سوال و جواب

سوالات و جوابها:جمع آوری کننده مطالب کتاب برداشت و نظر خود را در مورد دلایل اعتقاد به دستورات اتش قدرت برای تکامل انسان به شرح زیر مطرح می کند.

١ – ارتباط نویسنده و آتش قدرت را در نوعی هماهنگی و کمک به یکدیگر برای خوشبختی کودکان آب فرشته و خاک قدرت یعنی انسانها و حیوانات و کودکان آتش قدرت ، یعنی همان انرژی متفاوتی که اندیشه را انرژی می دهد تا بتوانیم کنترل به علم و آینده و گذشته پیدا کنیم و با سوختن و اعتیاد انسان به اتش در جهت توانایی های امروز مرحله به مرحله و نسل به نسل آماده شد و ایجاد بهشت دست ساز توسط اندیشه روشن و آگاه که انرژی روشنایی اندیشه در آن فعال است و اندیشه خاموشی که برای انسان ارث گذاشته شده بود و اتش آن را روشن کرد و به آن هویت داد را درست می دانم و این دستورات را در جهت منافع کره زمینی  می دانم و هماهنگ و عامل جلوگیری از نابودی  آن می شناسم و بی تفاوتی به آن را ورود زجر به زجر روح انسان می شناسم

٢ – نیاز به تربیت  قدرتمند و نگهبانانی که با تربیت تکامل یافته کودکان برای مراقبت و محافظت و گسترش طبیعت و جلوگیری از ضد طبیعت ها و پایان تربیت غلط می تواند شکل بگیرد و دگرگونی بزرگترین نوع ضد طبیعت یعنی انسان تربیت شده با آتش را صحیح می دانم و همچنین افزایش اکسیژن و نابودی بیابان ها و صحراها  را با توجه به دستورات آتش قدرت درست می دانم.

٣ – آتش قدرت ، آب فرشته و خاک قدرت را فقط متولد کننده گان کره زمین می داند و آنها را بی قدرت در شناخت آتش مصنوعی و هدف آتش قدرت می داند.  متولد کننده گان کره زمین را بی نظم و متولد کننده گان موجودات با خاموشی اندیشه می داند. بی اعتقاد به تکامل بیشتر در اندیشیدن و رساندن موجوداتی که متولد کرده اند به خالق خودشان می داند . توجه انسان را به کمتر از١٠٠ سال زندگی در این جهان با اندیشه و آگاهی و خواسته های نامحدود معرفی می کند و به انسان شناخت جایگاه بعدی روح خودشأن را حتی اگر در حیوان هم می توانست وارد شود در کنترل و شناخت انسان در بعد از مرگ در توجه قرار می دهد و در تجسم انسان قرار می دهد و به انسانهایی که روح را نمی بینند و نمی شناسند و انسان را در بعد از مرگ مانند کامپیوتر پایان یافته تصور می کنند این دلایل را عنوان می کند که در ناشناخته بودن این پدیده توجه به ۵٠٪‏ غلط و ۵٠٪‏ صحیح  بودن را در یک احتمال برای هر کدام قرار دهند و بعد به نکات دیگری مانند تکرار همه چیز و نابود نشدن هیچ ماده ای و تجزیه شدن تمام مواد به یکدیگر را که قابل شناخت توجه انسانی است و می تواند الگوی توجه ها انسان باشد معرفی می کند و به تمام تکرارها از قبیل گردش زمین به دور خورشید و همچنین دور خودش و هر روز صبح آغاز صبحی جدید با همان پیوند با دیروز ، در شکل عقلانی متوجه می کند و از انسان می خواهد با توجه به ناشناخته بودن موضوع کشف نشدن علمی روح ، که به دلیل بهره برداری غلط انسان از این آگاهی می توانست شکل وحشتناکی با محدودیتهای انسان داشته باشد از طریق همه موارد بالا به درصد برگشت روح به کالبدهای مختلف اضافه نمایند و باز به همین افزایش درصد در صورت متفاوت بودن علم با موجودیت روح  ، به بهترین نوع عدالت ، در ورود روح هر موجود به موجود دیگر  ، و برگشت به عملکرد همان اعمال که چکیده و نهایت آن اعمال انجام شده توسط انسان و حتی حیوانی در پایان عمر و تاثیرات آن اعمال در همان منطقه نیز باقی خواهد ماند و درتکرار است و تولد دوباره انسان و حیوان در همان منطقه مانند صبح و بیداری و برگشت به اعمال دیروز و ادامه آن می باشد و بخصوص اگر تمام موجودات در بخشی از زندگی در کره زمین ، در سختی قرار داشته باشند و یا درنده ای جای دریده شده و برعکس در تداوم تولد و مرگ موجودات با یکدیگر در هر تولد تعقییر کند عدالتی برقرار می گیرد اشاره می کند و باز در صورت تردید و شک ، بهترین نوع استدلال برای کودک را این موضوع مطرح می کند و تأثیرگذاری حقیقت آن را که علم را به فلسفه پیوند عقلانی برای کودک در تربیت می زند مانند اتصال  سر و بدن  قابل تفکر در اندیشه روشن انسان می شناسد و ایجاد بهشت دست ساز توسط انسان با این نوع توجه کودک را امکان پذیر و در حد دفاع از آن تا مرگ کهنسالی کودکی می داند که با این نوع توجه در تکرار در تولد ، زندگی را آغاز می کند و برای من هم به عنوان جمع آوری کننده مطالب این کتاب قابل قبول مطلق است چون هم برگشت به عملکرهایمان و هم بودن روح در تمام موجودات زنده را با استدلال ریاضیات و احتمالات در آن  ، قطعی می کند و به آنانی که پایان زندگی را پایان بودنشان یا فقط تجزیه شدنشان در خاک تصور می کنند نابودی کره زمین را در شکل امروز و استدلال های دور از عقل برای کودکانی که روزی اندیشمند و محاسبات علمی برایشان ، حقیقت یاب می شود ، در توجه قابل قبول قرار داده و در پیوند با منافع انسان امروز ، که باید بنیان و تدارکات نوع تربیت در خواستی آتش قدرت را برای کودک برنامه ریزی نماید قابل قبول عقلانی و علمی می کند.

۴ – تفکر و آگاهی انسان را در این میزان اندیشه ای که توسط آتش ، روشن شده است کافی می دانم و بیشتر از این مقدار روشنایی و آگاهی را فقط گسترش تکنولوژی و نابودی و پایان حیات کره زمینیان و دادن طبیعت و در مقابل دریافت تکنولوژی می شناسم و عامل افزایش جمعیت انسانی و رقابت در تولیدات و وطن پرستی را در زمان آگاه شدن به کره زمین محدود و تاثیر هر اقدام غلط از هر کشور  بر کشورهای دیگر و شناخت تعادل در «کره زمینان را پرستیدن » به عنوان بهترین اعتقاد قابل انجام  و همچنین شناخت رهایی کره زمین در کهکشانها و نظارت آتش قدرت ، به مفهوم بدخواه و با توانایی خوش خواهی در صورت پذیرش دستوراتش ، که همه این دستورات به نفع انسان و تمام کره زمینیان است را  عامل قطعی و درست خوشبختی انسان در مسیر دستورات اتش قدرت می دانم.

۵ – کمک توسط سیاستمداران تمام کشورها به دلیل آگاهی بیشتر از خواسته های آتش قدرت به دلیل شناخت بیشتر زشتی‌ها و زیبایی‌ها و قدرتی که انسانهای هر کشور خواسته و یا ناخواسته در اختیار سیاستمداران قرار داده اند و دستورات آتش قدرت در محدودیت های انسانی و مجانی نبودن روشن شدن اندیشه انسان و بی توقع نبودن قدرتی که یک سیاستمدار آن را بهتر می شناسد و آتش با روشنایی اندیشه توانست از آتش زدن چوب تا رسیدن به آگاهی و یافتن تمام مخفی گاه های روشنایی آتش از دل زمین  را در دادن روشنایی به اندیشه در مقابل خواسته امروزش از انسانهای کره زمین درخواست کند را درست می دانم.

۶ – دستورات آتش قدرت در این زمان را کاملا درست و هماهنگ در مرز نابودی و خوشبختی و زشتی های گسترده ای که انسانها پدید آورنده آن می باشند می شناسم و آگاهم که رعد و برق و آتشفشان و خورشید هیچوقت نمی توانست در شکل پدیده هایی که بتواند کره زمین و اتش مصنوعی را در کنترل انسان در بیاورد و همچنین این پدیده  های طبیعی هیچوقت نمی توانست به امروز و شروع نابودی کره زمین را برساند و شکل آسمانی و ترس را در صورت زندگی در طبیعت برای توجه انسان به پرهیز از آتش توسط این پدیده‌ها ، یعنی آب فرشته و خاک قدرت درست می دانم.

٧ – مهمترین دگرگونی در انسان و کره زمین در صد ها هزار ساله اخیر دگرگونی در اندیشه و تفکر انسان بوده است که از نقطه خاموشی به میزانی روشنایی در هر مرحله از مرگ‌های نسلی از انسانها به نسل دیگر مقداری اندیشه روشن و آگاهی در واحد کره زمین بیشتر گردید و تمام ماجرا های تاریخ را تعیین کرده است و دلیل درست میتواند در درخواست تکامل انسان توسط دستورات آتش قدرت در شکل یک واحد بودن کره زمین باشد.

٨ – مطالب کتاب بسیار ساده و قابل استدلال علمی و عقلانی از یک سمت برای آنانی می باشد که علوم و ریاضیات فقط می تواند آنها را متقاعد کند و در بخش دیگر موضوعات اعتقادی می باشد که برای آنانی که مذهب و اعتقادات هماهنگ با عقل و اما قابل قبول برای ورود به بهشت را برایشان روشن و قابل قبول می کند و همچنین مهمترین موضوع را که تعلیم و تربیت با دلایل قابل عاشقی و کره زمین پرستی برای کودک می باشد ، توسط آتش قدرت برای راهنمایی انسان تایید و در روی میز انتخاب انسان قرار داده شده است.  در صورتی که مطالب تحت آموزش و تربیت امروز برای کودکان کاملا فریبکاری آتش را به منظور ایجاد اندیشه روشن در انسان از طریق کوچک پرستی‌ها و افسانه پرستیها نشان میدهد

٩ – در درخواسته آتش قدرت هیچ نواجبار و یا جنگ در مورد کاهش جمعیت بین انسانها  برای تکامل و تربیت بی مرز شدن کره زمین توسط انسان دیده نمی شود و همه تصمیم‌گیریها به انسانها با بررسی و منافع فردی سپرده شده است و چون آتش به سادگی قابل روشن شدن است تکامل را تا آخرین انسان در کره زمین تعیین شناخت پایان پختگی انسان روی آتش و خاموش کردن آتش و برداشتن غذای خوشمزه ای که درون آن کنترل و تفکر از حیوان با اندیشه خاموش به انسان با شناخت ارزوها و خاطرات و گذشته و آینده تکامل نسبی یافته است و با بسیاری تجربیات برای ساختن بهشتی با نظم و امنیت و آزادی برای انسان و حیوان را ، در شکل نقشه ای که انسان را به گنجی پایان ناپذیر راهنمایی می کند برای ما به عنوان جمع آوری کننده این نقشه تکه‌تکه شده افتخاری بزرگ خواهد بود.

١٠ – امروز انسان در پایان بسیاری از اعمال از طریق حرکات انسانی و رسیدن به بیهودگی به خصوص در کودک و نوجوان و جوان وارد شده است و تنها موضوع بازمانده در توجه انسان تکنولوژی برآمده از آتش و گسترش بیشتر در اختراع برای تولیدات بیشتر و جدیدتر در جهت نشستن و ثابت شدن می باشد که هزینه این نوع توجه برای آینده کره زمین نابودی طبیعت بیشتر برای زجر در زجر روح ، از مقدار کمی که برای انسان از طبیعت باقی مانده است و آن هم به چند نسل کفاف نخواهد داد و در هر تولد هر موجودی که شویم زشتی بیشتر را شاهد خواهیم بود و همه این فجایع به دلیل تربیت عشق به اتش امروز که آگاه به خاموش شدن آن شدیم در این زمان آغاز وحشتناک خواهد داشت و این نشان دهنده کامل صحیح بودن در درخواست تکامل کودک و تعقییر مسیر در نوع آشنایی آنچه که در حال نابودی و در مقابل دادن وجود آبی و خاکی  ما که بخشی از طبیعت است در اختیار کودکان آتش قدرت که آب و خاک را از خودشان به درستی نمی دانند خواهد بود و اتش قدرت در این زمان دو نقشه متفاوت را پیش روی انسان قرار داده است که با میزان ٢١٪‏ از روشنایی متوسط در انسان و در بالاترین حجم جمعیت و توسط سیاستمداران ، که همه آنها دارای ٢١٪‏ کامل از آشنایی با زشتیها و زیباییها و مکر و نیرنگ و حیله ها هستند ، بهشت دست ساز را جایگزین جهنم دست سازی که ناخواسته خودشان ساخته اند جایگزین نمایند یا انسان خود را در کالبد های مختلف و ورود به زجر در زجر تا پایان کره زمین و تبدیل به گداخته ای از آتش شدن آن آماده سازد. زندگی امروز انسان کاملا تایید این مطالب را نشان می دهد و بهشت دست ساز را که فقط انسان می تواند بوجود بیاورد و هیچ قدرتی آن را هدیه نخواهد داد تایید می کنم.

١١ – درصورتیکه ۹۱ درصد از جمعیت انسان در ٨٨ سال کاهش یابد و به همین میزان به حیوانات آزاد و در امنیت اضافه شود و روح همان انسان هایی که میخواهند متولد در شکل انسان  شوند در کالبد حیواناتی آزاد و در امنیت و در کنترل انسان در رفاه و آزادی و در طبیعت قرار بگیرد و اما در کنترل و تحت نظارت سیاستمداران در آزادی و امنیت توسط دیگر انسانها در برابری با حقوق طبیعی و در طبیعت در کنار انسان قرار بگیرند عدالتی در دایره آفرینش را انسان پایه‌گذاری کرده است و خوشبختی بیشتر همان حیواناتی که در بی توجهی توسط انسانهایی ناآگاه ، و در جهانی که آتش ، مانند رودخانه ای ، کنترل آتش را در پیشرفت و رفاه و به بهای نابودی آب و خاک در اندیشه انسان جاری و غیر قابل توقف به سیل و نابودی تبدیل کرده است و امروز آتش قدرت از انسان می خواهد که آتش را که خود او آورده است و انسان را به آن معتاد کرده است کاملا کنار بگذارد و دلیلش ، توجه انسان به میزان متناسب اندیشه و تفکر و آگاهی انسان در امروز است و این میزان را در جهت تکامل و بهشت دست ساز و لذت و خوشبختی کره زمینیان کافی می داند ، و به اعتقاد من هم همینگونه است و بیش از این نمی تواند تکنولوژی جایگزین طبیعت شود چون دیگر آب و خاک سالم و بدون ترکیب با مواد نفتی و شیمیایی در هیچ کجای کره زمین یافت نمی شود.

١٢ – آنچه که اعمال امروز انسان در ایجاد تسلط موجودات ضد طبیعت با روح انسانها در زجر و عذاب و تسلط آنان در نهایت ٢۶۴سال دیگر به جای تمام انسانها و حیوانات در کره زمین و جذب تمام روح انسان ها و حیوانات را در کالبد آنها با دلیل قدرتمندی در گرمای حاصل اعمال  غلط امروز انسان و بخصوص رقابت بین سیاستمداران برای محدوده منافع کشور خودشان به جای توجه به کره زمین که ورود به سمت قطعی در سرطان پیشرفته از نوع کره زمینی ، حاصل عملکرد انسان است را  اشتباه و قابل پیشگیری  می دانم.

١٣ –  ارتباط سیارات منظومه شمسی و شناخت علمی و قطعی آنان در یک پیوستگی و اتصال همه آنها به خورشید و فقط سه سیاره روشن که شامل کره زمین در تعادل گرمایی و سرمایی و ونوس در گرمای کمتر از سیاره مرکوری یا که نزدیکتر به خورشید است و در حرارتی بیشتر قرار دارد و تمام سیاره های دورتر از کره زمین و سرد بودن تمام آنها همه دلایل نوعی زنده بودن و زندگی را در هر کدام از آنها در زمانی غیر قابل تشخیص محدودیت فکری انسان به شکلی عقلانی نشان می‌دهد و بزرگی خورشید و سردتر شدن و کوچک شدن آن را تا متعادل شدن گرما و نور ان به کره زمین نشان می دهد. آتش قدرت به وجود آمدن و نابودی تمام سیارات دورتر از خورشید و زمین را مرتبط به عدم قبول انجام درست تکامل در آنها توسط گونه های مشابه انسان و اما با روح موجودات زمینی امروز در منظومه شمسی معرفی می‌کند و عامل نابودی آنها نمی‌تواند بدون زجر و عذاب برای موجودات داخل آن یعنی روح ما در سیاره های دیگر صورت نگرفته باشد و به این علت من باور می کنم و نمی‌خواهم روحم در کالبد آنچه که آتش قدرت تایید می کند و در هماهنگی با شناخت آتش و ضد طبیعت ها امروز دیده می‌شود و متفاوت از سرشت آبی و خاکی طبیعت ما می باشد اسارت را برای روح خودم و نسل‌های آینده که روح من هم یکی از آنها خواهد بود در هیچ کالبدی به جز موجودات طبیعی و مرتبط با طبیعت و در زمان تکامل اندیشه انسان قرار دهم .

١۴ – تکامل کودک در ترکیب با طبیعت و در نتیجه قدرتمند شدن در تعلیم و تربیت تکامل یافته را در درون طبیعت کاملا درست می دانم چون با دستورات اتش قدرت خوشبختی و لذت پایدار در برخورد با طبیعت و خستگی در جسم هماهنگ با انسان می باشد . تسلط کامل به علم در کاملترین حالت یعنی بیشتر از مقدار آگاهیهای امروز ، نابودی تمام انسان ها با تکنولوژیها را می دانم.

