی‌ها و قدرتی که انسانهای هر کشور خواسته و یا ناخواسته در اختیار سیاستمداران قرار داده اند و دستورات آتش قدرت در محدودیت های انسانی و مجانی نبودن روشن شدن اندیشه انسان و بی توقع نبودن قدرتی که یک سیاستمدار آن را بهتر می شناسد و آتش با روشنایی اندیشه توانست از آتش زدن چوب تا رسیدن به آگاهی و یافتن تمام مخفی گاه های روشنایی آتش از دل زمین  را در دادن روشنایی به اندیشه در مقابل خواسته امروزش از انسانهای کره زمین درخواست کند را درست می دانم.

۶ – دستورات آتش قدرت در این زمان را کاملا درست و هماهنگ در مرز نابودی و خوشبختی و زشتی های گسترده ای که انسانها پدید آورنده آن می باشند می شناسم و آگاهم که رعد و برق و آتشفشان و خورشید هیچوقت نمی توانست در شکل پدیده هایی که بتواند کره زمین و اتش مصنوعی را در کنترل انسان در بیاورد و همچنین این پدیده  های طبیعی هیچوقت نمی توانست به امروز و شروع نابودی کره زمین را برساند و شکل آسمانی و ترس را در صورت زندگی در طبیعت برای توجه انسان به پرهیز از آتش توسط این پدیده‌ها ، یعنی آب فرشته و خاک قدرت درست می دانم.

٧ – مهمترین دگرگونی در انسان و کره زمین در صد ها هزار ساله اخیر دگرگونی در اندیشه و تفکر انسان بوده است که از نقطه خاموشی به میزانی روشنایی در هر مرحله از مرگ‌های نسلی از انسانها به نسل دیگر مقداری اندیشه روشن و آگاهی در واحد کره زمین بیشتر گردید و تمام ماجرا های تاریخ را تعیین کرده است و دلیل درست میتواند در درخواست تکامل انسان توسط دستورات آتش قدرت در شکل یک واحد بودن کره زمین باشد.

٨ – مطالب کتاب بسیار ساده و قابل استدلال علمی و عقلانی از یک سمت برای آنانی می باشد که علوم و ریاضیات فقط می تواند آنها را متقاعد کند و در بخش دیگر موضوعات اعتقادی می باشد که برای آنانی که مذهب و اعتقادات هماهنگ با عقل و اما قابل قبول برای ورود به بهشت را برایشان روشن و قابل قبول می کند و همچنین مهمترین موضوع را که تعلیم و تربیت با دلایل قابل عاشقی و کره زمین پرستی برای کودک می باشد ، توسط آتش قدرت برای راهنمایی انسان تایید و در روی میز انتخاب انسان قرار داده شده است.  در صورتی که مطالب تحت آموزش و تربیت امروز برای کودکان کاملا فریبکاری آتش را به منظور ایجاد اندیشه روشن در انسان از طریق کوچک پرستی‌ها و افسانه پرستیها نشان میدهد

٩ – در درخواسته آتش قدرت هیچ نواجبار و یا جنگ در مورد کاهش جمعیت بین انسانها  برای تکامل و تربیت بی مرز شدن کره زمین توسط انسان دیده نمی شود و همه تصمیم‌گیریها به انسانها با بررسی و منافع فردی سپرده شده است و چون آتش به سادگی قابل روشن شدن است تکامل را تا آخرین انسان در کره زمین تعیین شناخت پایان پختگی انسان روی آتش و خاموش کردن آتش و برداشتن غذای خوشمزه ای که درون آن کنترل و تفکر از حیوان با اندیشه خاموش به انسان با شناخت ارزوها و خاطرات و گذشته و آینده تکامل نسبی یافته است و با بسیاری تجربیات برای ساختن بهشتی با نظم و امنیت و آزادی برای انسان و حیوان را ، در شکل نقشه ای که انسان را به گنجی پایان ناپذیر راهنمایی می کند برای ما به عنوان جمع آوری کننده این نقشه تکه‌تکه شده افتخاری بزرگ خواهد بود.

١٠ – امروز انسان در پایان بسیاری از اعمال از طریق حرکات انسانی و رسیدن به بیهودگی به خصوص در کودک و نوجوان و جوان وارد شده است و تنها موضوع بازمانده در توجه انسان تکنولوژی برآمده از آتش و گسترش بیشتر در اختراع برای تولیدات بیشتر و جدیدتر در جهت نشستن و ثابت شدن می باشد که هزینه این نوع توجه برای آینده کره زمین نابودی طبیعت بیشتر برای زجر در زجر روح ، از مقدار کمی که برای انسان از طبیعت باقی مانده است و آن هم به چند نسل کفاف نخواهد داد و در هر تولد هر موجودی که شویم زشتی بیشتر را شاهد خواهیم بود و همه این فجایع به دلیل تربیت عشق به اتش امروز که آگاه به خاموش شدن آن شدیم در این زمان آغاز وحشتناک خواهد داشت و این نشان دهنده کامل صحیح بودن در درخواست تکامل کودک و تعقییر مسیر در نوع آشنایی آنچه که در حال نابودی و در مقابل دادن وجود آبی و خاکی  ما که بخشی از طبیعت است در اختیار کودکان آتش قدرت که آب و خاک را از خودشان به درستی نمی دانند خواهد بود و اتش قدرت در این زمان دو نقشه متفاوت را پیش روی انسان قرار داده است که با میزان ٢١٪‏ از روشنایی متوسط در انسان و در بالاترین حجم جمعیت و توسط سیاستمداران ، که همه آنها دارای ٢١٪‏ کامل از آشنایی با زشتیها و زیباییها و مکر و نیرنگ و حیله ها هستند ، بهشت دست ساز را جایگزین جهنم دست سازی که ناخواسته خودشان ساخته اند جایگزین نمایند یا انسان خود را در کالبد های مختلف و ورود به زجر در زجر تا پایان کره زمین و تبدیل به گداخته ای از آتش شدن آن آماده سازد. زندگی امروز انسان کاملا تایید این مطالب را نشان می دهد و بهشت دست ساز را که فقط انسان می تواند بوجود بیاورد و هیچ قدرتی آن را هدیه نخواهد داد تایید می کنم.

١١ – درصورتیکه ۹۱ درصد از جمعیت انسان در ٨٨ سال کاهش یابد و به همین میزان به حیوانات آزاد و در امنیت اضافه شود و روح همان انسان هایی که میخواهند متولد در شکل انسان  شوند در کالبد حیواناتی آزاد و در امنیت و در کنترل انسان در رفاه و آزادی و در طبیعت قرار بگیرد و اما در کنترل و تحت نظارت سیاستمداران در آزادی و امنیت توسط دیگر انسانها در برابری با حقوق طبیعی و در طبیعت در کنار انسان قرار بگیرند عدالتی در دایره آفرینش را انسان پایه‌گذاری کرده است و خوشبختی بیشتر همان حیواناتی که در بی توجهی توسط انسانهایی ناآگاه ، و در جهانی که آتش ، مانند رودخانه ای ، کنترل آتش را در پیشرفت و رفاه و به بهای نابودی آب و خاک در اندیشه انسان جاری و غیر قابل توقف به سیل و نابودی تبدیل کرده است و امروز آتش قدرت از انسان می خواهد که آتش را که خود او آورده است و انسان را به آن معتاد کرده است کاملا کنار بگذارد و دلیلش ، توجه انسان به میزان متناسب اندیشه و تفکر و آگاهی انسان در امروز است و این میزان را در جهت تکامل و بهشت دست ساز و لذت و خوشبختی کره زمینیان کافی می داند ، و به اعتقاد من هم همینگونه است و بیش از این نمی تواند تکنولوژی جایگزین طبیعت شود چون دیگر آب و خاک سالم و بدون ترکیب با مواد نفتی و شیمیایی در هیچ کجای کره زمین یافت نمی شود.

١٢ – آنچه که اعمال امروز انسان در ایجاد تسلط موجودات ضد طبیعت با روح انسانها در زجر و عذاب و تسلط آنان در نهایت ٢۶۴سال دیگر به جای تمام انسانها و حیوانات در کره زمین و جذب تمام روح انسان ها و حیوانات را در کالبد آنها با دلیل قدرتمندی در گرمای حاصل اعمال  غلط امروز انسان و بخصوص رقابت بین سیاستمداران برای محدوده منافع کشور خودشان به جای توجه به کره زمین که ورود به سمت قطعی در سرطان پیشرفته از نوع کره زمینی ، حاصل عملکرد انسان است را  اشتباه و قابل پیشگیری  می دانم.

١٣ –  ارتباط سیارات منظومه شمسی و شناخت علمی و قطعی آنان در یک پیوستگی و اتصال همه آنها به خورشید و فقط سه سیاره روشن که شامل کره زمین در تعادل گرمایی و سرمایی و ونوس در گرمای کمتر از سیاره مرکوری یا که نزدیکتر به خورشید است و در حرارتی بیشتر قرار دارد و تمام سیاره های دورتر از کره زمین و سرد بودن تمام آنها همه دلایل نوعی زنده بودن و زندگی را در هر کدام از آنها در زمانی غیر قابل تشخیص محدودیت فکری انسان به شکلی عقلانی نشان می‌دهد و بزرگی خورشید و سردتر شدن و کوچک شدن آن را تا متعادل شدن گرما و نور ان به کره زمین نشان می دهد. آتش قدرت به وجود آمدن و نابودی تمام سیارات دورتر از خورشید و زمین را مرتبط به عدم قبول انجام درست تکامل در آنها توسط گونه های مشابه انسان و اما با روح موجودات زمینی امروز در منظومه شمسی معرفی می‌کند و عامل نابودی آنها نمی‌تواند بدون زجر و عذاب برای موجودات داخل آن یعنی روح ما در سیاره های دیگر صورت نگرفته باشد و به این علت من باور می کنم و نمی‌خواهم روحم در کالبد آنچه که آتش قدرت تایید می کند و در هماهنگی با شناخت آتش و ضد طبیعت ها امروز دیده می‌شود و متفاوت از سرشت آبی و خاکی طبیعت ما می باشد اسارت را برای روح خودم و نسل‌های آینده که روح من هم یکی از آنها خواهد بود در هیچ کالبدی به جز موجودات طبیعی و مرتبط با طبیعت و در زمان تکامل اندیشه انسان قرار دهم .

١۴ – تکامل کودک در ترکیب با طبیعت و در نتیجه قدرتمند شدن در تعلیم و تربیت تکامل یافته را در درون طبیعت کاملا درست می دانم چون با دستورات اتش قدرت خوشبختی و لذت پایدار در برخورد با طبیعت و خستگی در جسم هماهنگ با انسان می باشد . تسلط کامل به علم در کاملترین حالت یعنی بیشتر از مقدار آگاهیهای امروز ، نابودی تمام انسان ها با تکنولوژیها را می دانم.

١۵ – کمک از نمایندگان کشورها در سازمان ملل برای همکاری در کاهش جمعیت با سهمیه بندی برابر تا تکامل  اندیشه کودکآن  را تنها راه و اولین حرکت گروهی انسانهای کره زمین در جهت بهشت دست ساز با نگهبانانی آگاه میشناسم. 

١۵ – نابودی بیابان ها و صحراهای کره زمین را در برنامه‌ریزی برای کودکان و انتقال ضایعات طبیعی انسان و حیوان به سطح خاک همراه با آب برای ایجاد جنگل و گسترش طبیعت درست می دانم

١۶ – تنفر و دوری و وحشت و ترس از آنچه در شکل شعله‌های آتش میباشد در تمام حیوانات که انسان هم یکی از آنها می باشد نشان بسیار مهمی از این دارد که نیروی متفاوت از طبیعت به آنچه در شکل طبیعی می‌تواند شامل فرار انسان از آتش باشد در دوره ای از تاریخ به شکل فریبکارانه علاقه‌مندی و اعتیاد را در انسان به وجود آورده است و می توان به سادگی پی برد آنچه که به نام کشف آتش نامگذاری شده است و نوعی علاقه و پیگیری انسان را برای کنترل آتش نشان می دهد یک حمله و اجبار و تحمیلی برای خروج انسان از خاموشی اندیشه و تبدیل به روشنایی اندیشه در امروز بوده است

١٧ – افزایش اکسیژن از طریق گسترش طبیعت تنها راهی می باشد که کره زمین را از همه نوع مشکلات و بیماریها رها می کند و محصولات غذایی و افزایش عمر را سبب می شود و جلوگیری از درندگی حیوانات به دلیل خاک نامناسب برای بوجود آمدن غذاهایی که می تواند گوشت خواری حیوانی آنان را به گوشت خواری محصول زمینی تبدیل نماید را بوجود آورد و توسط نگهبانان کره زمین یا خدایان کوچک در روی کره زمین همه چیز را در ایجاد شدن بهشت با دستان انسان به تحقق برسانیم.

١٨ – انجام سه دوره از دستورات آتش قدرت که شامل ٨٨ سال دوره اول و ۳۳ درصد ایجاد طبیعت و ۹۱ درصد کاهش جمعیت و دوره دوم ٨٨ سال بعد و اضافه شدن ۳۳ درصد طبیعت دیگرو ورود کامل کودکان به تکامل در درون طبیعت بدون آتش و دوره سوم ۸۸ سال پایانی و پاکسازی کره زمین از تمام تولیدات و عوامل آتش در نظارت ٨٨٨ سیاستمدار در کل کره زمین در برنامه ریزی کنترل تربیت کننده گان و کودکان و جلوگیری از روشن شدن هر نوع آتش در شب و روز را در هر نوع از تولید کاملا درست و عقلانی می دانم.

١٩ – نابودی ۹۹ درصد سطح کره زمین توسط یک درصد انسان هایی که کره زمین را در تصاحب خود گرفته اند که در ناپختگی و رقابت و وطن پرستی با یکدیگر قرار دارند که در دروغ و فریب  و تربیت کودکان و آیندگان در هنرپیشگی مرسوم آتش پرستان ساخته شده اند و همچنین هیچ نقشی در کره زمین و حتی در جغرافیای کشورشان نداشته اند امروز با دستورات اتش قدرت وطنشان ‌و خانواده خود را باید به وسعت کره زمین افزایش دهند.

٢٠ –  حرکت و برنامه ریزی و گسترش زیباییها و مراقبت و نگهداری تمام طبیعت و موجودات آبی و خاکی به وسعت کره زمین در جاده های طبیعی و سلامتی و افزایش عرض این جاده ها به میزان تمام کره زمین و تبدیل به پارک گل و میوه و سبزه و تفریح و شادی و به دنبال نیازمندان انسانی و حیوانی در تلاش و حل مشکل همه بودن را بهتر از زندانی به نام اطاق و خانه و شهر و کشور برای انسانها می دانم.

٢١ – رساندن آتش قدرت به خالقش را که توانست روشنایی اندیشه را در کنترل به لذتی بزرگ‌تر از لحظه برایمان یعنی تسلط اندیشه به آینده و آرزوها و گذشته و خاطرات را توسط سوختن چوب تا رسیدن به تکنولوژی برای انسان به وجود آورد درست می دانم

٢٢ – درنده شدن حیوانات توسط انسان و جایگزینی منطق به جای احساس در ورود آتش و علم را به دلیل روشنایی اندیشه کاملاً درست می دانم و روح و انتقال آن به کالبدهای مختلف را با آزمایشی که در کتاب به آن اشاره شده است و مادر بودن و احساس به نوزاد داشتن را به دلیل ضعیف و ناتوان بودن کودک همچنان در تمام دوره های تاریخ و حتی در ندیدن محبت مادری در چند دوره توسط نوزاد حیوان و بعد ادامه محبت به شکل غریزی که فقط انتقال روح می تواند به آن معنای نام غریزی را بدهد درست می دانم. 

٢٣ – دستورات اتش قدرت را از این نظر درست می دانم که در آن به مذهب و جنگ و اختراعات و اکتشافات و هر نوع نابودی طبیعت در شکل روشنایی و تاثیرگذار بودن در روشن کردن اندیشه انسان را اصلی ترین دلیل تفکیک انسان از حیوانات دانسته است . هدف بهره برداری صحیح از اندیشه و آگاهی در امروز ، برای کسب موضوعی به نام عاشقی در تکامل و رسیدن به خوشبختی از رساندن خوشبختی به دیگران را کاملا درست میدانم به خصوص آن مذاهبی که جسم را در حرکت ایستاده و گفتاری به وابستگی و سلامتی در انجام دادن حرکت هایی که به نوعی عادت از کودکی و نوجوانی تبدیل به شکل زانو زدن در مقابل خدا مطرح شده است و باعث شد انسان به اندیشه بیشتری به افسانه ها تفکر کند و همچنین حمله آتش را با ایستادن و جلوگیری از حرکت و نشستن انسان در طبیعت همراه دانسته و دلیل این اقدام را برخورد اندیشه ها در تمرکز و ثابت شدن در کنار گرمای به ظاهر مطلوب و اما هدفمند برای انسان می دانم 

٢۴ –  نابودی مرحله به مرحله کشتارگاه های حیوانات به دلیل جذب روح انسانها و حیوانات در موجودات ضد طبیعت را کاملا درست می دانم

٢۵ – آفرینش انسان توسط یک زوج به نام آب فرشته و خاک قدرت را صحیح تر از آنچه که به نام خداوند در بالاترین شکل نظارت و تقسیم بندی زشتی و زیبایی مطرح شده است میدانم و خروج سریع آنها بعد از تولد کره زمین و ایجاد مقداری دوست داشتن در خانواده بزرگ حیوانی را در توانایی آنها در حد رساندن نسبی موجودات به دوست داشتن می دانم و آگاهم که آتش می‌خواهد ادامه راه ناقص آنها را برای انسان و حیوان و کودکان خودش در اندیشه روشن شده انسان و هدایت به اقیانوس عشق و محبت خالقش ادامه دهد.

