صفحه 77

هر روز صداها و تصویرها و نوشته ها  و مسئولیت داشتن کودک و جنایت‌ها و زندانها و آلودگی‌های هوایی و زمینی و دریایی و موجودات ضد طبیعت و زباله ها و اطلاعات و اخبار از برگشت روح انسان به جهانی زشت تر با انبوهی از جمعیت انسانی و یا جهانی زیباتر در جمعیتی محدودتر و  نظم و زیباییها با بودن و حرکت و پیاده روی در بی نیازی و آزادی در درون طبیعتی گسترده و حیوانات و بی نیاز از هرگونه آتش و اقتصاد می تواند شکل فردای کره زمین باشد. هر چه که می تواند حتی به اندازه یک سر سوزن تاثیردر جلوگیری از تولد انسان در این ٨٨ سال آینده بگذارد باید بهره برداری سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و علمی شود. دراختیار گذاشتن همه تجربیات و امکانات کشورها به کشورهای دیگر ، با توجه به تاثیرات اعمال یکدیگر در کاهش جمعیت همه و همه می تواند به بزرگترین تکامل سیاره ای و کره زمینی و بی مرزی کره زمینیان در روی زمین کمکی بسیار بزرگ نماید  برای مثال اگر کشوری دارای یک میلیارد نفر درامروز می باشد دهمین ساله این طرح با مرگ هایی که به شکل طبیعی جمعیت را کاهش میدهد و جلو گیری ها به رقم زیر ٩٠٠میلیون نفر خواهد رسید و کشورهای دیگر هم به نوعی برابری و نظارت و هماهنگی با تمام کشورها و در بازرسی و کنترلی از مجموعه ای از نمایندگان و سیاستمداران در سازمان ملل بر توافقی مشترک ، سود و منافع آن را در ٨٨ سال اول کره زمین با داشتن تعدادی کمتر از ٧٠٠ میلیون نفر انسان و مقدار زیادی حیوانات آزاد و در امنیت ، انسان امروز در کالبدی و لباسی دیگر و در خاموشی احتمالی اندیشه اما در امنیت و آزادی مشاهده خواهد کرد. هنر انسان در بعد از توجه به این کتاب نداشتن کودک خواهد بود و مسولیت این دشمنی با کره زمینیان را به بی هنران خودپرست سپردن خواهد بود. متولد کنندگان کودک اگر تخریب کودک‌شان در سن ٣٠ و ۴٠ و بالاتر را ببیند و بدانند که کودک آنان در روزی محتاج به خوردن گوشت آنان در کالبد بعدی پدر و مادر امروزش خواهد شد و به این آگاه شوند که روح حیوانی را از طبیعت جدا کردند و به ژن و تخمک خودشان ، برای تولدی وارد کردند ،  در جنایت امروزشان که به نابودی دهها هزار موجود زنده با متولد کردن انسانی اتفاق می افتاد دست نخواهند زد….. اگر زمان را انسان امروز نابود نماید ، اکثر انسانهای امروز روحشان به کشتارگاه و بعد به یک ضد طبیعت وارد می شود و بعد باید در روزی که انسان اگر به تکامل برسد از زندان ضد طبیعت ها و بعد از زجر و عذاب تا آن زمان در کالبدی دیگر و از زندان آتش قدرت و اصارت روح نجات طولانی مدت یابند. هر چقدر مفهوم مطالب را بیشتر پی ببرید و از مراحل کاهش جمعیت و درخواست آتش قدرت سریعتر به آگاهی برسید امکان بیشتر خواهید داشت که روحتان وارد کشتارگاه با بیش از جذب ٧٠٪‏ جذب روح و ضد طبیعت ها جلوگیری احتمالی شود. این همان نکته است که باید آب را به زمین گذاشت و مصمم و جدی و در سرعت انسانها را با خواست آتش قدرت در این کتاب آشنا کرد . این تصمیم گیری متفاوت بر مبنای آرای جهانی و آگاهی و در دانایی