١۵ – کمک از نمایندگان کشورها در سازمان ملل برای همکاری در کاهش جمعیت با سهمیه بندی برابر تا تکامل  اندیشه کودکآن  را تنها راه و اولین حرکت گروهی انسانهای کره زمین در جهت بهشت دست ساز با نگهبانانی آگاه میشناسم. 

١۵ – نابودی بیابان ها و صحراهای کره زمین را در برنامه‌ریزی برای کودکان و انتقال ضایعات طبیعی انسان و حیوان به سطح خاک همراه با آب برای ایجاد جنگل و گسترش طبیعت درست می دانم

١۶ – تنفر و دوری و وحشت و ترس از آنچه در شکل شعله‌های آتش میباشد در تمام حیوانات که انسان هم یکی از آنها می باشد نشان بسیار مهمی از این دارد که نیروی متفاوت از طبیعت به آنچه در شکل طبیعی می‌تواند شامل فرار انسان از آتش باشد در دوره ای از تاریخ به شکل فریبکارانه علاقه‌مندی و اعتیاد را در انسان به وجود آورده است و می توان به سادگی پی برد آنچه که به نام کشف آتش نامگذاری شده است و نوعی علاقه و پیگیری انسان را برای کنترل آتش نشان می دهد یک حمله و اجبار و تحمیلی برای خروج انسان از خاموشی اندیشه و تبدیل به روشنایی اندیشه در امروز بوده است

١٧ – افزایش اکسیژن از طریق گسترش طبیعت تنها راهی می باشد که کره زمین را از همه نوع مشکلات و بیماریها رها می کند و محصولات غذایی و افزایش عمر را سبب می شود و جلوگیری از درندگی حیوانات به دلیل خاک نامناسب برای بوجود آمدن غذاهایی که می تواند گوشت خواری حیوانی آنان را به گوشت خواری محصول زمینی تبدیل نماید را بوجود آورد و توسط نگهبانان کره زمین یا خدایان کوچک در روی کره زمین همه چیز را در ایجاد شدن بهشت با دستان انسان به تحقق برسانیم.

١٨ – انجام سه دوره از دستورات آتش قدرت که شامل ٨٨ سال دوره اول و ۳۳ درصد ایجاد طبیعت و ۹۱ درصد کاهش جمعیت و دوره دوم ٨٨ سال بعد و اضافه شدن ۳۳ درصد طبیعت دیگرو ورود کامل کودکان به تکامل در درون طبیعت بدون آتش و دوره سوم ۸۸ سال پایانی و پاکسازی کره زمین از تمام تولیدات و عوامل آتش در نظارت ٨٨٨ سیاستمدار در کل کره زمین در برنامه ریزی کنترل تربیت کننده گان و کودکان و جلوگیری از روشن شدن هر نوع آتش در شب و روز را در هر نوع از تولید کاملا درست و عقلانی می دانم.

١٩ – نابودی ۹۹ درصد سطح کره زمین توسط یک درصد انسان هایی که کره زمین را در تصاحب خود گرفته اند که در ناپختگی و رقابت و وطن پرستی با یکدیگر قرار دارند که در دروغ و فریب  و تربیت کودکان و آیندگان در هنرپیشگی مرسوم آتش پرستان ساخته شده اند و همچنین هیچ نقشی در کره زمین و حتی در جغرافیای کشورشان نداشته اند امروز با دستورات اتش قدرت وطنشان ‌و خانواده خود را باید به وسعت کره زمین افزایش دهند.

٢٠ –  حرکت و برنامه ریزی و گسترش زیباییها و مراقبت و نگهداری تمام طبیعت و موجودات آبی و خاکی به وسعت کره زمین در جاده های طبیعی و سلامتی و افزایش عرض این جاده ها به میزان تمام کره زمین و تبدیل به پارک گل و میوه و سبزه و تفریح و شادی و به دنبال نیازمندان انسانی و حیوانی در تلاش و حل مشکل همه بودن را بهتر از زندانی به نام اطاق و خانه و شهر و کشور برای انسانها می دانم.

٢١ – رساندن آتش قدرت به خالقش را که توانست روشنایی اندیشه را در کنترل به لذتی بزرگ‌تر از لحظه برایمان یعنی تسلط اندیشه به آینده و آرزوها و گذشته و خاطرات را توسط سوختن چوب تا رسیدن به تکنولوژی برای انسان به وجود آورد درست می دانم

٢٢ – درنده شدن حیوانات توسط انسان و جایگزینی منطق به جای احساس در ورود آتش و علم را به دلیل روشنایی اندیشه کاملاً درست می دانم و روح و انتقال آن به کالبدهای مختلف را با آزمایشی که در کتاب به آن اشاره شده است و مادر بودن و احساس به نوزاد داشتن را به دلیل ضعیف و ناتوان بودن کودک همچنان در تمام دوره های تاریخ و حتی در ندیدن محبت مادری در چند دوره توسط نوزاد حیوان و بعد ادامه محبت به شکل غریزی که فقط انتقال روح می تواند به آن معنای نام غریزی را بدهد درست می دانم. 

٢٣ – دستورات اتش قدرت را از این نظر درست می دانم که در آن به مذهب و جنگ و اختراعات و اکتشافات و هر نوع نابودی طبیعت در شکل روشنایی و تاثیرگذار بودن در روشن کردن اندیشه انسان را اصلی ترین دلیل تفکیک انسان از حیوانات دانسته است . هدف بهره برداری صحیح از اندیشه و آگاهی در امروز ، برای کسب موضوعی به نام عاشقی در تکامل و رسیدن به خوشبختی از رساندن خوشبختی به دیگران را کاملا درست میدانم به خصوص آن مذاهبی که جسم را در حرکت ایستاده و گفتاری به وابستگی و سلامتی در انجام دادن حرکت هایی که به نوعی عادت از کودکی و نوجوانی تبدیل به شکل زانو زدن در مقابل خدا مطرح شده است و باعث شد انسان به اندیشه بیشتری به افسانه ها تفکر کند و همچنین حمله آتش را با ایستادن و جلوگیری از حرکت و نشستن انسان در طبیعت همراه دانسته و دلیل این اقدام را برخورد اندیشه ها در تمرکز و ثابت شدن در کنار گرمای به ظاهر مطلوب و اما هدفمند برای انسان می دانم 

٢۴ –  نابودی مرحله به مرحله کشتارگاه های حیوانات به دلیل جذب روح انسانها و حیوانات در موجودات ضد طبیعت را کاملا درست می دانم

٢۵ – آفرینش انسان توسط یک زوج به نام آب فرشته و خاک قدرت را صحیح تر از آنچه که به نام خداوند در بالاترین شکل نظارت و تقسیم بندی زشتی و زیبایی مطرح شده است میدانم و خروج سریع آنها بعد از تولد کره زمین و ایجاد مقداری دوست داشتن در خانواده بزرگ حیوانی را در توانایی آنها در حد رساندن نسبی موجودات به دوست داشتن می دانم و آگاهم که آتش می‌خواهد ادامه راه ناقص آنها را برای انسان و حیوان و کودکان خودش در اندیشه روشن شده انسان و هدایت به اقیانوس عشق و محبت خالقش ادامه دهد.

٢۶- ترس از مرگ به دلیل آشنایی انسان از آتش را به دلیل آن درست می دانم که حیوانات را مشاهده میکنم چون آتش را نمی شناسند از برخورد با تجاوز به بسیاری از محدوده های خودشان در مقابله با نیروی قوی تر تا حد مرگ مقابله و مبارزه می کنند

٢٧ – تبدیل خواسته های بی پایان انسان و تغییر آن در طبیعت مطلق و بدون آتش را به نیازهایی که هماهنگ با روده ها و دندانها و سلامتی بیشتر انسان و حیوان می باشد را واقعیت قطعی می دانم.

٢٨ – آنچه که آتش قدرت تایید می‌کند و تبدیل ایستادن و نشستن به حرکتی جسمی از صبح زود و در کنار حیوانات تا غروب خورشید و وظیفه ای به نام یافتن نیازمندان در تمام حالتهای متفاوت از موجود زنده تا گسترش طبیعت میباشد را واقعی تر از آنچه که از ایستادن و نشستن و صحبت و اندیشیدن و گسترش آتش می باشد در زمانی که به آگاهی رسیده آیم و نیاز به طبیعت را می شناسیم  کاملا درست می دانم.

٢٩ – نابودی کره زمین در کمتر از ٣٠٠ سال و کنترل موجودات ضد طبیعت در کره زمین با روح انسان و آمادگی و برنامه ریزی برای تربیتی کاملا متفاوت برای کودکان را  تنها را نجات کره زمین در آخرین زمانها و امتحان نهایی انسان توسط آتش قدرت می دانم.

٣٠ – نظارت آتش قدرت برکره زمینیان را که دارای نوعی نیروی متفاوت از آب و خاک است را صحیح به این علت می دانم که تنها قدرتی می تواند باشد که محدوده ای و مسولیتی از میزانی ارتباط با کره زمینیان در اختیار دارد . در حال اینکه تنفر از موجودات آبی و خاکی دارد به سرنوشت این موجودات به دلیل منافع و اهداف خودش هم علاقه مند است . آخرین و پایان قدرت‌ها  نیز در شکل نوعی تنظیم کننده عدالت و عادل و آفرینش کننده روشنایی اندیشه برای کسب علم و کنترل به آینده و گذشته  هم میتواند باشد چون آفرینش کننده در هیچ حالت دیگری هیچگاه نمی تواند شاهد ظلم و تبعیض‌های آشکار بین موجودات و نابودی تمام هر آنچه خود ساخته است در بی تفاوتی باشد. تفکیک و برتر شدن و جدا شدن و برگزیده شدن انسان را که در توانایی متفاوت بتواند در هر شکل و حتی توسط یک انسان بر سرنوشت تمام کره زمین تاثیر گذار باشد را توسط هیچ خداوندی که انسان توسط مذاهب شناخته است درست نمی دانم و به این دلیل دستورات اتش قدرت را به عنوان قدرتی که می تواند با روح انسان در هر حالتی هر تصمیمی بگیرد و امروز دستوراتش از خروج اندیشه انسانی برای آن مقدار آگاهی توسط آتش و در امتداد آن تا تکنولوژی در امروز به انسان داده است و در این زمان ثمره و نتیجه اش را می خواهد کاملا و قطعا درست می دانم . با توجه به آنچه که در امروز انسان دچار یک بلاتکلیفی از بابت همه نوع موضوعات علمی و فلسفی شده است ، و فقط توجه و آگاهی فردی و بدون توجه به تمام این همه اطلاعات و احادیث متفامت می تواند فصل جدیدی از انتخاب در ترسیم سازی انسان آن چه که پیش رویه انسان است را کاملا در گسترده ترین میزان جمعیتی که ، می تواند کره زمین را به یک استفراغ و نابودی و کشته شدن دست جمعی کره زمینیان  بکشاند را درست می دانم. 

٣١ – نظارت خداوندی که شاهد تمام زجرهایی و نابرابری های متفاوت در کره زمین قرار داشته باشد و در سکوت نظارت نماید و عکس العملی نشان ندهد فقط می‌توانم به عنوان آفرینش کننده‌ ای دیوانه تجسم کنم مگر اینکه حقیقت با دلیلی مشابه آنچه که آتش قدرت تایید می کند هدفی به نام انتخاب و میزانی اندیشه ایده آلتر برای هدفی متفاوت در آن مفهوم پیدا کند را درست می دانم.

٣٢ – آتش قدرت آنچه که خصوصی و در نهایت به وطن پرستی و یا افسانه پرستی و مذهب پرستی و حتی علم پرستی در ناتوانی محدودیت ذهنی انسان  تبدیل شود را فقط برای دلیل روشنایی اندیشه شدن انسان و تا به امروز رسیدن تایید می کند و پرهیزکاری را به عبور شخصی و خصوصی  به بهشت برای هیچ یک از انسانها و حتی آنان که نام پیامبر بر آنها گذاشته شده است نمی پذیرد و توانمندی و آن مقدار اندیشه روشن را که انسان در کنترل دارد فقط در جهت  آنچه که در توانایی و نظارت انسان می باشد یعنی کره زمین و خدمت به کره زمینان را حقیقی و واقعی و صحیح می داند و به یکی از موارد ایجاد اندیشه روشن در تاریخ انسانی و مذهب اشاره می کند و موضوع را به عقل انسان و صحیح بودن عقلانی یکی از احادیث ابتدایی در ورود آتش و کاملا تفاوت آن ، با آنچه که انسان شنیده و شناخته است مثالی بسیار ساده را تایید و در توجه انسان قرار می دهد و به این دلیل از عقل انسان شناخت حقیقت را مهمتر از توجه به گذشتگان و حتی دانشمندان و کتابها می داند و فقط را نجات انسان را در جمع بندی و ترسیم سازی تمام موضوعات و پیوستگی تمام هر آنچه در کره زمین تا کنون برخورد کرده است و نتایج آن تا به امروز و بعد از آن را  در نظر و مشاهده قرار دادن  و تا به امروز کافی می داند. برای مثال : موضوع بزرگترین و با ارزش ترین میوه ای که انسان از شروع آفرینش و تولدش به آن بالاترین میزان علاقه را داشت و آن انواع سیب ها در اشکال مختلف است و تحقیق در مورد آن و شناخت آن ، که می تواند انسان را به تنهایی در طبیعت بدون آتش و در انرژی و حرکت در روزها زنده نگهدارد متوجه می کند و در احادیث مذهبی ، خوردن این کاملترین میوه در کره زمین را ، به عنوان اخراج شدن انسان از بهشت مطرح شدن را پیش رویه عقل انسان قرار می دهد و اشاره می کند که تا زمان حمله و ورود آتشهایش  به اندیشه انسان توسط روشن کردن چوب توسط انسان را در مهمترین طعم و مزه و علاقه انسان و بسیاری حیوانات به این میوه را می شناساند و بعد از اعتیاد و اولین توجه انسان به اتش و گوشت حیوان را ، بعد از اینکه انسان در دهان گذاشت و سیب این مهمترین و اصلی ترین میوه در طبیعت را به خاک پرتاب کرد و گوشت حیوان را به بدن خود عادت داد ، در واقع از بهشت دوست داشتن هایی که بدون نظارت آب فرشته و خاک قدرت خود قرار داشت خود را بیرون کرد و به جهنم ساخته خود و دنیای آتش پرستی و کشتارگاه‌ها خود را وارد کرد و امروز تعلیم و تربیت را برای کودک با نظم و علم و اندیشه روشن شده انسان به منظور برگشت به همان بهترین تغذیه انسانی برای کودکان یعنی سیب و در جاده های سلامتی و بقیه هر آنچه آبی و خاکی است می خواهد و من نیز آن را واقعیت می شناسم توجه و راهنمایی می کند.

٣٣ –  نابودی کره زمین و نرسیدن به تکامل را به این دلیل درست می دانم که هیچ روزی را یافت نمی کنیم که مانند روز قبل در شرایط یکسان طبیعت و در بهتر شدن ها قرار داشته باشد به جز تکنولوژی که مربوط به اتش است و به طبیعت نیاز دارد که گسترش یابد.تمام عوامل علمی آنچه که انسان نیاز به فراگیری داشت را به انسان آموخت و یکی از آنها تفاوتهایی مانند توجه به سن انسان در مقدار هزار سال قبل از کشف آتش به دلیل اکسیژن فشرده و نابود نشدن سلول بود و کم شدن عمر انسان از شروع تمرکز و محتاج شدن به اتش و همچنین بیماریهای وحشتناکی که آتش ، با دلایل شروع قبیله و شهر نشینی های انسان سبب شد و چند سال در زجر و عذاب و ترس از مرگ و به وسیله مواد خارج شده از آتشها را که به نام دارو و در ناتوانی و نوعی گمراهی و نیازمندی فریبکارانه به ارزشهای آتش برای مثال افزایش عمر در زمان بعد از کنترل به آتش میباشد و مشابه همان داروی شیمیایی به دلیل وجود آتش است و مانند همان سیب و بیرون کردن انسان از بهشت توسط خداوندی ساختگی معرفی شده است  در صورتی که آتش را دلیل اعتیاد انسان به گوشت حیوانات و کوتاه شدن  عمر و کمی افزایش عمر اما باز در کمتر از ١٠٠ سال زندگی قرار داشتن انسان را ، به عنوان فقط ایجاد اندیشه روشن بشناسم و نابودی کامل در آینده کوتاه را که آتش در بی توجهی به خاموش کردن به انسان توصیه می کند میتوانم هر روز در نزدیک شدن بیشتر به نابودیهای طبیعت مشاهده  نمایم.

٣۴ – وجود نداشتن موجودات ضد طبیعت و نداشتن روحی برای موجودات ضد طبیعت در قبل  از کشف آتش و بعد از آن توسط آتش  و جذب روح انسان ها و حیوانات را توسط آتش قدرت در انتقال به کالبد ضد طبیعت ها و مانند شکاری و مانند قلابی که ماهیگیری با طعمه ای به درون آبی می اندازد و اتش هم با تولیداتی از قبیل انواع وسایل جنگی و آلودگیهای متفاوت و حتی داروها برای کم تاثیر گذار شدن آتش و آرام شدن نابودی با ایجاد اندیشه روشن از بکار گیری دار‌وهایی که انسان محتاج آنها شده است که بتواند تاثیر بر روی عواملی مانند آفت ها و میکروب ها و بسیاری از حشرات نابود کننده کننده های طبیعت بعد از حمله آتش را بوجود بیاورد را تایید می کنم.

٣۵ – آفرینش حیوانات که انسان هم یکی مانند بقیه آنها بود و انتقال روح همه آنها به یکدیگر ‌برای تجربه و لذت در شناخت غذا و قدرت و تواناییهای یکدیگر را که آب و خاک در شکل برابری و مساوات و عدالت از عملکردهای گروه جهانیان در شکل یک واحد بودن کره زمین ایجاد و بنیاد گذاشته بودند را حقیقت می دانم

٣۶ – بعد از حمله آتش تا آمدن آتش قدرت  و نامنظمی از آنچه آب و خاک طبیعت را در خاموشی اندیشه حیوانات رها کردند و ناظر و تصمیم گیرنده کره زمینیان آتش قدرت شد و نوعی صید روح انسان و حیوانات در کالبد ضد طبیعت ها را سبب شد درست می دانم چون تمام هر آنچه در کره زمین شاهد آن هستم نوعی ظلم و نابرابری و بی عدالتی را نشان میدهد.