٢۶- ترس از مرگ به دلیل آشنایی انسان از آتش را به دلیل آن درست می دانم که حیوانات را مشاهده میکنم چون آتش را نمی شناسند از برخورد با تجاوز به بسیاری از محدوده های خودشان در مقابله با نیروی قوی تر تا حد مرگ مقابله و مبارزه می کنند

٢٧ – تبدیل خواسته های بی پایان انسان و تغییر آن در طبیعت مطلق و بدون آتش را به نیازهایی که هماهنگ با روده ها و دندانها و سلامتی بیشتر انسان و حیوان می باشد را واقعیت قطعی می دانم.

٢٨ – آنچه که آتش قدرت تایید می‌کند و تبدیل ایستادن و نشستن به حرکتی جسمی از صبح زود و در کنار حیوانات تا غروب خورشید و وظیفه ای به نام یافتن نیازمندان در تمام حالتهای متفاوت از موجود زنده تا گسترش طبیعت میباشد را واقعی تر از آنچه که از ایستادن و نشستن و صحبت و اندیشیدن و گسترش آتش می باشد در زمانی که به آگاهی رسیده آیم و نیاز به طبیعت را می شناسیم  کاملا درست می دانم.

٢٩ – نابودی کره زمین در کمتر از ٣٠٠ سال و کنترل موجودات ضد طبیعت در کره زمین با روح انسان و آمادگی و برنامه ریزی برای تربیتی کاملا متفاوت برای کودکان را  تنها را نجات کره زمین در آخرین زمانها و امتحان نهایی انسان توسط آتش قدرت می دانم.

٣٠ – نظارت آتش قدرت برکره زمینیان را که دارای نوعی نیروی متفاوت از آب و خاک است را صحیح به این علت می دانم که تنها قدرتی می تواند باشد که محدوده ای و مسولیتی از میزانی ارتباط با کره زمینیان در اختیار دارد . در حال اینکه تنفر از موجودات آبی و خاکی دارد به سرنوشت این موجودات به دلیل منافع و اهداف خودش هم علاقه مند است . آخرین و پایان قدرت‌ها  نیز در شکل نوعی تنظیم کننده عدالت و عادل و آفرینش کننده روشنایی اندیشه برای کسب علم و کنترل به آینده و گذشته  هم میتواند باشد چون آفرینش کننده در هیچ حالت دیگری هیچگاه نمی تواند شاهد ظلم و تبعیض‌های آشکار بین موجودات و نابودی تمام هر آنچه خود ساخته است در بی تفاوتی باشد. تفکیک و برتر شدن و جدا شدن و برگزیده شدن انسان را که در توانایی متفاوت بتواند در هر شکل و حتی توسط یک انسان بر سرنوشت تمام کره زمین تاثیر گذار باشد را توسط هیچ خداوندی که انسان توسط مذاهب شناخته است درست نمی دانم و به این دلیل دستورات اتش قدرت را به عنوان قدرتی که می تواند با روح انسان در هر حالتی هر تصمیمی بگیرد و امروز دستوراتش از خروج اندیشه انسانی برای آن مقدار آگاهی توسط آتش و در امتداد آن تا تکنولوژی در امروز به انسان داده است و در این زمان ثمره و نتیجه اش را می خواهد کاملا و قطعا درست می دانم . با توجه به آنچه که در امروز انسان دچار یک بلاتکلیفی از بابت همه نوع موضوعات علمی و فلسفی شده است ، و فقط توجه و آگاهی فردی و بدون توجه به تمام این همه اطلاعات و احادیث متفامت می تواند فصل جدیدی از انتخاب در ترسیم سازی انسان آن چه که پیش رویه انسان است را کاملا در گسترده ترین میزان جمعیتی که ، می تواند کره زمین را به یک استفراغ و نابودی و کشته شدن دست جمعی کره زمینیان  بکشاند را درست می دانم. 

٣١ – نظارت خداوندی که شاهد تمام زجرهایی و نابرابری های متفاوت در کره زمین قرار داشته باشد و در سکوت نظارت نماید و عکس العملی نشان ندهد فقط می‌توانم به عنوان آفرینش کننده‌ ای دیوانه تجسم کنم مگر اینکه حقیقت با دلیلی مشابه آنچه که آتش قدرت تایید می کند هدفی به نام انتخاب و میزانی اندیشه ایده آلتر برای هدفی متفاوت در آن مفهوم پیدا کند را درست می دانم.

٣٢ – آتش قدرت آنچه که خصوصی و در نهایت به وطن پرستی و یا افسانه پرستی و مذهب پرستی و حتی علم پرستی در ناتوانی محدودیت ذهنی انسان  تبدیل شود را فقط برای دلیل روشنایی اندیشه شدن انسان و تا به امروز رسیدن تایید می کند و پرهیزکاری را به عبور شخصی و خصوصی  به بهشت برای هیچ یک از انسانها و حتی آنان که نام پیامبر بر آنها گذاشته شده است نمی پذیرد و توانمندی و آن مقدار اندیشه روشن را که انسان در کنترل دارد فقط در جهت  آنچه که در توانایی و نظارت انسان می باشد یعنی کره زمین و خدمت به کره زمینان را حقیقی و واقعی و صحیح می داند و به یکی از موارد ایجاد اندیشه روشن در تاریخ انسانی و مذهب اشاره می کند و موضوع را به عقل انسان و صحیح بودن عقلانی یکی از احادیث ابتدایی در ورود آتش و کاملا تفاوت آن ، با آنچه که انسان شنیده و شناخته است مثالی بسیار ساده را تایید و در توجه انسان قرار می دهد و به این دلیل از عقل انسان شناخت حقیقت را مهمتر از توجه به گذشتگان و حتی دانشمندان و کتابها می داند و فقط را نجات انسان را در جمع بندی و ترسیم سازی تمام موضوعات و پیوستگی تمام هر آنچه در کره زمین تا کنون برخورد کرده است و نتایج آن تا به امروز و بعد از آن را  در نظر و مشاهده قرار دادن  و تا به امروز کافی می داند. برای مثال : موضوع بزرگترین و با ارزش ترین میوه ای که انسان از شروع آفرینش و تولدش به آن بالاترین میزان علاقه را داشت و آن انواع سیب ها در اشکال مختلف است و تحقیق در مورد آن و شناخت آن ، که می تواند انسان را به تنهایی در طبیعت بدون آتش و در انرژی و حرکت در روزها زنده نگهدارد متوجه می کند و در احادیث مذهبی ، خوردن این کاملترین میوه در کره زمین را ، به عنوان اخراج شدن انسان از بهشت مطرح شدن را پیش رویه عقل انسان قرار می دهد و اشاره می کند که تا زمان حمله و ورود آتشهایش  به اندیشه انسان توسط روشن کردن چوب توسط انسان را در مهمترین طعم و مزه و علاقه انسان و بسیاری حیوانات به این میوه را می شناساند و بعد از اعتیاد و اولین توجه انسان به اتش و گوشت حیوان را ، بعد از اینکه انسان در دهان گذاشت و سیب این مهمترین و اصلی ترین میوه در طبیعت را به خاک پرتاب کرد و گوشت حیوان را به بدن خود عادت داد ، در واقع از بهشت دوست داشتن هایی که بدون نظارت آب فرشته و خاک قدرت خود قرار داشت خود را بیرون کرد و به جهنم ساخته خود و دنیای آتش پرستی و کشتارگاه‌ها خود را وارد کرد و امروز تعلیم و تربیت را برای کودک با نظم و علم و اندیشه روشن شده انسان به منظور برگشت به همان بهترین تغذیه انسانی برای کودکان یعنی سیب و در جاده های سلامتی و بقیه هر آنچه آبی و خاکی است می خواهد و من نیز آن را واقعیت می شناسم توجه و راهنمایی می کند.

٣٣ –  نابودی کره زمین و نرسیدن به تکامل را به این دلیل درست می دانم که هیچ روزی را یافت نمی کنیم که مانند روز قبل در شرایط یکسان طبیعت و در بهتر شدن ها قرار داشته باشد به جز تکنولوژی که مربوط به اتش است و به طبیعت نیاز دارد که گسترش یابد.تمام عوامل علمی آنچه که انسان نیاز به فراگیری داشت را به انسان آموخت و یکی از آنها تفاوتهایی مانند توجه به سن انسان در مقدار هزار سال قبل از کشف آتش به دلیل اکسیژن فشرده و نابود نشدن سلول بود و کم شدن عمر انسان از شروع تمرکز و محتاج شدن به اتش و همچنین بیماریهای وحشتناکی که آتش ، با دلایل شروع قبیله و شهر نشینی های انسان سبب شد و چند سال در زجر و عذاب و ترس از مرگ و به وسیله مواد خارج شده از آتشها را که به نام دارو و در ناتوانی و نوعی گمراهی و نیازمندی فریبکارانه به ارزشهای آتش برای مثال افزایش عمر در زمان بعد از کنترل به آتش میباشد و مشابه همان داروی شیمیایی به دلیل وجود آتش است و مانند همان سیب و بیرون کردن انسان از بهشت توسط خداوندی ساختگی معرفی شده است  در صورتی که آتش را دلیل اعتیاد انسان به گوشت حیوانات و کوتاه شدن  عمر و کمی افزایش عمر اما باز در کمتر از ١٠٠ سال زندگی قرار داشتن انسان را ، به عنوان فقط ایجاد اندیشه روشن بشناسم و نابودی کامل در آینده کوتاه را که آتش در بی توجهی به خاموش کردن به انسان توصیه می کند میتوانم هر روز در نزدیک شدن بیشتر به نابودیهای طبیعت مشاهده  نمایم.

٣۴ – وجود نداشتن موجودات ضد طبیعت و نداشتن روحی برای موجودات ضد طبیعت در قبل  از کشف آتش و بعد از آن توسط آتش  و جذب روح انسان ها و حیوانات را توسط آتش قدرت در انتقال به کالبد ضد طبیعت ها و مانند شکاری و مانند قلابی که ماهیگیری با طعمه ای به درون آبی می اندازد و اتش هم با تولیداتی از قبیل انواع وسایل جنگی و آلودگیهای متفاوت و حتی داروها برای کم تاثیر گذار شدن آتش و آرام شدن نابودی با ایجاد اندیشه روشن از بکار گیری دار‌وهایی که انسان محتاج آنها شده است که بتواند تاثیر بر روی عواملی مانند آفت ها و میکروب ها و بسیاری از حشرات نابود کننده کننده های طبیعت بعد از حمله آتش را بوجود بیاورد را تایید می کنم.

٣۵ – آفرینش حیوانات که انسان هم یکی مانند بقیه آنها بود و انتقال روح همه آنها به یکدیگر ‌برای تجربه و لذت در شناخت غذا و قدرت و تواناییهای یکدیگر را که آب و خاک در شکل برابری و مساوات و عدالت از عملکردهای گروه جهانیان در شکل یک واحد بودن کره زمین ایجاد و بنیاد گذاشته بودند را حقیقت می دانم

٣۶ – بعد از حمله آتش تا آمدن آتش قدرت  و نامنظمی از آنچه آب و خاک طبیعت را در خاموشی اندیشه حیوانات رها کردند و ناظر و تصمیم گیرنده کره زمینیان آتش قدرت شد و نوعی صید روح انسان و حیوانات در کالبد ضد طبیعت ها را سبب شد درست می دانم چون تمام هر آنچه در کره زمین شاهد آن هستم نوعی ظلم و نابرابری و بی عدالتی را نشان میدهد.

٣٧ – معتقد هستم که اگر تکامل کودک و انسان در طبیعت به شکلی که آتش قدرت می خواهد اتفاق بیفتد هیچ روحی در اسارت آتش قرار نخواهد گرفت و عمرانسان و حیوان بسیار افزایش در سلامتی می‌یابد و روح اسیر شده حیوانات و انسان ها رها خواهد شد.

٣٨ – خاموش کردن تمام آنچه از آتش حاصل شده  و ایجاد جاده هایی از سلامتی و امکانات از قبل برنامه ریزی و هماهنگ شده در طبیعت به جای جاده های آسفالت می تواند امکان حرکت ایده آلی برای انسان و حیوان در آرامش و بی نیازی و مراقبت و امنیت و آزادی و سلامتی و قدرتمندی و احترام بین انسان و حیوان در گسترش طبیعت به کمک یکدیگر به خصوص در شروع تکامل را ایجاد نماید

٣٩ –  اعتقاد دارم که در سیارات دیگر موجوداتی مشابه انسانها و حیوانات بودند و روح ما چون هنوز به تکامل در هیچ کدام از سیارات منظومه شمسی نرسیده است به کره زمین منتقل شده است و امروز هم در کنار خورشید های دیگر موجوداتی هستند که همین عملکردهای تاریخ انسانی را با کمی اختلاف با اعمال یا تاریخ با ما انجام داده اند و می دهند و همان طور که خاموشی علم و آتش و تبدیل ساختمان ها و کارخانه ها و جاده های آسفالت به طبیعت و نابودی تمام هر آنچه از آتش ایجاد شده است سخت و دشوار برای انسان کره زمینی می باشد و تغییر تفکر و اندیشه در دانشمندان و محققانی که برای انسان الگو های مفید ایجادکننده تکنولوژی بوده اند برای انسان کره زمین سخت و دشوار خواهد بود که بتوانیم لقب یک نابود کننده طبیعت و روشن کننده اندیشه به آنها بدهیم برای کرات و منظومه های دیگر که شرایط زندگانی مانند کره زمین را داشته اند هم اینگونه بوده است در بی توجهی و قبول نکردن آنچه که دستورات اتش قدرت از انسان می خواهد و انجام آن توسط هشت میلیارد انسان در کره زمین غیر ممکن به نظر می رسد به همان شکل به نابودی سخت طبیعت و حیوانات و انسان ها در آن سیاره ها تبدیل شده است و می توانم باور و اعتقاد داشته باشم که خودخواهی و زیاده‌خواهی آنها هم می‌تواند جلوگیری از ورود کودک در  برنامه ریزی در تکامل نماید چنان که تصور در دگرگونی انسان از آتش پرستی  به طبیعت و کره زمین پرستی حتی برای دگرگونی در کودکان و نسل‌های آینده گانی که روح ما در کالبد شأن قرار خواهد گرفت سخت و دشوار و برای بسیاری انسانها درکم بودن اندیشه روشن غیر ممکن به نظر خواهد رسید.

۴٠ – بزرگی یک فیل و کوچکی یک کرم خاکی و قبول میمون به عنوان حیوان و شباهت زیاد آن به انسان و زنده بودن همه و بسیاری از نیازهای مشترک که بین انسان و حیوان و نرها و ماده ها می باشد اثبات می‌کند که آنچه آتش قدرت تایید می کند که روح تمام موجودات به اندازه کوچکتر از یک مولکول و اتم و مانند یک باتری قابل شارژ کردن در هر تولد می باشد کاملا عقلانی و می‌تواند علمی باشد و یکی دیگر از موارد قابل قبول در اعتقاد به دستورات آتش قدرت توسط من است.

۴١ – ارتباط مغزی انسان و حیوان در شکل بدون نیاز به کلام می‌تواند در مراحل سوم و در نزدیک ۳۰۰ سال آینده که انسان و حیوان در درون تکامل قرار گرفته اند از ارتباط کرها و لال ها به ارتباط مغزی انسان و حیوان و انسان با انسان تغییر کند.

۴٢ – با کاهش ۹۱ درصد جمعیت و نابودی مرزها و مساوات بین انسان و حیوان یا به هر چیزی که انسان را به حقیقت آفرینش متوجه می کند در تربیتی متفاوت کودکان معتقد خواهند شد.

۴٣ – اگر عادت در خوشبختی به دو بخش قابل انتخاب بود و عادت به زندگی با آتش و طبیعت و مانند امروز در یک قرار داشت و عادت و زندگی فقط با طبیعت در امنیت و آزادی در بخش دیگری قرار داشت من راه دستورات آتش قدرت یعنی زندگی فقط با طبیعت را برمی‌گزیدم.

۴۴ – آگاه هستم که حمله آتش باعث خواسته های زیاد در انسان ها شده است و اما نیازهایش محدود مانده است و انسان و حیوان در قبل از حمله آتش دلیلی به نیازمند شدن نداشتند چون توقف در حرکت در آنها نبود و اصلی‌ترین عامل نیازمندیهای بیهوده انسانی و دشمنی با حیوانات را ساکن شدن انسان به وجود آورده است و به همین دلیل بعد از حمله ی آتش ، آتش تاثیر گذاریش بر روی انسان اینگونه بود که :  ساکن شوید.بخورید. و گفتگو کنید. به عشق از زاویه و نگاه شهوت بپردازید. از گرم شدن کار و خانه و اتاق خود لذت ببرید. بنشینید. سریع با وسیله ای که به شما میدهم خود را به مقصد برسانید و طبیعت را نابود کنید و اما در سرعت به محل دیوارها و به زندان های خود خواسته خودتان برسید و آسمان آبی مکان تولد خودتان را با آسمان آبی دیگر اما در سرعت تعویض کنید . خوردن و خوابیدن و لذت های ثابت بودن را دوست داشته باشید و ارزش ها را در این بدانید که کم کار کنید و زیاد استراحت نمایید و در پوشش فریبکارانه به انسان می‌گوید که لذت یعنی در شهرها و به دور از طبیعت زندگی کردن است اتش می هه خواهد  که طبیعت را به او داده شود با زباله ها و هر چه که انسان به آن نیاز ندارد و او هم رفاه را به ما بدهد در خانه و محل کارو کنار ساحل زیبایی های رفاه و آسایش را به انسان می دهد و با این تبادل انسان را به ظاهر برنده می کند. 

