صفحه اصلی

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42  43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58  59   60   61   62  63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82 83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97

نظریات جمع آوری کننده مطالب نویسنده و آتش قدرت

سوال و جواب 

info@ourchoice.co

این کتاب را به شکل زیر در توجه و بررسی قرار دهید.
١- مطالب کتاب را با دقت و خارج از علاقه و اعتیادتان به اتش یا آنچه در علم به نام کشف آتش به کره زمین و از طریق روشنایی و آگاهی در اندیشیدن به انسان داده شده است توجه کنید.
٢- سوال و جواب و دلایل توجه جمع آوری کننده مطالب کتاب را آگاه شوید.
٣- اگر متقاعد به بهترین راه خوشبختی کره زمینیان در این کتاب شوید و در اعتقاد و گسترش آن هیچ اقدامی انجام ندهید بزرگترین ظلم را به روحتان در کالبدهای مختلف که دیگر شانسی برای انسان شدن و برگشت به امروز و این لحظه و توجه به تعیین سرنوشت میلیارد ساله در کتابی اینگونه در فهم و شناختی ساده ، نخواهید داشت . در این کتاب پی خواهید برد که نام واقعی و صحیح شیطان ، آتش قدرت است و در تمام کتاب سعی شده است با نام آتش قدرت نام گذاری او انجام شود و این نیروی حیرت انگیز در شکلی خاص ، خوش خواه انسان ، در صورت انجام گرفتن دستوراتش در این کتاب ، مایل به دگرگونی نامش از شیطان یا آتش قدرت به قدرت اندیشه است چون کودکانش انرژی اندیشیدن را به انسان آبی و خاکی می دهند و انسان نمی تواند بدون انرژی آنها روشنایی اندیشه داشته باشد و همانند روزی که از حیوان به انسان تبدیل شد و در اندیشه خاموش نمی تواند خود را قرار دهد .
اگر سوال و یا هر نوع ناتوانی برای شناخت دستورات اتش قدرت مواجه شدید باید در تفکر عمیق و از تمام اندیشه روشن خودتان که او ( قدرت آتش کشف شده ) برای انسان روشن کرده است کمک بگیرید . خواسته ها و دستورات آتش قدرت در این کتاب  را آن گروه از سیاستمداران و یا عالمان مذهبی که این کتاب را  مطالعه کردند بهتر میشناسند چون سرنوشت جسم و روح و روان انسان کره زمینی به قدرت آنها خاسته و یا ناخواسته تمام انسانها واگذار کردند . زیرکی و هوشیاری در شناخت اینکه ، آغاز روشن شدن اندیشه انسان تاکنون مجانی نبوده است و هدف داشته است را گروه آنان که سرنوشت بخشهای مختلف کره زمین را در کنترل دارند بهتر می شناسند چون سیاستگذاری آنها برای تمام اعمالشان با خواسته ای همراه است و آنها به میزان اندیشه روشن و دلیل تکامل و درخواست (آتش قدرت) و شناخت تأثیر کاهش جمعیت در سهمیه بندی برابر کشورها و تربیت کودک در طبیعت بدون آتش به سادگی پی می برند چون ورود به اندیشه انسانها را برای زنده ماندن و زندگی کردن در قدرتمندی در چند سال و روی کره زمین را به خوبی یاد گرفتند و محدود بودن  عمر و قدرت و مرگ را و تلاش برای زندگی جاودانه را ، اگر می توانستند بهتر می شناسند و به این علت برای تولد بعد خودشان حاضر به سرمایه گذاری برای دستورات اتش قدرت برای کاهش جمعیت و تربیت کودکان خواهند بود.