٣٧ – معتقد هستم که اگر تکامل کودک و انسان در طبیعت به شکلی که آتش قدرت می خواهد اتفاق بیفتد هیچ روحی در اسارت آتش قرار نخواهد گرفت و عمرانسان و حیوان بسیار افزایش در سلامتی می‌یابد و روح اسیر شده حیوانات و انسان ها رها خواهد شد.

٣٨ – خاموش کردن تمام آنچه از آتش حاصل شده  و ایجاد جاده هایی از سلامتی و امکانات از قبل برنامه ریزی و هماهنگ شده در طبیعت به جای جاده های آسفالت می تواند امکان حرکت ایده آلی برای انسان و حیوان در آرامش و بی نیازی و مراقبت و امنیت و آزادی و سلامتی و قدرتمندی و احترام بین انسان و حیوان در گسترش طبیعت به کمک یکدیگر به خصوص در شروع تکامل را ایجاد نماید

٣٩ –  اعتقاد دارم که در سیارات دیگر موجوداتی مشابه انسانها و حیوانات بودند و روح ما چون هنوز به تکامل در هیچ کدام از سیارات منظومه شمسی نرسیده است به کره زمین منتقل شده است و امروز هم در کنار خورشید های دیگر موجوداتی هستند که همین عملکردهای تاریخ انسانی را با کمی اختلاف با اعمال یا تاریخ با ما انجام داده اند و می دهند و همان طور که خاموشی علم و آتش و تبدیل ساختمان ها و کارخانه ها و جاده های آسفالت به طبیعت و نابودی تمام هر آنچه از آتش ایجاد شده است سخت و دشوار برای انسان کره زمینی می باشد و تغییر تفکر و اندیشه در دانشمندان و محققانی که برای انسان الگو های مفید ایجادکننده تکنولوژی بوده اند برای انسان کره زمین سخت و دشوار خواهد بود که بتوانیم لقب یک نابود کننده طبیعت و روشن کننده اندیشه به آنها بدهیم برای کرات و منظومه های دیگر که شرایط زندگانی مانند کره زمین را داشته اند هم اینگونه بوده است در بی توجهی و قبول نکردن آنچه که دستورات اتش قدرت از انسان می خواهد و انجام آن توسط هشت میلیارد انسان در کره زمین غیر ممکن به نظر می رسد به همان شکل به نابودی سخت طبیعت و حیوانات و انسان ها در آن سیاره ها تبدیل شده است و می توانم باور و اعتقاد داشته باشم که خودخواهی و زیاده‌خواهی آنها هم می‌تواند جلوگیری از ورود کودک در  برنامه ریزی در تکامل نماید چنان که تصور در دگرگونی انسان از آتش پرستی  به طبیعت و کره زمین پرستی حتی برای دگرگونی در کودکان و نسل‌های آینده گانی که روح ما در کالبد شأن قرار خواهد گرفت سخت و دشوار و برای بسیاری انسانها درکم بودن اندیشه روشن غیر ممکن به نظر خواهد رسید.

۴٠ – بزرگی یک فیل و کوچکی یک کرم خاکی و قبول میمون به عنوان حیوان و شباهت زیاد آن به انسان و زنده بودن همه و بسیاری از نیازهای مشترک که بین انسان و حیوان و نرها و ماده ها می باشد اثبات می‌کند که آنچه آتش قدرت تایید می کند که روح تمام موجودات به اندازه کوچکتر از یک مولکول و اتم و مانند یک باتری قابل شارژ کردن در هر تولد می باشد کاملا عقلانی و می‌تواند علمی باشد و یکی دیگر از موارد قابل قبول در اعتقاد به دستورات آتش قدرت توسط من است.

۴١ – ارتباط مغزی انسان و حیوان در شکل بدون نیاز به کلام می‌تواند در مراحل سوم و در نزدیک ۳۰۰ سال آینده که انسان و حیوان در درون تکامل قرار گرفته اند از ارتباط کرها و لال ها به ارتباط مغزی انسان و حیوان و انسان با انسان تغییر کند.

۴٢ – با کاهش ۹۱ درصد جمعیت و نابودی مرزها و مساوات بین انسان و حیوان یا به هر چیزی که انسان را به حقیقت آفرینش متوجه می کند در تربیتی متفاوت کودکان معتقد خواهند شد.

۴٣ – اگر عادت در خوشبختی به دو بخش قابل انتخاب بود و عادت به زندگی با آتش و طبیعت و مانند امروز در یک قرار داشت و عادت و زندگی فقط با طبیعت در امنیت و آزادی در بخش دیگری قرار داشت من راه دستورات آتش قدرت یعنی زندگی فقط با طبیعت را برمی‌گزیدم.

۴۴ – آگاه هستم که حمله آتش باعث خواسته های زیاد در انسان ها شده است و اما نیازهایش محدود مانده است و انسان و حیوان در قبل از حمله آتش دلیلی به نیازمند شدن نداشتند چون توقف در حرکت در آنها نبود و اصلی‌ترین عامل نیازمندیهای بیهوده انسانی و دشمنی با حیوانات را ساکن شدن انسان به وجود آورده است و به همین دلیل بعد از حمله ی آتش ، آتش تاثیر گذاریش بر روی انسان اینگونه بود که :  ساکن شوید.بخورید. و گفتگو کنید. به عشق از زاویه و نگاه شهوت بپردازید. از گرم شدن کار و خانه و اتاق خود لذت ببرید. بنشینید. سریع با وسیله ای که به شما میدهم خود را به مقصد برسانید و طبیعت را نابود کنید و اما در سرعت به محل دیوارها و به زندان های خود خواسته خودتان برسید و آسمان آبی مکان تولد خودتان را با آسمان آبی دیگر اما در سرعت تعویض کنید . خوردن و خوابیدن و لذت های ثابت بودن را دوست داشته باشید و ارزش ها را در این بدانید که کم کار کنید و زیاد استراحت نمایید و در پوشش فریبکارانه به انسان می‌گوید که لذت یعنی در شهرها و به دور از طبیعت زندگی کردن است اتش می هه خواهد  که طبیعت را به او داده شود با زباله ها و هر چه که انسان به آن نیاز ندارد و او هم رفاه را به ما بدهد در خانه و محل کارو کنار ساحل زیبایی های رفاه و آسایش را به انسان می دهد و با این تبادل انسان را به ظاهر برنده می کند. 

۴۵ – دستورات آتش قدرت برای تغییر اعمال و دگرگونی در کودکان و نداشتن درخواست تغییر برای انسان های امروز که عادت به زندگی با آتش را دارند باز نشانه ای از نوعی منطق در مورد داشتن زمان کافی برای انتخاب انسانهای امروز به عنوان نمایندگان گذشتگان و آیندگان و ایجاد مسیر و هدفی در تفکر به دستوراتش برای زندگی آینده کودکان میباشد و این موضوع در دستورات اتش قدرت نمایان است که اعتیاد و آنچه در دهها هزار سال انسان را به آن علاقه مند کرده است که انسان به اندیشه روشن و آگاهی دست یابد نمی تواند به یکباره تعقییر در حد خاموش کردن تمام آتشها داشته باشد و به این دلیل شروع برنامه ریزی امروز انسان برای دگرگون کردن تمام زشتیهای ایجاد شده توسط آتش را به سه مرحله و در هر مرحله ٨٨ سال واگذار کرده است و فقط فهم و توانایی انسان را برای تشخیص این دگرگونی در امروز برای کودکانش در آینده قرار داده است و نشانه دیگری از دلایل صحیح من برای پیگیری و پشتیبانی از دستوراتش می باشد.

این ۴۵ دلیل تعداد محدودی از بهشتی است که انسان میتواند با دستان و برنامه ریزی برای کودکانی که امروز در کره زمین جلوی نگاهشان دیوار یا پلاستیک و آهن پاره ای از تکنولوژی‌ها با صدا ها و تصویرها و یا مجموعه ای از اطلاعات برای آتش پرست شدن می باشد قرار گرفته است امروز زمان آن رسیده است که در محدوده اندیشه ای که آتش قدرت برای ما توسط زجرها و شکنجه هایی در تاریخ انسانی و حیوانی روشن کرده است قدرتمندی اندیشه انسان را در کره زمین به نور افکن تبدیل نماییم و جایگزین شعله ها و دود های آتش پرستی خودمان قرار دهیم و آگاه شویم که تنها ناظر بر کره زمین در محدوده چند سال‌ دیگر و زمانی که معلوم نیست که ما در کدام کالبد خواهیم بود از ۸۸ تا ١٠٠ سال آینده از کره زمین عبور خواهد کرد تمام میلیاردها سال به ۱۰۰ سال تا ۳۰۰ سال آینده محدود شده است و وظایف انسان در ۸۸ سال اول در انجام دستورات اتش قدرت  به شرح زیر می باشد :

١ – کاهش جمعیت به شیوه و شکل سهمیه بندی برابر در میزان ۹۱ ٪‏

٢ – افزایش بیش از ۹۱ ٪‏ حیوانات بزرگ و هر نوع حیوانی که می تواند آزاد و در امنیت باشد.

٣ – بهره برداری تمام کشورها از نیروی نزدیک هشت میلیارد انسانهایی که امروز فقط در نابودی و آتش پرستی قرار گرفته اند که می توانند بزرگترین حرکت ابتدایی را به سمت تکامل انجام دهند

۴ – بیش از ۳۳ ٪‏ از کره زمین به طبیعت بدون آتش و با درختان میوه و هر چه که فقط آب و سبزه و گلها و زیبایی های طبیعی و استراحت گاه و نیازهای متفاوت کودکان و حیوانات و تربیت کنندگان آنان می‌تواند باشد و هیچ چیز نباید در این ٣٣٪‏  ، از تولیدات از آتش در آمده در آن وجود داشته باشد در این ٨٨ سال اول پایه گذاری برای کودکان و تربیت کننده گان شود.

۵  – تعلیم تربیت کنندگان و ورود کودکان به هر مقدار که در شرایط درخواستی کتاب از انجام مراحل ٨٨ سالهای دیگر می تواند از زشتیها و خاموش شدن آتش کمک کند بهتر و ثمره آن سریعتر در برگشت روح انسان به همین هشت میلیارد انسان امروز ز در کره زمین ، که همه محکوم به مرگ در چند سال کمتر و بیشتر خواهند بود برگشت ایده التراسونیک خواهد داشت و شاید در حدی مثبت باشد که نابودی و خالی شدن اکسیژن بیشتر در زمین را به افزایش بیشتر تبدیل نماید. در این ٨٨ سال باید کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و پدر و مادرانی که می خواهند کودکانشان در تربیت خداوند کوچک و در جاده زیباییها تمام زندگی خودشان را به عنوان گسترش دهنده طبیعت و نگهبانان کره زمین بگذرانند باید توسط دولتها شناسایی و تفکیک و آماده برای تربیت تکامل یافته شوند.

۶ – جمعیت امروز کشورها ، که همه آنها از سیاستمداران تا عالمان مذهبی و از دانشمندان تا کارگران همه در حال کسب اندیشه گسترده تر برای انتخاب نهایی در امروز بوده اند بهترین نیرویی هستند که می توانند زمان محدود ، تا عبور آتش قدرت را  ، از کره زمین ، به دیدار از شگفتی و تعجب و حیرت در درخواست بیشتر و ایده آل تر از آنچه او خواسته بود در ٨٨ سال آینده تبدیل نماییم این سه مرحله ٨٨ سال می تواند کوتاه و به نابودی و کمبود زمان برای آینده گان و ما و روح ما در کالبد موجودات دیگر تبدیل شود و می تواند با آگاهی و تشخیص و منافع آن ، بهره برداری ایده آل داشته باشیم و همه چیز در هر نوع  عملی بستگی به انتخاب نمایندگانی خواهد داشت که در مشاوره و تصمیم گیری دولت‌هایی قرار دارند که در تایید آتش قدرت تشکیل یک واحد کره زمین را می دهند.

با توجه عمیق به این کتاب و حتی دلایلی که برای این موضوع ، که چرا من در جمع آوری مطالب این کتاب اقدام و در تلاش برای گسترش و شناسایی آن می کنم و تعدادی از دلایل آن که در ۴۵ مورد سوال بالا مطرح کردم هر کدام می تواند به سوالی جواب داده شود و توجه به اینکه چرا همه انسانها باید در کره زمین مسیر درخواست آتش قدرت را طی نمایند کاملا ساده و واضح ، حتی اگر در درصدی محدود هم درست بود باید پیگیری و سرعت در آن داشته باشیم و به آینده روبروی خودمان که زندگی در جسم کالبدی ضعیف در ضد طبیعتی در درگیری با هزاران ضد طبیعت و در گرمای غیر قابل کنترل و مرگهای پیاپی قرار خواهیم داشت عمیق توجه نماییم و به خود نگوییم که امروز حشره هم در حال نوعی زندگی است و ما هم اگر شویم و روح ما به کالبد آنان منتقل شود هیچ مشکلی نخواهد بود ! به  زندگی حیوانات و موجودات در اطراف ما و در بودن مقداری طبیعت که برای انسان مانده است و این نوع موجودات توجه عمیق کنید و آینده را در شکل بسیار وحشتناک تر در ترسیم و اندیشیدن قرار دهید اما در این پایان لازم می دانم که دلیل کوتاه و نهایی دیگری را هم ذکر کنم و آن دو استدلال در آن چه آتش قدرت میخواهد می‌تواند وجود داشته باشد :

اول : بی دلیل بودن آفرینش و یا دیوانه بودن آفریننده یا آفرینندگان که آنچه که می آفرینند را می‌توانند در بیماری و زجر و عذاب مشاهده نمایند و شاهد دیدارش باشند و سکوت کنند و نابرابری و آشفتگی و جنگها و تبعیض ها و آنچه که امروز بین انسان و حیوان میگذرد تحمل کنند و در بی توجهی نظارت نمایند ، قطعا در هدفمندی ایجاد اندیشه روشن برای این همه جنجال‌های تاریخی نمی تواند بی دلیل انجام شده باشد.

دوم : دلیل و هدفی برای آفرینش بوده است و هیچ هدفی نمی‌تواند بالاتر از یک میزان متوسط اندیشه‌ باشد که زشتیها در برخورد با زیباییها با دلیل گسترش آتش و در امتداد و تاثیر آن در گسترش اندیشه به ما داده شده باشد که می توان از آن به عنوان سرمایه ای برای گسترش عشق به کره زمینیان( که امکان پذیر واقعی می تواند باشد ) مانند رودخانه و چشمه ای زلال و روان و جاری استفاده نماییم و باقیمانده اش را به درون اقیانوس آن قدرتی بریزیم که نامش را آتش قدرت در تاییدات کتاب به عنوان خالق ، آتش و آب و خاک ذکر کرده است و اتش قدرت ، خالقش را زمانی در توجه به کره زمین می داند که انسان از خام و کال بودن به پخته و تکامل یافتن شدن رسیده باشد و شاید بتوانیم هزاران دلیل ریز و کوچک را در هدف آفرینش نام ببریم ولی هیچکدام در حد روشنایی اندیشه با میزان متوسط در درصدی که مربوط به نیرویی که به وجود آورنده زشتیها و زجرهای تاکنون انسان و حیوان و در نظارت انسان به نام آتش قدرت است نمی تواند حقیقی و واقعی و قابل استدلال از خروج از فلسفه و مطابق با علم و عقل قابل قبول برای شناخت ، بخصوص برای کودکانی باشد که می خواهند خدای کوچک در زمین شوند و بهشت دست ساز را برای روح ما آماده سازند و خالق ناشناخته ای را که روزگاری مواد مذابش را به درختی برای لانه هایی در شکل خورشید و سیارات برای جفتگیری آب و خاک برای امروز و اتش قدرت بوجود آورده بود مفهوم واقعی از حقیقتی هدفمند را در شناسایی تفکر انسان در روزی همانند امروز قرار دهند .