۴۵ – دستورات آتش قدرت برای تغییر اعمال و دگرگونی در کودکان و نداشتن درخواست تغییر برای انسان های امروز که عادت به زندگی با آتش را دارند باز نشانه ای از نوعی منطق در مورد داشتن زمان کافی برای انتخاب انسانهای امروز به عنوان نمایندگان گذشتگان و آیندگان و ایجاد مسیر و هدفی در تفکر به دستوراتش برای زندگی آینده کودکان میباشد و این موضوع در دستورات اتش قدرت نمایان است که اعتیاد و آنچه در دهها هزار سال انسان را به آن علاقه مند کرده است که انسان به اندیشه روشن و آگاهی دست یابد نمی تواند به یکباره تعقییر در حد خاموش کردن تمام آتشها داشته باشد و به این دلیل شروع برنامه ریزی امروز انسان برای دگرگون کردن تمام زشتیهای ایجاد شده توسط آتش را به سه مرحله و در هر مرحله ٨٨ سال واگذار کرده است و فقط فهم و توانایی انسان را برای تشخیص این دگرگونی در امروز برای کودکانش در آینده قرار داده است و نشانه دیگری از دلایل صحیح من برای پیگیری و پشتیبانی از دستوراتش می باشد.

این ۴۵ دلیل تعداد محدودی از بهشتی است که انسان میتواند با دستان و برنامه ریزی برای کودکانی که امروز در کره زمین جلوی نگاهشان دیوار یا پلاستیک و آهن پاره ای از تکنولوژی‌ها با صدا ها و تصویرها و یا مجموعه ای از اطلاعات برای آتش پرست شدن می باشد قرار گرفته است امروز زمان آن رسیده است که در محدوده اندیشه ای که آتش قدرت برای ما توسط زجرها و شکنجه هایی در تاریخ انسانی و حیوانی روشن کرده است قدرتمندی اندیشه انسان را در کره زمین به نور افکن تبدیل نماییم و جایگزین شعله ها و دود های آتش پرستی خودمان قرار دهیم و آگاه شویم که تنها ناظر بر کره زمین در محدوده چند سال‌ دیگر و زمانی که معلوم نیست که ما در کدام کالبد خواهیم بود از ۸۸ تا ١٠٠ سال آینده از کره زمین عبور خواهد کرد تمام میلیاردها سال به ۱۰۰ سال تا ۳۰۰ سال آینده محدود شده است و وظایف انسان در ۸۸ سال اول در انجام دستورات اتش قدرت  به شرح زیر می باشد :

١ – کاهش جمعیت به شیوه و شکل سهمیه بندی برابر در میزان ۹۱ ٪‏

٢ – افزایش بیش از ۹۱ ٪‏ حیوانات بزرگ و هر نوع حیوانی که می تواند آزاد و در امنیت باشد.

٣ – بهره برداری تمام کشورها از نیروی نزدیک هشت میلیارد انسانهایی که امروز فقط در نابودی و آتش پرستی قرار گرفته اند که می توانند بزرگترین حرکت ابتدایی را به سمت تکامل انجام دهند

۴ – بیش از ۳۳ ٪‏ از کره زمین به طبیعت بدون آتش و با درختان میوه و هر چه که فقط آب و سبزه و گلها و زیبایی های طبیعی و استراحت گاه و نیازهای متفاوت کودکان و حیوانات و تربیت کنندگان آنان می‌تواند باشد و هیچ چیز نباید در این ٣٣٪‏  ، از تولیدات از آتش در آمده در آن وجود داشته باشد در این ٨٨ سال اول پایه گذاری برای کودکان و تربیت کننده گان شود.

۵  – تعلیم تربیت کنندگان و ورود کودکان به هر مقدار که در شرایط درخواستی کتاب از انجام مراحل ٨٨ سالهای دیگر می تواند از زشتیها و خاموش شدن آتش کمک کند بهتر و ثمره آن سریعتر در برگشت روح انسان به همین هشت میلیارد انسان امروز ز در کره زمین ، که همه محکوم به مرگ در چند سال کمتر و بیشتر خواهند بود برگشت ایده التراسونیک خواهد داشت و شاید در حدی مثبت باشد که نابودی و خالی شدن اکسیژن بیشتر در زمین را به افزایش بیشتر تبدیل نماید. در این ٨٨ سال باید کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و پدر و مادرانی که می خواهند کودکانشان در تربیت خداوند کوچک و در جاده زیباییها تمام زندگی خودشان را به عنوان گسترش دهنده طبیعت و نگهبانان کره زمین بگذرانند باید توسط دولتها شناسایی و تفکیک و آماده برای تربیت تکامل یافته شوند.

۶ – جمعیت امروز کشورها ، که همه آنها از سیاستمداران تا عالمان مذهبی و از دانشمندان تا کارگران همه در حال کسب اندیشه گسترده تر برای انتخاب نهایی در امروز بوده اند بهترین نیرویی هستند که می توانند زمان محدود ، تا عبور آتش قدرت را  ، از کره زمین ، به دیدار از شگفتی و تعجب و حیرت در درخواست بیشتر و ایده آل تر از آنچه او خواسته بود در ٨٨ سال آینده تبدیل نماییم این سه مرحله ٨٨ سال می تواند کوتاه و به نابودی و کمبود زمان برای آینده گان و ما و روح ما در کالبد موجودات دیگر تبدیل شود و می تواند با آگاهی و تشخیص و منافع آن ، بهره برداری ایده آل داشته باشیم و همه چیز در هر نوع  عملی بستگی به انتخاب نمایندگانی خواهد داشت که در مشاوره و تصمیم گیری دولت‌هایی قرار دارند که در تایید آتش قدرت تشکیل یک واحد کره زمین را می دهند.

با توجه عمیق به این کتاب و حتی دلایلی که برای این موضوع ، که چرا من در جمع آوری مطالب این کتاب اقدام و در تلاش برای گسترش و شناسایی آن می کنم و تعدادی از دلایل آن که در ۴۵ مورد سوال بالا مطرح کردم هر کدام می تواند به سوالی جواب داده شود و توجه به اینکه چرا همه انسانها باید در کره زمین مسیر درخواست آتش قدرت را طی نمایند کاملا ساده و واضح ، حتی اگر در درصدی محدود هم درست بود باید پیگیری و سرعت در آن داشته باشیم و به آینده روبروی خودمان که زندگی در جسم کالبدی ضعیف در ضد طبیعتی در درگیری با هزاران ضد طبیعت و در گرمای غیر قابل کنترل و مرگهای پیاپی قرار خواهیم داشت عمیق توجه نماییم و به خود نگوییم که امروز حشره هم در حال نوعی زندگی است و ما هم اگر شویم و روح ما به کالبد آنان منتقل شود هیچ مشکلی نخواهد بود ! به  زندگی حیوانات و موجودات در اطراف ما و در بودن مقداری طبیعت که برای انسان مانده است و این نوع موجودات توجه عمیق کنید و آینده را در شکل بسیار وحشتناک تر در ترسیم و اندیشیدن قرار دهید اما در این پایان لازم می دانم که دلیل کوتاه و نهایی دیگری را هم ذکر کنم و آن دو استدلال در آن چه آتش قدرت میخواهد می‌تواند وجود داشته باشد :

اول : بی دلیل بودن آفرینش و یا دیوانه بودن آفریننده یا آفرینندگان که آنچه که می آفرینند را می‌توانند در بیماری و زجر و عذاب مشاهده نمایند و شاهد دیدارش باشند و سکوت کنند و نابرابری و آشفتگی و جنگها و تبعیض ها و آنچه که امروز بین انسان و حیوان میگذرد تحمل کنند و در بی توجهی نظارت نمایند ، قطعا در هدفمندی ایجاد اندیشه روشن برای این همه جنجال‌های تاریخی نمی تواند بی دلیل انجام شده باشد.

دوم : دلیل و هدفی برای آفرینش بوده است و هیچ هدفی نمی‌تواند بالاتر از یک میزان متوسط اندیشه‌ باشد که زشتیها در برخورد با زیباییها با دلیل گسترش آتش و در امتداد و تاثیر آن در گسترش اندیشه به ما داده شده باشد که می توان از آن به عنوان سرمایه ای برای گسترش عشق به کره زمینیان( که امکان پذیر واقعی می تواند باشد ) مانند رودخانه و چشمه ای زلال و روان و جاری استفاده نماییم و باقیمانده اش را به درون اقیانوس آن قدرتی بریزیم که نامش را آتش قدرت در تاییدات کتاب به عنوان خالق ، آتش و آب و خاک ذکر کرده است و اتش قدرت ، خالقش را زمانی در توجه به کره زمین می داند که انسان از خام و کال بودن به پخته و تکامل یافتن شدن رسیده باشد و شاید بتوانیم هزاران دلیل ریز و کوچک را در هدف آفرینش نام ببریم ولی هیچکدام در حد روشنایی اندیشه با میزان متوسط در درصدی که مربوط به نیرویی که به وجود آورنده زشتیها و زجرهای تاکنون انسان و حیوان و در نظارت انسان به نام آتش قدرت است نمی تواند حقیقی و واقعی و قابل استدلال از خروج از فلسفه و مطابق با علم و عقل قابل قبول برای شناخت ، بخصوص برای کودکانی باشد که می خواهند خدای کوچک در زمین شوند و بهشت دست ساز را برای روح ما آماده سازند و خالق ناشناخته ای را که روزگاری مواد مذابش را به درختی برای لانه هایی در شکل خورشید و سیارات برای جفتگیری آب و خاک برای امروز و اتش قدرت بوجود آورده بود مفهوم واقعی از حقیقتی هدفمند را در شناسایی تفکر انسان در روزی همانند امروز قرار دهند .

صفحه 80

انسانی که اندیشه اش را در واسطه ای بین انسان کره زمینی و اتش قدرت قرار داد از تمام تایید و تکذیب و حتی درخواست هایی که از طریق اتصال اندیشه اش با آتش قدرت انجام داد پی برد که آتش قدرت در این مورد تاکید و تایید داشت که انسان باید توسط اندیشه روشن و آگاهی که او (آتش قدرت) به انسان داده است به منافع خودش در انجام گرفتن تکامل در اندیشه کودک و قبل از آن اندیشه خودش پی ببرد. برای مثال اگر من به او میگفتم که باید برای کاهش جمعیت انسانها را با سلاح از بین ببرد یا نوعی آتش جدید برایش راهنمایی میکردم باید به همه خواسته های دیگر من شک می کرد. اما من با وجود اینکه نباید ورود به علم و جزییات می کردم حتی از تکنولوژی خوردن پلاستیک توسط کرمها و فضله های غیر قابل کنترل آنها به انسان هشدار دادم تولد کودکی که ناخواسته آتش پرست خواهد شد مانند آبی زلال است که می‌تواند با زلالیت خودش زیبایی پدید بیاورد و اما وارد آب آلوده که از آتشی سوخته در امروز بوجود خواهد امد همه انسان ها درون آن قرار گرفت و در نهایت بعد از کشتارها و زباله سازی های گسترده روحشآن را به یک ضد طبیعت مانند آهن ربایی که آهن را جذب می کند واگذار قطعی خواهند کرد کودک  در تربیت امروز شما انسانهای آتش پرست شناخت از زشتیهای واقعی ندارد چون زندگی کودکی او مانند خودتان در زمانی به آتش پرست شدن تبدیل می شود که پدر و مادری معتاد در حال علاقه مند کردن کودکان به روشهای غلط مرسوم آتش پرستان  و از عملکردهای نیاکانشان گسترده تر به کودکانشان همانند خودتان منتقل می نمایند تولد کودکان  را حتی المقودر و تا حدی که می توانید به بعد از کاهش ۹۱ ٪‏ جمعیت هر کشور در ٨٨ سال دیگر انتقال دهید نگران نابودی انسان در کره زمین نباشید چون حماقت و نادانی در یک پیچیدگی هشت میلیاردی انسان پراکنده شده است .از جمعیت زیاد حیوان و انسان محدود نگران نباشید ، اگر با شناخت به نداشتن کودک و در آگاهی رسیده باشید به خود و آن کودک و حیوانی که می خواست روح او در جذب انسان و یا حیوانی در این زمان شود  خوشبختی خواهید داد اگر روح او را در صف انتظار و در سرگردانی قرار دهید تا طبیعت زیباتر شود و مرگ دیگر ترسی از برگشت به دنیایی زشت تر نداشته باشد . چون پی بردید که همه مشکلات انسانی از بی رحمی و پر شدن زندان ها و نابسامانی ها و جنگها و کمبودها و نگرانی‌ها ، همه از کدام نقطه به وجود آمده است و یکی از اصلی‌ترین و در راس همه دلایل بعد از من اتش قدرت  و ورود آتش‌های من ، افزایش جمعیت انسانی عامل اولیه برای تمام مشکلات میباشد. با اقدام به آگاهی و تکامل کودک و کاهش جمعیت  منشأ تمام بدبختی‌های انسان را پی خواهید برد به این دلیل اقدامات شما سیاستمداران بسیار مهم و جدی می باشد چون شما سیاستمداران خط قرمز ها را بیشتر می شناسید و پی گیر نشدن شما برای تکامل کودک عامل ورود به این خط قرمز ها من (آتش قدرت ) خواهد بود و به این علت نیاز انسان برای باز شدن مرزهای کشور تان را برای بعد از ٨٨ سال آینده و شروع تکامل انسان تا اندازه کل کره زمین افزایش دهید و این اقدام فقط با کودکان و تربیت آنها از بیهودگی به تربیت تکامل یافته در شکلی که آتش قدرت خواسته است امکان پذیر میباشد و امروز انسان در حدود پایان تمام حرکات بدنی با این چهار دست و پا قرار گرفته است همه صداها را در شکل زیبا و زشت از دهانش خارج کرده است در چاق ترین و لاغرترین شکل انسانی و در انواع رشته های شهوت رانی و پنهان کردن آلت تناسلی و نشان بی حد و مرز اندامهای بدنش بوده است موضوعات خنده دار و انواع تصویرها و حرکت های حیوانات و بازی های مختلف را انسان تجربه کرده است و با وجود اینکه آگاه است که زیستگاهی در دور از کره زمین برایش وجود ندارد اما به سرگرمی و نوعی تفریح در انجام موارد فضایی مکانهایی که خورشید در آنجا اعمالش به پایان رسیده و کره زمین را آماده کرده است خود را مشغول ساخته و در واقع انسان مانند آبی شده است که می تواند در شکل ثابت امروزش به گنده و لجن زاری تبدیل شود و می تواند در شکل جریانی در حرکت به رودخانه ای تبدیل شود و این انتخاب بین خوب و بد است که راه نجات آن ورود به تربیت و دستورات آتش قدرت است شما سیاستمداران باید انجام آن را از امروز به فردا نیندازید .نتیجه و سخن نهایی با سیاستمداران :: ……………………………………….. سیاستمداران کشورهای مختلف در ٨٨ سال اول همانگونه که شرح داده شد باید ٩١٪‏ از جمعیت کشورشان را در نظارت در مشارکت برابر با هر چه که امکان و در توان دارند کاهش جمعیت بدهند تا به میزان ٩٪‏ درصد نسبت به امروز فقط انسان آگاه و آشنا به دلایل انجام تکامل انسان وجود داشته باشد و این تعداد باید در ٨٨ سال اول به وجود بیاید و در کنار این موضوع  اگر کشورها متفکرانه عمل نمایند بهره برداری از همین ازدیاد فعلی جمعیت تا ٨٨ سال آینده میتواند طبیعت و حیوانات توسط این حجم جمعیت برای کودکان و ایجاد طبیعت گسترده ایده آل نماید و اعمال دیگر درخواستی اتش قدرت را در هر میزان که بتوانید انجام دهید منافع آن به خودتان بر می گردد چون دیگر این همه انسان آتش پرست آماده برای خدمت به طبیعت و یا نابودی طبیعت کره زمین بعد از آن به شکل بی ثمر مانند امروز کره زمین نخواهید دید ، و بعد از آن یعنی ١٧۶سال دیگر و زمان شروع نهایی برای تربیت تمام کودکان کره زمین در تربیت تکامل یافته برنامه ریزی کمتری خواهد شد یعنی ایده آل آن است که از جمعیت امروز ، در هر کشور کمک گرفته شود در جهت نابودی و کاهش هر آنچه از آتش بیرون آمده است و کاهش تولیدات و آسفالتها و ایجاد جاده های سلامتی به جای جاده های آسفالت برای کودکانی که در ٨٨ سال دوم این طرح باید بهشت را برای همه پایه ریزی نمایند و تمام انسانهایی که از شغل تولید محصولات از آتش خارج شده خارج می شوند و عامل تولد نوزادی نمی شوند امتیازات بیشتر از افرادی برایشان ایجاد شود که اقدامات پیشگیری و زاد و ولد انسانی را کمتر توجه می کنند و همچنین مشاغل جدید ایجاد و گستردگی طبیعت و یا افزایش حیوانات آزاد و در امنیت و یا مشاغل جدید مربوط به تکامل کودک را جایگزین شغل قبل خود کرده اند و زنان و مردانی که میخواهند در تکامل انسانی نقشی داشته باشند و از تولد نوزاد برای خودشان جلوگیری می‌نمایند و آگاه هستند که روح کودکی که به انسان در تولد تبدیل شده است همان روحی می‌باشد که آنان می‌توانند از کمک و حمایت به حیوانات تا کاهش جمعیت درخواستی آتش قدرت در کالبدی متفاوت تا شروع تکامل انسان در امانت و کمک قرار دهند و همچنین موظف کردن هر خانواده تا پایان ٨٨ سال اول که هر انسانی که محلی به نام خانه و یا محل کار و یا هر زیستگاه ثابتی را در اختیار دارد وسیله مناسب مانند توالت و مخزنی که امروز ضایعات و آب بدن و آب تمیز را در داخل آن می ریزد و در کنار شوینده ها و مواد شیمیایی به درون فاضلاب ها می ریزد را تفکیک نماید و ضایعات بدن و آب و هر آن چه مواد غذایی می باشد داخل این مخزن های مناسب و برنامه ریزی شده بریزد و تمام و هر آنچه از محیط های ثابت از قبیل خانه و محل کار و تمام نقاطی که انسان‌ها می‌توانند زباله و ضایعات بدن خودشان را تخلیه نمایند را در نوع وظیفه و قانون به سه بخش تا ٨٨ و ١٧۶سال آینده یعنی زمان رسیدن به نقطه ای که دیگر انسان های تکامل یافته به روش های طبیعی در بهترین حالت مستقیم ضایعات قابل تجزیه را به زمین منتقل می نمایند از هم اکنون شروع تقسیم و مسولیت آن را به انسانها منتقل نمایید. و شروع نابودی بیابان و آغاز طبیعت گسترده و گسترش درختان میوه و محصولات و خارج کردن آب از لوله ها به سطح زمین را سبب شوید. و آگاه باشید تولید زباله توسط یک انسان در طول زندگی و وسعتی که نابود می کند تا زنده بماند کمتر از اقدام یک جنایتکار نیست . چرا تأثیرات اعتقاد به دستورات اتش قدرت به منظور کره زمینیان را پرستیدن مهمتر از کوچک پرستیهایی  از قبیل وطن پرستی تا خودپرستی می باشد ؟  ١– چون در هر گوشه کره زمین قرار گیریم و یا با آن آشنا شویم ، آن نقطه را مانند خانه خود و در تعلق و  وابستگی و احترام می شناسیم . ٢ – از هر نابودی و ظلم و جنگ و ویرانی ، که در نقطه ای شاهد آن باشیم پرهیز می کنیم و با آن مقابله می کنیم .٣ – هر آتش حتی کوچک ، از سیگاری تا جنگلی را در سوختن ببینیم ، آتش و دود آن را در خانه خود خواهیم دید . ۴ –  مرز نگاه و چشم خود را به وسعت دایره ای ، در میزان خروج به کهکشانها وسعت می دهیم . ۵ – از برگشت روح به همین دایره یعنی کره زمین  در عملکردهای خودمان در صبحی جدید با اعمال شب گذشته خود بیشتر آگاه می شویم چون که هیچ ماده ای در کره زمین را نابود در آن نمی بینم  و همه چیز را فقط در تعقییر به بدی و خوبی خواهیم دید . ۶ –  به کاشتن نهالی در این سمت کره زمین و یا محبت به حیوانی و یا کودکی و کهنسال و ناتوانی در این طرف کره زمین و یا آنطرف دیگر آن فرقی نخواهیم گذاشت .