 

توجه : این کتاب را به دلیل کره زمینی بودن مطالعه و بررسی کنید در آن به دنبال غلط گیریهای املایی و نویسنده چه کسی است ؟ نباشید. به حقیقت عاشقی که خروج از خواسته های خصوصی و در تعادل و مفهوم نهایی و ایده آل پرستش و خدمت به هر چه در کره زمین است ، نتیجه گیری نهایی در مراحل ورود به بهشت دست ساز و خواسته آتش قدرت است. پایان بزرگترین حماقتهای انسانی و یا شروع جدید خوشبختی انسان و حیوان با دلیل تمام سختیهای انسانی در تاریخ بعد از کنترل به آتش برای ایجاد اندیشه روشن و انتخاب نهایی این زمان برای انسان بوده است . هدف در مرگ و نابودی بخشی از طبیعت و ورود نسلی جدید در هر مرحله از تولد و مرگها  فقط کمی روشنایی یا آگاهی بیشتر بوده است . از خودپرستی و خانواده و جسم پرستی و پرچم و وطن پرستی که همه در کوچک پرستیها می باشد و همچنین افسانه پرستی‌ها که همه از مذاهب آمده است به حقیقت جدیدی ، به نام کره زمینان را پرستیدن در حذف آتش و تولیدات آن خواهید رسید. معنای درست تا این زمان از تمام زیباییها و زشتی های ایجاد شده توسط آنچه به نام کشف آتش شناختید را برای تعیین سرنوشتتان و انتخاب سرنوشت تولد های آینده خودتان در امروزتان در این زمان خواهید شناخت . پایان تمام این  جدال‌ها در تمام دوران‌ها که هر کدام کمی اندیشه ها را روشنتر کرد می شناسید . دستورات اتش قدرت یا شیطان به عنوان قدرتمندترین ناظر ، که توانایی اسارت روح موجودات از طریق اتش مصنوعی ( کشف آتش و یا حمله و اعتیاد انسان به اتش و تکنولوژی و اسارت روح با مرگهای مصنوعی تولیدات از آتش در آمده ) را دارد برایتان آشکار خواهد شد . معنای عمیق و متفاوت در توجه به این کتاب را بسیار مهم می کند. مطالب مهم قالبا کلی و در تکرار مطرح شده است ، چون با سرنوشت کره زمینیان مرتبط است و پاسخگوی آن محدوده ای است که  در میزان  اندیشه روشن شده و پدید آمده توسط آتش قدرت یا شیطان از شروع ورودش به طبیعت با آتش که در علم به نام کشف آتش نامگذاری شده است و برای تصمیم نهایی در این زمان با حداکثر وزنی که انسانها بر روی کره زمین تحمیل کردند به شکل برنامه ریزی شده به انسان می شناساند و در اختیار همان میزان اندیشه روشن شده توسط تا این زمان برای انسان بوجود آمده است که مانند چشم در میزانی توانایی بتواند ببیند ، در انتخاب و امتحان قرار می دهد  و به انسان اثبات می کند که به آن میزان نور مورد نیاز رسیدید و آن میزان نور امروز توسط آتش قدرت و یا شیطان  به انسان کره زمینی در شکل میزان اندیشه ای متوسط منتقل شده است. شیطان در این کتاب از انسان می خواهد که به نابودی طبیعت ادامه دهد بله کاملا درست فهمیدید ، به نابودی طبیعت مانند دیروز و امروز ادامه دهد چون او هم به اسارت روح انسان و حیوانات در کالبد موجودات خونخوار و ضد طبیعت مانند گذشته ادامه می دهد اما کاهش جمعیت برای ٨٨ سال بعد و تربیت جدید کودک در ٨٨ سال بعد را در این زمان به شکلی که او در این کتاب می خواهد انسان باید برنامه ریزی در انتخابی آگاهانه انجام دهد. اندیشه روشن هر انسان نویسنده و تصمیم گیر نهایی در پایان بررسی این کتاب است. تصمیم نهایی عقل بدون وابستگی در پایان مطالعه کتاب روحتان را در پیوستگی و تبادل کالبد به کالبد در هر دوره ای ، در متولد شدن و مرگ و نوعی زندگی در چند ثانیه یا ماه و چند ساعت یا چند روز یا چند سال در موجودات متفاوت و نیازمند به روحی که به دنبال جسمی می گردد و روح مانند آهن به آهن ربایی برای کالبد انسانی یا هر جانداری از طبیعت یا ضد طبیعت شدن  ( خونخوار یا بیماری ساز یا آفتها و میکروبها که همه روح دارند ) جذب می‌شود. در این کتاب رفت و آمد روح موجودات به یکدیگر تکراری همانند تمام اعمال زندگی انسان و تمام حیوانات بزرگ و کوچک است.  