صفحه 97

هدف از حمله و ورود آتش و علاقمندی و اعتیاد و این همه زجر و شکنجه ها و ویرانیها که کل کره زمین تاکنون شاهد آن بود و می باشد و آتش قدرت به کره زمینیان تحمیل و تقدیم کرده است به دلیل  انتخاب در امروز و توانمندی به دلیل تکامل اندیشه انسان  در آتش  است ، که اثبات کند که آب و خاک در نظمی جدید و به کمک آتش قدرت می توانستند موجودات و طبیعت را در آراستگی در طبیعت و در مسیر اندیشه ای روشن و شناخت آینده و گذشته به خالق یعنی نیرویی فراتر از آب و خاک و آتش برسانند.  موجودیت نوعی از حیوانی که انسان شد و بعد باید به خداوندی کوچک در تربیتی جدید تبدیل شود . پختگی به عاشقی یعنی کره زمینیان را پرستیدن تکامل در اندیشیدن است . یابد امروز کره زمینیان با واقعیاتی جدید به شناخت آنچه که پیش رویشان است برسند و تکامل اندیشه کودک را برای آینده کره زمین قطعی کنند و انسان را به واقعیت یک واحد بودن کره زمین به شکل عملی یعنی یک واحد شدن تمام انسانها و حیوانات و هر چه که در کره زمین است برسانند. شیطان یا آتش قدرت به انسان یادآوری می‌کند که هر انسان و حیوان خدایی در نظارت ندارد و انسان و کره زمین بخصوص بعد از کنترل آتش توسط انسان در نظارت آتش قدرت بوده است و امتحان نهایی انسان مدرک ادامه جهنمی دست ساز توسط انسان و یا با آن میزان از پختگی که آتش داده است ، ساختن بهشتی دست ساز توسط انسان است ؟ کره زمین به عنوان یکی از سیارات در شکل آزمایشگاهی برای آتش قدرت شکل گرفته است و در ساده ترین دلیل عقلی و علمی به انسان می گوید که شناخت امروز رهایی کره زمین و مرزهایش که جو و سیارات دیگر می باشد نه مرز کشورها ، نشان می دهد که تاثیر هر عمل در این سمت از کره زمین می تواند در آن قسمت دیگر تاثیر بگذارد و به این علت هیچ انسانی و موجودی تصمیماتش اگر خوب ویا بد باشد فقط به خود او برنمی گردد که پرهیزکاری شخصی و خوبی و بدی انفرادی یا قدرتمند و فقیر مفهوم صحیح  در مفهوم انسانی باشد و شناخت انسان آگاه شده در امروز مشخص می کند که تمام آنان که تاثیر گذار و متولد کننده گان کره زمین بودند انسان را به عنوان یک واحد انفرادی برای بهشت و جهنم و نظارت و در عملکرد خصوصی هر انسان برنامه ریزی نداشتند و کره زمینیان فقط در میزان مقداری انتخاب که آتش قدرت و یا شیطان به آنها در دوران‌های متفاوت تاریخ مرحله به مرحله افکارشان را روشنتر کرده است می توانند در شکل گروه کره زمینیان در یک همکاری پیوسته ، یکدیگر را نجات دهند اگر روزی آب فرشته و خاک قدرت از رودخانه زلال خودشان در شکل تولد کره زمین محبت و دوستی در دریای خالق شان می ریختند امروز آتش قدرت میخواهد عاشقی یعنی از خوشبخت شدن دیگران توسط هر اندیشه و هر انسان و تکامل انسان این دریای بزرگ را به اقیانوس پیوند زند و اگر انسان نخواهد تلاش کند ونگذارد که این پیوند انجام پذیرد همان گونه که امروز در حل المسائل این کتاب در ساده ترین شکل ممکن برای انسان شناسایی شده است و می تواند سهم و مشارکت در کنار آتش قدرت برای لذت در تکامل  اندیشه داشته باشد و در شکلی دیگر هم دستور می دهد که همین حس بیشتر لذت می تواند به حس زجرو شکنجه بیشتر هم تبدیل گردد اگر نتوانید در ۲۱ درصد از علم و اندیشه روشن که به شکل متوسط تمام کره زمینیان ، امروز از آن برخوردار هستید از منافع خود یعنی تکامل کودکان برای بهتر شدن زندگی کودکانتان و خودتان در طبیعت عریان و بدون آتش ، حقیقت را از ساده ترین مطالب و دلایلی بسیار روشن مانند تکرارها و تجزیه ها و زشتی بی‌تردید آتش ، که می تواند بعد از پخته شدن بسوزاند آگاه شوید ! که می تواند و توانسته است که سبب همه جنگ ها و نابودی های جنگل ها و اقیانوس ها و طبیعت شود و عامل کشتار میلیون‌ها حیوان در اشکال مختلف در هر روز میباشد و همچنین روشن ساز و عامل آگاه سازی انسانها در امروز شده است را بفهمید و بشناسید و باور کنید و تجزیه و تحلیل نمایید و نتوانید غلط از درست را در انتخاب تکامل کودک بفهمید  و بخواهید ادامه مسیرو حماقتهای امروزتان از آتش بازیهایتان را ادامه دهید این کتاب را مطالعه می کنید همه چیز را در جهت درستی و حقیقت و در سادگی می‌بینید و آن را مانند سیبی که روزی گاز زدید و با خوردن یک قسمت آن در گوشه ای پرتاب کردید و به جای آن گوشت حیوانی را شروع به خوردن کردید و آنقدر احمقانه خودتان را فریب دادید که گوشتخواری را عامل خروج خودتان از بهشت ندانستید و خوردن سیب را عامل آن دانستید ! امروز هم با داشتن حقیقت در این کتاب و به جای گسترش ، آن را به گوشه ای پرتاب میکنید و به دنبال خوشی در چند روز زندگی باقی مانده از عمرتان می باشید و کودکان را در جهت خوشبختی و بهشت راهنمایی نکنید فقط این را در شکل تهدید و دستورات من در اوج تنفر ، که بخش کوچکی از آن را به انسان در حال روشن شدن اندیشه شناسانده ام  و به انسان می گویم من شاید نتوانم به آب و خاک مستقیم راه بیابم اما به همان شکل که روزی آمدم و حیوانی را انسان و معتاد کردم و امروز آمدم هدف آن روز را در کتابی که در ساده ترین شکل ، انتظاراتم را مشخص کردم تمام ضد طبیعتها را که روح اسیر من (شیطان) هستند در تکامل و در زجر قرار داده ام و تمام تدارکات را ریخته ام و همه چیز آماده است در کالبد های بعدی تا پایان عمر کره زمین با من (آتش قدرت )که در صورت انجام نگرفتن تکامل اندیشه و مردود شدن انسان در امتحان نهایی ، در نوعی از شیطان برای شما که در داستان ها ترسیم شده ام رو در رو قرار خواهید گرفت و همانگونه که هیچ نقشی از تولد و مرگتان و زمان و بسیاری از پدیده های دیگر نخواهید داشت در آن چه که برای کره زمینیان در زجر و عذاب برنامه ریزی کردم هم نخواهید داشت و امیدوارم که به این کتاب و دستورات آن را ، در تطبیق با منافع خودتان و در این شکل که تصور کنید که حیوانی را که خودتان درنده کرده اید برای انسان کره زمینی مطالبی نوشته است بدانید و بشناسید و با دقت به کلیات آن اندیشه کنید و جزئیات آن را از توانمندی‌های اندیشه روشنتان به شکلی که خونی به دلیل اعتقاد شما به این کتاب از انسان و حیوانی ریخته نشود و درایده آل به عمل تبدیل نمایید و بهشت را که باید با دستهای کودکانتان و از کاهش جمعیت درعمق طبیعت ها و زیباییها بنیاد شود ، ریشه هایش را امروز در تاریکی خاک قرار دهید چون درحدود ٨٨ سال دیگر من از تاریکی‌ها برای دیدار شما و آنچه که کاشتید و من (شیطان) و اتش قدرت با زجر در اندیشه ای برای راهنمایی انسان دوباره خواهم آمد ، یا انسان را در روی پل آتش خواهم دید و شاهد هیچ اقدامی در جهت پیشروی به تکامل اندیشه نخواهم دید و یا در شادی و سلامتی در آنطرف پل انسانها و حیواناتی را خواهم دید که ٩١٪‏ انسان کمتر متولد شده است و به جای آن حیوانات متعدد پراکنده شده است و متوقف برای پیام جدیدی خواهم شد و یا برای همیشه شما و کودکانم را که انرژی و قدرت آتش و در مغزتان است تنها خواهم گذاشت . من (آتش قدرت یا شیطان ) از همه کشورها در زمانی که این کتاب را بررسی کردند دستوراتم  را باید در طی ٨٨ سال آینده ، در خارج از مدارس و در طبیعت و در کنار حیوانات  و کودکانتان ، برای نسل آینده ای که قرار است پدر و پدربزرگان کودکانتان یعنی خدایان کوچک آینده کره زمین شوید بشناسانید و آگاه درصدهاهزار بار تکرار در تولد های متفاوت باشید که کوتاهی و بی‌توجهی شما ، برگشت به خودتان با همین روحتان در کالبد های  دیگرتان خواهد بود. آخرین جملات من ( آتش قدرت ) با انسان این است ، اگر در جمعیت امروز انسانی و با آنچه از کشف آتش بوجود آوردید ادامه و تداوم دهید به روزی خواهید رسید که روحتان در موجوداتی ضد طبیعت آنچنان در زجر و شکنجه در مقداری از تولد های  متعدد قرار خواهد گرفت که به زیر زمین پناه خواهید برد و گرمای خورشید با پیوندی از آنچه شما انسانها با کشف آتش بوجود آوردید چنان آتشی بر سر و رویتان خواهد ریخت که مرگ در پایانی برایتان وجود نداشته باشد. اگر شهامت و توانایی و اعتقاد به درخواست من داشتید و در اعتقاد و توانمندی در انسانهایی که معتقدند و ناتوان از تلاش برای شناسایی گروه کره زمینیان برای ساختن بهشت دست ساز هستند و اگر به روز کهنسالی و ناتوانی و لحظه نزدیکی به مرگ رسیدند و احساس کردند و توجه کردند که دیگر در هیچ نقطه ای از زمین نمی توان دوباره متولد شد و هر موجودی شوند بدبخت تر از امروز خواهند شد و زمین را دیگر جای زندگی ندانستید و حتی به موجودی تبدیل شدن را هم بدبختی جدید دیدند و نخواستند دوباره در کره زمین متولد شوند می توانند به بالای کوهی آتشفشانی بروند و جسم و روح خود را هدیه به مواد مذاب درون آتش فشان بدهند تا دیگر در جسم و کالبد هیچ نوع موجودی در کره زمین متولد نشوند و روحشان مانند امانتی در مواد مذابی که روزی کره زمین را بوجود آورد قرار بگیرد و این را آگاه باشید که یکبار مرگ در این شکل و دادن جسم و روحتان به طبیعت ، که مواد مذاب درون آن ، همان بخشی از طبیعت و متفاوت با آتش مصنوعی می باشد ، بهتر از روزی خواهد بود که دیگر نمی توانید حتی برای یکبار مرگتان هم تصمیم گیری در درون مواد مذاب ، از اتشفشانی در بالای کوهی را بگیرید تا در آینده ای بسیار دور و زمانی که کره زمین نابود می شود و آب فرشته و خاک قدرت می آیند تا سیاره دیگر و نزدیک تر به خورشید را متولد کنند روح شما از درون مواد مذاب کره زمین همراه با موجوداتی که همه از زجر و عذاب در تولدها در یک اسباب کشی خارق العاده از زمین به سیاره ای که امروز نام آن را ونوس گذاشتند منتقل شوید و البته این را آگاه باشید که دوباره من (آتش قدرت ) بعد از اینکه آب فرشته و خاک قدرت ونوس را ترک کردند برای روشنایی اندیشه گونه ای همانند شما خواهم آمد و برای آخرین نصیحت این را بدانید که تمام تلاش خودتان را در پدید آوردن بهشت دست ساز در کره زمین بگذارید .  پایان

صفحه 96

به دیروز و امروز و فردا با کمی دقت توجه کنید مطالب این کتاب را خواهید فهمید شاید باز به خودتان بگویید که چرا من به شما اجازه نمی‌دهم که آنچه از آتش دارید را داشته باشید و چرا می خواهم همه آنچه که از آتش تولید کرده اید بعد از این که طبیعت را در نظم قرار دادید نابود نمایید و فقط از توانمندی های جسمی کودکانتان در جهت زیبایی ها بهره برداری نمایید به دلایل بسیار زیاد که تعدادی از کلی ترین آنها را برایتان می‌گویم ، به همان دلیل که غذا را در پخته و آماده شدن از روی آتش بر می دارید.ده‌ها هزار سال است که از ورود و حمله آتش قدرت وسایل از آتش در آمده را داشته اید و امروز بیشتر این رقابت فقط در انواع مختلف آتش ها در تولیدات و در جنگ افزارها قرار گرفته است حتی اگر کره زمین روزی بدون مرز شود بازرقابت در شکل کمبودهای مختلف در نیازهای محدود و خواسته‌های زیاد ادامه خواهد داشت مگر اینکه تمام رقابت های آن عوامل و دلایلی که مربوط به اصطکاک آتش می باشد در شکل کامل حذف شود چون تولید کننده این نوع وسایل از آتش در آمده همیشه باید آتش را در نقطه ای روشن نگاه دارد و باید گروهی به عنوان سرمایه گذار و تبلیغ کننده و گروهی به  نام خدمتگزار و گروهی به عنوان خریدار و مصرف کننده به وجود بیاورید و این زنجیر هیچ‌وقت قطع نخواهد شد مگر اینکه کل عواملی که از اصطکاک از آتش عبور داده شده متوقف و به عنوان عوامل زشتی در تجربه تاریخ آتش پرستی مدفون و خاموش شود امروز نیاز کل کره زمین برای تکامل کودک و انسان به گسترش دهندگان طبیعت به شکل انسان های کره زمین می باشد تا در صورت کاهش جمعیت انسانی به ۹ درصد نسبت به امروز در کل کره زمین  بتوانید در شروع ایده آل ترین نوع تربیت انسانی قرار بگیرد  و در گروه مرگ‌های طبیعی انسانی به کالبدهای  حیوانات متناسب مربوط به طبیعت آبی و خاکی وارد شوید و ترس از ورود روحتان به کدام موجودی در طبیعت نداشته باشید. این میزان جمعیت انسانی متولد شده است که از برنامه ریزی سیاستمداران در کاهش ٩١٪‏و  کمتر پذیرای روح انسان های در کالبد حیوانات آزاد و در امنیت و در جایگزینی با انسان در خواسته های نامتناهی و اما درنیازهای محدود را داشته باشند. زمانی قدرت و سلامت و طول عمر بیشتر انسان و حیوان و تبدیل بیابانها و آسفالت ها به درختان و سبزه زارها و زیبایی ها و دگرگونی حیوانات درنده به بهره برداری از سطح زمین می رسد و عاشقی و فداکاری و مرگ برای یکدیگر زمانی حاصل می شود که اکسیژن کره زمین از ۳۶ درصد امروز به نزدیک ۱۰۰ درصد تبدیل گردد و انسانها نسبت به یکدیگر بی نیاز شوند و آن زمانی است که از آسمان و زمین حجمی از آتش و دود بر روی طبیعت نریزد و انسان وحیوان از لذت خستگی جسمی در استراحت قرار بگیرند و نه درنوع برخورد زندگی غلط امروز انسان یعنی از تلاش در کسب اقتصاد و قدرت و حجم اطلاعات به خستگی مغزی از نگرانی‌های بی انتها برسند نیاز کودک به تکامل یافتن برای پایان‌ تمام عوامل آتش در این است که خالق آب وخاک برای پذیرش مشارکت اتش قدرت در جهت آفرینش هر سیاره در منظومه شمسی باید اتش بر اثر اصطکاک را در هیچ نقطه کره زمین نبینند و در محدودیت در اختیار سیاستمداران هم تا رسیدن به آرامش قطعی تا پایان ٢۶۴ سال باید همان مقدار محدود که همه سیاستمداران در مقدار و حجم آن مطلع هستند در زیر زمین و بدون آنکه خورشید روی انها بیفتد مخفی  ، تا زمانی قرار بگیرد که آتش قدرت در اندیشه سیاستمداران برای لحظه نابودی آنها و فرو ریختن خاک بر سر آنها را اعلام نماید در آن زمان به ٨٨٨ سیاستمدار نابودی کامل آنچه که باقیمانده تولیدات آتش خواهد بود و در حدود ٣٠٠ سال آینده می باشد برای نابود سازی توسط آتش قدرت خواهدر شد. در آن صورت تکامل  انسان در تایید خالق قرار خواهد گرفت چون اندیشه و تلاش و کوشش عملی انسان و ترک اعتیادش دیده خواهد شد و هر خورشید و کهکشانی فقط به یک سیاره و هر انسان و حیوانات هر گروه از خدایان کوچک در قدرتی جدید در جهت یک سیاره و خورشید در شکلی کاملا متفاوت و در لذت پایدار قرار خواهند گرفت و انسان کره زمینی بعد از تکامل و دیدار خالق ، دیگر نیازی به سفینه و وسایل از آتش عبور داده شده برای رفتن به سیارات و دیدار دوستان و تکامل یافته گان کره زمینی هایی که روزی در کنار یکدیگر پایه گذار زیباییها بودند را نخواهد داشت و اراده برای پرواز و لذت از خروج با توانمندی جسمی بوجود آمده برای انسانها و حیوانات آنها در لذت پایدار و قدرتمندی کافی خواهد بود

