صفحه 79

آگاه باشید کودکان من در اندیشه شما نقش مهم داشته اند و خانه کرده اند و تمام افکار و چند سال باقی مانده زندگی خودتان را به انجام خواسته های این کتاب که با زجر و سختی در ورود من به اندیشه انسانی حاصل شده است اختصاص دهید قطعاً هیچ کدام از شما سیاستمداران در این چند سال باقی مانده از عمرتان هیچ حاصلی از تلاش خودتان در انجام گرفتن این دستورات نخواهید برد و مانند بسیاری از نیکانتان سرنوشت در روح حیوانات و در کشتارگاه در نزدیک محل مرگتان در جذب کالبدی نیازمند به روح وارد خواهید شد و حتی کودکان امروز شما هم احتمال دارد  به سرنوشت شما دچار شوند مگر اینکه سرعتی در آگاهی انسانها داشته باشید و کودکانتان این شانس را خواهند داشت که شاید با برنامه ریزی صحیح بتوانید به دایره مرزهای طبیعت واردشان کنید و بتوانید جزو آن گروه از اسیرانی باشید که اعمال و برنامه ریزی امروز شما جلوگیری از اسارت روح شما در بعد از ورود به جسم حیوانی و خروج از آن در کالبد ضد طبیعت های من را نداشته باشید و در دایره ای که آفرینندگان تان برای شما ایجاد کرده بودند با اندیشه روشن که کودکان من به شما در امروز دادند در هر جایگاهی از انسان و حیوان شدن در تولد های دیگرتان قرار بگیرید در خوشبختی قرار خواهید گرفت. توجه به سیاستمداران : امروز به همه انسان ها ثابت شده است که بهترینهای شما که در حال خواندن این مطالب هستید عاشق وطن و زادگاه خودتان هستید و جان و وجودتان را برای وطن خودتان می دهید و شاید راضی نباشید که انسانی در کشور شما خونی از دماغش به زمین بریزد اما امروز کره زمین به انسان های کره زمینی پرست نیاز دارد ولی آگاهم که این کلمه را تاکنون در هیچ کجا نشنیده اید چون کلمه وطن پرست به این دلیل به وجود آمده که نیاز بوده است در مقابل حملات دشمن احتمالی ، انسان هایی از کشور شما در یک نام و در یک نوع قدردانی در کلمه‌ ای به نام وطن دفاع نمایند امروز به شما و نابودیهای تدریجی در کره زمین اثبات شده است که همه شما ، دشمن مشترکی به نام آتش قدرت دارید اگر این مطالب را ١٠٠ و یا ٢٠٠ سال قبل از ورود به اندیشه انسانی به سیاستمدارانی می گفتم با صدها دلیل به نتیجه نمی رسید اما امروز می بینید و می‌شنوید و آگاه هستید که اگر یک کشتی نفتی و مربوط به آتش های من در مرکز اقیانوسی غرق شود و یا اگر بمب اتمی در گوشه ای از کره زمین روزی با اشتباهی ماجرایی بوجود بیاورد و یا اگر یک انسان در شکل یک تروریست در یک نوع دیوانگی قرار بگیرد و طبیعتی یا انسانهایی را درنوعی نگاه خاص خودش دچار مشکلاتی نماید هر کدام از این ماجراها اگر آلودگیش امروز با شما برخورد نداشته باشد فردا خواهد داشت و در این اقدامات هر نوع مرگ غیر طبیعی یا به شکل بیماری و یا کم شدن اکسیژن یا کم شدن مواد غذایی و یا گرمای غیر طبیعی ، شروعش با موجودات ضد طبیعت و غیر قابل کنترل و نتیجه پایان آن هم درد و عذابهای این جهان و در پیامد و ادامه آن بعد از مرگ ورود روح شما به کالبد همینها خواهد بود شما آگاه هستید یک گالن مواد نفتی که در دسترس هر دیوانه می تواند از هر نقطه ای به سادگی قراربگیرد ومی تواند درخت ها و خاک ها و آبها را به شکلی آلوده سازد که اگر هر نوع قدرتی شوید و به زیر زمین بروید نمی‌توانید این آلودگی را که باعث آن یک انسان متولد شده و بد تربیت شده می باشد جبران