صفحه 79

آگاه باشید کودکان من در اندیشه شما نقش مهم داشته اند و خانه کرده اند و تمام افکار و چند سال باقی مانده زندگی خودتان را به انجام خواسته های این کتاب که با زجر و سختی در ورود من به اندیشه انسانی حاصل شده است اختصاص دهید قطعاً هیچ کدام از شما سیاستمداران در این چند سال باقی مانده از عمرتان هیچ حاصلی از تلاش خودتان در انجام گرفتن این دستورات نخواهید برد و مانند بسیاری از نیکانتان سرنوشت در روح حیوانات و در کشتارگاه در نزدیک محل مرگتان در جذب کالبدی نیازمند به روح وارد خواهید شد و حتی کودکان امروز شما هم احتمال دارد  به سرنوشت شما دچار شوند مگر اینکه سرعتی در آگاهی انسانها داشته باشید و کودکانتان این شانس را خواهند داشت که شاید با برنامه ریزی صحیح بتوانید به دایره مرزهای طبیعت واردشان کنید و بتوانید جزو آن گروه از اسیرانی باشید که اعمال و برنامه ریزی امروز شما جلوگیری از اسارت روح شما در بعد از ورود به جسم حیوانی و خروج از آن در کالبد ضد طبیعت های من را نداشته باشید و در دایره ای که آفرینندگان تان برای شما ایجاد کرده بودند با اندیشه روشن که کودکان من به شما در امروز دادند در هر جایگاهی از انسان و حیوان شدن در تولد های دیگرتان قرار بگیرید در خوشبختی قرار خواهید گرفت. توجه به سیاستمداران : امروز به همه انسان ها ثابت شده است که بهترینهای شما که در حال خواندن این مطالب هستید عاشق وطن و زادگاه خودتان هستید و جان و وجودتان را برای وطن خودتان می دهید و شاید راضی نباشید که انسانی در کشور شما خونی از دماغش به زمین بریزد اما امروز کره زمین به انسان های کره زمینی پرست نیاز دارد ولی آگاهم که این کلمه را تاکنون در هیچ کجا نشنیده اید چون کلمه وطن پرست به این دلیل به وجود آمده که نیاز بوده است در مقابل حملات دشمن احتمالی ، انسان هایی از کشور شما در یک نام و در یک نوع قدردانی در کلمه‌ ای به نام وطن دفاع نمایند امروز به شما و نابودیهای تدریجی در کره زمین اثبات شده است که همه شما ، دشمن مشترکی به نام آتش قدرت دارید اگر این مطالب را ١٠٠ و یا ٢٠٠ سال قبل از ورود به اندیشه انسانی به سیاستمدارانی می گفتم با صدها دلیل به نتیجه نمی رسید اما امروز می بینید و می‌شنوید و آگاه هستید که اگر یک کشتی نفتی و مربوط به آتش های من در مرکز اقیانوسی غرق شود و یا اگر بمب اتمی در گوشه ای از کره زمین روزی با اشتباهی ماجرایی بوجود بیاورد و یا اگر یک انسان در شکل یک تروریست در یک نوع دیوانگی قرار بگیرد و طبیعتی یا انسانهایی را درنوعی نگاه خاص خودش دچار مشکلاتی نماید هر کدام از این ماجراها اگر آلودگیش امروز با شما برخورد نداشته باشد فردا خواهد داشت و در این اقدامات هر نوع مرگ غیر طبیعی یا به شکل بیماری و یا کم شدن اکسیژن یا کم شدن مواد غذایی و یا گرمای غیر طبیعی ، شروعش با موجودات ضد طبیعت و غیر قابل کنترل و نتیجه پایان آن هم درد و عذابهای این جهان و در پیامد و ادامه آن بعد از مرگ ورود روح شما به کالبد همینها خواهد بود شما آگاه هستید یک گالن مواد نفتی که در دسترس هر دیوانه می تواند از هر نقطه ای به سادگی قراربگیرد ومی تواند درخت ها و خاک ها و آبها را به شکلی آلوده سازد که اگر هر نوع قدرتی شوید و به زیر زمین بروید نمی‌توانید این آلودگی را که باعث آن یک انسان متولد شده و بد تربیت شده می باشد جبران نمایید و این آلودگی به شکلی گسترده می شود که مرحله به مرحله وطن پرستی و حتی جهان وطنی نمی‌شناسد لحظاتی از آن میزان اندیشه روشن که بیشتر از یک انسان عادی دارا هستید به تفکر این موضوع بپردازید که اگر اتشی که شما تا به قبل از این کتاب نامش را کشف آتش گذاشته بودید نبود و نمی آمد و آگاهی و کنترل نسبی به آن نداشتید امروز نامی به نام جهنم در مذاهب و یا وسیله ای و دلیلی برای مرزها و جنگیدن و همچنین رشد غیر عادی جمعیت و موجودات ضد طبیعت که همه آنها با تأثیر آتش کشف شده و یا حمله آتش  به کره زمین بوجود آمده اند ایجاد نمی شدند و ترسی برای انسان هم بعد از مرگ نبود و حتی هیچ دلیلی در رودررویی انسان و حیوان را ایجاد نمی کرد چون زمین برای هر نوع حیوانی غذایی و رفاهی در حرکت می داد و انسان هم وسیله ای که بتواند تیغه های برش و اتش را برای تولید گوشت به بهره‌برداری برساند نداشت .آگاهم که بسیار برایتان سخت است که کره زمین در قبل از آتش ترسیم کنید و بهترین تصویرسازان جهان  آنچه که ساخته اند از ترسیمی از وحشی شدن انسان و حیوان ، در بعد از حمله آتش می باشد امروز کره زمین نیازمند انسانهایی با تفکر مشترک برای نگهبانی و دلسوزی و مراقبت و دارای شرایط و قدرت بدون مرز کردن کشورها می باشند که خانه انسان بتواند هر کجای کره زمین و در درون جاده های سلامت بخش  در کنار حیوانات باشد تولید کننده و زیبا کننده و منظم کننده و سرسبز کننده طبیعت و دارای جسمی قوی و اندیشه ای آگاه باشند اتش قدرت این را تایید میکند که آغاز تکامل انسان به کمک شما سیاستمداران و کاهش جمعیت کلی در شکل سهمیه بندی یکسان بین همه کشورها و دادن ضایعات طبیعی و کثافت های بدن بدون مواد شیمیایی به خاک ها توسط آشنایی و برنامه ریزی توسط نمایندگان همه کشورها شرایط را برای خروج روشنایی اندیشه به سمت لذت پایدار به تمام  هر آنچه در کره زمین است باز می کند انسان آتش پرست امروز حتی دریغ به دادن کثافتهایی دارد که از بدنش می تواند با کمی برنامه ریزی به خاک بدهد آتش قدرت فقط از انسان می خواهد به منافع خودش توجه کند من که اندیشه خود را به عنوان انسانی از نوع شما و نمونه ای مانند شما به آتش قدرت سپرده ام همه شما هم می توانستیم به جای هم باشیم که در تصادفی روح ما در شکل انسانی در این زمان در کنار هم قرار گرفته است. اگر اتش قدرت می خواهد از نوعی شیطان بودن و ضد آب و خاک بودن به درگاه خالقش برگردد و با ایجاد بهشتی برای انسان می تواند به این خواسته اش عمل نماید باید کمکش کنیم‌ که به کمک عملی و نشان دادن شکل کلی از توانمندی و قدرتش را که در جهت خیر خواهی و بهتر شدن ها و کمک به کل گروه هر چه در کره زمین خواهد بود به خالقش نشان دهد و به انجام عینی و عملی تبدیل نماید ، باید از این فرصت که انتظار آن را نداشتیم و به دنبال دلیل بودیم که چرا این همه نابسامانی متعدد برای دنیایی که در آن زندگی می کنیم وجود دارد ؟  امروز آگاه شدیم که دلیل آن کسب اندیشه امروزمان بود و عاملی که ما را معتاد کرده است شناسایی و دلایلش را آگاه شدیم ، اگر در جهت منافع روحمان که میلیارد ساله است اقدامی نکنیم و عمر و لحظه ای صد ساله را فدای میلیاردها سال در لذت پایدار قرار دهیم , بزرگترین ظلم به خودمان به عنوان نمایندگان آیندگان  ، که خود ما بخشی از انها خواهیم بود انجام داده آیم. 

صفحه 78

در طرح بین‌المللی کاهش جمعیت هیچ‌کس کشته و زخمی نمی شود و هیچ مشکلی برای هیچکس پدید نمی‌آید و حتی ازدماغ انسانی خونی هم نخواهد آمد. بزرگترین اقدام بین المللی در جهت خاص اتش قدرت و شروع تربیت تکامل یافته کودک در جهت نزدیکی به آفرینندگان ما و در نهایت رسیدن به خالق اصلی به وجود می آید. مطالبی که قدرت آتش در این کتاب به انسان ها منتقل می سازد در حدی از تجربیات سیارات دیگر است و همچنین از جمع کردن تمام تارخ اعمال متفاوت انسان است. کره زمینیان همه و هر آنچه که او می خواهد را دارند ، اما در تمام موارد پراکنده هستند و باید پس اندازی که جمع کردند و در تاریخ به گنجینه ای تبدیل شده است تفکیک و تبدیل و به بهره برداری و تقسیم گروهی برسانند. با وجود اینکه تفاوت ها در جهت کوچکتر یا بزرگ بودن و متفاوت بودن بعضی از موارد آن با سیارات و به خصوص تفاوت در میزان روشنایی اندیشه وجود دارد تا هر چقدر که امکان وجود داشته باشد تاییدات آتش قدرت استخراج خاص توسط اندیشه انسانی  و انتقال به این کتاب انجام گرفته است و تنها راهی می باشد که کره زمین را از نابودی قطعی نجات می‌دهد. هدفی را که انسان به آن دلیل متولد شده است و آفرینش کره زمین و به مقصود آن آمده و باید روحش به تکامل برسد و هیچ نقشی از منافع فردی و شخصی و گروهی در هیچ نوع خاصی برای انسانهایی متفاوت و برچین و جدا شده ندارد چون هدف فقط تکامل کودک در زمانی است که ما در این کالبد فعلی و امروزمان قرار نخواهیم داشت و خوشبختانه آتش قدرت معتقد است که یکی از مشکلات بسیاری از سیاره ها نداشتن مکانی به نام سازمان ملل متحد بوده است و بودن این مکان در کره زمین برای سرعت و برنامه ریزی و بسیاری از همکاری ها می تواند در جهت اتحادی واقعی بین کشورها ، در منافع مشترکی که امروز بیشتر به عنوان یک شعار و بدون هیچ نوع برنامه ای فقط مطرح میشود و به دروغ نام آن در توجه به کودکان و آینده کره زمینیان مطرح می شود ، در صورتی که نقش نبودن خودشان در موجودی زنده در آینده در همین اعمال امروز ، در آن و در کالبدی دیگر در تردید و در شک قرار گرفته است و اعتیاد انسان به اتش ، آن را در بی توجهی قرار داده است. آخرین گفتار آتش قدرت قبل از خروج از اندیشه انسان و پایان دادن به تمام دستورات و خواسته هایش با سیاستمداران و انسانهایی که مذاهب مختلف را در راهنمایی و هدایت قرار داده اند این است که شما انسان هایی که تصمیم‌گیرنده گروهی از انسانها هستید و هدایت کننده و راهنما در جهت منافع کشور خود می باشید از همه گروه انسانهای عادی در کره زمین دستورات و خواسته های من (آتش قدرت)را بیشتر می شناسید چون همین امروز نمی دانید که آن کس که در کنار شما قرار دارد آیا شما را بخاطر احساس دوست دارد یا به دلیل منطق و نیازمند و محتاج بودن ، ارتباط با شما را ادامه می دهد و بهتر می دانید که اگر آبی و نیازی برطرف میشود دلیل و منظور و قصدی در انجام آن می باشد و اتش هم که در روزی و بعد از کامل شدن طبیعت به انسان داده شد قطعا دلیلی برای هدفی خاص در روزگاری مانند امروز داشته است. اتش که اندیشه قدرت و ثروت را در تاریخ آتش پرست شدن حقیقی انسان قبل از خدا و مذهب پرستی به انسان داد و نابودی احساس در طی تاریخ آتش پرستی را  بوجود اورد ، و در تاریخ و دنیای آتش پرستی به انسان یاد داد که نوع روش صحیح در تربیتی است که در آن فقط با منطق  که همان علم و نظم و قانون است باید زندگی کرد و باعث شده که هیچ پنیری در کنار لانه موشی بی دلیل گذاشته نشود ومن (آتش قدرت)که روزی حمله به کره زمین کردم و نوعی از حیوان را به آتش‌پرستی علاقه مند کردم دلایل و خواسته‌هایی داشتم و امروز برای آن آمده ام و شما سیاستمداران بیشتر از همه انسان‌های عادی ، آتش قدرت و خواسته های من را می شناسید و موقعیت فعلی جهان را درک می کنید که اگر انسانها زبان عادی و سیاست شما را نفهمند قالبا با قدرت آتش خواسته های خودتان را بر دیگران تحمیل می کنید و می دانید که اگر قدرت نداشتید در واقع نوعی دیگر از انسان کره زمین بودید ، توجه و نگاه کاملا متفاوت را داشتید همچنین از بقیه انسان‌ها آگاه تر  در فریب دادن و منافع خود هستید و فقط کاملا احساس خود را در پشت هزاران لایه از منطق قرار دادید و اگر روح شما با شناخت درد و زجر و عذاب و بعد از مرگتان به کالبد موجودی ضد طبیعت و خونخوار وارد شود شاید اگر موفق شوید خون حیوان و انسانی را در آن کالبد بخورید اما در لحظه ای که مواد شیمیایی بر روی جسم متفاوت شما در کالبدی جدید توسط کودکانتان که امروز تربیت آتش پرستی می کنید ریخته می شود و یا در مرگ دیگر در کالبد دوباره حشره ومیکروبی جدید و یا افت و نابود کننده در روی گیاه و درختی قرار می گیرید مفهوم و معنای آن را بسیار خوب می‌شناسید و می دانید که چه خواهد شد ! که وارد مرزها و دایره موجودات من آتش قدرت مانند مرزهای کشور خودتان شده اید یعنی همان مرزهایی که امروز به شکل خط قرمز به دیگر سیاستمداران با پرچم‌ و ارتشتان نشان می دهید و آن‌ها را از ورود به آن و خطراتی که برایشان ایجاد خواهد کرد مطلع می نمایید من هم خط قرمز خودم را در این کتاب برای شما سیاستمداران و پیشوایان مذهبی و دینی سراسر کره زمین مشخص در این کتاب می کنم و تمام تلاشم را کردم با وجود اینکه ارتباط از طریق اندیشه انسان برایم سخت است و در زجر و عذاب برای این ارتباط قرار دارم قرار داد یک طرفه با امضا خودم را ، که در آن فقط منافع زمینیان نوشته شده است روی میز تصمیم گیری سازمان ملل متحد ، برای اتحادی جدید می گذارم و انسانها را به کمک شما تشویق مینمایم و شما هم به آنها کمک کنید و برای اولین بار اعمالی انجام دهید که انسانها و تاریخ از نام سیاستمداران که انسان هایی با مشخصات متفاوت با عموم انسانها شناخته می شوند به شکل انسانهایی ویژه و تاثیر گذار در زندگی بهتر برای کره زمینیان یاد کنند و در راه و جهت و سمت و سویی قرار نگیرید که وارد مرزها و خط قرمز من آتش قدرت که شما را به آتش و قدرت و اندیشه روشن رساندم شوید. من هر چه که خواستم در جهت منافع خودم ، برای خالقم و بعد انسان زمینی برای یک واحد شدن می باشد و وارد بازی برنده برنده با واحد انسانی و حیوانی در کره زمین شده ام کاهش جمعیت ۹۱ درصد و دادن کثافت های انسان ها به درون خاک های بی حاصل و بیابان ها را و تربیت تکامل یافته کودک را و تا حدی کلیات تعلیم و تربیت و وظایف تربیت کننده گان و شکل نظارت کلی شما سیاستمداران را که می تواند جلوی ورود شما را به مرز های من (آتش قدرت)بگیرد برای همه و بخصوص شما آشنا کردم و بسیار جدی و مهم بدانید و آگاه شوید و از این شانس در قدرتمندی خودتان در جهت رساندن من به خالقم ، که شما کره زمینیان را که مانند هدیه ای در غافلگیری و مانند یک خدمت گذار شایسته به خالقم و پدر و مادر اصلی شما یعنی فرشتگان خالقم (آب و خاک) نشان خواهم داد بهره ببرید.  زمان برای جمع شدن و بررسی کردن و اجرای خواسته های من بسیار کوتاه است و این اعمالی که من می خواهم برایش زمان و وقت زیادی از شروع تا رسیدن به آغاز کاهش جمعیت و بعد رسیدن به تکامل و تثبیت و اطمینان از درست انجام شدن خواسته هایم محدود به ٨٨ و ١٧۶سال و پایانش برای پاک سازی یک سوم نهایی زباله های تان و آلودگی‌هایی که در ١٧۶سال به مناطقی فرستاده اید و در ٢۶۴سال پایان خواهد پذیرفت و اشتباه در دیر و طولانی شدن این در خواست‌ها جبران ناپذیر برای یکایک شما سیاستمداران می باشد در نظر داشته باشید که بی توجهی در زمان ، احتمال افسوس دراینده را خواهد داشت به این علت هرچه سریع‌تر دوستان و سیاستمداران و اندیشمندان و آگاهان دنیای خودتان را در سازمان ملل کم خاصیت امروز ، که باید به خاصیت بیشتر و سرنوشت ساز برای تکامل انسان تبدیل شود جمع نمایید و برای بزرگترین طرح دگرگونی کره زمین معنا و مفهوم و برنامه ریزی صحیح و با هدایت از اندیشه خودتان حتی قبل از راهنمایی‌های ساده من همه راهها و امکانات را مانند همان زمان که برای دشمن خودتان و نابودیش نقشه بر روی میز می گذارید من را هم دشمن وجود آبی و خاکی خودتان بدانید و بر مبنای این موضوع برای نابودی من اتش قدرت نقشه ای را بکشید که تا حد زیادی خودم یک نقشه ساده در این کتاب برای راهنمایی مشخص کردم. قطعا آن نابودی با آتشهای خودم نخواهد بود و قطعا با اندیشه به منافع کره زمین برای طبیعت و حیوانات و انسان و منافع من و کودکانم خواهد بود که می تواند با ترکیب با منافع کره زمینیان ، انسان را به متولد کننده گانش یعنی آب فرشته و خاک قدرت و از آنها مهمتر به خالق من و آنها برساند.