صفحه 95

زمانی که از مسیر تاریخ به سمت اندیشه روشن و انتخاب  این زمان در حال عبور بودید انواع ناتوانی ها و سختی ها برایتان به وجود آمد اما سرانجام نهایی آن عبور از حجمی از تجربیاتی بود که روشنایی اندیشه و آگاهی در امروز شد که می‌تواند خالق آب و خاک و آتش را متوجه دگرگونی در حیوانی به نام انسان نماید و آتش قدرت را می‌تواند به اندیشه قدرت تغییر دهد و با دگرگونی انسان ، آب و خاک به کمک من آتش قدرت ، حیوانات هم به اندیشه روشنتر از آنچه که امروز هستند خواهند رسید. دوست داشتن را که آفریننده گان کره زمین که آب و خاک بودند و در حرکت روح به کالبد های مختلف برای انسان و حیوان گذاشتند به عشق در شکل لذت پایدار تغییر خواهم داد و در مشارکت در آفرینش آب و خاک گنجانده و تثبیت خواهم شد و دلیل بزرگ که آب و خاک ، آتش قدرت را فقط در شکل نابودی برای طبیعت می دانستند و نمی‌خواستند بپذیرند که فرصتی به آتش بدهند که لذتی جدید و بیشتر از آنچه خودشان برای خالق شان تولید می‌کنند رابا همکاری و هماهنگی آتش قدرت به وجود بیاورند به اشتباهشان آگاه خواهند شد. فقط تکامل کودک انسان می تواند هیچ را به همه چیز دگرگون نماید. ای انسان ، تکامل اندیشه تو درشکل نابودی کامل آتش مفهوم واقعی است که به شکل پل عبور باید آن را استفاده کنید اگر بخواهید درروی این پل آتش زندگی و آرامش و شادی و لذت و طبیعت و آینده را پایه ریزی نمایید اشتباه بزرگی کزدید و اینبار کره زمین را فدای سرطان و بیمایها در سیاره ای دیگر خواهید کرد. اگر روزی می توانستید آهن و پلاستیک و دود و گاز و اتش را با بدن و غذای خود در بهره برداری قرار دهید آن زمان می توانستید  هر نوع ادعایی داشته باشید و روی پلی که فرسوده و در حال نابودی است و کارشناسی که روزی آن را ساخته بود نادان بشناسید. و مسیرعبور امروزتان را ادامه دهید اما مکان آسایش امروزتان با مرگتان به پایان خواهد رسید و اگر در تجسمی و خیالی غیر ممکن اگر سیاستمدار باشید و در تولد دیگر هم برای سیاستمدار شدن متولد شوید  این را قطعا بدانید که تولد سوم دیگر سیاستمدار نخواهید بود و با حماقتتان پل ویران خواهد شد و در ادامه این مسیر،  من و کودکانم آنچنان این پل را تخریب خواهیم کرد که اگر امروز آن را به سختی و توسط کودکانتان و تربیت آنها بتوانید درشکلی از گذر کردن استفاده ای ایده آل نمایید به شکلی آتش در آن گسترده خواهد شد که دیگر به هیچ عنوان نمی توانید آن را ترمیم و باز سازی نمایید و بعد از تخریب کردن پل قطعاً این را بدانید که به سراغ شما انسان ها در حالتی که در حال پایین افتادن از پل قرار خواهید داشت خواهیم آمد و هیچوقت به پایین نخواهید افتاد چون مرگی با یکبار و تمام شدن نخواهید داشت شما انسان ها را به شکل همان اسیرانی خواهیم کرد که درتصاویر وحشتناک که ساخته اید و نتوانسته اید تاکنون مشابه آن را بسازید شما را و حیواناتتان را که روزی هر کدام روح انسانهایی را داشته اند در آن به بازی وحشتناکی خواهیم رساند و هنرپیشه های ناتوان آن شما خواهید بود شاید به خودتان بگویید که روح ما در کالبد حشرات ضد طبیعت می‌رود و در نهایت مانند حشرات زندگی خواهیم کرد اما حشره و میکروب یا آفتی که روی کالبد و جسم آنها مواد شیمیایی در امروز می ریزید در مقابل آن روزی که در ١٧۶یا ٢۶۴سال دیگر و آغازی از بی‌توجهی از دستورات من یعنی تنها ناظر بر کره زمینیان  از آن بی توجه عبور کردید در نهایت این کودکانی که امروز اگر شما آنها را در تربیت تکامل یافته قرار ندهید با حداکثر مواد شیمیایی و انواع آتش هایی که امروز شما برایشان به ارث می گذارید چنان بلایی به روزتان خواهند آورد که هر روز روحتان ده ها بار در کالبد به کالبد موجودات مختلف در شکلی که نمی دانید که چرا ، در نوعی زنده ماندن و اما نابود نشدن و یا مرگ با اعمال وحشتناک قرار خواهید گرفت چون کودکانتان برای زنده ماندن شان نیاز به نابودی بیشتر شما خواهند داشت اگر توجه نکنید به روزی خواهید رسید که در کالبد حشراتی ضد طبیعت با همین کودکانی که در تربیت بیرحمی قرار داده اید در زیر زمین و دریا و اقیانوس در شکل لجنزار و گرم و سوزان برای زنده ماندن از یک طرف و برای خوردن و خوابیدن و نفس کشیدن از سوی دیگر لحظه ای در آرامش نخواهید بود ترس و ترس و وحشت از مرگ و تبدیل شدن شما به غذای آتش ها و موجودات دیگر در کالبدی ضعیف و غیر قابل توقف برایتان خواهد بود نمی‌دانید و نمی‌توانید خودتان را نابود نمایید و اگر هم نابود شوید بلافاصله در شکل جدیدی از موجودی بدبخت تر روح شما در درون کالبدی جدید وارد خواهد شد و شروع تولدتان با شروع زشتی ها و شکنجه ها همزمان خواهد بود من می دانم که این نوع مطالب را دوست ندارید و می خواهید به خوشی های امروز زندگی دلخوش و شاد باشید می توانید خودتان را به حماقت بزنید و چشم و گوشتان را ببندید اما امروز باز این شانس را خواهید داشت که با اقدام و در تلاش خودتان را در شروع توسط کودکان بی سرپرست و بدسرپرست جهان نجات دهید من آتش قدرت دل و احساس و علاقه ای نه به کودکان شما و نه به شما و نه هیچ موجود کره زمینی ندارم من فقط پل عبورم محکم بودن و مطمئن شدن نور افکن اندیشه انسان برای خروج از تاریکی‌ها و آزمایش مقاومت پلی است که شما باید از آن عبور میکردید امروز مرز بین خواستن و نخواستن است سیاستمداران و رهبران جهان بهتر از شما انسان های عادی موضوع را می‌شناسند چون آتش پرست تر از شما هستند قدرت را خوب می‌شناسند و می‌دانند که همانگونه که خودشان بدون دلیل برای هیچکس و هیچ چیز کاری انجام نمی‌دهند من آتش قدرت هم اگر رفاه و هواپیما و خانه ها و انواع آتش بازی ها را برای انسان فراهم کردم و از طریق اعتیاد و علاقه به اتش ، در اختیار انسان گذاشتم پدر و مادر انسان و حیوان و یا دلسوز و از جنس آبی و خاکی طبیعت و انسان نبودم و قطعاً دلایلی برای انجام آن داشتم و آن اندیشه روشن انسان در روشنایی ۲۱ درصد از ممیز و نسبتی می باشد که هیچوقت نمی توانید با عقل و نگاه خودتان به این میزان از نسبت و زمان دقیق امروز و اندیشه روشن و تکامل انسان به شکل جواب علمی دقیق پی ببرید و فقط شاید بتوانید با تمام مطالب ترسیم از این درصدها داشته باشید اگر بتوانید از استدلال هایی که در مورد مواردی مانند تجزیه ها و تکرارها و منابع قطعی و ١٠٠ درصدهای آنها به حقیقت قطعی در تولدهای مجدد و ورود روح خودتان در قبل و بعد از این تولد و احتمال ورود آن در هر موجود و یا حیوانی ایمان پیدا نکنید هیچوقت به بسیاری از حقایق بسیار پیچیده تر از این موارد ساده پی نخواهید برد که در مغز انسان قرار دادم که من اتش قدرت را به جایگاه اصلی خودم و به خالقم برسانید و صبر کردم که شما انسان ها را در اعتیاد و علاقه کامل خودم ببینم و امروز آنچنان در عشق آتش هایم قرار گرفته اید که می توانید خواسته های من را بشناسید و باور کنید اما اگر خودتان را فریب دهیداشتباهی به عمیقی و وسعت میلیاردها سال و وسعت و گستردگی غیر قابل درکی از خودپرستی و حماقت خواهید رسید.

صفحه 94

این نکته را همیشه و تا روزی که اگر سعادت و تکامل نسیب انسان کره زمینی شود آگاه باشید که خالق اتش قدرت روزی که بیایند و ببینند باید هرچه که بساط اتش مصنوعی است در کره زمین و از سطح آن پاک شده باشد. باید کمک و همکاری همه و برابری انسان و حیوان دیده شود و اندیشه در حداکثر توان بکار گرفته شده باشد و از طریق اندام و بدن حیوانات و انسانها و بدون آتش باید در حال تفکر به زیبایی و گسترگی طبیعت همه در فعالیت و شادی و استراحت قرار داشته باشند و هیچ انسانی خانه ای و مکان محدودی برای خود نداشته باشد و همه خانه خود را کره زمین و دیوارهای این خانه را کوهها و ستونهای آن را درختان بدانند. هیچ شغلی به جز نظارت ٨٨٨ نفر سیاستمدارانی در نظارت به کره زمینیان وجود نداشته باشد . به خصوص از سن ۶ تا ۱۲ سالگی کودکان باید با نهال ها و انجام کارهای ساده طبیعی و در درون طبیعت و با کمک به حیوانات و برداشت مستقیم محصول  بدون نیاز به توقف در مسیر و نیازهایشان از زمین و درختی که قبلا بر سر راه آنها کاشته شده و خودشان پراکنده در طبیعت می کنند و برنامه ریزی شده است بهره برداری نمایند. طبیعت را و کمک به حیوانات و کمک به همدیگر را ، توسط تربیت کنندگان از صبح زود تا غروب گسترش دهند و نیازهایشان را هم از طبیعت که در قبل آماده شده برداشت نمایند و بدنشان با آب و خاک و باران برخورد نماید کنار حیوانات و در آغوش یکدیگر بخوابند و یا در غروب در خانه های طبیعی در روی درختان و یا در زیرزمین و یا در کنار حیواناتشان در روی زمین و زیر آسمان آبی و در امنیتی که حیواناتشان و تربیت کنندگان همه به هم می‌دهند و در نظارتی نیز در نقاطی دیگر توسط سیاستمداران قرار گرفته اند در آزادی و برخورد بدنشان و پاهایشان با سنگ ها و آبها و سبزه ها و گیاهان در مسیری که همه چیز در آن هماهنگ شده و طبیعی می باشد در حرکت و راه رفتن و توقف و زیبا سازی و ایجاد گستردگی های طبیعی را انجام دهند و از خستگی بدنی به خوابی در شکل پرواز و در شادمانی قرار بگیرند. وسایل سرگرمی گروهی درشکلی که انسان و حیوان در مشارکت با یکدیگر قرار بگیرند ایجاد شود.  و همیشه گروهی که برنده است افتخار مسئولیت بیشتر را به دلیل انرژی بیشتر که از اطرافش دریافت کرده است به شکل خودجوش انجام دهد. همه چیز در شکل لذت به دیگران ارزشمند و قابل قبول باشد. همه میتوانند از شادی و خوشحالی و رضایت دیگران در شکل واقعی و غیر از هرگونه نیازمندی و محتاج بودن به شادی و خوشبختی برسند همان گونه که امروز آتش قدرت و آفرینندگان کره زمین هر چیز را میخواهند برای لذت خالقشان است و امروز که این خوشبختی را برای کره زمینیان می خواهند نیز برای باز کردن سدی است که آتش برای آب پدید آورده است و آن طرف آن سد همه از تشنگی و خستگی در حال زجر و نابودی هستند و پشت سد ، آب در حال گندیده شدن می باشد و باید در برنامه ریزی عاقلان و سیاستمداران این آب رها و اما در کنترل و برنامه ریزی باشد کودکان تکامل یافته باید برای رسیدن به خوشبختی کره زمینیا ن مانند چشمه شوند که زلال باشند و زلالی را به نیازمندان منتقل نمایند و باقی مانده را به اقیانوس خالق از طریق مسیری که آتش قدرت مشخص کرده است بفرستند باید همه تدارکات و عوامل طبیعی و نیازهای این گروه های انسانی و حیوانی آماده شود و محاسبات میزان حرکت و تلاش و فعالیت هر روز برای وسعت دادن به طبیعت و کمک به حیوانات و ایجاد سلامتی و مراقبت های متفاوت از این گروه از کودکان که دوران سخت ترین هماهنگی با آنها از یک سالگی تا ۱۲ سالگی آنها می باشد بسیار مهم است و از ۱۲ سالگی مانند نهالی خواهند شد که در زمین در حدی ریشه انداخته است و از ۱۲ سالگی تا بیست سالگی آرام آرام در حرکتی باز هم در تداوم تربیت قبل شاهد نوجوانها و جوان‌هایی خواهیم بود که قدرتمند و توانمند با موضوعات متفاوتی مانند آشنایی با گیاهان و طبیعت و درختان و ساختن های طبیعی و کمک کردنها و شناخت نیازمندان آشنا و در اقیانوس احساس  و محبت قرار خواهند داشت و آگاه از دلیل در تربیت این گونه و بدون آتش خواهند شد و در شکل ارتباط کرها و لال ها و با کم سخن گفتن ، فعالیت خاموش شناخت دیگران را با حس خاموش مغزشان تقویت خواهند کرد و مرتبط شدن با حیوانات و انسانها با یکدیگر قرار میگیرند وجاده های سلامتی را که هر سال به سمت  بهار و تابستان آنها را هدایت می کند از عرض جاده ها به وسیله ی کاشتن های نهال های میوه و گیاهان و سبزه و گلها و گستردگی آب های بیشتر و طولانی تر کردن جاده های سرسبز در کنار حیوانات و امکاناتی که در شکلی خاص برایشان در طبیعت گسترده کردند قرار می گیرند جاده ای که در مسیر آن ، به آب فرشته و خاک قدرت و آتش قدرت و در نهایت به خالق همه چیز خواهند رسید و با قدرت پشت سر می‌گذارند.  انسان باید به جای اینکه ماشین و هواپیما و کارخانه و انواع آتش ها را روشن کند و با آنها در شکل نابودی طبیعت به حرکت و به خیال خودش نوع علمی و رفاهی و بیماری ساز آن که فقط گسترش آتش و عبور از خط قرمز اتش قدرت می باشد ادامه دهد و اندیشه روشن شده اش را که می تواند با آن کره زمین را با کمک حیوانات و همه انسانها در کنار خورشید و اما از نوع اندیشه ، روشن میسازد یا مانند مراحل قبل و زندگی در سیارات دیگر در همین منظومه شمسی و در ناتوانی به دستورات اتش قدرت بی توجه شوند و یا باید از کتابی در سادگی و نوشته هایی که هر نادانی ، حتی در اندازه این نویسنده توانسته به آگاهی برسد و انسانهایی که با آگاهی و یا محدودیت تربیتی و یا ترس و یا نیاز و یا علاقه سرنوشت خودشان را به نمایندگانی به نام سیاستمداران و یا پیشوایان مذهبی داده اند و من به نام اتش قدرت به همین دلیل بیشتر با سیاستمداران و پیشوایان مذهبی که تصمیم گیران اصلی برای کره زمینیان هستند ارتباط برقرار کرده ام و نظم جدید بدون استفاده از هر نوع آتشی که بر اثر اصطکاک بوجود بیاید برای انسان زندگی نوین و جدیدی را در بهشت اندیشه و تفکر بوجود خواهد آورد همانگونه که شناخته اید خانواده و کودک و فامیل و شهر و وطن اصل قطعی و پایانی نیست و واقعیت در گستردگی به نام کره زمین در دایره محدود در اختیار همه می باشد باید آتش را که در شکل اصطکاک به وجود می آید را به عنوان نوعی راه و پل عبور و یا نورافکن و چراغی بشناسید که راه جدیدی را در درون مسیری که پدر و مادر اصلی کره زمین یعنی آب و خاک برایمان بوجود آورده بودند کامل کرد ، گسترده کرد ، تقویت کرد و ایده آل برای همه نوع حیوان و انسان و کودکان کرد و برای انسان گشایش جدیدی که پایان زشتیها خواهد بود بوجود آورد.

