صفحه 54

آب فرشته و خاک قدرت بخشی از زیبایی‌های خالق هستی می باشند و باید آگاه باشیم هر نوع انسان و یا حیوانی اعمالی را انجام میدهد که خودش در آن قرار گرفته و در حال انجام آن است  ، هیچ موجودی را نمی شناسید که عمل خارج از آنچه که خودش در آن است و یا تربیت شده است انجام دهد و این شامل آفریننده های کره زمین هم می‌باشد همانطور که از تاریکی‌ها ، نوعی روشنایی در شکل منظومه ای توسط خالق من آفرینش اولیه میشود که در آن آفرینش هیچ نقشی از آب و خاک و آتش وجود ندارد و مانند آن است که باید نهالی و درختی کاشته شود تا پرنده ای بر روی آن لانه ای بسازد و محصولی از آن بوجود بیاید که امروز به اعتقاد آتش قدرت به پختگی و ایده آلی برای لذت بردن رسیده است که در زمان کاشت نهال و درخت توسط خالق من ، مسئولیت ابتدایی به آب و خاک و بعد از آن به آتش داده می شود خلقت آنها و به وجود آوردن مونث و مذکر و نر و ماده و احساس نزدیک شدن دو انسان یا دو حیوان به یکدیگر و ترکیب شدن و ادغام آنها و تولید مثل و هر چه که پیرامونتان می بینید و می شناسید و البته اگر بتوانید تفاوتهایشان را تفکیک نمایید و نوع علاقه و دوست داشتن های آنان را در درون اعمالی که در طبیعت انجام دادند می توانید از اعمالشان شناسایی کنید و دلایل دیگری که زوج بودن متولد کننده گان طبیعت را به یقین تبدیل می کند ١- زمین و طبیعت وانسان و حیوان کامل نیستند که نظارت کاملترین را برای خودشان داشته باشند هیچ نوع موجوداتی  تاکنون کره زمین نداشته است که کاملترین باشند و البته اگر هم وجود داشت با یک درصد خطا و اشتباه و حتی در ٩٩ درصد هم اگر به شکل ایده آل می شد باید در امتحان تکامل و آتش قدرت در نمره ١٠٠ و بدون غلط می رسید و به همین دلیل ٩١٪‏ کاهش جمعیت اولین و مهمترین اقدام برای تکامل است و باز به همین دلیل است که سیاره ای تاکنون به تکامل و به توجه خالق نرسیده است و من به عنوان تنها ناظر بر شما کره زمینیان میگویم و می خواهم که به دنبال نمره ١٠٠ و ١٠٠٪‏ شدن ایده آل  و در قاطعیت و با تلاش در تمام خواسته های من بروید اگر به نمره ١٠٠ نرسیدید ، در حداقل و در بعد از آن برای کره زمین شما عمر طولانی تر در سلامتی و خوشبختی بیشتر و انسانها و حیوانات هماهنگ تری اما در نابودی قطعی وجود خواهد داشت اما باید هدف را در نهایت تلاش و نمره ١٠٠ قرار دهید تلاش گسترده نمایید و سدهایی که جلوی رویتان است یکی پس از دیگری با برنامه ریزی و شناخت هدف نابود نمایید این اقدام به چند نسل خواهد رسید و اگر هم به نمره ١٠٠ در قبولی نرسیدید ضرر نکرده اید  در زجر و عذاب کمتری دگرگونی در نابودی سیاره ای و زندگی در سیاره ای دیگر را خواهید داشت توجه به متفاوت بودن آب و خاک و اما هماهنگی کامل با یکدیگر و ناهماهنگی آتش و تفاوت این قدرت با آنها و دایره ای به شکل زن حامله ای که در درون آن طبیعت و زیباییها به بیرون می آید و انجام اقدامی مشابه بقیه حیوانات یعنی متولد کردن و در کمی در توانایی کودک را رساندن و رها کردن و به خصوص در قبل از حمله آتش و مشابه بودن انسان و حیوان و رها کردن پدر و مادر و دیگر هیچ نوع نظارتی نداشتن ، همه نوع امکاناتی را برای اتش قدرت آشکار می کند که آنقدر نواقص و درندگی و تبعیض در آن می توان ملاحظه کرد که آتش قدرت می تواند در این گستردگی فضای جدیدی برای خود باز نماید.