صفحه 77

هر روز صداها و تصویرها و نوشته ها  و مسئولیت داشتن کودک و جنایت‌ها و زندانها و آلودگی‌های هوایی و زمینی و دریایی و موجودات ضد طبیعت و زباله ها و اطلاعات و اخبار از برگشت روح انسان به جهانی زشت تر با انبوهی از جمعیت انسانی و یا جهانی زیباتر در جمعیتی محدودتر و  نظم و زیباییها با بودن و حرکت و پیاده روی در بی نیازی و آزادی در درون طبیعتی گسترده و حیوانات و بی نیاز از هرگونه آتش و اقتصاد می تواند شکل فردای کره زمین باشد. هر چه که می تواند حتی به اندازه یک سر سوزن تاثیردر جلوگیری از تولد انسان در این ٨٨ سال آینده بگذارد باید بهره برداری سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و علمی شود. دراختیار گذاشتن همه تجربیات و امکانات کشورها به کشورهای دیگر ، با توجه به تاثیرات اعمال یکدیگر در کاهش جمعیت همه و همه می تواند به بزرگترین تکامل سیاره ای و کره زمینی و بی مرزی کره زمینیان در روی زمین کمکی بسیار بزرگ نماید  برای مثال اگر کشوری دارای یک میلیارد نفر درامروز می باشد دهمین ساله این طرح با مرگ هایی که به شکل طبیعی جمعیت را کاهش میدهد و جلو گیری ها به رقم زیر ٩٠٠میلیون نفر خواهد رسید و کشورهای دیگر هم به نوعی برابری و نظارت و هماهنگی با تمام کشورها و در بازرسی و کنترلی از مجموعه ای از نمایندگان و سیاستمداران در سازمان ملل بر توافقی مشترک ، سود و منافع آن را در ٨٨ سال اول کره زمین با داشتن تعدادی کمتر از ٧٠٠ میلیون نفر انسان و مقدار زیادی حیوانات آزاد و در امنیت ، انسان امروز در کالبدی و لباسی دیگر و در خاموشی احتمالی اندیشه اما در امنیت و آزادی مشاهده خواهد کرد. هنر انسان در بعد از توجه به این کتاب نداشتن کودک خواهد بود و مسولیت این دشمنی با کره زمینیان را به بی هنران خودپرست سپردن خواهد بود. متولد کنندگان کودک اگر تخریب کودک‌شان در سن ٣٠ و ۴٠ و بالاتر را ببیند و بدانند که کودک آنان در روزی محتاج به خوردن گوشت آنان در کالبد بعدی پدر و مادر امروزش خواهد شد و به این آگاه شوند که روح حیوانی را از طبیعت جدا کردند و به ژن و تخمک خودشان ، برای تولدی وارد کردند ،  در جنایت امروزشان که به نابودی دهها هزار موجود زنده با متولد کردن انسانی اتفاق می افتاد دست نخواهند زد….. اگر زمان را انسان امروز نابود نماید ، اکثر انسانهای امروز روحشان به کشتارگاه و بعد به یک ضد طبیعت وارد می شود و بعد باید در روزی که انسان اگر به تکامل برسد از زندان ضد طبیعت ها و بعد از زجر و عذاب تا آن زمان در کالبدی دیگر و از زندان آتش قدرت و اصارت روح نجات طولانی مدت یابند. هر چقدر مفهوم مطالب را بیشتر پی ببرید و از مراحل کاهش جمعیت و درخواست آتش قدرت سریعتر به آگاهی برسید امکان بیشتر خواهید داشت که روحتان وارد کشتارگاه با بیش از جذب ٧٠٪‏ جذب روح و ضد طبیعت ها جلوگیری احتمالی شود. این همان نکته است که باید آب را به زمین گذاشت و مصمم و جدی و در سرعت انسانها را با خواست آتش قدرت در این کتاب آشنا کرد . این تصمیم گیری متفاوت بر مبنای آرای جهانی و آگاهی و در دانایی و فداکاری هایی که آغازش توسط گروهی سیاستمدار اندیشمند در زمانی ایده آل پایه ریزی شده است می تواند آغاز گردد . آنسان در شروع ٨٨ سال دوم و با حداقل ٣٣٪‏ جاده های سلامتی درست شده و شناسایی کودکان و تعلیم دیدن تربیت کننده گان برای تکامل کودک و مقدار بسیار زیاد از باقیمانده امکاناتی که ٩١٪‏ از انسانهای ٨٨ سال اول برایشان به ارث گذاشتند راه جدیدی از تکامل کودک و انسان را برای رسیدن به پایان ٨٨ سال دوم و تربیت تکامل یافته تمام کودکان در پایان ٨٨ سال دوم در حذف آتش و تبدیل ٣٣٪‏ از جاده های سلامتی به ۶٧ ٪‏ در پایان ٨٨ سال دوم ، یعنی در ترسیمی کلی و ساده از ١٧۶سال بعد با اقدامی که می تواندامروز توسط سیاستمداران پایه ریزی شود کره زمین به چه شکل و حالتی تبدیل خواهد شد ؟ ١- جمعیت٧٠٠ میلیون انسانهای متفکر و آگاه در کنار کودکانی که هر روز به خصوصیات خدا شدنشان در روی  کره زمین افزوده می شود زندگی خواهند کرد ٢- هیچ مرزی از هیچ کشوری و هیچ جنگ و کمبود و دادگاه و نیازمندی در کره زمین وجود نخواهد داشت چون امکانات و تجربیات هفت میلیارد انسان که در ٨٨ سال اول امکانات خود را به فقط ٩٪‏ انسان واگذار کرده اند وجود خواهد داشت ٣- وسعت ۶۶٪‏ از کره زمین به طبیعت و حیوانات آزاد و در امنیت و بدون هیچ نوع آلودگی از مواد آتش و تولیدات و با نبودن هیچ کارخانه و هیچ ماشین و هیچ نوع آتشی ( که در ٨٨ سال اول  و دوم پایه گذاری شده است ) زندگی جدید در بی‌نیازی برای انسان و حیوان  آغاز خواهد شد. تمام کثافت ها و آلودگیها و زشتی های آتش مانند تمیز کردن خانه ای که امروز همه و هر چه که اضافه و زباله می باشد در نزدیک در خروجی یعنی در ٣٣٪‏ مناطق شناخته شده در کره زمین جمع می شود این ضایعات همه در ٣٣٪‏ کره زمین در کنترل سیاستمداران و مشخص و معین و برنامه ریزی شده در ١٧۶سال بعد منتقل خواهد شد و آماده برای نابودی نهایی و ایجاد طبیعت گسترده تر میشود. ۴- همه انسانها و حیواناتشان و انسانهای تکامل یافته در پایان ١٧۶سال و در شروع مرحله سوم به زشتیهای باقیمانده از دهها هزار سال در درون آتش زندگی کردن انسان و حیوان و نیاکانی که اندیشه روشن را با این زباله ها و کثافتها به آنها دادند پاک سازی نهایی را آغاز می کنند. داشتن ۶۶٪‏ از زیباییهای بدون آتش همه و همه در ٨٨ سال بعد و بهشت دست ساز ، یعنی تا ٢۶۴ سال بعد در کنار زیبایی هایی که در اختیار دارند و مرتب در حال گسترش آنها هستند به سمت زشت ترین و آلوده ترین و سخت ترین نقاط پر از وسایل و تکنولوژی ها و ماشین آلات و انواع آتشها و زباله هایی که در ٣٣٪‏ از مناطق مشخص در کره زمین و در دروازه خروج نهایی جمع کرده اند و از آن ۶۶٪‏ زیباییهابه آن مناطق منتقل کرده بودند و وجود دارد به نوعی حمله ای زیبا به شکل گسترش مرحله بندی طبیعت آن مناطق را آغاز میکنند ۵- در ١٧۶سالگی انجام این طرح اکسیژن و هوای پاک کره زمین به شکل فشرده کامل مانند یک توپ و یا چرخ ماشینی که کاملا پر باد شده باشد نمی باشد اما از ٣۶٪‏ به افزایشی حدود ۵٢ تا ۵۵٪ اکسیژن‏ رسیده است و انسان در مناطقی۶۶٪‏ از طبیعت و جاده های سلامتی در آن نقاط شاهد زیبایی‌های جدیدی از گلها و محصولات جدید غذایی خواهد بود و اما بو و گاز و موجودات ضد طبیعت هنوز در ٣٣٪‏ و تاثیر گذاری بر ۶٧٪‏ از کره زمین وجود دارند و هنوز ساختن بهشت دست ساز توسط انسان و حیوانات پایان پیدا نکرده است و باید روح ما شاهد آماده شدن طبیعت برای دگرگونی جدیدی در کره زمین باشد که آن دگرگونی در٢۶۴ سال بعد در زمانی که ٣٣٪‏ دیگر کره زمین به طبیعت تبدیل گردید و سطح اکسیژن و فشردگی آن به ٨٠ تا ٨۵ ٪‏ خواهد رسید و انسان شاهد گونه ها و پرندگان و حیواناتی زیبا و حیرت انگیز خواهد بود که فقط در این مقدار حجم فشردگی اکسیژن و هوای پاک بوجود خواهند آمد و بعد از ٢۶۴سال آینده و زمانی که انسانها و طبیعت و حیوانات در هم آمیخته شدند و در نظارت سیاستمداران که خودشان معتقد و پیرو و در کنار خداوندان کوچک در تلاش و اما در دقت و مراقبت از آنها قرار داشتند در تلاشی که انسان و حیوان در تمام کره زمین انجام خواهد داد و هر روز فشار بیشتری از حجمی از اکسیژن را توسط آب و نهال و گیاهان در نظم به زمین و جاده های سلامتی خواهد داد و زمانی که کره زمین در احیا شدن و به ایده آل رسید و تلمبه و تلاش برای پر کردن توپ خالی شده ای از اکسیژن پاک و طبیعت گسترده ای به نام کره زمین به ١٠٠٪  اکسیژن‏ رسید و در حال تجاوز کردن از این مقدار ایده آل بود انسان و حیواناتش شاهد عظیم‌ترین و باشکوه ترین زمان در میلیاردها سال و میلیاردها سیاره بزرگ و کوچک خواهند بود همه موجودات ضد طبیعت روحشان آزاد خواهند شد و حیوانات و انسانهای کره زمین در شکل و نقشی کاملا متفاوت و اما با همان روحی که کالبدها را از ضد طبیعت ها به هماهنگ با طبیعت دگرگون کرده بودند در قدرتی به میزان ٨٨٪‏ (با کسر ١٢٪‏ از قدرت آتش که فقط ٢١٪‏ تا ٢٢٪‏ را از روشنایی اندیشه به انسان داده است) ، که مربوط به آب و خاک و آتش بوده است ، هر کدام در لذتی پایدار از سیاره ای به خودشان و در عبور از خودشان به خالق ، آب و خاک و آتش ، که دیگر در پختگی انسان و به کمک آتش قدرت و فرزندانش به تکامل رسیده بودند به توجه و در شکلی حیرت انگیز خالق آنها در دادن هدیه ای به نام لذت پایدار توسط خالقی که امروز مسولیت را به اتش قدرت برای یاد دادن عاشقی ، به جای خاموشی اندیشه و خودپرستی های محدود و یا پرستش های نامحدود به دگرگونی به فداکاری و تشخیص زیبایی مسیر به جای سریع رسیدن به هدف یاد داده بود ، انتقال لذت و شکوهی جدید را خواهیم دید. باید چند ساعتی در محیطی طبیعی در کنار رودخانه تفکر عمیق نمایید و به ارزش‌های متفاوت هر آنچه در این کتاب اتش قدرت از انسان خواسته است اندیشه کنید و خواهید فهمید که امروز چه ظلم گسترده‌ای در کره زمین در حال وقوع و خطری بزرگ در کمین فرصت محدود انسان می باشد و ادامه راه فعلی آنسان وحشتناک و غیر قابل کنترل و با تجربه ای گسترده از آتش قدرت مشابه تعداد زیادی از سیارات وغیر قابل درک برای انسان آینده ای که افسوس خواهد خورد و هیچ راهی نخواهد داشت در حال وقوع می باشد..