صفحه 93

آتش قدرت تایید می کند که آنقدر در مسیر اندیشه روشن شدن که من برای شما طراحی کرده ام قرار گرفتید که اگر نمی خواستم که به خالقم خودم را برسانم شما انسانها از ضد طبیعت های کوچک من هم برایم ایده آل تر بودید. شما  انسانها نه تنها کثافتهایتان را به خاک بی حاصل در بیابانها  نمی دهید  حتی از حیواناتی که لقب حیوان و درنده به آنها داده اید درنده تر شده آید و در بی توجهی در نهایت خودپرستی حتی از دادن ضایعات بدنتان و به علت افزایش جمعیت انسانی جسم مرده و بی ارزشتان را به جای خاک به اتش می دهید تا کمی جای کمتر در طبیعت بگیرید. به نابودی طبیعت هم رضایت نمی دهید و آنها را با مواد شوینده و شیمیایی ترکیب می کنید و تکنولوژی‌های از آتش در آمده را می خواهید از کره زمین با چشم و گوشی که در حال کور و کر کردن کامل آن هستید به کرات دیگری که میلیاردها سال قبل کور و کر کامل کردید منتقل نمایید . با آب و موادی که از اضافه از آلوده سازی خود پدید می اورید روی حجمی آب زلال می ریزید و با حجمی از مواد نابود کننده به فاضلابها و بعد با حجمی عظیم بیشتر به  آبهای کره زمین  با دلخوشی از تصفیه شدنها و برگردانده شدن تمیز به خودتان هزاران نابودی در نابودی را رقم می زنید و امید دارم که متوجه این شوید که شما هر کدامتان از میلیاردها ضد طبیعت و میکروب تاکنون برایم با ارزش تر بودید اما هدف من نابودی طبیعت تا مرز رسیدن انسان به میزانی از اندیشه روشن و آگاه برای تعقییر مسیر است . اگر خام بودن انسان به پخته شدن و به خالقم رساندن برایم به شکلی متفاوت مفهوم داشت از اندیشه انسانی این کتاب و کاهش جمعیت و تربیت متفاوت کودک را پیش نظر شما نمی گذاشتم . انسان دانای تکامل یافته در فردای استفاده از اندیشه روشن ، به این پی خواهد برد که ساختن بهشت با دستان و تفکر کودکانش زیبایی و شکوهش به مراتب گسترده تر از آن بهشتی است که از خود خواهی ها و روشنایی اندیشه ای که فقط بهشت را خصوصی و شخصی و حتی در پرهیزکاری عنوان کرده است همه غلط و با دلیل بوده است و ارزش و اعتبار و واقعیت بهشت دست ساز درتلاش کردن و از طبیعت به طبیعت برگشتن است . تربیت کودک بدون استفاده از آتش باید انجام پذیرد. استفاده کردن از واسطه هایی که از آتش عبور کرده است و حتی می تواند از طریق طبیعت گرمای خورشید و حتی مواد مذاب درون زمین را به انرژی جدید تبدیل نماید را پرهیز نمایید دستورات من را در تفکر و بررسی بیشتر و بیشتر قرار دهید و مهمتر از دانشمند و محقق و فیلسوف و استاد و معلم و این نوع انسان هایی می باشد که کودک را در جهت غلط یعنی گسترش آتش توسط علومی مانند فیزیک و زیست شناسی و انواع آموزشهایی که هیچ کدام نمی تواند به اندازه وزن یک مولکول هم بار و فشار  و نابودی گسترده کره زمین را کم کند در آگاهی و حقیقت بشناسید امروز تعقییر مسیر رودخانه ها و تبخیر غلط آبها ، سیل و اتش سوزیها و جمعیت زیاد انسانی در خواسته های زیاد و ناتوانی‌های بیشتر در هر روز به شورش و فریادهای بی نتیجه بیشتر خواهید رسید. از این حجم جمعیت و تربیت غلط کودکان و  در تربیت آتش پرستی امروزتان هیچ نتیجه ای نخواهید رسید باید آغاز دگرگونی ها را بنیاد نمایید  خاموشی آتش با استحکاک  مواد به یکدیگر را پایان دهید و کاهش ٩١٪‏ جمعیت به شکل سهمیه بندی مهمترین اهداف ابتدایی برای ورود به تکامل است دراین کتاب و با کلمات ساده مطالب مهم دهها بار در اشکال مختلف و ساده بیان و تایید کرده ام باز هم من به عنوان آخرین کلمات ، که به زبانهای مختلف ترجمه خواهد شد به شما انسان کره زمینی می گویم هدف نابودی پوسته و رویه و یا هر چیز که در تفکر انسان از کشف آتش به شکل از اتش مصنوعی عبور داده شده است  مقصود و دستور من آتش قدرت است. تمام مطالب این کتاب برگشت به طبیعت کامل با اندیشیدن و زیباییها با کنترل به خاطرات و آرزوها و ساختن بهشتی دست ساز می باشد و به هیچ عنوان مفهوم در آن برگشت به خاموشی اندیشه و تبدیل به یک حیوان خوب بودن نیست .باید تمام آنچه که نامش را تا قبل از این کتاب به نام کشف آتش گذاشتید را نابود نمایید و در نظم طبیعت را گسترده و اتش را خاموش نمایید یعنی هر چه که فقط از گرمای خورشید و آتشفشان و یا آبهای گرم درون زمین می باشد و از گرم شدن های مصنوعی و قابل اصطکاک بوجود نمی آید واقعیت قابل بهره برداری و طبیعی و مربوط به بهره برداری در سطح خاک بدانید . در هر مرحله از تمام هر چه که تولید شده و ماشین آلاتی که از آتش تولید شده ، حتی در فرسودگی قرار دارد باید کمک گرفته شود و برای ساختن زیباییها و تربیت کودکان قبل از تولد انها در نقاطی از کره زمین برای نابودی نهایی تمام زشتیهای آتش انتقال داد شود و در نهایت و در مرحله سوم ٨٨ سال نابود شود. اگر روزی توانستید فقط از مواد آتشفشانی یا خورشید بدون آنکه از مواد از آتش در آمده کمک گرفته شود و عبور داده شده از آتش با اصطکاک و واسطه هایی از قبیل انواع پلاستیکها و مواد مصنوعی متفاوت ، از انرژی خورشید و آتشفشان بهره برداری نمایید آن زمان می توانید این کتاب را به دور بیاندازید و دیوارهای مدرسه ها را بلندتر نمایید و کره مریخ را برای کودکانتان به جای طبیعت بدون آتش آماده سازید و جاده های سلامتی و طبیعت را برای کودکان و تکامل آنان بنیاد نکنید و به جای آن جاده های آسفالت را افزایش دهید و اگر بدون واسطه ها نتوانستید از خورشید و آتشفشان یعنی تنها منابع طبیعی و گرم در جهت کنترل و بهره برداری استفاده نمایید باید در نظر داشته باشید که هر چقدر امکانات طبیعی و رفاه در طبیعت و جاده های سلامتی و آغاز این دگرگونی و تکامل انسانی وسیع و سریعتر به بهره برداری برسانید ، زودتر روح خود را از اصارت در کشتارگاه‌ها و ضد طبیعت ها نجات خواهید داد. این را آگاه باشید بدون توجه به دستورات اتش قدرت هیچ زمان در هیچ حالتی جایگزین قبل از حمله اتش و آن همه اکسیژن و نبودن بیماری و دوستی عمیق با حیوانات و آن ارتباط مغزی و زیبایی‌های طبیعتی با تمام انواع خوراکی‌ها و در شکل پراکنده و قدرتمندی و طول عمری در سلامتی برای انسان و حیوان را نخواهید داشت و به این علت سیاستمداران باید به دور از چشم و نگاه و قبل از ورود و برنامه ریزی برای کودکان در این مکانها از تمام نیروهای زشت و زیبای طبیعی و حتی غیر طبیعی و از آتش ساخته شده برای نابودی آتش استفاده نمایند. یکی از ایده ال ترین نقاط مناطق و نوار مرزی کشور ها و یا مناطقی می باشد که دارای نقاط بیابانی و سرسبز در کنار یکدیگر و نقاطی است که کودکان می توانند در گروه‌های مختلف در کنار تربیت کنندگان تحت شرایطی قرار بگیرند که کمتر با انسانهای آتش پرست در برخورد مستقیم قرار بگیرند و در ضمن مناطقی است که معمولا کشورها کمتر به آنها آسیب زده اند و طول آنها می تواند کمک کند که این گروههای انسانی و حیوانی بتوانند جاده هایی از تمام نیازهای طبیعی کودکانی که قرار است در تربیت تکامل یافته درون جاده های سلامتی و شادمانی قرار گیرند استفاده نمایید. از سرما به سمت گرمای خورشید پیش بروند کودکان مانند همان بردهایی که که روزی به درون قفس شیرها می انداختید امروز در قفسی به نام کره زمین اسیر تربیت ناخواسته و نادانی انسانهایی بد تربیت شده می باشند و باید رهایشان کنید واما در نظارتتان  در طبیعت قرار دهید و در سرما و گرمای  بسیار زیاد این گروه از کودکان که همه از ژنهای ضعیف و انسان های آتش پرست متولد شده اند و تربیت کنندگان و نداشتن لباس در شکل فعلی آن و همچنین استفاده نکردن از آتش و گرمای مصنوعی همه عواملی خواهد بود که مشکلات و سختیها را به خصوص در مراحل ابتدایی با مشکلات زیادی مواجه می کند و به همین دلیل برنامه ریزی جهت حرکت این افراد در مرزها و مناطقی که چهار فصل و دو و یا چهار نوع آب و هوای متفاوت وجود دارد بسیار مهم است اما باز هم این موضوع در مراحل ابتدایی این تربیت مشکلات خاص خودش را دارد و در مراحلی که این کودکان خودشان در طبیعت نوزاد متولد می کنند وتوسط همین کودکان که روزی متولد کننده خواهند شد تربیت تکامل یافته می شوند همه مشکلات روز به روز کاهش می یابد و همه از صبح زود در کنار حیواناتشان در حرکت و در کاشتن نهال ها و دادن کثافت ها و تنظیم ضایعات اضافه طبیعی به خاک ها‌ و پراکنده کردن زیباییها و سرگرمی های گروهی و شادی و خندان و در امنیت و ازادی  و لذت پایدار قرار می گیرند اما هیچوقت نباید تا نهایتا ٣٠٠ سال آینده و زمانی که خالق آتش قدرت در نظارت کره زمین با آب و خاک قرار نگرفت این نوع انسانها رها باشند و باید در کنترل سیاستمداران دلسوز و آگاه و معتقد قرار بگیرند و به کمک تربیت کنندگان تمام اعمال آنها با شادی و لذت و دوستی و همکاری و آمادگی برای کمک کردن به یکدیگر و کره زمین پرستی انجام پذیرد باید به شکلی این جاده های سلامتی تنظیم شوند که دارای موانع سخت طبیعی در حرکت کودکان هم باشند و از عوامل غیر طبیعی که دستها نمیتواند آن را در طبیعت تولید کند یعنی قطعات مصنوعی از آتش در آمده برای بهره برداری وجود نداشته باشد چون اگر در سخت ترین شرایط نظم در آن طبیعتی که برای کودکان پایه ریزی می شود را دستان قدرتمند آنها در آینده نتواند بوجود بیاورد و باز به ماشین آلات دنیای گذشته برای آن نمونه های تولید شده در آماده سازی ابتدایی آنها نیاز شود و در اختیار کودکان وسایل تولید و ماشین آلات سرعت بخش و از آتش در آمده قرار بگیرد ، آن زمان را پایان هر زحمت و تلاشی بدانید که به منظور تکامل انسان انجام گرفته است و دیگر و بعدها نمی توان از خطرات ورود دوباره به نیاز به آتش جلوگیری نکرد و دوباره انسان عادت به رفاه ، از آتشی جدید ، خواهند داشت و مانند غذایی پخته و تازه و مفید که دوباره در آتشی نامفهوم و در روی شعله هایی بیهوده به سوختن تبدیل خواهد شد توسط دیدار و تعجب و حیرت و تنفر پدر و مادر اصلی کره زمین یعنی آب و خاک نابود خواهید شد.

صفحه 92

چرا به ظاهر این همه سختی را باید تحمل کرد و اتش را کنار گذاشت؟ برای مثال : یک سوزن که فلز است و از آتش عبور کرده است و به یک سوزن یا یک میخ تبدیل شده است در یک نوع تولید در طبیعتی که هیچ نوع کالایی از تولیدات دیگر وجود ندارد ترسیم کنید این سوزن برای شکل پیدا کردن از کارخانه تا فروش و خریدار و کارگر و رقابت و بازار و مرتبط شدن با قطعات دیگر و پدید آمدن هزاران محصول و تولید و قطعات دیگر و مصرف و درخواست‌های متفاوت را سبب خواهد شد و در نتیجه زباله و تمام هر آنچه امروز کره زمین را به نابودی نزدیک کرده است نتیجه نهایی آن خواهد بود و چگونه باید کنار گذاشته شود؟  فقط با حذف تمام تولیدات از آتش در آمده می توانیم تمام قدرت طبیعت و انسان را به آنها برگردیم ، در صورت قدرتمندی انسان همه چیز متفاوت می شود. چرا باید در حد بسیار محدود هم ، از روشن کردن ماده ای مصنوعی در پدید آوردن کالا و شکلی از تولید جلو گیری نمود ؟ فقط جواب شما ، این است که شروع دنیای آتش پرستی از اقدامی بسیار کوچکتر آغاز شد و آن تیز کردن چوب با سنگ و مواد طبیعی برای پرتاب کردن به سمت حیوانی بی گناه و دوست انسان آغاز شد و همان ارسال و پرتاب یک نوع سوزن و یا قطعه ای تیز و برنده دشمنی و جدایی انسان و حیوان را آغاز کرد و به این دلیل و به خواست عقل و دیدن امروز کره زمین و نابودی ها و درخواست اتش قدرت و در نوعی ترازوی سنگین و سبک ، بین حتی بخشهای مثبت و حتی ایجاد سلامتی با درد و زجر آتش در بیمارستان و تبدیل به نوعی انسان در شکل اقتصاد در آن را باید از نترسیدن از مرگ و بوجود آوردن بهشتی دست ساز و پایان آتش پرست شدن انسان را به انجام رساند. در یک  بررسی ساده ، اگر محور نابودیهای جهان را انسان و آتش پرستی هایش که شامل انواع خودفریبی ها و خواسته های متفاوت بدانید به این واقعیت پی ببرید که فقط در مقیاس زیر ١٠٪‏ قدرت جسمی برای انسان و حتی حیوانات باقی مانده است در آن زمان متوجه خواهید شد همه مشکلات از آتش امده است و اما دلیل و قصد و حکمتی در آن بوده است . امروز که از این موضوع آگاه شده اید به دنبال شناخت بقیه از آنچه که پیش روی شما می باشد اقدام سریع خواهید کرد شاید به خود بگویید که این مطالب مانند یک نوع غافلگیری و باعث‌ تعجب شما شده است مهم این نیست موضوع در این است که آتش قدرت در بعد از مرگ و در چند سال دیگر تفاوت در اسارت قدرتمند و گدا و فقیر نخواهد کرد و همه در یک تولد دیگر و از یک کشتار گاه و یا یکی از ضد طبیعتی ساخته اتش ، روحشان  به موجودی در اسارت کالبد های ضد طبیعت ها انتقال خواهد یافت و زندانی مرگ و تولد های زجر آور خواهد داشت . فقط همین دلیل کافی است که به هزاران دلیل علمی و نابودیهای دیگر خواسته های خود بی توجه شوید و اگر در یک درصد هم اگر یک دیوانه بدون کتاب و دلیل و مدارکی ورود روح شما را در کالبدی غیر از آب و خاک بیان می کرد کافی و آنقدر قابل پذیرش و مفهوم بود که حاضر باشید معاوضه ١٠٠ سال عمر خود را و بستن چشم خود را در مقابل میلیونها سال عذاب و اسارت پیاپی در کالبدی غیر آبی و خاکی بپذیرید ! و پی گیری راه حل نجات از آن نشوید ؟ به این ترتیب نیاز تکامل کودکان را بسیار مهم بدانید شاید باز در این نهایت ها و پایان این کتاب به خود بگویید یعنی انسان با این همه اختراع و اکتشاف و پیشرفت باید عریان و در طبیعت و بدون این همه خانه و امکانات و زیباییهای رفاه تکنولوژی ها و بدون دکتر و بیمارستان زندگی کند بله می دانم با آن همه امکاناتی که در اطرافتان پراکنده کرده اید  و دهها هزار سال آرام آرام به آن معتاد شده اید بسیار سخت است  و فقط باید امتداد نگاه خود را به این موضوع درتوجه قرار دهید که آتش برای چه آمد و به طبیعت و در خاموشی اندیشه انسان چگونه اضافه شد ؟ چه ارتباطی  به آب و خاک داشت ؟ اگر نمی توانید رهایی و نجات خودتان را پی ببرید به آنچه که امروز یعنی عوامل و تولیدات وآتش ها و قلاب‌های من (آتش قدرت) برای شکار روح انسانها که بخشی مستقیم و بعد از مرگتان و گروهی از کشتارگاه های مختلفتان به اسارت من آتش در می آیید دقت کنید آتش قدرت امروز مانند همان پدر و مادر دلسوزی است که سالیان سال در دلیلی ناخواسته به دلیل محدیت در تواناییهای که خالقش به او داده است که انسان را به پختگی برساند انسان را به این میزان اندیشه نسبی رسانده است و در بستر بیماری ، و و ناتوانی انسان را نظاره و تماشا کرده است ، به امید روزی که بیداری و توانایی دگرگونی انسان را ببیند و آن امروز است کودکان شما پل و جاده ها و سیاره ها و پیشرفتهای شما را و ثروت و مقام  و بسیاری از قطعات از آتش در آمده و زشتیها را از شما نمی خواهند که تردید کنید و یا بررسی‌های کارشناسی در آن موارد در خواست‌های آنها انجام دهید آنها نجات دهنده خود و خود شما خواهند بود و شما سیاستمداران و پیشوایان مذهبی اگر امروز نماینده انسانهایی یا کشوری هستید فردا همین کودکان نماینده ناخواسته شما و مردمان امروزتان برای ورود به بهشتی در کالبد جدید و یا جهنمی در آن خواهند شد و باید ایده آل ترین جاده طبیعی در کره زمین را با انواع میوه ها و سبزی‌ها و تنقلات و امکانات متعدد و کاشتن ها و آماده برای آزمایشگاه گسترده کردن زیباییها برای کودکان تدارک ببینید و به نقطه ای توجه کنید که خودتان به آن نقطه با کالبدی جدید و با دلایلی که در این کتاب آمده بر می گردید انواع حیوانات و پرندگان و آب روان در مرکز این جاده های طبیعی باید روان شود و آبشارهای طبیعی و محدود که آب سرد را روی بدن حیوانات و انسان بریزد و همان آب به گیاهان و درختان برگردد پدید بیاید چون این را قطعا بدانید انسانی که حرکت و فعالیت دارد و درون طبیعت بدون آتش و دود است هیچ وقت نیاز به مواد شیمیایی برای شستشو و استحمام و نظافت مشابه آتش پرستان امروز نخواهند داشت که آب را با مواد شیمیایی به نقاط مجهول و در نوعی نابودی در شکل موقرانه از طریق فاضلابها قرار دهد انسان چرب و دود زده نخواهد بود که مواد شیمیایی هم نتواند او را تمیز و پاک کند مکان این کودکان باید در طول وعرض همین جاده های از آسفالت خارج و نابود شده  و اما با چمن و خاک و سنگ و ماسه های طبیعی و گیاهان و انواع زیبایی ها در کف آن و به جای آسفالت امروز و در طول زیاد باشد و به شکلی برنامه ریزی شود که کودکان به کمک تربیت کننده گان و در کنار حیواناتشان بتوانند عرض جاده را تا پایان عمرشان از زیبایی‌های طبیعی و درختان و گلها و سبزه ها افزایش گسترده تر نمایند و ایده آل این جاده خوشبختی و سلامتی این است که طولش از گرما تا سرما امتداد داشته باشد یعنی بتوانند کودکان و تربیت کننده گانشان همیشه از پاییز و سرما به طرف بهار و تابستان در حرکت قرار داشته باشند و باز ایده آل ترآن است که بخشی از دو سمت و یا یک سمت این جاده ها از بیابان و در کنار مناطقی عبور داده شود که نیاز به ایجاد طبیعت و زیبایی‌های جدید طبیعی به شکلی برنامه ریزی شود که ایجاد مرزی از زیباییها و امکان افزایش بیابان به سمت مناطق طبیعی باشد که این کودکان در جلوگیری از بیابان و کویر شدن بتوانند شروع نقش تکامل انسانی را سبب شوند و بتوانند در تلاش انسان به چرخه و دایره جدید ایجاد اکسیژن به تمام مناطق کره زمین اضافه کنند و حیوانات و انسانها بتوانند از عبور از آنها شاهد طبیعتی دست ساز و اندیشمندانه و طبیعی قرار بگیرند که با کودهای انسانی و حیوانی و آب اضافه بدن و شستشوی حیوانات و انسانها به گلزار و باغ های جدیدی در کره زمین تبدیل شوند و این مناطق که امروز در شکل بیابان شدن بیشتر در حال گسترش است توسط کودکانی که امروز روحشان هنوز به هیچ کالبدی وارد نشده است و می توانند به خدای  کوچک و  انسانی تکامل یافته تبدیل شوند و آرام آرام کره زمین به همان بهشتی تبدیل گردد که انسان آتش پرست امروز به دنبال مفت و بی تلاش و در تنبلی و بیهودگی در آرزوی غلطی بعد از مرگ به دنبال آن در افسانه ها بوده است ایجاد شود.  اتش قدرت چون آگاه است که خودش این اعتیاد را و عشق به آتش را برای آنسان بنیاد گذاشته است این کتاب و سختی از عبور از اندیشه انسان و این حل تمام مسائل را پیش روی سیاستمداران در اول و دوم زنان و مادرانی که خوشبختی و قدرت و سلامتی کودکانشان را می خواهند و شادی و لذت پایدار برای کودکان آرزوی آنها می باشد می گذارد و تذکر می دهد امروز و در همین لحظه هم شروع به پاک سازی نمایید آنقدر زباله های غیر تجزیه و کارخانه و خانه و آسفالت و زشتیها در طبیعت پراکنده و چسبانده اید که برای دفن آنها در مدت زمان سه مرحله هیچ مشکلی در برنامه ریزی و سرعت عمل و مشارکت سیاستمداران نخواهید داشت. در تجزیه زباله ها در  نقاطی که مدفون می کنید باید دقت عمیق نمایید و کاملا در زیر زمین و به دور از توجه آب و خاک قرار دهید ، چون در نظارت آنها فقط نظم بدون آتش باید دیده شود و کودکان من آتش قدرت در اندیشه انسان مانند همان زباله ها در درون زمین ، فقط زیباییها را در آراستگی تمام کره زمین ، با لذتی بیشتر سبب خواهند شد.