و فداکاری هایی که آغازش توسط گروهی سیاستمدار اندیشمند در زمانی ایده آل پایه ریزی شده است می تواند آغاز گردد . آنسان در شروع ٨٨ سال دوم و با حداقل ٣٣٪‏ جاده های سلامتی درست شده و شناسایی کودکان و تعلیم دیدن تربیت کننده گان برای تکامل کودک و مقدار بسیار زیاد از باقیمانده امکاناتی که ٩١٪‏ از انسانهای ٨٨ سال اول برایشان به ارث گذاشتند راه جدیدی از تکامل کودک و انسان را برای رسیدن به پایان ٨٨ سال دوم و تربیت تکامل یافته تمام کودکان در پایان ٨٨ سال دوم در حذف آتش و تبدیل ٣٣٪‏ از جاده های سلامتی به ۶٧ ٪‏ در پایان ٨٨ سال دوم ، یعنی در ترسیمی کلی و ساده از ١٧۶سال بعد با اقدامی که می تواندامروز توسط سیاستمداران پایه ریزی شود کره زمین به چه شکل و حالتی تبدیل خواهد شد ؟ ١- جمعیت٧٠٠ میلیون انسانهای متفکر و آگاه در کنار کودکانی که هر روز به خصوصیات خدا شدنشان در روی  کره زمین افزوده می شود زندگی خواهند کرد ٢- هیچ مرزی از هیچ کشوری و هیچ جنگ و کمبود و دادگاه و نیازمندی در کره زمین وجود نخواهد داشت چون امکانات و تجربیات هفت میلیارد انسان که در ٨٨ سال اول امکانات خود را به فقط ٩٪‏ انسان واگذار کرده اند وجود خواهد داشت ٣- وسعت ۶۶٪‏ از کره زمین به طبیعت و حیوانات آزاد و در امنیت و بدون هیچ نوع آلودگی از مواد آتش و تولیدات و با نبودن هیچ کارخانه و هیچ ماشین و هیچ نوع آتشی ( که در ٨٨ سال اول  و دوم پایه گذاری شده است ) زندگی جدید در بی‌نیازی برای انسان و حیوان  آغاز خواهد شد. تمام کثافت ها و آلودگیها و زشتی های آتش مانند تمیز کردن خانه ای که امروز همه و هر چه که اضافه و زباله می باشد در نزدیک در خروجی یعنی در ٣٣٪‏ مناطق شناخته شده در کره زمین جمع می شود این ضایعات همه در ٣٣٪‏ کره زمین در کنترل سیاستمداران و مشخص و معین و برنامه ریزی شده در ١٧۶سال بعد منتقل خواهد شد و آماده برای نابودی نهایی و ایجاد طبیعت گسترده تر میشود. ۴- همه انسانها و حیواناتشان و انسانهای تکامل یافته در پایان ١٧۶سال و در شروع مرحله سوم به زشتیهای باقیمانده از دهها هزار سال در درون آتش زندگی کردن انسان و حیوان و نیاکانی که اندیشه روشن را با این زباله ها و کثافتها به آنها دادند پاک سازی نهایی را آغاز می کنند. داشتن ۶۶٪‏ از زیباییهای بدون آتش همه و همه در ٨٨ سال بعد و بهشت دست ساز ، یعنی تا ٢۶۴ سال بعد در کنار زیبایی هایی که در اختیار دارند و مرتب در حال گسترش آنها هستند به سمت زشت ترین و آلوده ترین و سخت ترین نقاط پر از وسایل و تکنولوژی ها و ماشین آلات و انواع آتشها و زباله هایی که در ٣٣٪‏ از مناطق مشخص در کره زمین و در دروازه خروج نهایی جمع کرده اند و از آن ۶۶٪‏ زیباییهابه آن مناطق منتقل کرده بودند و وجود دارد به نوعی حمله ای زیبا به شکل گسترش مرحله بندی طبیعت آن مناطق را آغاز میکنند ۵- در ١٧۶سالگی انجام این طرح اکسیژن و هوای پاک کره زمین به شکل فشرده کامل مانند یک توپ و یا چرخ ماشینی که کاملا پر باد شده باشد نمی باشد اما از ٣۶٪‏ به افزایشی حدود ۵٢ تا ۵۵٪ اکسیژن‏ رسیده است و انسان