صفحه 77

هر روز صداها و تصویرها و نوشته ها  و هر چه که  درامکانات دارید و با هر سختی و مسئولیت و داشتن کودک و مشکلات آن و جنایت‌ها و زندانها و آلودگی‌های هوایی و زمینی و دریایی و موجودات ضد طبیعت و زباله ها و ترسیم کاهش جمعیت  و فیلم‌های متعدد از برگشت روح انسان به جهانی زشت تر با انبوهی از جمعیت و یا جهانی زیباتر در جمعیتی کمتر و روزگار نظم و زیباییها با بودن و حرکت و پیاده روی در بی نیازی و آزادی در کنار حیوانات و هر چه که می تواند حتی به اندازه یک سر سوزن تاثیردر جلوگیری از تولد انسان در این ٨٨ سال آینده بگذارد و در اختیار گذاشتن همه امکانات کشورها به کشورهای دیگر ، با توجه به تاثیرات اعمال یکدیگر بر دیگری ، همه و همه می تواند به بزرگترین تکامل سیاره ای و کره زمینی کمکی بسیار بزرگ نماید  برای مثال اگر کشور چین دارای یک میلیارد نفر درامروز می باشد دهمین ساله این طرح با مرگ هایی که به شکل طبیعی جمعیت را کاهش میدهد به رقم زیر ٩٠٠میلیون نفر رسیده باشد و کشورهای دیگر هم به نوعی برابری و نظارت و هماهنگی با تمام کشورها و در بازرسی و کنترلی از مجموعه ای از نمایندگان و سیاستمداران در سازمان ملل بر توافقی مشترک ، سود و منافع آن را در ٨٨ سال اول کره زمین با داشتن تعدادی کمتر از ٧٠٠ میلیون نفر انسان و مقدار زیادی حیوانات آزاد و در امنیت ، خودتان در کالبدی دیگر مشاهده خواهید کرد که همه آنها آگاه و در دانایی از مقایسه و فداکاری هایی که آغازش توسط گروهی سیاستمداران اندیشمند در زمانی ایده آل پایه ریزی گردید . آنسان در شروع ٨٨ سال دوم و با حداقل ٣٣٪‏ جاده های سلامتی درست شده و شناسایی کودکان و تعلیم دیدن تربیت کننده گان برای تکامل کودک و مقدار بسیار زیاد از باقیمانده امکاناتی که ٩١٪‏ از انسانهای ٨٨ سال قبل برایشان به ارث گذاشتند راه جدیدی از تکامل کودک و انسان را برای رسیدن به پایان ٨٨ سال بعد و تربیت تکامل یافته تمام کودکان در پایان ٨٨ سال دوم در حذف آتش و تبدیل ٣٣٪‏ از جاده های سلامتی به ۶٧ ٪‏ در پایان ٨٨ سال دوم ، یعنی در ترسیمی کلی و ساده از ١٧۶سال بعد با اقدامی که می تواند از امروز توسط سیاستمداران پایه ریزی شود کره زمین به چه شکل و حالتی تبدیل خواهد شد ؟ ١- ٧٠٠ میلیون انسانهای متفکر و آگاه در کنار کودکانی که هر روز به خصوصیات خدا شدنشان در روی زمین افزوده می شود زندگی خواهند کرد ٢- هیچ مرزی از هیچ کشوری و هیچ جنگ و کمبود و دادگاه و نیازمندی در کره زمین وجود نخواهد داشت ٣- ۶۶٪‏ از کره زمین به طبیعت و حیوانات آزاد و در امنیت و بدون هیچ نوع آلودگی از مواد آتش و تولیدات و با نبودن هیچ کارخانه و هیچ ماشین و هیچ نوع آتشی زندگی خواهد کرد و تمام کثافت ها و آلودگیها و زشتی های آتش مانند تمیز کردن خانه ای که امروز همه و هر چه که اضافه و زباله می باشد در نزدیک در خروجی جمع می شود این ضایعات همه در ٣٣٪‏ کره زمین در کنترل سیاستمداران و مشخص و معین و برنامه ریزی شده در ١٧۶سال بعد منتقل خواهد شد ۴- همه انسانها و حیواناتشان