صفحه 91

کودک در خواست تربیت آتش قدرت باید مانند آنچه در طبیعت بنیاد گذاشته شده است زندگی کند یعنی برای خوشبختیه کره زمینیان و مانند آب و خاک و خورشید و هر آنچه در طبیعت پراکنده است خود را در خواست خود وبه خاطر خود دوست نداشته باشد و مصرف و به زباله ها تبدیل نکند بلکه از خوشبختی و عشقی که از فداکاری به گروه جهانیان می دهد به خوشبختی و تکامل برساند و این راه فقط با دور شدن از آتش امکان دارد. نظارت بر تربیت کننده گان از مهمترین موضوعاتی می‌باشد که سیاستمداران باید به آن دقت ویژه داشته باشند از تشویق ها و پایان دادن درست انجام کار در طی دوران تربیت شدن کودکان  و یا سخت گیری ها و هر نوع مطلب تا تشخیص این موضوع که اقدام بزرگی که مهمتر از هر نوع کار دیگر در کره زمین است مسئولیت آنان است. آنها تربیت کنندگان انسان هایی خواهند شد که تا پایان عمرشان در خدمت همه هر آنچه در کره زمین می‌باشد خواهند بود. این کودکان باید تربیت کننده گروه های بعدی کودکان و حیوانات باشند. در هر مرحله باید کامل تر از مرحله دیگر و قدرتمندتر از گروه قبلی شوند. نظارت اولیه باید به شکل توجه  تربیت کنندگان به یکدیگر نیز باشد. در حالت مراقبت و راهنمایی و کمک باید حتما یک زن و مرد با یکدیگر و در کنار همدیگر در ارتباط با کودکان باشند. هیچ زن و یا مردی نباید حق تنها بودن با کودکان را هم در دوران کودکی و نوجوانی و جوانی داشته باشند. از هیچ نوع اقدام حتی بسیار کوچک نباید هیچ یک از مسئولان و تربیت کنندگان چشم‌پوشی و بی‌توجهی نمایند. یک ارتباط غلط و مخفیانه می‌تواند زحمات بسیاری از افراد دیگر را نابود نماید. تمام اعمال و سادگی و درستی و یکنواختی و احساس ایجاد شده در زحمات گروهی از انسانها را نابود نماید. باید این نکته را بسیار مهم دانست که کودکان مانند گل هایی هستند که در یک بی توجهی ، همانی میشوند که در دنیای آتش پرستی شاهد آن هستیم یعنی تبدیل به چند چهره شدن در زمانی که شروع به توجه کردن پیرامونشان را آغاز می کنند. یعنی نوعی بلاتکلیفی از اینکه همه چیزدر جهان نشانه هایی از بی عدالتی را به انها نشان واضح در امروز می دهد. بزرگترین نقش تربیت تکامل یافته در این است که هیچ سوال مجهول و شک و تردید در مورد درست و غلط بودنهای اعمال انسانی برای کودکان بوجود نیاید و با قاطعیت راه کره زمین پرستی و نگهبانی از آن را در اعمالشان دنبال نمایند. هدف در درخواست و دستورات اتش قدرت هم همین است که کودکان در یک برنامه ریزی و مشارکت بین المللی و آگاه شدن انسانها دگرگون در تربیت شوند و تمام شرایط و بستر و انجام این دگرگونی برای ٨٨ سال بعد یعنی ٢١٠٨ میلادی آماده شود در یک طبقه بندی اول سیاستمداران باید برای این اقدام تصمیم گیری و برنامه ریزی و شروع کاهش جمعیت را آغاز نمایند و بعد مادران و زنان کره زمین کودکانشان را برای یک تحول بزرگ در تربیتی به نام کره زمینیان را پرستیدن آماده نمایند. منافع این موضوع را مادران و زنان کره زمین زمانی پی خواهند برد که روحشان را کودکانشان در کالبدی دیگر و در شکل انسان و یا موجودی دیگر به لذت و خوشبختی پایدار در کنار میلیاردها موجود دیگر می رسانند مادر خوشبختی و شادی و سلامتی کودکش را می خواهد و این اقدام امروز مادران هم تمام آن آرزوها را به تحقق می رساند و هم روح خود مادران را که بعد از سیاستمداران دستورات اتش قدرت را می شناسند به تکامل و لذتی پایدار می رساند و نتیجه مبارزه ای که در تاریخ با مردان و برای آگاه شدن بیشترشان و آرامش دادن به آنها داشتند را از طریق تربیت کودکانی قدرتمند و متواضع و فروتن در مقابل تمام هر آنچه در کره زمین وجود دارد از تاریخ سختی‌ها و مبارزات همیشگی زنان به دست خواهند آورد این کودکان عاشق خانه واقعی خودشان یعنی کره زمین می شوند. اطمینان به عملکردهای خود خواهند داشت و مانند امروز در درگیری با آتش پرستی و جدایی ها را که همه با هم دیگر و همه بر ضد طبیعت بوجود آمده است از ریشه تخریب خواهند کرد. انسان امروز مانند همان موش‌هایی شده است که به جای باز شدن غنچه گلی که گسترگی زیبایی را نشان می دهد همه چیز را محدود و جمع می کند و درون خانه ای که دروازه ای برای آن از ترس دزدان گذاشته است منتقل می کند و شروع به خوردن آن می کند و تا پایان پیدا کردن آن چه خورده است ادامه می دهد تا دوباره تکرار و تکرار نماید و زباله ها را با احترام و نظم به بیرون بدهد تا روز مرگش ادامه می یابد و بعد خود او هم در شکل زباله ای محترم به بیرون خانه پرتاب شود و روحش اما در یک نیازمند بدبخت تر و اسیر شده تر از قبل به کالبد جدیدی وارد می شود ، در صورت دگرگون نشدن کودک انسان از خروج از پناه گاه آتش و در ادامه تربیت به وسیله تکنولوژی چه سرنوشتی هر کدام از موجودات و از جمله انسان هم مانند یکی از آنها خواهند داشت ؟ لحظاتی به برگشت روحتان به کالبد هر موجودی در آینده تفکر عمیق نمایید ، هیچ انسان و حیوان و موجودی را بهتر از دیروز نمی بینید و به این علت در هنگام مرگ سخت و دشوار از این دنیا خواهیم رفت چون ورود روحمان را در هر کالبدی خطرناک و زندانی تر از امروز می شناسیم. انسان امروز زیباییها را فقط در آن می داند که همه چیز را به درون خانه کوچک خود منتقل نماید و سند و نام آنها در شکلی از مالکیت و در کنترل خود را موفقیت در زندگی می داند. کودک مرحله به مرحله به دنبال همان مسیر و همانند همه زندگی را ادامه می دهد و دلیل آن را فقط در خواسته های خودش می شناسد. این نتیجه تربیت امروز و اندیشمند شدن انسان است . چرا بیرون باید متفاوت از درون باشد ؟ او راه تربیتی غلط را طی می کند و مرتب به خود می گوید که نمیشود همه اشتباه کنند. چرا میشود. آتش قدرت امروز آمده است که بگوید ، که میشود همه انسانها در کره زمین اشتباه کنند اما دلیل داشته است و اتش قدرت تنها نیرویی است که مبدا و مرکز و تاریخ حمله با آتشهای خود را عامل همه این نابسامانی‌ها برای کسب روشنایی در اندیشه می داند. به این دلیل کودک تا پایان زندگی با سوالی بزرگ مواجه می باشد که چرا اینگونه در بی عدالتی آمده ام و می روم ؟ در نتیجه اولین مراحل تربیت ، تا تربیت شده گان به تربیت کننده تبدیل نشوند باید همه چیز در کنترل شدید قرار بگیرد. هر نوع نظارت متفاوت و به خصوص رفتار کودکان که یک زمان در توجهی متفاوت به یک نفر از تربیت کنندگان تغییر کند باید موضوع بسیار مهم در نظر گرفته شود ومی تواند نتیجه سالها زحمت و تلاش بقیه تربیت کننده گان را نابود نماید. تا سن ۲۰ سالگی به صورت مداوم در اشکال مختلف نیاز به توجه زیاد و نظارتی گسترده به کودکان می باشد و بعد از آن هم گروه ٢٠ سال به بالا و تربیت شده گان دارای روح مهربانی و محبت و توجه فقط به زیباییها و کمک کردن و فداکاری‌ خواهند بود و در حد زیاد به لذت پایدار و مقاومت در طبیعت عادت خواهند داشت و باید تا پایان عمر در نظارت دورتر سیاستمداران و یا نمایندگان آنها همیشه قرار داشته باشند چون روحشان زشتیها و فریبهای   دنیای آتش پرستی را نمی شناسد. البته گذشت زمان و تکامل حیوانات و کمک کردن به یکدیگر و ارتباط و شناخت و تله پاتی و خروج از گفتگو به شیوه کرها و لالها و تقویت حس ششم ، همه گروه این نوع تربیت شدگان ، آنچنان به یکدیگر توجه بیشتر خواهند داشت که کوهی از مهربانیها برای حیوانی یا انسانی که کوچکترین ناراحتی برایش ایجاد شود از همه سمت هزاران دلسوز و مهربان همراه بامحبتهایی زیاد برای توجه به او آماده خواهند بود همه آنقدر شادی برای او ایجاد می کنند که هیچ دارویی نمیتواند اینگونه عمل نماید. از نوع برخورد مشکلات جسمی تا امنیت و مراقبت های دیگر که کودکان از حیوانات و حیوانات از کودکان و همه از یکدیگر خواهند داشت. این تربیت و مهمتر ساختن اندیشه ای جدید که روشن شده و در کاملترین و در آمادگی می باشد انواع کنترل های متفاوت بر اعمال تربیت کنندگان دنیای آتش پرستان را محدودتر و در نگرانی کمتر توسط سیاستمداران و کنترل و نظارت آنها خواهد کرد. بزرگترین مشکل جدایی چند نسل از دهها هزار سال اعتیاد می باشد و زمانی که معتاد زیباییها و قدرتها و آزادی ها و امنیت ها و در نهایت به قدرت خود خدایی شدن خود آگاه شود و به جاری شدن و راه پیدا کردن به اقیانوس محبت دست یابد ، دیگر متفاوت خواهد شد. انسان امروز در کره زمین چنان کنار بوی دود و کثافتها و تعفن و آلودگیها قرار گرفته و چنان محیطش را در بر گرفته است که به آن عادت کرده و بویش او را ناراحت نمیکند چون از خودش به خودش در زشتیها برمی گردد. انسان امروز و شما که در حال خواندن این مطالب هستید و نویسنده ای که اندیشه اش را به من آتش قدرت سپرده است اینگونه معتاد و همان شخص شده اید. شما برای آلوده گی متولد نشده بودید من آتش قدرت شما را آلوده و معتاد و گمراه کردم اما برای رسیدن به خردمندی و تکامل نهایی تنها راه ورود و خروج صحیح از سختی‌ها بود اما امروز همه سختیها برای انسان آلوده  به پایان رسیده و اما فقط یک دارو و یک پزشک و یک نجات دهنده می تواند همه را نجات دهد و آن نوزاد ی است که در اولین روز در پایان کاهش ٩١٪‏ جمعیت کره زمین متولد می شود چون کودکان باید در همان فترت و ذات زیبای کودکی و مهربانی و محبت که همه آنها به تمام جهان خواهند داد نگاهشان ثابت و قوی و استوار به همان پاکی تولد و کودکیشان باقی بماند. بعد از آتش و قبل از ان ، نوزاد انسان و حیوان مانند گل متولد میشود و امروز پایانش خار در چشم طبیعت شدن است. در تربیت و دستورات اتش قدرت تا سن ١٢و ۱۵ و ۲۰ سالگی کودک مانند نهالی میشود که به درختی تبدیل شده است و هر باد و طوفانی نمی تواند آن را دگرگون کند. به این ترتیب تربیت کنندگان بسیار مهم تر از هر نوع معلم و هر آنچه می باشند که تاکنون دیده و شناخته اید و در واقع نوعی نماینده و پیامبر اتش قدرت به انسانها از طریق کودکانشان خواهند بود. مکان مناسب که همه چیز به شکل طبیعی بتواند در اختیار کودکان قرار داشته باشد بسیار مهم می باشد این مکان مانند گلخانه ای عطر خود را به تمام کره زمین پخش می نماید ایده آل ترین مکان نقاطی است که انسان آتش پرست کمتر در آنها رفت و آمد نماید این نقاط باید دارای طبیعتی کامل ، که قبل از ورود کودکان و تربیت کننده گان ساخته  و آماده خواهد شد ، ساخته و آماده شود. و دارای مکانهای سرگرمی های گروهی طبیعی و بدون پلاستیک و فلز و هر نوع قطعه از آتش خارج شده باشد به آبشار طبیعی و تمام نیازهای کودکان و همه چیز طبیعت و زیبایی‌ها و حیوانات متفاوت و آزاد ، که هیچ اثری از آتش و تولیداتش نباید وجود داشته باشد. هر چه که از ساخته شدن وسایل از تکنولوژی ، انسان آتش پرست برای کودکان و استفاده آنها در بعداز تکامل قرار می گیرد باید وسایلی باشد که انسان قدرتمند و تکامل یافته بتواند با تفکر و زمان طولانی آن را با دستهایش بسازد و محتاج آتش مصنوعی و تولیدات آن نباشد چون امتحان نیازمندی به این نوع تولیدات را در دوران آتش پرستی پدران و مادرانش در تاریخ داده است او می داند که هر لحظه که اراده کند تا هواپیما و سفینه و سدهای عظیم آب می تواند بسازد و علم و امکانات آن را می تواند در کنترل خود قرار دهد اما باید بهای آن را که خودفروشی خود خواهد بود و پشت کردن به طبیعت و حیوانات و اتش قدرت و آب و خاک و خالق همه اینها و در نهایت اسارت روحش در ضد طبیعت ها و شروع آتش پرستی و نابودی نهایی خواهد بود را بدهد و تاریخ تاریک آن دوران را که زباله هایش تا میلیونها سال در زیر زمین و نقاطی می باشد که مانند موزه ای از تاریخ سختی‌ها و زشتیهایی می باشد که می تواند تاریخ انسانهایی در نادانی و گمراهی را نشان دهد  ببیند و وجود خواهد داشت.

