صفحه 11

آفرینش انسان و حیوان و طبیعت توسط نوعی پرندگان ابر قدرتمند عاشق به نام آب فرشته و خاک قدرت در شکل مشابه کره زمین از دورترین سیاره با همین روح انسان وحیوان امروز در کره زمین و با همین بخار آب و هرچه در کره زمین امروز وجود دارد آغاز می شود. نابودی دورترین سیارات بزرگ و کوچک به صورت مرحله به مرحله با حمایت‌های مشابه اعمال سیاستمداران و انسانهای امروز کره زمین و بی توجهی به دلیل آفرینش خودشان و قبول نکردن تکامل در خواستی آتش قدرت و استفراغ و گرم شدن و ریختن مواد مذاب روی کالبد کوچکشان در شکل موجودات ضد طبیعت با سرد شدن خورشید و کوچک شدن آن و نابودی اکسیژن و اشتباهات متفاوت در تکامل با عملکردهای مشابه آنچه که امروز در کره زمین در حال انجام است و اما متفاوت در میزان اندیشه روشن نوع انسانها در هر سیاره ، آغاز و پایان می گیرد. آتش قدرت با اعتیاد به آتش در یکی از ساکنان آن آغاز ایجاد اندیشه روشن شدن نوعی انسان را به منظور زمانی دیگر برای تکامل آن نوع انسانها پایه ریزی می نماید. عدم پذیرش کامل دستورات مشابه این کتاب از بی توجهی انسان در مورد کناره گذاری و عقب نشینی در گستردگی علم و عشق به آتش پرستی و رفاه از آتش در آمده و یا کاهش ندادن صحیح جمعیت و اعتیاد بیش از حد نوعی از انسان و نپذیرفتن زندگی بدون آتش و نابود نشدن تمام وابستگی‌ها به تکنولوژی و نگذاشتن درست تکامل کودک و خواستن و حفظ آتش و علم با خواسته های بی پایان در ادامه ای غیر قابل قبول برای اتش قدرت با غم و درد و زجر برای همه ساکنان آن سیارات به وقوع می پیوندد. روزی دران سیارات بزرگترین موجود زنده و بعد به ایده آل ترین و هماهنگ ترین حیوانات مربوط به طبیعت و در نهایت به موجوداتی ضد طبیعت و کوچک در لجنزارها و گرمای غیر قابل تحمل با اکسیژن کم در تنفس و بوی مدفوع  با روح در فترت و ذات انسانی اما به ضد طبیعت شدن در کالبدی دیگر تبدیل می شوند و پایان غم انگیز آن سیارات بوده است. نابودی سیارات در همین منظومه شمسی با زجر و عذاب و مرحله به مرحله از دورترین سیاره و روح همین شما که این لحظه در حال خواندن این مطالب هستید و حیوانات کره زمینی که امروز و دیروز و فردا در دو دایره طبیعتی ها و ضد طبیعتی ها قرار دارند و ورود روح تمام انسانها و حیوانات در نهایت به نابودی آن سیاره در کالبد حشرات و میکروب‌ها و در پایان بخار شدن آبها به علت نوعی استفراغ و خشم و تهوع و بالا آوردن درون سیاره و سرگردانی و رهایی و نابودی کلیه موجودات توسط اعمال نوعی حیوان وابسته شده به اتش وانسان شده که نتوانسته خود را از آتش جدا سازد و با کامل نبودن اندیشه روشن در او پایان می یابد و بین دو سیاره روح و بخار آب پراکنده می شود و باز هم با درد و عذاب پایان سیاره ای کال و ناپخته ، که بی هدف آتش قدرت در آن تلاش کرد و بی هدف نابود شد و انسانهایی آتش پرست در مرحله ای از تاریخ سیاره های سوخته شده آمدند و همان مانند حیوانات اما با اندیشه زندگی در نابود کردنها داشتند به پایان می رسد و در سیاره‌ای جدید و نزدیکتر به خورشید و در مرحله ای به کره زمین و آزمایشگاه جدیدی برای آتش قدرت می رسند و مانند بقیه سیارات زندگی دوباره آغاز می شود. علت در تمام موارد این نابودی ها شدت در اعتیاد به تمام موارد از آتش در آمده که بزرگترین آن اندیشه محدود از نفهمیدن دستورات اتش قدرت است و عشق ابلهانه به عادت و اعتیاد به علم و کلام و مذهب و شکم و زیر شکم پرستی و وطن پرستی و هزاران پدیده رفاه بزرگ و کوچک می باشد و عامل نابودی را برای آنان بوجود می اورد و  در آن انسان معتاد شده نمی تواند از هیچ چیز صرف نظر نماید و شکلی وحشتناک برای گروه تمام آن سیاره بوجود می اورد. بزرگترین مشکل آن است که انسانی معتاد باید خود را از خدای افسانه ها و مذهب و خودپرستی و بیش از حد محدود پرستی‌ها و گسترده پرستی‌های غیر قابل تواناییهایش