در مناطقی۶۶٪‏ از طبیعت و جاده های سلامتی در آن نقاط شاهد زیبایی‌های جدیدی از گلها و محصولات جدید غذایی خواهد بود و اما بو و گاز و موجودات ضد طبیعت هنوز در ٣٣٪‏ و تاثیر گذاری بر ۶٧٪‏ از کره زمین وجود دارند و هنوز ساختن بهشت دست ساز توسط انسان و حیوانات پایان پیدا نکرده است و باید روح ما شاهد آماده شدن طبیعت برای دگرگونی جدیدی در کره زمین باشد که آن دگرگونی در٢۶۴ سال بعد در زمانی که ٣٣٪‏ دیگر کره زمین به طبیعت تبدیل گردید و سطح اکسیژن و فشردگی آن به ٨٠ تا ٨۵ ٪‏ خواهد رسید و انسان شاهد گونه ها و پرندگان و حیواناتی زیبا و حیرت انگیز خواهد بود که فقط در این مقدار حجم فشردگی اکسیژن و هوای پاک بوجود خواهند آمد و بعد از ٢۶۴سال آینده و زمانی که انسانها و طبیعت و حیوانات در هم آمیخته شدند و در نظارت سیاستمداران که خودشان معتقد و پیرو و در کنار خداوندان کوچک در تلاش و اما در دقت و مراقبت از آنها قرار داشتند در تلاشی که انسان و حیوان در تمام کره زمین انجام خواهد داد و هر روز فشار بیشتری از حجمی از اکسیژن را توسط آب و نهال و گیاهان در نظم به زمین و جاده های سلامتی خواهد داد و زمانی که کره زمین در احیا شدن و به ایده آل رسید و تلمبه و تلاش برای پر کردن توپ خالی شده ای از اکسیژن پاک و طبیعت گسترده ای به نام کره زمین به ١٠٠٪  اکسیژن‏ رسید و در حال تجاوز کردن از این مقدار ایده آل بود انسان و حیواناتش شاهد عظیم‌ترین و باشکوه ترین زمان در میلیاردها سال و میلیاردها سیاره بزرگ و کوچک خواهند بود همه موجودات ضد طبیعت روحشان آزاد خواهند شد و حیوانات و انسانهای کره زمین در شکل و نقشی کاملا متفاوت و اما با همان روحی که کالبدها را از ضد طبیعت ها به هماهنگ با طبیعت دگرگون کرده بودند در قدرتی به میزان ٨٨٪‏ (با کسر ١٢٪‏ از قدرت آتش که فقط ٢١٪‏ تا ٢٢٪‏ را از روشنایی اندیشه به انسان داده است) ، که مربوط به آب و خاک و آتش بوده است ، هر کدام در لذتی پایدار از سیاره ای به خودشان و در عبور از خودشان به خالق ، آب و خاک و آتش ، که دیگر در پختگی انسان و به کمک آتش قدرت و فرزندانش به تکامل رسیده بودند به توجه و در شکلی حیرت انگیز خالق آنها در دادن هدیه ای به نام لذت پایدار توسط خالقی که امروز مسولیت را به اتش قدرت برای یاد دادن عاشقی ، به جای خاموشی اندیشه و خودپرستی های محدود و یا پرستش های نامحدود به دگرگونی به فداکاری و تشخیص زیبایی مسیر به جای سریع رسیدن به هدف یاد داده بود ، انتقال لذت و شکوهی جدید را خواهیم دید. باید چند ساعتی در محیطی طبیعی در کنار رودخانه تفکر عمیق نمایید و به ارزش‌های متفاوت هر آنچه در این کتاب اتش قدرت از انسان خواسته است اندیشه کنید و خواهید فهمید که امروز چه ظلم گسترده‌ای در کره زمین در حال وقوع و خطری بزرگ در کمین فرصت محدود انسان می باشد و ادامه راه فعلی آنسان وحشتناک و غیر قابل کنترل و با تجربه ای گسترده از آتش قدرت مشابه تعداد زیادی از سیارات وغیر قابل درک برای انسان آینده ای که افسوس خواهد خورد و هیچ راهی نخواهد داشت در حال وقوع می باشد..