و انسانهای تکامل یافته در پایان ١٧۶سال و در شروع مرحله سوم و داشتن ۶۶٪‏ از زیباییهای بدون آتش همه و همه در ٨٨ سال بعد یعنی تا ٢۶۴ سال بعد در کنار زیبایی هایی که در اختیار دارند و مرتب در حال گسترش آنها هستند به سمت زشت ترین و آلوده ترین و سخت ترین نقاط پر از وسایل و تکنولوژی ها و ماشین آلات و انواع آتشها و زباله هایی که در ٣٣٪‏ از مناطق مشخص در کره زمین و در دروازه خروج نهایی جمع کرده اند و از آن ۶۶٪‏ زیباییهابه آن مناطق منتقل کرده بودند و وجود دارد به نوعی حمله ای زیبا به شکل گسترش مرحله بندی طبیعت آن مناطق را آغاز میکنند ۵- در ١٧۶سالگی انجام این طرح اکسیژن و هوای پاک کره زمین به شکل فشرده کامل مانند یک توپ و یا چرخ ماشینی که کاملا پر باد شده باشد نمی باشد اما از ٣۶٪‏ به افزایشی حدود ۵٢ تا ۵۵٪ اکسیژن‏ رسیده است و انسان در مناطق ۶۶٪‏ از طبیعت و جاده های سلامتی در آن نقاط شاهد زیبایی‌های جدیدی از گلها و محصولات جدید غذایی خواهد بود و شاهد آماده شدن طبیعت برای دگرگونی جدیدی خواهد بود که آن دگرگونی در٢۶۴ سال بعد در زمانی که ٣٣٪‏ دیگر کره زمین به طبیعت تبدیل گردید و سطح اکسیژن و فشردگی آن به ٨٠ تا ٨۵ ٪‏ خواهد رسید و انسان شاهد گونه ها و پرندگان و حیواناتی زیبا و حیرت انگیز خواهد بود که فقط در این مقدار حجم فشردگی اکسیژن و هوای پاک بوجود خواهند آمد و بعد از ٢۶۴سال آینده و زمانی که انسانها و طبیعت و حیوانات در هم آمیخته شدند و در نظارت سیاستمداران که خودشان معتقد و پیرو و در کنار خداوندان کوچک در تلاش و اما در دقت و مراقبت از آنها قرار داشتند در تلاشی که انسان و حیوان در تمام کره زمین انجام خواهد داد و هر روز فشار بیشتری از حجمی از اکسیژن را توسط آب و نهال و گیاهان در نظم به زمین خواهد داد و زمانی که کره زمین در احیا شدن و به ایده آل رسید و تلمبه و تلاش برای پر کردن توپ خالی شده ای به نام کره زمین به ١٠٠٪  اکسیژن‏ رسید و در حال تجاوز کردن از این مقدار ایده آل بود انسان و حیواناتش شاهد عظیم‌ترین و باشکوه ترین زمان در میلیاردها سال و میلیاردها سیاره بزرگ و کوچک خواهند بود همه موجودات ضد طبیعت روحشان آزاد خواهند شد و حیوانات و انسانهای کره زمین در شکل و نقشی کاملا متفاوت و اما با همان روحی که هزاران کالبد را دگرگون کرده بودند در قدرتی به میزان ٨٨٪‏ ، که مربوط به آب و خاک و آتش بوده است ، هر کدام در لذتی پایدار از سیاره ای به خودشان و در عبور از خودشان به خالق ، آب و خاک و آتش ، که دیگر خالق خود آنها هم خواهد بود انتقال لذت و شکوهی جدید را خواهند دید باید چند ساعتی در محیطی طبیعی در کنار رودخانه تفکر عمیق نمایید و به ارزش‌های متفاوت هر آنچه در این کتاب اتش قدرت از انسان خواسته است اندیشه کنید و خواهید فهمید که امروز چه ظلم گسترده‌ای در کره زمین در حال وقوع می باشد و ادامه راه فعلی آنسان وحشتناک و غیر قابل کنترل و با تجربه ای گسترده از آتش قدرت مشابه تعداد زیادی از سیارات وغیر قابل درک برای انسان خواهد بود