تبادل روح به کالبدهای مختلف که تناسخ نامگذاری انسانی شده است اثبات صحیح ترین اعتقاد انسانی با مقداری تفاوت در ورود روح به موجودات هماهنگ با طبیعت و ضد طبیعت ها را در شکل علمی برای اولین بار خواهید شناخت. در اشکال دیگر اعتقادی به جز دستورات اتش قدرت،  نوعی بی عدالتی در زندگی موجودات در آفرینش را می شناسید و  به این شناخت خواهید رسید که اگر غیر از این که در این کتاب آشنا خواهید شد هر مفهوم دیگر را بخواهید جایگزین در خواست‌های این کتاب کنید دیوانه بودن هر قدرتی (خدا یا شیطان ) را که تاثیر گذار در تاریخ دگرگونی انسان و موجودات و آفرینش را داشته است نشان و آدرس اشتباه خواهد بود و سرانجام آن نوع توجه بی عدالتی و نابرابری و درندگی وجود داشته در امروز و به بی دلیل آمدن و رفتن در صورت های دیگر خواهید رسید . سادگی‌های پیرامونمان و در نزدیکترین شکل به شناخت انسان  در این کتاب با دلایل منطبق با عقل ، پی به دگرگون کردن هر اعتقادی که دارید ، نتیجه نهایی خواهد بود . اکنون با مشخصات امروز هر انسان و کنترل به اندیشه ای که روزی آتش شروع به پختن آن در طبیعت خام کرد و با اولین اعمال انسان در شروع تسلط به آنچه تا به امروز کشف آتش نام گذاری شده است اما حمله و معتاد کردن ، با دلیل بوده است ، آغاز دگرگونیها روزی آرام و ارام بوجود آمد و به پخته گی امروز رسیده است  و از هم اکنون و بی توجهی می تواند شروع سوختن غذایی که با زجرها و سختی‌ها و جنگها و آمدن ادیان  به امروز و خوشمزه شدن رسیده است ، آغاز دیگری که زشات و ناخوشایند است تبدیل شود. در این کتاب به موجود زنده بودن آتش در انرژی بخشیدن به روشنایی اندیشه انسان و بودن انرژی آن در شکل کودکانش در داشتن روح و انرژی متفاوت از انسان و ١٠٠٪‏ ناشناخته در اندیشه انسان که می تواند به کمک وجود آبی و خاکی انسان بهشت دست ساز را بوجود بیاورد آشنا خواهید شد. آماده بودن تمام و برنامه ریزی کنترل کننده آن برای زجر و یا تکامل انسان در صورت انتخاب غلط در مسیر جدید اثبات خواهد شد. در شروع ایده آل شدن کامل طبیعت در قبل از غار نشین شدن  و در زمان ورود آتش به زندگی انسان به شکل عقلانی پی خواهید برد. به دلیل تولد آتش به کمک و دستور و خواسته در بعد از برنامه ریزی آتش قدرت به عنوان نماینده و کنترل کننده و امتحان نهایی گیرنده در نوعی از قدرت و یا خدا و یا نماینده و یا تایید کننده نهایی و یا هر نامی که دوست دارید که نام گذاری نمایید و اما صحیح آن به تایید خودش آتش قدرت در صحیح ترین معنای انجام اعمالش می باشد، به شناخت خواهید رسید. مردود شدن و یا قبولی در امتحان تا سه مرحله در تقسیم سه دوره در سه مرحله در هشتاد و هشت سال  سرنوشت روح و جسم تمام موجودات آبی و خاکی بر روی کره زمین آشکار خواهد شد. تفکیک مسولیت های وظایف تأثیر گذاران در سرنوشت کره زمینیان که متفاوت از خالق و آنچه که به نام خدا می شناسید پی خواهید برد. به چگونه و جواب چرا در مخفی گاههایی در طبیعت خداوندی که خالق تمام فرشتگانش است  برای آتش قدرت یا شیطان و نیرویی که می تواند از طریق اندیشه روشن شده فعال شود موادی در شکل سوختن چوب تا مواد فسیلی گذاشته شده است که آتش مصنوعی و انرژی مورد نیاز دنیای مادی را برای روشنایی اندیشه انسان  روشن و تنظیم کند آشنا خواهید شد . به بی نظمی ذهنتان برای بسیاری از سوالات  به نظم خواهید رسید.  