صفحه 90

ایده آل ترین زمان آغاز شروع تعلیم و تربیت این نوع تربیت کنندگان برای آموزش و آشنایی از سن ١۵سالگی است و باید کاملا از زندگی آتش پرستی مرحله به مرحله جدا شوند و بعد در مراکز خاصی و به جز پشت دیوارها ، در طبیعت تعلیم و تربیت هایی برای آنها برنامه‌ریزی شود و تعلیمات خاصی را فراگیری کنند همه در طبیعت و یادگیری زبان کرها و لالها و همه در شناسایی طبیعت و آب و خاک و گیاهان و خواسته های حیوان و انسان و تمام امنیتها و شرایط مناسب و مرتبط با کودکان را یاد بگیرند. هدف نهایی که زیباترین حرکت انسان و حیوان در جاده های بی پایان و زیبایی مسیر انسان و حیوان خواهد بود را بشناسند. سرمایه و ثروتی طبیعی را که ناخواسته می توانست توسط تربیت غلط در آتش پرست شدن بیشتر انسان نابود شود آن ٩١٪‏ انسانهایی که بسیاری وسایل و امکانات و فضای گسترده تر در متولد نکردن و جلو گیری از تولدشان ، انجام در ٨٨ سال شد و سبب کاهش جمعیت در کره زمین شدند بسیار کمک خواهد کرد که بسیاری از زیباییها ،  شکوفا در ابتدا شود و اولین ارزش و ویژگی ، در خلوت و ساکت شدن و ایده آل شدن طبیعت کره زمین و آزادی و امکانات بیشتر برای حیوان و انسان ، به مرور تا ٨٨ سال آینده آشکار شود. البته کره زمینی مخروبه و تقریبا نزدیک به نابودی در کنترل ٩٪‏ انسانهای باقیمانده و کودکانشان در شروع مرحله ٨٨ سال بعد ممکن است در کم توجهی در تحویل به گروه انسانهای آن زمان به کودکان تحویل داده شود اما مهمترین اقدام یعنی کاهش جمعیت در میزان ٩١٪‏ تاثیر مثبت را برای انجام و شروع زیبایی‌های جدید خواهد گذاشت. دستورات آتش قدرت در یک رضایت و تایید بعدی ، توسط اندیشه انسانی دیگر به گوش کره زمینیان خواهد رسید و در پایان ٨٨ سال نسبت به روشنایی و آگاهی انسان از دستورات اتش قدرت به میزانی از ایده ال ها به شرط قطعی در انجام ٩١٪‏ کاهش جمعیت ، انسان خواهد رسید و مرحله دوم و با دستورات جدید و رضایت آتش قدرت در مرحله پایان ٨٨ سال دوم ، کره زمین دارایه ۶٧٪‏ طبیعت و گل و زیباییها و جاده‌های به هم پیوسته و شاهد بهشت دست ساز و به وسعت ۶٧٪‏ بهشت دست ساز  خواهد بود و تربیت کننده گان به کمک هدایت و نظارت سیاستمداران آگاه و برنامه ریزی برای کودکان و جوانان آن ، در آن زمان  و کمک حیواناتشان به سمت ٣٣٪‏ از زباله دانی آتش و گذشته و نیاکانشان که به خاطر اندیشه روشن و آگاهی و انتقال به آنها ، تمام فداکاری‌های ممکن را انجام داده بودند (یعنی انسان امروز) و برای زیباسازی و رساندن به کره زمینی در ١٠٠٪‏ بهشت دست ساز انسان و حیوان اقدام نهایی را ، برای ٨٨ سال سوم و پایانی از تمام آلودگیها و کثافتهایی انسانی  انجام می دهند. دولتها و سیاستمداران برای این گروه انسانهای ویژه باید سرمایه‌گذاری‌های خاصی را انجام دهند و آن شناخت دستورات اتش قدرت نسبت به شناخت قدرتی که خود دارند و نمی خواهند روحشان اسیر در کالبدهای ضد طبیعتها شود ، باید برنامه ریزی گروه سیاستمداران را در امروز پایه ریزی نمایند چون باید انسانهایی را برای تربیت کردن کودکان آماده سازند که ایمان و شناخت کامل از اقدام بزرگشان داشته باشند. سه تا ده سال یعنی تا ٢۵ سالگی در تعلیمات سخت و محافظت و مراقبت و فراگیری های مختلف آموزشی و مرتبط با طبیعت بدون آتش قرار گیرند و بعد از آن این گروه نباید هیچ وقت عملی انجام دهند که باعث ایجاد ترس و وحشت و نگرانی از مرگ و هراس از طبیعت و تاریکی شب و نگرانی های مختلف در طبیعت بدون آتش و حتی لذت از شب بدون حتی  استفاده از یک  شمع شوند و ارتباط ایده آل با این کودکان بدون تفاوت و تناقض حتی با حیوانات آنان بسیار مهم می باشد. همه‌ چیز سخت است و اما هماهنگ با حرکت رودخانه است البته قبل از انجام این طرح همه نیازها و تدارکات و امنیتهای لازم و نظارت های مختلف حتی با دوربین ها و هر نوع امکانات موجود در دنیای تکنولوژی این کار بزرگ باید آغاز شود چون همه چیز باید تحت کنترل قرار داشته باشد و درهر شرایط همه انجام کارها با سرعت انجام شود ولی زمانی که این ارتباط می‌خواهد با تعلیم و تربیت کودکان در ارتباط قرار بگیرد همه چیز باید با آرامش و صبوری و خونسردی به شکلی انجام شود که مثل این باشد که تمام کره زمین در بی نیازی و در حال آرامش و همه انسانها در این نوع زندگانی و در بهشت و خوبیها که کودکان در حال انجام آن هستند همه کره زمین مشغول به زندگی میباشند. تربیت کنندگان همیشه باید برای انجام کارها پیش قدم باشند و هیچ وقت نباید هیچ کدام از کودکان را مجبور به هیچ نوع عملی کنند کودکان خودشان باید در شکل خودجوش و با میل و نشاط و در حالت آزادی در انجام کارها و کمک ها و یادگیری ها و به خواست خودشان کره زمینیان را در شکل عاشقانه کمک کنند و تربیت کنندگان فقط باید به عنوان الگو برای ایجاد این عشق باشند و هر چه می دانند و یاد گرفته اند منتقل نمایند. هیچ کس را مجبور به کاری نکنند و یا اینکه آنان معلم و متفاوت و برتر و یا بالاتر از آنها در مقام بالاتری از کودکان قرار دارند نباید مفهوم داشته باشند و کودکان و حیوانات همیشه مهمترو بالاترند فروتنی و افتادگی واقعی اصل تکامل است در تربیت کودکان ایده آل در این است که انسان تربیت کننده وجودی و اندیشه ای قوی داشته باشد و خودشان را در مقابل کودکان نیازمند تر و ظریف تر و کم معلومات تر بدانند و پدیدار اما ناپدید باشند فروتنی و در قدرتمندی مانند درختی پر از محصول در تماس و افتادگی بودن ، یک آموزش بزرگ است آب فرشته و خاک قدرت همه و تمام کره زمین را متولد کردند و همه این آرزو و خواسته های آنان از طریق بخش‌های غیر مرتبط با آتش از طبیعت و حیوانات غیر درنده که آتش توسط انسان آنها را درنده کرد وپرندگان و بسیاری از عوامل مختلف می‌توان به دوست داشتن آنها به شکل میراثی برای انسان و اما در کنترل اتش و با دلیل برای اندیشه انسان را روشن کردن پی‌برد. باید این آگاهی را داشته باشیم که کودکان از ژنهای ضعیف آتش پرستان و حیوانات بی اعتماد و با اندیشه ١٠٠٪‏ خاموش و حتی نمی توانند از خودشان محافظت درست انجام دهند اکسیژن بسیار کم بیماریهای انسانی و حیوانی پراکنده در مسیر حرکت آنها و خطرات و بدنی که هنوز در استقامت قرار ندارد.  باید بدانید بزرگترین مشکلات انسان فقط مراحل ابتدایی این طرح است که انسان های آتش پرست باید انسان های طبیعت و نگهبانان کره زمین پرست وشاگردانی را که باید خداوندان کوچک شوند را تعلیم و تربیت میدهند و قطعاً در مراحلی که کودکان به تکامل و خداوند شدن کوچک رسیدند نیاز کمتری به انسان های آتش پرست برای تعلیم و تربیت خواهند داشت قطعا در هر مرحله انسان به تکامل بالاتری خواهد رسید گروه اول کودکان هم تربیت می شوند و هم تربیت کننده می شوند دلیلش این است که دنیای آتش‌پرستی ما انسانها نمی تواند یک انسان کامل و ایده آل به کره زمین تحویل دهد دقیقا مانند این است که شخصی مصرف کننده مواد مخدر به خواهد یک فروشنده مواد مخدر را به شخص ارزشمندی برای دنیای آتش پرستان تربیت کند و اما هیچ چاره ای وجود ندارد و کاری بزرگ باید از نقطه ای کوچک و معتادی به نام انسان ، کودکانی به خداوندی در روی زمین برساند و هنر اصلی و مهم و اقدام عملی از نظر آتش قدرت همین است که اینگونه تکامل و هدف برای انسان مشخص شده است نه مانند امروز که انسان آتش پرست نابود می کند خودخواه است و هزاران زشتی و مشکلات متعدد دارد و بعد خودش را در مرحله ای کاملتر شدن هم  می داند. آرام آرام و در نقاطی با سرعت باید دلخوش به مرحله به مرحله ایده آل شدن انسان شویم  اگر سیاستمداران بتوانند در شکلی هماهنگ با یکدیگر در این مورد متحد و هماهنگ شوند می‌توانند در یک زمان هم برنامه ریزی برای کاهش جمعیت سرتاسری را در کره زمین پایه ریزی نمایند وهم آگاهی‌های لازم را به مردم بفهماند و هم تعلیم و تربیت تربیت کنندگان را پایه ریزی نمایند و هم تدارک آماده سازی مکان مناسب برای یک سال برای کودکان را که بسیار مهم و ایجاد طبیعت کامل و درختان و میوه ها و نیازمندیهای طبیعی و حیوانات متنوع وسرگرمی و صدها نیاز بزرگ و کوچک و کنترلهای خارج از دید اما درنظارت تربیت کننده گان باید باشد و برنامه ریزی کنند و بتوانند شروع نمایند و کشوری که در این طرح به هر دلیلی غیرقابل عقل و منطق وارد نمی‌شود در یک اتحاد بین المللی برای هماهنگی با بقیه قرار بگیرد و دلایل آن بررسی شود اما مرحله به مرحله نگهبانان و محافظان کره زمین کامل تر می شوند و کودکان آنها در کنار حیواناتشان گسترده‌ترو به روزی خواهند رسید که همه انسانهای کره زمین تربیت‌کننده کودکان و حیوانات تکامل یافته خواهند شد با این نوع تربیت انسانهای متفاوت وارد کره زمین می شوند انسان هایی که برای قدرت و درآمد و نیازهای شخصی خودشان کاری انجام نمی دهند و فقط به خوشبختی و رضایت و سلامت گروه انسانهای کره زمین و حیوانات و طبیعت فکر می‌کنند مقیاس دید این نوع انسان ها دایره ای به وسعت کره زمین می‌باشد و پرچم آنها درختی است که نسیم و باد برگ‌های آن همیشه برای انسان دست در شادمانی خواهند زد تا تمام درختان برای تمام انسانها و حیوانات رقص و شادی و برای تشکر از این همه دگرگونی اکسیژن پراکنده سازند این نوع انسان ها باید تربیت‌کننده تمام کودکان کره زمین شوند و مرحله به مرحله انسان و حیوان را به آفریننده های شان یعنی آب و خاک و در نهایت در کنار آتش قدرت که به قدرت اندیشه نامش را تغییر خواهد داد همه به خالق خلقت و آفرینش برسند هدف برای همه رسیدن به اقیانوس باشد و لذت بردن را از لذت بخشیدن به دست آورند

صفحه 89

شرایط سنی و سلامتی در کودکان و تربیت کننده گان و مشخصاتی که باید داشته باشند بسیار مهم است. سن حدود ۱۸ تا ۲۵ سال برای تربیت کننده گان ایده آل می باشد. تربیت کننده گان باید قبل از شروع تربیت کودکان یکی از یادگیری هایشان ارتباط از طریق شیوه گفتاری و شنوایی کرها و لالها باشد چون ارتباط ابتدایی برای ورود به تکامل کودک نیاز به این شیوه ارتباطی دارد چون ١- هیچ نوع کشوری در جهان نیست که این نوع گویش به عنوان زبان اولش باشد ٢- تنها زبانی است که بعد از مدتی حیوانات هم تا حد زیادی یاد خواهند گرفت ٣- از همه مهمتر نزدیکترین زبانی می باشد که به ارتباط مغزی و یا تله پاتی و گشایش حس ششم انسان بسیار نزدیک می باشد و ایده آل در تکامل انسان برای رسیدن به نقطه ارتباط مغزی بدون نیاز به کلام ‌وتنها ارتباط مورد قبول تمام کشورها و سیاستمداران در تکامل به دلیل تعصبات و تعلقات زبان مکالمه در هر کشور و نظارت محدودتر بین افراد نیاز دارد  و مخفی کردن به دلیل اعمال جسمی و حرکتهای بدن بخصوص در مراحل ابتدایی نیاز ندارد. در اشاره و ارتباط به این شکل هیچکس نمی تواند در پشت دیواری و در حالتی قرار بگیرد که بتواند موضوعی را مخفی کند. عکس العملهای بدنی کمک به کنترل بیشتر کودکان را هم خواهد کرد چون اگر هر نوع ناراحتی برای انسان یا حیوانی در مراحل ابتدایی بوجود بیاید همه  از مشکل او با خبر می شوند و نیازی به پنهان کردن و یا حقیقت شناسی در ارتباط اشخاص  وجود ندارد و این موضوع که یکی دیگر از تاثیرات آتش در ایجاد پنهان کردن از طریق کلام بوده است در تکامل انسان و بخصوص در شکل آینده آن ، یعنی رسیدن به ارتباط مغزی از بین خواهد رفت . باید حتما تنبلی و راحت طلبی گفتگوی کلامی کاملا در ارتباط کودک خاموش شود تا این نوع ارتباط بتواند آغاز شود و این موضوع فقط با تکامل و در درون طبیعت قرار گرفتن انسان و حیوان و به شکل درخواستی اتش قدرت امکان پذیر خواهد بود و باید مدرسه و آموزش و تربیت به طبیعت منقل شود تا این موضوع به تربیتی جدید تبدیل شود و در نهایت کنترل بیشتر سیاستمداران را می تواند گسترده تر نماید چون حرکات در آن کاملا از ارتباطات خبر می دهد و می توان اشتباهات احتمالی در رفتارها را بخصوص در اوایل تربیت حتی با دوربین های مخفی مورد بررسی قرار دهند. تربیت کننده گان نباید وابستگی به دنیای آتش‌پرستی داشته باشند یعنی هر نوع موضوعی که دلتنگی و نیاز به دیدار و ایجاد ارتباط مداوم داشته باشد باید قطع شده باشد و همه توانایی های خود را  با امور حفظ و نگهداری و گسترش مربوط به طبیعت و نیازهای کودکان و حیوانات هماهنگ و در آشنایی کامل قرار دهند از قبیل گل‌ها و درختان و گیاهان و انواع موضوعات مربوط به خاک و آبها و بهره‌برداری از شکل استفاده از دست‌ها و بدون اینکه نیاز به استفاده کردن از مواد آتش ساز و از آتش خارج شده را داشته باشند و تمام اهداف این تکامل را در ابعاد گسترده آن آشنایی داشته باشند ٩٪‏ انسانهای باقیمانده از کاهش جمعیت در ٨٨ سال بعد باید همه در خدمت کودکان و هدف تکامل باشند و آزادی مطلق بخصوص برای گروهی که مایل به در اختیار گذاشتن کودک‌شان برای خداوند کوچک شدن هستند باید بیشتر تامین شود تربیت کننده‌گان باید صبور باشند و هیچ زمان عصبانی و ناراحت و تندخو نباشند چهره ای در شادی و لبخند واقعی باید داشته باشند به دنبال درآمد و اقتصاد نباید باشند و البته سیاستمداران باید آینده آنها را از هر نظر بیمه نمایند و البته این نوع بیمه را معتقد باشند که بخش اصلی آن را در تولد های بعد همه دریافت خواهند کرد. مهمتر افرادی را بدانند که تا پایان عمر در خدمت کودکان می خواهند باشند و در روزهای قبل از شروع تربیت کودکان ، تمام تفریحات گروهی و نیازهای طبیعی کامل و حوادثی که ممکن است برای آنان پیش بیاید را به صفر و نابودی در مسیر و حرکت این کودکان در نظر و هماهنگی و کنترل قرار دهند چون آنها باید اولین کودکان را تا می توانند به خواسته های اتش قدرت نزدیک نمایند و در مواقع سخت ترین  مشکلات را باید با مقاومت و خونسرد بودن و قدرتمندی و مراقبت و تفکر حل نمایند در واقع این گروه معلم حقوق بگیر و یا انسان های عادی نیستند که ابعاد کاری محدود و در پشت دیوارها داشته باشند و در آن طرف دیوارو مدرسه خانواده ای در انتظارشان باشند و یا حقوق آخر ماهشان در حکم مرگ و یا ادامه زنده ماندنشان باشد و باید تعلیمات متفاوت و آگاهی های مختلفی را در چند سال بگذرانند اموزش تربیت کننده گان ممکن است با توجه به زمان و دریافت قبولی متفاوت باشد و قطعا آنان که نمره بالاتر در سختی‌ها را دارند کنترل بیشتری خواهند داشت بین ٣ تا ١٠سال این آموزش تداوم خواهد داشت و در یک زندگی کاملا متفاوت از زندگی ماشینی و تکنولوژی خود را قرار میدهند یعنی از سن ١۵ سالگی می توانند در فراگیری این تعلیم و تربیت قرار بگیرند و در کنار یادگیری زبان مخصوص مکالمه برای این کودکان با تمام استقامت های جسمی و تنهایی های خاص این نوع تربیت و آشنایی با انواع حیوانات و ارتباط با آنها و تمام عوامل طبیعی و ارتباطات و معالجات طبیعی و انتقال ضایعات بدن کودکان تا رسیدن به توانایی خودشان به خاک و احساس به جای منطق یعنی دلسوزی و مراقبت و فداکاری و محبت و مهربانی و نگهداری و زیبایی و لذت بخشیدن و معصومیت و فروتنی و افتادگی ، اینها نیاز واقعی انسان دارای تکامل می باشد و نه محاسبه و ریاضیات و شمارش و در مقابل محبت کردن ، انتظار داشتن و هر چه از آتش به بیرون آمده منطق بوده است و اما در درونش ارزش و واقعیت گستردگی عشق استخراج و آشکار خواهد شد و آن زمانی است که دود و گرمای مصنوعی آتش دور انداخته شود و مهمترین هدف تربیت کننده گان فقط باید تزریق احساس به کودکان باشد سلاح شلیک و اسلحه آنها پراکندگی گلها و درختان میوه و احساس واقعی با یک دیدگاه است آنها باید در ٨٨ سال اول و دوم اکسیژن کره زمین را از حدود ٣۶٪‏  به ۶۶٪‏ برسانند و در پایان ٢۶۴سال به ٩٠ تا ١٠٠٪‏ رسیده باشد اگرانسان بتواند خود را به این نقطه در ٢۶۴سال آینده و کاهش جمعیت و دگرگونی و تکامل در این مقیاس برساند شامل بیمه شدن در سلامتی و قدرت جسمی و نشاط فوق العاده و عمر طولانی و گیاهان بسیار خوشمزه تر از امروز و پایان اسارت روح و برگشت به گردش و دایره روح در کالبد موجودات طبیعی و نابود نشدن کره زمین و سرد نشدن خورشید و برگشت حیوانات بسیار زیبایی که قبل از حمله آتش وجود داشتند و در نهایت رسیدن به لذت پایدار خواهد بود یعنی لذت و شادی همیشگی در بیداری و خواب ادامه خواهد داشت دولت‌ها و سیاستمداران باید بیشترین نیروی خود را در جهت تعلیم و تربیت این نوع انسان ها از مرد و زن اختصاص دهند چون این نوع افراد می‌خواهند نوعی خداوند کوچک در فداکاری و مهربانی و با عشق به طبیعت ونگهبانان کره زمین به وجود بیاورند این گروه از انسان های تعلیم دیده باید کاملا افراد احساساتی و اما قدرتمند و در مقابل باد و طوفان و حرکت و تمام خصوصیات انسانی را در شکلی از کامل بودن نوعی خلق و آفرینش نمایند که کودکان را در آغوش بگیرند و از سختی‌ها عبور دهند و اولین گروه از انسان هایی هستند که نظامی و برای جنگ و کشتار تعلیم نمی‌دهند و سلاح آنها گل و حیوانات مظلوم و کودکان معصوم هستند که باید با زیبایی های کره زمین ادغام کنند