نمایید و این آلودگی به شکلی گسترده می شود که مرحله به مرحله وطن پرستی و حتی جهان وطنی نمی‌شناسد لحظاتی از آن میزان اندیشه روشن که بیشتر از یک انسان عادی دارا هستید به تفکر این موضوع بپردازید که اگر اتشی که شما تا به قبل از این کتاب نامش را کشف آتش گذاشته بودید نبود و نمی آمد و آگاهی و کنترل نسبی به آن نداشتید امروز نامی به نام جهنم در مذاهب و یا وسیله ای و دلیلی برای مرزها و جنگیدن و همچنین رشد غیر عادی جمعیت و موجودات ضد طبیعت که همه آنها با تأثیر آتش کشف شده و یا حمله آتش  به کره زمین بوجود آمده اند ایجاد نمی شدند و ترسی برای انسان هم بعد از مرگ نبود و حتی هیچ دلیلی در رودررویی انسان و حیوان را ایجاد نمی کرد چون زمین برای هر نوع حیوانی غذایی و رفاهی در حرکت می داد و انسان هم وسیله ای که بتواند تیغه های برش و اتش را برای تولید گوشت به بهره‌برداری برساند نداشت .آگاهم که بسیار برایتان سخت است که کره زمین در قبل از آتش ترسیم کنید و بهترین تصویرسازان جهان  آنچه که ساخته اند از ترسیمی از وحشی شدن انسان و حیوان ، در بعد از حمله آتش می باشد امروز کره زمین نیازمند انسانهایی با تفکر مشترک برای نگهبانی و دلسوزی و مراقبت و دارای شرایط و قدرت بدون مرز کردن کشورها می باشند که خانه انسان بتواند هر کجای کره زمین و در درون جاده های سلامت بخش  در کنار حیوانات باشد تولید کننده و زیبا کننده و منظم کننده و سرسبز کننده طبیعت و دارای جسمی قوی و اندیشه ای آگاه باشند اتش قدرت این را تایید میکند که آغاز تکامل انسان به کمک شما سیاستمداران و کاهش جمعیت کلی در شکل سهمیه بندی یکسان بین همه کشورها و دادن ضایعات طبیعی و کثافت های بدن بدون مواد شیمیایی به خاک ها توسط آشنایی و برنامه ریزی توسط نمایندگان همه کشورها شرایط را برای خروج روشنایی اندیشه به سمت لذت پایدار به تمام  هر آنچه در کره زمین است باز می کند انسان آتش پرست امروز حتی دریغ به دادن کثافتهایی دارد که از بدنش می تواند با کمی برنامه ریزی به خاک بدهد آتش قدرت فقط از انسان می خواهد به منافع خودش توجه کند من که اندیشه خود را به عنوان انسانی از نوع شما و نمونه ای مانند شما به آتش قدرت سپرده ام همه شما هم می توانستیم به جای هم باشیم که در تصادفی روح ما در شکل انسانی در این زمان در کنار هم قرار گرفته است. اگر اتش قدرت می خواهد از نوعی شیطان بودن و ضد آب و خاک بودن به درگاه خالقش برگردد و با ایجاد بهشتی برای انسان می تواند به این خواسته اش عمل نماید باید کمکش کنیم‌ که به کمک عملی و نشان دادن شکل کلی از توانمندی و قدرتش را که در جهت خیر خواهی و بهتر شدن ها و کمک به کل گروه هر چه در کره زمین خواهد بود به خالقش نشان دهد و به انجام عینی و عملی تبدیل نماید ، باید از این فرصت که انتظار آن را نداشتیم و به دنبال دلیل بودیم که چرا این همه نابسامانی متعدد برای دنیایی که در آن زندگی می کنیم وجود دارد ؟  امروز آگاه شدیم که دلیل آن کسب اندیشه امروزمان بود و عاملی که ما را معتاد کرده است شناسایی و دلایلش را آگاه شدیم ، اگر در جهت منافع روحمان که میلیارد ساله است اقدامی نکنیم و عمر و لحظه ای صد ساله را فدای میلیاردها سال در لذت پایدار قرار دهیم , بزرگترین ظلم به خودمان به عنوان نمایندگان آیندگان  ، که خود ما بخشی از انها خواهیم بود انجام داده آیم.