صفحه 76

شاید تردید داشته باشید که شما زنده نخواهید بود که شاهد دیدار و لذت در٨٨ و یا ١٧۶و ٢۶۴ سال و بیشتردر کره زمین باشید اگر در تمام نکات این کتاب وآتش قدرت و علم و عقل و آب و خاک و برگشت روح آگاه خودتان به منطقه مرگتان و در نهایت متوجه منافع خود هم نشدید و تردید کردید و اگر خوشبختی آینده گان هم برای شما مهم نبود به این بی اندیشید که اعمالی که امروز انجام می دهید در هیچ نوع منافع شما در طول زندگی و عمر و دارایی‌ها و قدرتهای شما هیچ تاثیری ندارد و اتش قدرت از انسان امروز و حتی کودکان متولد شده امروز شما هیچ تعقییری  در علاقه مندی شما به اتش نمی خواهد و کودکان کودکانتان را در اختیار اتش قدرت و نوع تربیت درخواستی اش قرار می دهید و این آگاهی را دارید که این تربیت امروز و این همه مدرسه و دانشگاهها و حتی تربیت خودتان تاکنون به انسان به جز آرام آرام به سمت پرتگاه رفتن کل هر آنچه در کره زمین است هیچ چیز به جز اندیشه روشن نداده است. امروز هیچ برنامه‌ای بهتر از نوع خوشبختی درخواستی اتش قدرت روی میز انتخاب انسان وجود ندارد هر چقدر که سرگرمیها و نام هایی مانند انرژی پاک و یا کرم پلاستیک خوار و یا مواد شیمیایی بیشتر و یا تفکیک زباله ها و یا وسایل نقلیه برقی و یا ورود به خانه سازی در سیاره های دیگر و یا راهها و جاده هایی که آسفالت روی خاک آن سرعت جذب گرمای غیر عادی را در کره زمین بیشتر می کند و همه فریب و دروغ و سرگرمی و بازی و رسیدن حیوانی به نام انسان و برگزیده شده توسط آتش قدرت به عنوان نمونه ای از موجودات آبی و خاکی برای تربیت معلمی برای تربیت کردن تمام کره زمینیان بوده است. شاید چند روز به تاخیر انداختن نابودی در کره زمین با  اعمال امروزتان انجام دهید اما همه هر آنچه که نام برده شد ساختار ابتدایی و نیازش با عبور از آتش و تولید و نابودی و اول با یک هدیه زیبا آغاز می شود و یا هنرمندی در گوشه ای تصویری زیبا را که هنوز جمعیت انسانی آنجا را پیدا نکرده است به نمایش می گذارد و بعد از زمانی انسانها به آن مکان و یا آن تولید از آتش درآمده توجه می کنند و مکانی و زباله ای جدید در درون طبیعت برای آلوده و مدفون کردن باید اندیشه کنید. باید به همه آگاهی‌هایی دائم داده شود و اندیشمندان و سیاستمداران بزرگترین مشکل پیش رویشان انسانهایی خواهند بود که از راحتی و بیکاری و آماده بودن همه چیز برای آنها ، به دنبال سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت با بچه و کودک و نوزاد و موجودی جدید می باشد و بزرگترین تلاش باید علاقه به جایگزینی انواع حیوانات به جای کودک از خود داشتن آنها باشد شاید ظلم ابتدایی به حیوانات در جایگزینی کودک انسانی صحیح نباشد اما باید این دو موضوع را آگاه باشید که اول حیوان یک هزارم ، انسان در طی زندگی کره زمین را تخریب نمی کند و دوم روح همان حیوان به جای ورود به نطفه و رحم یک انسان ، جایگزین به نیازمند دیگری به همان روح اما در شکل حیوان در تولد می شود. در تمام موارد خروج از آتش پرستی و تکامل کودک در شکل آگاهی دادن و برحظر داشتن انسان باید جلوگیری از تولد کودک انجام پذیرد اجبار یا زور و جنگ و خونریزی به هیچ عنوان نمی تواند در مورد تمام هدف هایی که به تربیت تکامل یافته کودک کمک می‌کند نتیجه داشته باشد بلکه نتیجه معکوس خواهد داشت و ایجاد آگاهی در مواردی که درخواست اتش قدرت میخواهد آنقدر دقیق و قابل اثبات و علمی و عقلانی می‌باشد که انسانی را که خود فریب نباشد متقاعد می نماید اگر کشوری با کاهش جمعیت و دستورات اتش قدرت که به هیچ کجای کره زمین تعلق ندارد مخالفت کرد حتماً دلایلی دارد باید بررسی شود  با راهنمایی و گفتگو در نهایت نظر مردم آن کشور موضوع و دلایل و راهنمایی و مشکلاتشان را شناسایی کرد. فشردگی اکسیژن در قبل از حمله آتش برای ایجاد اندیشه روشن  و بعد از ترک کردن آب و خاک و تبدیل ١٠٠٪‏ آن به ٣۶٪‏ در امروز و یا در تکامل کودک و زمانی که انسان در درون و در مرکز تکامل قرار گرفت و به خدای کوچک تبدیل گردید در انجام دستورات آتش قدرت و سرعت و توجه  به ٨٨٪‏ قدرت خالق ، آب و خاک و آتش خواهد رسید و همه از تاییدات اتش قدرت می باشد و اگر به دنبال منابع علمی آنها می گردید آتش قدرت تایید می کند تمام مطالب این کتاب و بخصوص بخش کودک و تربیت کننده گان و درصدها و بسیاری از مطالب کلی و به شکل گسترده مطرح شده است و قرار بر این نبود که نوعی قدرت و آن هم قدرتی که ضد آب و خاک است برای انسان کره زمینی جوابگویی و سوال و دلیل و جواب و کتابی به شکل معجزه بیاورد و باید عقل انسان ، از آنچه واضح و مشخص است و بدون واسطه که دشمن خارجی را که بعد از این آتش قدرت می تواند باشد شناسایی کند و به حقایق دست یابد ، امروز من (اتش قدرت )که روح اکثر نیاکانتان را در ضد طبیعت ها  قرار داده‌ام باید به کمک عقل خودتان به تمام مطالب و خواسته های من آگاه شوید و از این فرصت که به شما داده ام نهایت بهره برداری را نمایید من آتش قدرت فقط آمده ام که تمام آنچه که شما آگاه هستید و می شناسید به هم پیوند ساده زنم و اثبات پیوستگی تمام هر آنچه در کره زمین است را به انسان در توجه مجدد قرار دهم نباید تصور کنید که من در هر مرحله و در هر نقطه ای باید وجود داشته باشم و یک آب نبات در یک دستم و یک چوب در دست دیگرم بگیرم و با انسان برخورد نمایم این کتاب و مطالب آن نه برای سرگرمی شما و نه برای علاقه و کسب درآمد و نه برای معروفیت انسانی می باشد حتی انسانی که از اندیشه او کمک گرفته شده نمی گذارم که شما هنرپیشه و انسانی جدید را برای خودتان به بت و پیام رسان جدیدی تبدیل نمایید به این علت او را هم بعد از پایان کتاب با خودم می برم که فقط شما باشید با عقل و این مطالب و تصمیم گیری نهایی با تعدادی جمع آوری کننده مطالب باقی بماند. شروع هر آنچه من در این کتاب خواسته ام باید با کاهش جمعیت ٩١٪‏ و یا بیشتر آغاز شود و حتی ٩٠٪‏ هم نمی تواند در ٨٨ سال آینده کم شود.  همه هر آنچه که در این کتاب تایید کرده ام هیچ کدام تبصره و هیچ چیز به جز بله و خیر ندارد و بین این دو حالت چیز دیگری وجود ندارد یا انتخاب طبیعت بدون حتی یک درصد آتش خواهد بود و یا انتخاب آتش و تمام عواملش همانند اکنون می باشد موضوع کاهش جمعیت بین المللی همین‌گونه است تمام کشورهای امروز دارای یک جمعیت مشخص می باشند و هر کدام در یک برنامه تنظیم شده در هرسال باید حدود ١/١٪‏ از جمعیت کشورشان را کم نمایند و در ٨٨ سال بعد ٩١٪‏ جمعیت در کره زمین کم شود ، با جلوگیری و راهنمایی و تشویق ها و اهداف طرح تربیت تکامل کودک و دستورات آتش قدرت باید به همه و خودتان رحم کنید  و همچنین آگاهی های عقلانی و علمی و حتی انجام و پرداخت هرگونه امکاناتی برای انسانها و اقتصاد و یا حقوق و حتی تا آخر عمر انسانی که می پذیرد فرزند نداشته باشد تامین مالی و رفاهی شود یا تشویق و رشوه و و تمام امکانات جلو گیری ها را در اختیارشان گذاشته شود و به خصوص برای جوامع عقب افتاده کمک های مختلف کردن و یا حیواناتی مختلف را جایگزین کردن و یا حقوق بازنشستگی و رفاهی بیشتر دادن و تمام اقدامات برای جلوگیری کردن از تولد کودک انسان باید گسترده شود به جز زور و کشتن و یا جنگ و یا دروغ و نیرنگ و یا نطفه و یا جنینی را از بین بردن باید توسط سیاستمداران دور اندیش انجام پذیرد. اعمال دیگر موجودات ضد طبیعت را اضافه می کند. حتی مانند یک دارو هم عمل نمی کند و انسانها را به جای ورود به تکامل به تنفر و زشتی جدیدی از آتش پرستی که فرصتی برای ترمیم نخواهند داشت هدایت می کند و در ضمن اگر بخواهید و بتوانید تمام زمانها را که در نهایت با به ٢۶۴ سال خواهد رسید کاهش در سرعت بیشتر و نشان از آگاهی بیشتر خواهد بود انجام دهید باعث آن خواهید شد که روح خود شما سیاستمداری که مشغول خواندن این کتاب می باشید از اسارت در ضد طبیعت ها در پایان این زندگی و یا در زندگی بعد نجات پیدا کنید و هیچوقت و برای اولین مرتبه در شانس غیر ممکن ، که تاکنون هیچ نوع انسانی در هیچ سیاره ای نداشته است قرار گرفته آید ولی این مرحله باید منافع خود را در منافع کره زمینیان شناسایی کنید از دایره طبیعی در طبیعت و اتش پرستی و لذتهایتان خارج خارج نشوید و اما  جزو اولین انسانهایی باشید که از دایره طبیعت به دایره زندگی جاویدان و در دایره تکامل و لذت پایدار قرار میگیرید و بعد از مرگ تبدیل شدن جسمتان را در هر کالبدی در خوشبختی ببینید و روحتان را که از نپتون و پلوتن به زمین آمده است در توقف گاه زمین به تکامل برسانید.

صفحه 75

آتش قدرت تایید می کند که راه و جهت تصمیم گیری امروز انسان با گرم شدن کره زمین و کاهش اکسیژن و قدرتمند شدن موجودات ضد طبیعت هماهنگ میباشد. پر اکسیژن شدن کره زمین و خاک و آب ، راه رسیدن به کاهش ضد طبیعت ها می باشد.  بخشی از مقابله با دشمن  جدید انسان ، که بعد از این از طریق اندیشیدن غلط می تواند تمام غذایی که میلیونها سال برای جاافتادگی‌ها آن تلاش شده است بسوزاند و خامی و پختگی را به زجر و عذاب تبدیل نماید، آینده امروز و بی توجهی به دستورات اتش قدرت زجر و عذابی غیر قابل تصور را ایجاد خواهد کرد. اعمالی مانند ثابت  در همین شرایط بودن و همین مسیر امروز کره زمینیان را ادامه دادن و افزایش ندادن جمعیت و تولیدات و یا اعمالی مانند تفکیک زباله ها ، کمی تاخیر در نابودی خواهد انداخت. ٢۶۴ سال آینده و انجام ندادن دستورات من ( آتش قدرت ) و حاکمیت موجودات ضد طبیعت و ورود روح حیواناتی که هر کدام روحشان روزی در کالبد انسانی بوده است و انسان در کالبد وحشتناک‌ترین موجودات قطعی خواهد بود و دلیلش هم این است که بعد از ٢۶۴ سال دیگر هر لحظه و هر زمانی ممکن است آب فرشته و خاک قدرت برای توجه به این درخت و این منظومه شمسی و آفرینشی که میلیاردها سال قبل انجام داده بودند ، کره زمین را در توجه قرار دهند و شاهد انسانها و نابودی هزاران طبیعت خود شوند و گستردگی آتش و روشنایی آتش و اندیشه روشن انسان و تاثیر گذاری من (آتش قدرت) را نباید ببینند و با شکایت به خالق من ، او را که از من خواسته است تا تکامل هیچوقت در ارتباط آب و خاک  نباید مشکلی بوجود بیاید با شکایت از دخالت من (آتش قدرت)در نوعی غم و ناراحتی برای خالقم در تاثیر گذاری در آفرینش آنها بوجود بیاورم و آنها قبل از اینکه کره زمین و نابودی و شکایت من را به خالقم کنند من موجودات ضد طبیعت را ، که روح انسان و حیوانات در کالبدشان است قبل از دیدار آب و خاک در زجر و عذاب و نابودی قرار خواهم داد، روح انسان را در استفراغ زمین به بخار تبدیل می کنم چون دیگر هیچ چیز از آتشهای من که از اندیشه انسانی مردود شده در امتحان انتخاب راه کره زمین پرستی و اعتیاد به اتش و تکنولوژی دیده نشود و در اصل پرونده تمام حیواناتی که روحشان بارها به انسان شد و در نهایت آنچه که برای نیکانشان باقی گذاشتند میزان روشنایی اندیشه لازم حتی برای منافع خودشان هم نبود و در روشنایی اندیشه کافی قرار نگرفتند برای همیشه و تا ورود و جمع آوری روح سرگردان شأن بین کره زمین و سیاره نزدیکتر به خورشید برای خلقت و تولدی جدید توسط آب فرشته و خاک قدرت  جمع آوری شوند. شاید در این لحظه به خود بگویید که من که خوش خواهی انسان را می خواهم چرا در بی توجهی انسان زجر و عذاب برای او می خواهم ؟ دلیل این است که من تمام این اعمال را اول به دلیل زیبایی بیشتر برای خالقم و بعد برای نشان دادن تاثیر مثبت در آب و خاک  و بعد به دلیل قرار دادن کودکانمان که انرژی اندیشمند شدن انسان را می دهند تمام این اعمال را ، از اعتیاد انسان تا به امروز و ورود به اندیشه انسانی با زجر و عذاب ، به این دلیل تحمل کرده ام که کره زمین به ایده آل زیباییها برسد و ناتوانی در انتخاب درست انسان ، عامل تنفر آتش قدرت از انسان خواهد بود. اسارت روح انسان قطعی و در آینده ای که روح شما به آن خواهد رسید من و کودکانم دیگر در انرژی دادن به اندیشه انسان نخواهیم بود و کره زمین درون نابودی قرار خواهد گرفت و به ماده ای مذاب تبدیل و در میلیاردها سال بعد و با سرد شدن خورشید به مکانی مشابه مریخ و سیارات دورتر از زمین و دور از خورشید تبدیل میشود.بزرگترین مشکل امروز کره زمین انتقال بیش از حد روح حیوانات به کالبد انسان می باشد و زاد و ولد انسان که ساده‌ترین عمل در کره زمین ، بخصوص برای آنان که طبیعت و روشنایی اندیشه لازم ندارند میباشد. به دلیل متمرکز شدن و بیکار شدن و نیازمند به نوعی تفریح و سرگرمی انسان به بوجود آوردن بچه پناه می برد و توجه به انسانهایی که هیچ نوع فعالیت در طبیعت و در کنار حیوانات به دلیل متفاوت بودن انها با خودشان ندارند و زاد و ولد بیشتر و در مناطق محروم تر انجام می دهند کاملا آشکار می باشد و عدم آگاهی از تخریب‌های کودکانشان در آینده کره زمین ندارند و در واقع رشد اندیشه و تفکر بسیار محدودی را دارند که در بعضی از آنها که فقط جونده و زاینده هستند و باید در هنگام تکامل ابتدایی در ٨٨ سال آینده و رفاه و آگاهی مانند همه انسان ها در کره زمین دست یابند و بهتر آن است که این گروه بی هدف در کاهش برنامه ریزی شده در کشورها ، با ایجاد امکانات و رفاه و آگاهی و جایگزین کردن حیوان به جای انسان از متولد کردن نوزاد ، به شکل خود خواسته جلو گیری نمایند. جمعیت در کره زمین بزرگترین مشکل امروز جهان است اما چند نوع رقابت که یکی از آنها افزایش جمعیت می‌باشد شامل کشورهای متفاوت شده است و قدرت در مصرف و تولید و جمعیت به عنوان یک ارزش قدرتمند شدن کشورها شده است و با توجه به آتش‌پرستی امروز انسان در کره زمین این موضوع هماهنگ با دیگر حماقت های انسان می‌باشد. آتش قدرت نوعی سیاست جدید از سیاستمداران می خواهد و سهمیه بندی کاهش جمعیت در یک تناسب یکسان برای کشورها با هدف تنفس برای کره زمین و افزایش اکسیژن و تکامل کودک و کاهش قدرت یکسان همه کشورها از بابت تولید و مصرف و جمعیت و قدرت نظامی و جلوگیری از نابودی آب و خاک و از گرمایش کره زمین و نجات حیوانات و طبیعت و هزاران پدیده بزرگ و کوچک که فقط با کاهش جمعیت به وجود می‌آید اولین گام در جهت حرکت به سوی تکامل درخواستی آتش قدرت است.امروز کره زمین دیگر به تولد انسان حتی در شکل دانشمند و متخصص و نابغه و پیامبرنیاز ندارد بلکه به افزایش طبیعت و حیوانات آزاد و در امنیت نیاز دارد و نیاز دارد که کشتارگاه‌ها که مانند آهن ربا روح انسان و بسیاری از حیوانات را در پایان عمر جذب می کنند و بعد با جدایی سر از بدن حیوانات با برنده ها و تیزبرها فولادی ( که یک حیوان در خاموشی اندیشه می خواهد از یک فولاد انتقام مرگ خود را بگیر و فولاد چون از آتش خارج شده است ، این انتقام ، روح حیوانی که روزی در کالبد انسانی بود به ورود ناخاسته به کالبد ضد طبیعت ها برای انتقام از فولاد و ماده ای که از آتش خارج شده است ،  روحشان به کالبد حشرات و میکروب های ضد طبیعت منتقل می‌شود. تکامل کودک و انسان و رسیدن به خواسته آتش قدرت ، به برگشت انسان به طبیعت مطلق ، رسیدن آتش قدرت به خالقش می‌باشد فقط با آخرین انسان در رضایت و علاقه و عشق به تکامل انسان می تواند این ارتباط را برای رسیدن به بهشت دست ساز به انجام برساند یعنی اگر از ۷۰۰ میلیون نفر انسان های باقی مانده از کاهش جمعیت در کره زمین فقط یک نفر بخواهد با آتش زندگی کند وعلاق به آن داشته و به روشن کردن آن در طبیعت را و گسترش آن را عملی نماید ، تکامل انسان در کره زمین غیر ممکن خواهد بود و یکی از دلایل مهم است که نوعی از انسان در هیچ سیاره‌ای به تکامل تاکنون نرسیده است و به همین علت آتش قدرت تاکید در مورد کاهش جمعیت در میزان ٩١٪‏ و حتی بیشتر را از انسانها دارد و از انسان می خواهد روحی که می خواهد جذب کالبد نوزادی از انسان کند در حیوان آزاد و در امنیت و در تربیت و مراقبت همان مادران و پدرانی قرار دهند که در دنیای زشتیها و آتش پرستی به دنبال سرگرمی برای زمانهای رفاه و تنبلی و بیکاری خود میگردند و در نتیجه با حامله و زایمان و تولد کودک به دنبال سرگرمی جدید از تجربه ای به نام مادر و پدر بودن می گردند. تولد حیوان حداقل ارزشش این است که احتمال روشن شدن آتش پرستی در حیوانات غیر ممکن خواهد بود و از سیاستمداران میخواهم که تمام بودجه هایی که می توانند به کاهش جمعیت اختصاص دهند و هر نوع تلاش را به جز اجبار و زور باید دراین موضوع به کار بگیرند به همین دلیل نظارت تمام سیاستمداران و تمام انسان ها و حتی کمک از حیوانات گرفته شود که جایگزین نوزاد معصوم  که بیگناه و به دلیل خودخواهی دو انسان ناآگاه متولد در تربیتی غلط می شوند را در جلوگیری آگاهانه قرار دهند. باید انسان آتش پرست را به شکلی سرگرم شود  و اما درنده ای در آینده کره زمین در تربيت غلط به دنیای درندگی تحویل می دهند را انجام ندهند. این موضوع بسیار مهم خواهد بود که هر اقدامی به جز زور و اجبار انجام شود  امروز در مورد کاهش تصمیم برای ۹۱ درصد جمعیت هم اینگونه است و باید تمام کشورها در یک مشارکت عمومی و در یک رای و نظر و هماهنگی جدید این اقدام را انجام دهند تا کنون اولین و تنها کشوری که برای اولین بار تا حدی در مرحله‌ای از جلوگیری ازدیاد جمعیت اقدامی انجام داد کشور چین بود و با توجه به اینکه ناگهان خود را تنها دید و هیچ کشوری در این مورد هیچ اقدام و همکاری و تشویق و دنباله‌ روی با آن کشور را نداشت و زمانی که در قدرت نظامی و توانمندی کشورش در مقابل کشورهای دیگر  را در تاثیر دید ، دوباره شرایط و ازدیاد جمعیت و تشویق ها و امکاناتی را به وجود آورد و به داشتن کودک بیشتر تشویق نمود که البته آن کشور و ١٠٠ کشور دیگر هم که با او همکاری می کردند بی فایده بود ، چون همه کشورها ، در کره زمین و به علت یک واحد بودن این سیاره باید هر نوع عملی که انجام می دهند در همکاری با یکدیگر باشد در این رقابت همه کشورها از نگرانی و ترس به دلیل اینکه بقیه کشورها با آنها هماهنگ نیستند و برای جلوگیری ازعقب افتادگی ناچار به افزایش جمعیت می باشند و با وجود اینکه تمام گروه سیاستمداران و پیشوایان مذهبی به شکل  قطعی می دانند که جمعیت تخریب های متعددی را هم از جانب درون کشور های شان پدید می‌آورد و هم در کل کره زمین تاثیرات منفی و غیر طبیعی به وجود می آورد و مجبور هستند با اقدامی غلط و ناخواسته نابودیهای بیشتری را بوجود بیاورند. آتش قدرت در این موارد نظریات اینچنین را تایید می کند و پیش روی انسان می گذارد در شروع این اقدام باید در یک سرشماری ، در هر کشور میزان جمعیت تمام کشورها مورد تایید همه کشورها قرار بگیرد و در توافقی جمعیت تمام کشورها باید در یک برنامه ریزی کلی و درشکل مرحله بندی در یک برنامه ریزی ٨٨ ساله و در نظر گرفتن گروه متولد کننده گان و کم شدن جمعیت یک کشور از طریق مرگ‌های طبیعی و جلوگیری از تولد در شکلی از نظارت و در مقیاس ١/١ ٪‏  در هرسال یک پیمان و قرار داد مشارکت بین تمام کشورهای جهان منعقد شود و هر کشور تمام راههای مختلف از قبیل تبلیغات و اطلاع رسانی بین المللی از طرح تکامل و قبل از آن نیاز قطعی برای کاهش جمعیت و تشویقها و جایگزینی نگهداری و کمک به انواع حیوانات به جای متولد کردن انسان و تأثیرات کاهش جمعیت و متقاعد کردن علمی انسانها که جمعیت امروز و ادامه آن ، نابودی وحشتناک برای کره زمین بوجود خواهد آورد و نوعی نظارت و محدودیت هایی در مورد تمام کشورها برنامه ریزی شودو حتی کشورهایی که ایده آل تر بودند تشویقها و امکانات بین‌المللی بیشتری برایشان طراحی شود که هر سال توسط تمام کشورها انجام تعهدات کاهش جمعیت قرار گذاشته شده و تعهد آنها در نظارت و کنترل قرار بگیرد ، ٩١ ٪‏ از جمعیت تمام کشورها در ٨٨ سال کاهش یابد ، و آن روز هر کشور با خانه ای مواجه خواهد شد که نامنظم ولی خلوت و آماده بزرگترین دگرگونی تاریخی در آن بوجود خواهد امد. به خود نگویید ما ٨٨ سال دیگر نیستیم و مهم نیست ، دلایل در این کتاب را با دقت مطالعه کنید ، روح شما در کالبدی ناخاسته و بدون آنکه تأثیری شما در آن داشته باشید خواهد بود ، فقط به آنچه که شما را به آمدن و این توانمندی امروز میرساند تفکر کنید و در عمق توجه و تفکر ، به این مفهوم هم خواهید رسید که همین انرژی و توانمندی که شما را روزی در کالبد و لباسی به شکل انسان قرار داد روزی هم لباس و کالبدی نیازمند به روح شما ، به آن نیازمند خواهد بود و بهتر آن است که حیوانی از طبیعت باشد و همان حیوانی باشد که شما ، آسایش و رفاه او را ، در امروز بنیاد گذاشتید.