که با دلیل از درون آتش برای روشنایی اندیشه به وجود آمده بود به تعادل و به خود خدای کوچک شدن و تشخیص این که کره زمین پرستی مهمترین و هماهنگ ترین پرستش می باشد ، برساند. ایجاد آفرینش و به وجود آوردن ایده آلی و خانه بزرگی به نام کره زمین  و جمع آوری بخار آب ها و روح های سرگردان از بین کره زمین و اولین سیاره بعد از سیاره نابود شده و دورتر به خورشید که مریخ در دیروز آن بوده  ، توسط آب فرشته در نوعی از حاملگی و خاک قدرت در نوعی از عشق بازی ، در یکی از شاخه های آماده و متناسب در بهترین شکل در منظومه شمسی ، کره زمینیان متولد میشوند. نابودی ابتدایی با خروج مواد مذاب از درون یک سیاره و نابودی نهایی در کوچک شدن و سردتر شدن خورشید و مناسب شدن سیاره نزدیک تر به خورشید و در امروز مانند کره زمین و سرد شدن مریخ و مواد مذاب خارج شده از آن و به شکل امروز تبدیل شدنش به وقوع می پیوندد. پراکندگی روح و آب و بردن در درون شکم حامله ای به نام آب فرشته که در آن آب و جنگلها و کوهها و رودخانه ها و اقیانوس ها و ایجاد فطرت و ذاتی از ترس از آتش و آسمان از طریق غرش رعد و برق و ترس از درون زمین توسط زلزله و آتشفشان برای بی توجه و ترساندن حیوانات که انسان هم یکی از آنها بوده است و محافظت از کودک توسط دوست داشتن مادرانه برای انسان و حیوان و شادی و غم و لذت و درد و زجر و خوشبختی و علاقه بین حیوانات در کنار هزاران شرایط ایده آل توسط آب و خاک متولد می گردد. تا ایستادن حیوانات و انسان و توجه به دوست بودنشان با یکدیگر نظارت آب و خاک ادامه می یابد و بعد برای همیشه آنها سیاره ای را که تصور می کنند در امنیت است ترک می کنند. این اقدام در هزاران سیاره و منظومه شمسی و انتقال توانمندی‌های آنها در ۶۶٪‏ درصد از قدرتشان ادامه یافته است . آتش قدرت در مفهوم هر یک درصد از کاهش نیرویش ، هزاران سیاره را به تنها قدرتش یعنی آتش وابسته و با همین اعتیاد و وابستگی مرگ در زجرو عذاب برای ساکنان آن ایجاد کرده است و تا به امروز و کره زمین ادامه یافته است تا آتش قدرت در درون ۲۱٪‏ از ٣٣٪‏ از قدرتش در میزان اندیشه روشن انسان در کره زمین به درخواست و آزمایش هایش ادامه داده و در آرزوی رسیدن انسان به تکامل در انتخاب انسان شاید بتواند به زمانی در نتیجه مورد نظرش برسد به اقدامات و تلاشش ادامه می دهد. .تمام شواهد و عوامل علمی و عقلی ، در کنار تاییدات آتش قدرت اثبات می‌کنند که نیروی متفاوت از آب و خاک که نامش در امروز آتش قدرت است روزی وارد سیاره ای می شود و مرحله به مرحله در سیارات با کوچکتر شدن خورشید و بی توجهی نوعی از انسانها  در آن سیاره به دستوراتش مانند زمانی مشابه امروز و نابودی مشابه مسیر احتمالی کره زمین در درخواست امروزش و انجام ندادن هدف تکامل و با نوعی حماقت و بی توجهی همه موجودات در آن نابود می‌شوند. آتش قدرت روزی با هدفی خاص و آن ایجاد اعتیاد و علاقه برای انسان به آتش را جایگزین تنفرازآتش می کند و بعد از موفقیت خارج می شود. قصد او برای اسارت روح برای کودکانش و روشن کردن اندیشه انسان  و امیدوار بودن به تکامل انسان بعد از سختی ها ، یعنی امروز‌برای سیاره هایی مشابه کره زمین و تکامل نوعی انسان در ان بوده است. رهایی کره زمین و عدم نظارت هیچ قدرتی به آن و شروع اعتیاد به آتش با سوختن چوب توسط حیوانی به نام انسان و شروع آتش پرستی و شادمانی از گرمای حاصل آن و فرار حیوانات از انسان و شروع کم شدن اکسیژن و ورود پدیده جدیدی به نام موجودات ضد طبیعت که شامل میکروب‌های حمله کننده به بدن انسان و حیوانات طبیعی و آفت‌های حمله کننده به گیاهان و حشرات خونخوار و کسافت خوار و بعضی از باکترییهایی  که حتی در نان روح انسان و حیوانات طبیعت را دارند و رشد در چند ثانیه می کنند و با گرمای مصنوعی در تنوری نابود می شوند و می‌آیند و در زجری در کوتاه مدت می روند آغاز و پایان می یابند.