به سیاستمداران کره زمین که نمایندگان خاسته و ناخواسته انسانها و مدیران و مسولیت اصلی را در دستورات اتش قدرت دارند آشنا خواهید شد .با صبر و نگاه مثبت در شروع توجه  به مطالب کتاب آغاز مهمترین تصمیم گیری گذشتگان و آینده گان ، که خود شما در کالبد یکی از آنها در قبل بودید خواهید بود  پی می برید و اعتقادتان هر چه که باشد دگرگون خواهد شد..با موجودی به نام آتش که آبی و خاکی نیست و تعریفی از شناخت او به موجودات و انسان به جز ترس و کنترل و جهنم که نوعی دروغ برای شناخت تفاوت‌ها بود ولی تاثیر در تفکر و روشنایی اندیشه داشته است آشنا می شوید و آتش قدرت که می تواند به بدخواه انسان تبدیل شود و نماینده خالقی برای پختگی و کنترل انسان و رسیدن به تکامل در اندیشه انسان می باشد آشنا خواهید شد. ممکن است هماهنگ کردن افکارتان ، تا رسیدن به دلایل آن نیاز به ترسیم سازی داشته باشد اما با دقت و نگاه بی طرفانه و در سکوت و توجه آرام و عمیق به  نتیجه نهایی حیرت انگیز برای هر انسان خواهد بود. اگر به دنبال عدالت واقعی در آفرینش در انسان بودن امروزتان و دلیل تاریخ تمام زشتیها و بدبختیهای انسان و حیوان هستید و هدف را رسیدن انسان به تکامل همراه با حیواناتی که روح انسان و حیوان در جابجایی با آنها می باشد و پی گیری نمایید به هدف آفرینش کره زمین خواهید رسید.این کتاب برای این شناخت آمده است. تکامل در کتاب از انسان امروز در کره زمین تکامل و دگرگونی نمی خواهد و پایه گذاری نوعی تربیت کودکان تا ٨٨ سال آینده را دستور می دهد.انسان با برنامه ریزی به اعتقاد به دستورات این کتاب از نوع کاهش جمعیت تا ٨٨ سال آینده میزان روشنایی اندیشه اش را که می تواند و یا نمی تواند روشنایی مسیر جاده های سلامتی را شناسایی کند آغاز و اثبات و انتخاب می کند. شیطان از مذهب آمده است و مشترکانش با آتش قدرت فقط در اشتراک با آتش و گرمای آن و فریبکاری و فریبنده بودن اما با دلیل خوش خواهی برای انسان در برنامه ریزی و با هدف قرار دادن کودکانش برای انرژی بخشیدن در اندیشه انسان بوده است که با نقش آن خالقی که آتش و آب و خاک را آفرید در طبیعت آن را در  شکل خاموشی اندیشه به همه موجودات و انسان توسط نمایندگانش داده است اما با دلیل  برای روشن و ایده آل شدن توسط آتش بوده است. اتش قدرت ، نام برگزیده ای برای کنترل کننده فرشته و عاشقی است که تمام اعمالش برای آن خالقی است که هیچ توجهی به موجودات خام و کنند انسان در شکل تاکنون آن ندارد. چون او خوشمزه بودن را در عاشقی یعنی از خوشبختی دیگران به خوشبختی رسیدن توسط هر انسان در پختگی می شناسد . همانگونه که آفرینش کننده گان موجودات  آبی و خاکی و متفاوت هستند و زوج و در نام گذاری در نزدیکترین شکل آب فرشته و خاک قدرت نسبت به عملکردشان هستند کودکان آتش هم که متولد از تاریکی‌ها و توسط قطب مثبت و منفی و درنوعی استحکاک و از اندیشه انسان اختراع و اکتشاف شروع پیدایش آنها در کره زمین بوده است و از اندیشیدن انسان برای ثانیه یا سالها متولد میشوند متفاوت از آب و خاک هستند و در قبل به شکل خدایان و در نوعی از تفکیک از یکدیگر و در شناخت افسانه ها قرار داشتند و در ورود مذهب در شکل کلی به مفهوم یک خدا داشتن تعقییر کلی یافتند چون خودپرستی انسان به عنوان برترین و برگزیده ترین فقط می توانست تحمل یک قدرت و یک خدا را برای یک خود پرست و نجات دهنده یعنی انسان بپذیرد.