صفحه 74

در مورد اقدام تکامل کودک در شکل کره زمین به هیچ عنوان تلاش نداشته باشید که منافع کشور خودتان را در هر شکلی به این طرح پیوند بزنید و به منافع خود به شکل کره زمینی اندیشه کنید. به بیمه کردن کشورتان توسط این کودکان که از کشورهای مختلف با یکدیگر برای بزرگترین تربیت عاشقی و نگهبانی از تمام کره زمینیان با یکدیگر مشترک و ادغام می‌شوند تفکر کنید و نمایندگان شما که بعدها می‌توانند تعدادی معادل همان تعداد کودکان تکامل یافته را به جاده جدید سلامتی و زیبایی و لذت پایدار به کشور امروزی شما با هدف بدون مرز کردن جهان اتصال نمایند ، تفکر کنید.  کره زمین نیازمند نگهبانان از تمام کشورها می‌باشد که جلوگیری از تولید ضد طبیعتها و اتش مصنوعی کنند که به دور از چشم انسان  ممکن است متولد کننده فریبها تا تکامل کامل انسان شوند. تربیت تکامل یافته کودک در طبیعت ، زیباییها را و در نظارت هر روزه با عشق و دلسوزی گستردگیهای بیشتر حیوانات خوب و هماهنگ با طبیغت را بوجود می آورد. انسان در کره زمین باید آنچنان با طبیعت و اکسیژن و زیبایی ها ادغام شود که هیچ خیابانی و هیچ  جاده ای از آسفالت و آتش در آن نباشد و همه نقاط از گلها و درختان و زیبایی های طبیعی کامل قرار داشته باشد و جاده ای در دایره ها که نقطه و مکان پایانی برای آن وجود ندارد ایجاد شود. امروز آتش قدرت به انسان دستور می دهد باید رقابت در حماقتهای کوچک پرستی‌ها و بیش از کره زمین پرستی‌ها را در اولین تصمیم گیری خاموش نمایید و پایان دهید آگاه باشید که در زمان تکامل اگر یک انسان در اعتیاد خودش به آتش باقی بماند می تواند آتش را به سادگی از درون سنگ و چوب خشک به وجود بیاورد و دوباره مانند روزی که حمله آتش با سوختن چوب و اعتیاد و علاقمندی انسان آغاز شد این بار هم شروع دوباره ای ، اما این حمله توسط یک انسان و بی دلیل با تربیت در تضاد و نابسامانی و پشت دیوارها شروع شود. چون در تکامل تا آخرین انسان باید با دانایی از ایجاد کردن آتش پرهیز کنداما اگر این شعله آتش  در مراحل تکامل انسان اتفاق بیفتد و حتی یک انسان با هر دلیل به اتش مصنوعی برای رفاه و لذتهایش توجه و گرایش نماید، زنگهای خطر برای کل کره زمینیان به صدا در خواهد امد چون نشانه تضادی در تربیت کودکی بوده است و اتش قدرت نمره صددرصد از انسان می خواهد. البته فقط در جدایی انسان از گروه و حیوانات این اتفاق ممکن است و همه نوعی حفاظت از زیباییهای طبیعی همه ، که گروه و آگاه شده اند خواهند داشت. البته در ٩٪‏ باقی مانده از انسان ها در ٨٨ سال دیگر و با کاهش جمعیت هیچکس به دنبال گسترش آتش نخواهد رفت ، چون مفهوم خاموشی آتش را می شناسند. چون همه آگاه هستند که چه مسیر سختی را گذرانده اند و کسانی که بتوانند به شعور و عقلی برسند که از داشتن کودک به شکل انبوه صرف نظر نمایند قطعا در طبیعت بدون آتش که حیوانات هم در کمک انسان هستند ، آتشی هم تولید نخواهند کرد و با وجود این هیچوقت نباید هیچ چیز از کنترل و نظارت سیاستمداران در  بخصوص شروع تکامل خارج شود. امروز شما سیاستمداران و پیشوایان مذهبی به آنچه که ناچار در حال انجام آن هستید بی اندیشید هر اقدامی که امروز در انجام است در جهت گسترش آتش است چون  قدرت و رقابت و سیاست و اقتصاد ، آنچنان با هم به قانون زنده ماندن تبدیل شده است که تمام سیاستمداران را در خود غرق کرده است.  تمام اعمال آنها ناخواسته در درون آتشی است که مانند زنجیری به هم پیوسته شده است که اگر یکی از این حلقه ها که شما هستید خارج از گسترش آتش اقدامی نمایید اتصالتان با بقیه قطع خواهد شد و به این علت با دقت به مطالب اتش قدرت که به هیچ کشوری تعلق ندارد با دقت توجه کنید و به آینده چند سال خودتان بی اندیشید انسان کره زمینی باید به مرحله ای برسد که توجه آب و خاک و خالق  ما را در نظارت و توجه ایده آل شدن ، در نظم بدون آتش قرار دهد و انسان باید بداند که اگر در انضباط در خواستی من (آتش قدرت) برای طبیعت عوامل تولید شده از آتش و بخصوص شعله های آتش و درد و رنجی در حیوانات و انسان دیده شود کره زمین را خالق من هنوز در تکامل نخواهد شناخت چون از دخالت آتش شعله ور در طبیعت ترس و وحشت برای موجودات آبی و خاکی وجود خواهد داشت  و آتش قدرت هم می خواهد به آب و خاک بفهماند که در ۲۱ درصد از علم و اندیشه انسان کره زمین ( که او داده است )توانسته است از آتش انسان را در ایده آل شدن عبور داده و انسان را به اندیشه تکامل یافته برساند. اگر من (آتش قدرت ) در قبل از آنکه خالقم را آگاه کنم کره زمین را در کوچکترین روشنایی و تولیدی از آتش ببینم و در سطح زمین قابل دیدار و به جز آنچه که برای ٨٨٨ سیاستمدار در درون زمین پنهان شده است هر چیز دیده شود من نمی توانم خالقم را از تکامل انسان مطلع کنم و حتی یک آتش توسط دیوانه ای در نهایت کامل بودن همه چیز را غیر قابل قبول می کند. کاهش جمعیت کلی جهانی در تشخیص اینکه چه تاریخی از سختی های ایجاد شده توسط آتش را و برای چه هدفی این مشکلات را گذرانده و قدرشناسی آن روزی که حرکت و طبیعت و رودخانه های به هم پیوسته در جاده های پر از مهربانی و محبت را در اختیار گرفته اید بسیار مهم است وشر‌وع جلوگیری از تولد و کاهش جمعیت در نوع سهمیه بندی و برنامه ریزی توسط سیاستمداران جهان برای  جلوگیری خود خواسته انسانی و افزایش جمعیت حیوانات آزاد و در امنیت در زمانی که انسان در کاهش جمعیت و به ٩٪‏ امروز رسیدن می باشد بسیار مهمتر است. کاهش جمعیت باید با علاقه و تشویق و آگاهی انسان‌ها انجام شود و نمی تواند در شکل اجبار و زور و تحمیل و حتی در شکل کشتن و نابود کردن یک جنین در شکم انسانی و یا زندانی کردن انسانی انجام شود و برای جلوگیری از کاهش جمعیت حتی هیچ انسانی نمی تواند سقط جنین را تشویق نماید و نابودی حتی جنینی که روحی را به خود جذب کرده است و در رحم یک انسان به وجود آمده است نوعی اجازه دخالت غیر طبیعی در آفرینش می باشد و مرگ غیر عادی هر نوع موجودی که جنین و نطفه ای در او شکل گرفته است ورود روح آنها به کالبد یک موجود ضد طبیعت مانند همان گروه انسانها و حیواناتی که مرگ‌های با مواد از آتش در آمده دارند به وقوع می پیوندد  فقط در شکل امروز ، انسان این اجازه را خواهد داشت که با تشویق و راهنمایی و در اختیار گذاشتن انواع امکانات و انواع عوامل جلوگیری و حتی به وجود آوردن سرگرمیهای جدیدی که بتواند جایگزین تولد کودک شود و نگهداری ازحیوانات به جای تولد نوزاد و حتی اختصاص بودجه و پرداخت مبلغ و عقیم‌سازی مردان و هر نوع عواملی که بتواند یک نفر کمتر متولد شود و کشوری بتواند حداقل ۹۱ درصد از جمعیت خود را کاهش دهد و در موارد ارزش‌های این موضوع و دگرگونی فوق العاده ایده آل این میزان کاهش جمعیت در جهت تکامل انسانها و آزادی روح انسان و حیوان آگاهی پیدا نمایند. باید ٩١٪‏ جمعیت با جلوگیری از تولد انسان در کره زمین توسط برنامه ریزی توسط سیاستمداران و پیشوایان مذهبی و انسان های آگاه انجام شود و چرا این موضوع اولین گام در تکامل انسان در کره زمین میباشد و افزایش تولد حیوانات آزاد و در امنیت و رهایی و حمایت آنها توسط همین ٩٪‏ انسانها و امروز از کمک گرفتن از نزدیک هشت میلیارد انسان گمراه ،  در اصل بخشی از روح همان انسانهایی را جذب می کنند که اگر این اقدام صورت نگیرد در کالبد انسانها ظهور خواهند کرد و بعد مانند ما ، روحمان به کشتارگاهی و بعد به یک ضد طبیعت انتقال قطعی می گیرد. انسان باید به این آگاهی برسد که در ورود و درون تکامل و کاهش جمعیت ابتدایی ، هیچوقت و هیچ مکان و زمانی از زور و تهدید و اجبار و حتی دستور ، در مورد اقدامات درخواستی مورد نظر آتش قدرت توسط سیاستمداران انجام نباید بگیرد و همه اعمال باید با آگاهی و قانون و شناخت دستورات اتش قدرت برای همه انسانها و شناخت اهداف یکسان برای واحد انسانهای کره زمینی توسط هماهنگی نمایندگان همه کشورها و تشویق و در اختیار گذاشتن همه امکانات ایجاد زندگی بهتر و رفاه برای آن انسانی که به دنبال زندگی آتش پرستی و صرف نظر از داشتن کودک می باشد باید صورت گیرد. اما به این آگاهی رسیده باشد که هر کودک در کره زمینی که  از تربیت آتش شکل می گیرد چگونه تخریب‌های متعدد و ناخاسته از کودکی بی گناه را تا کهنسالی او سبب شده ایم .

صفحه 73

آتش قدرت تایید می کند که نیازی به پیشگویی برای آینده وجود ندارد و اگر خود فریبی کنار گذاشته نشود و به محدودیت طبیعت و کره زمین دقت نکنید ٨٨ سال آینده ، با جمعیت کنونی باید با خوردن قرص و حشرات ضد طبیعت و بیماری هایی با زجرها و دردهای متعدد زنده ماندن جدیدی را آغاز کنید. انسان و یا حیوان آن روز ، روح آشنا با درد و زجر و اما در خاموشی اندیشه در ضد طبیعت ها را خواهند داشت. روح انسان در درون کالبد همان ضد طبیعت هایی خواهد رفت که کودکانتان برای زنده ماندن خودشان بخشی از شما را در کالبد جدیدتان به غذا و بخشهای دیگری از شما را در بیماریها یشان و آفت‌های گیاهان شیمیایی شده و گروهی دیگر را در شکل ضد طبیعت ها در دردها قرار خواهند داد. اگر امروز این درد و زجر را در ورود روح در کالبدی در زندانی شدن تجسم کنید مرحله به مرحله به زنده و نابود شدن در هر روز به دهها بار تقاضای مرگی غیر ممکن و زجر و زندگی را تجربه خواهید کرد. اتش و تولیدات انسان آن را سرعت و شتاب خواهد داد. این کتاب و دستورات اتش قدرت برای جلوگیری از این فاجعه آمده است آتش قدرت روح انسان در ٣٠٠ سال دیگر را در کنترل کامل کره زمین توسط ضد طبیعت ها می داند و روح انسانها را درون این ضد طبیعت ها ، که امروز پراکنده در کره ها زمین  تعداد محدود نسبت به آن روز است ، در پیش روی انسان و در توجه قرار می دهد.  اینگونه تایید می کند که هر روز اسیدی و آتشی بخشی از بدن ضد طبیعتها را در حد بیهوش شدن از درد قرارمی دهد و بیهوش نمی شود نمیمیرد و اگر بمیرد روح ضد طبیعت به روح ضد طبیعت دیگر وارد می شود و قبل از خوب شدن درد قبلی تکرار همین حادثه هر روز ادامه پیدا میکند و این را برای صدها  و میلیاردها موجود زنده آفریده شده توسط آب و خاک در تکرار قرار خواهد داشت که مجازات نفهمیدن تکرار در تولد های امروز توسط همین کتاب و آشنایی با قبول ١٠٠٪‏ و نپذیرفتن تکرار رفت و آمد روح در کالبد های پیاپی به دلیل خود فریبی واعتیاد گسترده به اتش توسط انسان شکل زجر آور خواهد گرفت. این موجودات وحشتناک که انسان امروز در صورت نپذیرفتن دستورات آتش در کالبدی جدید روح در وجود آنها خواهد رفت خودشان هم همدیگر را می خورند و هم غذای انسان میشوند و در زمان نابودی کره زمین با تهوع درون زمین از عملکردهای انسان پایان پراکندگی و زجر در حد وحشتناک آن خواهد بود. تمام روح موجودات خوب و بیگناه ، آبی و خاکی هر روز و در چند مرحله مواد شیمیایی روی کالبدشان در شکل یک موجود ضد طبیعت خواهد ریخت و در مرحله دیگر غذای حشره ای قوی تر و هزاران بدبختی بزرگ و کوچک دیگر خواهید داشت این ادامه زندگی در بعد از صد سال دیگر انسان و حیوان و در ٢٠٠ سال دیگر انسان و شروع کنترل ضد طبیعت ها در کره زمین میباشد و غذای ضد طبیعت های کودکان من آتش قدرت خواهد بود و در ٣٠٠ سال بعد حاکمیت و کنترل کامل کره زمین بدون آنکه حتی کرمی خاکی و حیوانی بزرگ و کوچک وجود داشته باشد در دست روح شما و حیوانات در کالبد حشرات وحشتناکی که با تغذیه و زجر و عذاب یکدیگر تا نابودی کامل کره زمین زنده در آتش خواهند بود حاصل بی توجهی امروز سیاستمداران در بزرگترین مکان بین المللی برای تصمیم گیری در تاخیر و اشتباه خواهد بود این لحظات توجه و تعجب و غافلگیر شدن موضوعی می باشد که تاکنون آن را نشناخته اید که آتش قدرت به چه دلیل آتش را در اعتیاد به انسان در دوره ای از تاریخ وارد حیاط کره زمین کرده است انسان باید آگاه باشد که من آتش قدرت هیچ نوع علاقه به خوشبختی انحصاری ، و حتی کلی موجودات آبی و خاکی ندارم انسان باید خود را به ۱۰ یا ۲۰ یا ۵۰ سال آینده خودش محدود نکند و صدها هزار و دهها هزار سال آینده کره زمین و به یقین رسیدن در برگشت در کالبدهای  مختلف را هماهنگ با آمار و احتمالات و ریاضبات و رای و آرا وعقل بررسی کند و شروع به کاهش ۹۱ درصد جمعیت از طریق جلوگیری از تولد ها و بعد حذف کامل آتش و تکامل کودک در طبیعت را انجام دهدو هر سال و در مدت ٨٨ سال برابر ١/١٪‏ در کنار بقیه خواسته های من از جمعیت کل کره زمین کم نماید باید به خوشبختی از زاویه امنیت و آزادی انسان و حیوان تفکر کنید و توجه خودتان را از لذت از خوشبختی انسان در شکل زندگی فقط با رفاه آتش و از طریق آن چه که از آتش تولید می‌شود و بخصوص ارتشهایی که از آتشهای من اماده کرده اید  خارج نمایید و به خوشبختی در قدرتمندی و در طبیعت و گروه حیوان و انسان بسیار توجه نمایید. انسان را در حیوان و حیوان را در انسان مانند آینه ای یکسان بدانید ترس از مرگ و زجر و عذاب را شامل همه موجودات بدانید و نداشتن اندیشه روشن را جرم و عامل کشتار حیوانات ندانید امروز باید به این نکته پی ببرید بیار و بیماری و بیمارستان رو به افزایش است و نمی توان بیماری و بیمارستان را به دلیل گسترش آتش کاهش داد و اما بیمار را ، که همان انسان و روزی نوزادی بوده است میتوان با برنامه ریزی تمام سیاستمداران کاهش داد و کاهش جمعیت یعنی کاهش بیماری و بیمارستان خواهد بود. چون فردا این بیماری دارویی نخواهد داشت امروز اگر به هوای سرد برخورد می کنید و یا بارانی به بدنتان می خورد شاید به خودتان بگویید خیر غیر ممکن نیست که کودک بتواند با بدن لخت و در طبیعت در این شکل زنده بماند اما صد در صد اشتباه می کنید و نگاه شما نگاه یک معتاد و آتش پرست تنبل و مفلوک شده است و اگر هم تا حدی درست بگویید آن به دلیل تربیت کننده گان و کم نظارت کردن و بی توجهی بخصوص در مراحل ابتدایی تربیت شما می باشد. توسط سازمان مللتان ٨٨٨ سیاستمدار و ناظر از کشورهای مختلف ، در شکل ناظر و کنترل کننده برنامه ریزی قطعی برای سه مرحله و در هر مرحله با قدرت و قاطعیت حرکت‌ها و تلاش را به کودکان جدید منتقل نمایید همین علت شما هدف اتش قدرت نبودید و کودکان شما با تربیتی صددرصد متفاوت باید مسئولیت تمام خطاهای تاریخ آتش پرستی را جبران نمایند به تاثیر کاهش جمعیت و ارتباط آن به صورت کاهش درصد جمعیت به شکل سهمیه بندی برای هر کشور دقت دقیق نمایید تبدیل جمعیت کره زمین در ٨٨ سال آینده به ٩٪‏ امروز بزرگترین کمک به تکامل کودک را خواهد کرد و بعد به ارتباط آن به صورت تاثیرگذاری برای پایه گذاری به بهشتی در نظم و قدرت و ساخته شده توسط کودکان دقت نمایید

صفحه 72

فصل پنجم ////////////////////////////////////////

کمک انسانها چرا باید به سیاستمداران برای تکامل کودک  در طبیعت انجام پذیرد ؟ و چرا سیاستمداران و عالمان مذهبی بیشتر از انسان های دیگر در کره زمین مهم بودن موضوع را می شناسند؟ و مسئولیت بیشتری نسبت به انسانی که وابستگی  به آنها را پذیرفته است با موضوع روح در تکرار و نیاز به کاهش جمعیت در تمام کشورها به شکل یکسان و در نهایت رسیدن به عشق در مسیر تکامل انسان را آگاهی کاملتر دارند ؟ …………………………… ……………………. ……………………………………………….          تمام آنان که تصمیم گیرنده های سرنوشت گروهی از انسانها در روی کره زمین هستند باید آگاه باشند که به جز دستورات اتش قدرت یا شیطان برای آنان ، در مورد برگشت روحشان و اسارت روح قطعی آنان در زجر و عذاب یا قبول داشتن  تمام هر آنچه که در این کتاب مطرح شده است موضوع دیگری که نابودی کره زمین در شکل شناخته شده است مطرح می باشد و به نیاز خودشان و کودکانشان و آینده کره زمین اگر توجهی محدود نمایند ارتباط دارد و خواهند پذیرفت که گسترش طبیعت و خاک و آب در وسعت بیشتر و پر آکندگی رودخانه ها مهم و سرنوشت آینده و بهتر شدن کره زمین نیازی به خواهش و دستور و التماس برای فهمیدن ندارد و برای خودشان و آنانی است که شاید سرنوشت آنهایی که دوستشان دارند را بهتر نماید. تشخیص موضوع ایجاد سیل و یا آتش گرفتن جنگلها و نابودی کره زمین ، اینبار با افسانه ای به نام ماهیگیری و زندگی بهتر در سیاره ای دیگر، مانند مریخ شکلی جدید در افسانه ای جدید را خواهد گرفت و نوعی مشغول بودن و سرگرمی برای آینده ای غلط و از خستگی تنهاییها و مذهبها به شکل واقعیتی وحشتناک در ویران کردن کره زمین تبدیل خواهد شد.  گسترش عواملی مانند محدود کردن آبها در سدها و درون لوله ها تا رساندن آن به درون محیطهای ساخته انسان از قبیل خانه ها و تولد بی دلیل کودک و افزایش انسان و تبخیر غیر عادی آب و یا خشک شدن درختان و تا ایده آل بودن جنگلها که اکسیژن تمام کره زمین را در کنار تبخیر آب رودخانه هاپدید می آورند نیازی به این کتاب و تلاش برای فهماندن و یا دستور توسط آتش قدرت یا شیطان و یا هر موجود زشت و زیبا ندارد و دست در دست دادن سیاستمداران و تمام انسانها برای نجات خودشان نیازی به هیچ کتابی ندارد. اما اگر این کتاب در اندیشه انسانی و توسط آتش قدرت به دستوری برای انجام توسط آن برای تصمیم گیرندگان سرنوشت کره زمینیان در این زمان می آید از نیرویی به نام آتش قدرت برای پیوند نقشه ای است که در آفرینش و بخصوص از ورود و کنترل آتش برای انسان نامنظم بود و با راه گشایی برای انسان توسط اینکه چرا نامنظم شد و چرا امروز باید منظم شود شناخته میشود. به دلیل برگشت روح تمام هرآنچه می باشد که قابل تکثیر کردن می باشد یعنی از خود وجودش می تواند موجود مشابه خود را متولد کند و امروز ضد طبیعتی میشود که از روح موجودی با مرگ مصنوعی توسط آتش بوجود می آید که با گسترش طبیعت توسط کودکان می‌تواند پایه ریزی هماهنگ با متولد شوندگان مرتبط با طبیعت شود و نگهبانانی معتقد به خوشبختی کره زمینیان که از تربیت جدید شکل می گیرند می توانند شکل منفی درامروز را به مثبت در فردا تبدیل نمایند یا خونخوارانی در شکل موجود ضد طبیعت را در دو عمل متفاوت و در دو تصمیم سرنوشت ساز انسان در این مرحله از توانمندی و قدرتی که به دست آورده است می تواند برای آینده شکل دهد .فقط هدف در این کتاب آن است که مرگ خودتان را پایان همه چیز ندانید  و با دستورات اتش قدرت شاید نتوانید زندگی امروزتان را در مرگتان بیمه کنید چون زمان ایجاد دگرگونی ندارید اما تولد های دیگرتان را در کالبد و جسم و لباس هر موجودی که بخواهید با آن مجددا به عملکردهای امروزتان در تولدی دیگربرگردید بیمه خواهید کرد . لذت پایدار هدیه این تصمیم گیری تا تبدیل به فرشته ای در آفرینش شدن نهایت و نتیجه آن برای تصمیم امروز برای کودکانتان خواهد بود . .سیاستمداران نیاز دارند قبل از هر چیز مطالب کلی این کتاب را در بررسی پیرامون منفعت و یا ضرر کره زمین قرار دهند و قبل از هر موضوع ، کاهش جمعیت به شکل سهمیه بندی برابر و قاطع و در نوعی قرارداد و قانون همه جانبه برای کاهش جمعیت در حد حداقل ١/١٪‏ در اولویت انجام و در بررسی همه جانبه کشورها، پیرامون دستورات اتش قدرت برای تکامل انسان قرار دهند در این شرایط قدرت تولید و قدرت نظامی برای همه کشورها به مساوات کاهش می یابد.  تا ٨٨ سال باید جمعیت هر کشور ٩١٪‏ کاهش قطعی نماید و انسانها با دلایل و آگاهی بدانند که به چه دلیل این کاهش جمعیت و جایگزینی تولد حیوان به جای کودک را برای زیاده خواهی و جایگزین شدن به جای نوزاد انسان برای انسانهایی با عقل و شعور و درک بیشتر انجام می دهند. توجه به این داشته باشند که هدف جلوگیری از ورود روح حیوان به جذب کالبد انسانی و به جای آن ورود روح حیوانات مفید برای طبیعت به جایگاه بدون ضرر و زیان یعنی حیوانات هماهنگ با طبیعت است.  فقط موضوع تولد نوزاد انسان توسط تربیتی  پیشرفته و تکامل یافته و بدون آنکه آتش انسانی نقش داشته باشد ایده آل در ورود روح حیوان به انسان و بلعکس خواهد بود. تمام خواسته‌های این کتاب فقط با قبول عقلانی ‌و علمی و دوستی همه انسانها با کمک و نظارت سیاستمداران و پیشوایان مذهبی امکان پذیر خواهد بود و می‌تواند به عمل تبدیل شود و نجات همه انسانها از فقیر تا حیوان و سیاستمدار و کل هر آنچه در کره زمین موجود زنده و طبیعت و مرگ و تولد دارد مورد نظر است و در پوشش و خواسته های آتش قدرت قرار دارد. اتش قدرت از همه می خواهد که مهم این نیست که شما او را بپذیرید و باور کنید یا نکنید اصل مهم این است که آنچه در این کتاب خواسته شده است را با منافع و عقل و عدالت و آینده و هر چیز که در اطرافتان می بینید و می شناسید در بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید. در نهایت به کودک و سرنوشت کره زمین و مطالبی بیندیشید که کودک هم می تواند آن را با عقل و علم در تضاد نبیند و در این موضوع مطابقت عقل و علم در تداخل با بخش محدود فلسفه ای که با احتمالات و آمار هماهنگترین و نزدیکترین به یک اعتقاد و ایمان متعادل یعنی کره زمین پرستی است به ایده آل برای کودکان خواهد رسید. و آرامش و سوال بی پاسخی برای عقل محدود کودکی که تضاد او را از یقین به شک  با دلایل صحیح می رساند بوجود نمیاید. موضوعات کوچک پرستی‌ها که همه در نوعی تعصب و خودپرستی شکل می گیرد و افسانه پرستیها که قالبا از خرافات و مذاهب بیرون آمده است در آنچه در گذشته و امروز زندگی در هماهنگی با علم و عقل در نوعی بررسی پنهانی که هر انسان با خود انجام می دهد در ترازوی اندیشیدن از طریق تکرار در تولدها یا تناسخ عقل یک کودک می دهد. واقعیت تعادل و آنچه که پیش روی هر انسان است در شکل صحیح و در کاربردی  با منافع گروه مردم جهان در یک واحد به هم پیوسته مفهوم قطعی و درست است. هر نوع تفکیک هایی که امروز از زبان مکالمه یا پرچم و  قوانین هر کشور و جغرافیا و تمام اختلافات در مذاهب وجود دارد و یا تربیتی که انسان را در کودکی به سمت هنرپیشه گی و چند چهره گی و بیهودگی هدایت می کند همه پرتگاه کل متعادلترین موجود زنده یعنی انسان تا ٨٨ سال آینده خواهد بود. کودک در پیروی از دستورات اتش قدرت به بزرگترین و مهمترین حقیقت تولد و مرگ پی می برد و آن این است که هر حادثه ای که تاکنون برای نیکانش و حیوانات و طبیعت بوجود آمده است یک هدف داشته است و آن تبدیل تاریکی اندیشه به میزانی روشنایی اندیشه در شروع صبح جدید و زمانی که در بالای مرتفعترین مکان برای یافتن مسیر بعد یعنی عاشقی به تمام هر آنچه آبی و خاکی است و در کره زمین پراکنده شده است برای کودک خواهد بود.  رسیدن به تکامل در اندیشیدن و یافتن بهترین نوع خوشبختی در تمام اینده مفهوم اصلی در زندگانی هر انسان می باشد. اکنون که دست کودکان را در تصمیمی بزرگ برای انتخاب و باز کردن و راهنمایی راه آینده وروشنایی برای کمک به هدایتشان در دست داریم به بسیاری از سوالات برای خودمان جوابی را داشته باشیم که اثبات و دلیل قانع کننده برای کودکان هم برای اینکه چرا ‌ورود به مسیر بعد را برای آنها مشخص می کنیم درست باشد و آنها بتوانند با اطمینان و با انگیزه ای قوی در آن مسیر گام بردارند. باید توجه و دقت بسیار هماهنگ باشد چون تمام تکنولوژی و تمام آتش قرار است گرفته شود و تمام طبیعت به کودکان تحویل داده شود. طبیعتی پر زباله و بیماری ساز باید توسط نگهبانان و خدایان کوچک به قبل از کشف و حمله آتش اما به آراسته شدن برگردد. در این کتاب اتش قدرت سوالات پیش روی تفکر کودک را برای مسیر به تکامل و رسیدن به بهشت دست ساز اینگونه می داند و به انسان امروز برداشتن این سوالات را از پیش راه و تفکر کودک اجباری و قطعی می داند ١- چرا در تاریخ کره زمین و تاکنون این همه آتشها و جنجالها بوجود آمد ؟ چرا اتش قدرت ، آتش را در کنترل انسان قرار داد ؟ نتیجه و حاصل برخورد کلیه عوامل طبیعت در کره زمین با آتش برای چه بود ؟ اگر اندیشه ای که از برخورد با ظاهر زشتیها که حاصل آن جنگها و ضد طبیعت ها و بسیاری سختی‌ها و زجرهای انسان و حیوان بوده است و ترس از مرگ با این شناخت از آتش شکل می گیرد و شعله های آتش با زیبایی‌های آب و خاک امکان ساخته و کامل شدن را دارد ! برای چه هدفی  بوجود آمد ؟ به چه دلیل این همه کشتار و تبعیض و درنده شدن‌های انسانی و حیوانی اتفاق افتاد؟  آتش قدرت از شروع دستوراتش هر نوع قطعه ای که از آتش عبور میکند و تولید میشود و هر کودکی که متولد میشود و به جمعیت انسان تا ٨٨ سال آینده اضافه میشود به نفع کره زمین نمی داند و اعلام خواسته هایش را پایان بازی با زمان محدود با آتش برای انسان میداند و به انسانها این توجه را می دهد که به آنان که مفهوم مطالب او را کمتر فهمیدند اجازه متولد شدن های  بیشتر کودک را بدهند و حتی تایید می کند که ٨٨٨ سیاستمدار در کنترل کره زمین باید به شکلی نظم داشته باشند که کشتیها و ارتباطها با مناطق و جزیره هایی که باید با کشتی و قایق های تولید شده از عبور از آتش در کارخانه ها ساخته شوند و در نوعی بازرسی و نظارت آنها در بعد از ٨٨ سال خواهد بود  تا پایان دو مرحله در هر ٨٨ سال و تا رسیدن به ۶۶٪‏  از ایجاد بهشت دست ساز در پایان دومین ٨٨ سال و در پایان مرحله سومین ٨٨ سال کاملا در اقیانوسها هیچ نوع کشتی غیر از چوبهای درختان که دست بتواند آن را بدون نیاز به عبور از گرما و کارخانه بسازد وجود داشته باشد و فقط سیاستمداران بتوانند در مناسبات با یکدیگر در قاره ها از کشتی در حداقل ممکن استفاده نمایند و برای ماهیگیری و یا استفاده انسانها و حق بهره برداری در شکل اعتقاد و شناخت هر انسان قرار بگیرد و فقط برای سیاستمداران و ارتباط و اطلاعات از قاره‌ها و از پیشروی صحیح اعمال و کارهای یکدیگر برای رسیدن به تکامل در ٣٠٠ سال آینده و طبیعت و تمام زیباییها قرار داشته باشند و به شکل کلی و با هر دلیلی آتش قدرت ساختن حتی یک قطعه کوچک عبور داده شده از آتش را تایید نمی کند و با آشنایی و توجهی که به انسان در همین کتاب می دهد دشمن اصلی بعد از این میزان اندیشه روشن امروز انسان را آتش و تولیدات مصنوعی انسان می داند.