اما کنترل کننده اتش که از سوختن چوب و همان نامگذاری علمی به نام کشف آتش کار خود را با انسان در کره زمین آغاز کرد نام خود را در این کتاب آتش قدرت گذاشته است و دلایل این نامگذاری و بیشترین توجه این نیروی متفاوت که از ورود به اندیشه انسانی به سختی توانسته است به دنیای آبی و خاکی وارد شود و خواسته‌های خود را بفهماند اندیشمند و روشن کردن تفکر انسان را در این کتاب برای اولین بار با دستورات موجودی که از آب و خاک نیست و روشن و آگاه شدن و اندیشمند شدن انسان مدیون او و اعمالش بوده است و تنها ناظر کره زمینیان در امروز است آشنا خواهید شد. چرا تاکنون آشنا نشدید؟  و اکنون باید به یکباره و آن هم در این کتاب جمع آوری شده از نویسنده ای گمنام مشخص و آشنا شوید؟ چون باید در تاریخی که گذرانید به این میزان متوسط اندیشمند شدن می رسیدید و بخصوص سیاستمدارانی که نماینده خواسته و ناخاسته گروههای انسانی متفاوت هستند  هدف و مخاطب بیشتر از عامه مردم برای آتش قدرت در این کتاب می باشند چون سیاستمداران شناسایی بخش قدرت و مجانی نبودنها را و دلیل و منفعت و خودپرستی و در نهایت بزرگی و خودپرستی ها یعنی کشور پرستی را به شکل بزرگترین نوع خودپرستی انسانی به خوبی می شناسند و تسلط و قدرت نظارت چند ساله به آن دارند. (آتش قدرت ) در این کتاب تایید و اثبات می کند که روح همه جانداران از دورترین سیارات در منظومه شمسی مرحله به مرحله و به دلیل مردود شدن در تکامل و دستورات او اکنون و به این لحظه رسیده است. در صورت نرسیدن انسان به تکامل در خواستی آتش قدرت در این کتاب ، می تواند تا خاموشی خورشید و دو سیاره دیگر در کالبد به کالبد و در نهایت به سیاره ای دیگر و نزدیک تر به خورشید سردتر شده و کوچک تر شده نسبت به امروز انتقال و ادامه داشته باشد . شروع این اخطار از تاریخ ٢٠٢٠ میلادی لغایت ٢٢٨۴ میلادی ، آخرین فرصت برای کره زمینیان خواهد بود. انسان سه مرحله و در هر مرحله ٨٨ سال فرصت برای انجام دستورات اتش قدرت با هماهنگی با منافع خود را خواهد داشت.  آتش قدرت در این کتاب  با دلایل که همه در منافع تمام کره زمینیان است دستوراتش را صادر می کند. اگر انسانها به کمک سیاستمداران کشورها خواسته های اتش قدرت را عمل نمایند در ادامه دستوراتش و کنترل اعمال انسان از طریق اندیشه دیگر انسانی متفاوت در ٨٨ سال بعد ، انجام گرفتن صحیح دستوراتش را به گوش مردم جهان که باید به ٩٪‏ تعداد نسبت به امروز تبدیل شوند ، خواهد رساند . در غیر اینصورت ، برای همیشه آتش هایش را درهدایت روح انسان و حیوانات به کنترل موجودات ضد طبیعت برای جذب روح کره زمینان سریعتر برنامه ریزی  خواهد کرد. موجودات ضد طبیعت ، کره زمین را در کمتر از  ٣٠٠ سال آینده ، با روح تمام موجودات کنونی در  کنترل کامل و با حذف انسان اندیشمند و مردود شده در  نرسیدن به تکامل در خواستی او (آتش قدرت) به کالبد موجودات ناشناخته و در شروع تکثیر کامل روح حیوانات که انسان هم گونه‌ای از همان روح حیوانات را دارد در زجر و عذاب موجودات آبی و خاکی درکره زمین خواهند سپرد و روح تمام موجودات آبی و خاکی را در کالبد آبی و خاکی ضد طبیعتها در کنترل کودکانش یعنی آتش‌هایی که از اندیشه انسان تولید و انرژی می دهند خواهد سپرد.