آتشهای من ، عاشق ، قدرت مانند شما انسان ها هستند زمانی که من علاقه در اولین کودک انسان به آتش پدید آوردم کودک من یعنی اولین آتشی که در کره زمین با اصطکاک شکل گرفت  یک کرم خاکی را عمرش را به پایان رساند و اولین و کوچکترین اسارت درکالبد موجودی ضد طبیعت که برای من آن آتش به وجود آورده بود توانست از بازی با روح آن کرم خاکی و لذتی که از سوختن او برای اولین آتش کوچک به وجود آمد اولین زندگی و اولین زنده ماندن در شکل اولین روح در میکروب شدن و در درون شعله های آتش شکل بگیرد و اولین تغذیه آتش من به وجود بیاید و در روشن و خاموش کردن های بیشتر و بیشتر و دگرگونی های دیگری که به وجود آمد اولین نوع حیوان و بعد اولین انسان هم در درگیری و برخورد با آتش عمرشان به پایان برسد به همین ترتیب سرگرمی و غذاهای جدیدی که در هر مرحله می‌توانستند در کالبدی ضد طبیعت زندگی کنند و بعد از مبارزه ای بین ضد طبیعت وطبیعتیها و کشته شدن موجودات خوب طبیعت در هر مرحله غذایی از این مرگ ها و نوعی سرگرمی برای آتش های من به وجود آمد دقیقا به همان شکل شما انسان ها در شکل شکارچی که حیوانی را جانش را می گیرید و یا با دستگاه برشی بدن یک حیوان را از سرش جدا می‌کنید و می‌خواهید به بدن بی نیازتان منتقل نمایید و یا سرگرمی هایی که برای دوران فراغت خودتان به وجود می آورید آتش‌های من هم که تنها موجودات و فرزندان من می باشند نیازمند دریافت این انرژی و این نوع سرگرمی برای زنده ماندن میباشند زندگی و مرگ کودکانم را سالیان سال است به شما سپرده ام شما آنها را روشن می‌کنید و خاموش می کنید سالها است که شما و کودکان من در کنار یکدیگر هستید گرم و سرد میکنید و آنها از شما لذت می برند و شما با آنها گاهی سرگرم هستید و گاهی در زجر و عذاب و امروز هم در مورد شما انسانها و هم فرزندان خودم فقط در شکل یک عادت غلط برای نوعی زندگی در بیهوده بودنها قرار گرفته اید و می توانید با ترکیب و ادغام با یکدیگر به هدف کامل شدن دست یابید یعنی شما انسان ها با تنوع و دسترسی و شناختی که از نقاط مختلف کره زمین پیدا کرده اید می توانید با اندیشه روشن که به شما داده ام هزاران نوع میوه و گیاه و انواع تنقلات را که از صبح تا شب اگر بخواهید هر کدام را فقط یک بار در دهانتان بگذارید نمی توانید یک درصد آنها را به غذایی در بدنتان منتقل نمایید کشتار حیوانات و خوردن خون آنها و تبدیل روح آنها ، که روزی روح یکایک شما بودند وخواهند بود را کنار بگذارید اگر نمی توانید خودتان این اقدام را انجام دهید کودکانتان را به آن تشویق و معتاد نکنید همچنین کودکان من که هر کدام از آنها می توانند در اندیشه یک انسان و در تکامل گسترده‌تر و بعد از انسان در اندیشه روشن هر حیوان یک روشنایی جدید ایجاد کنند و از تمام هر آنچه انسان و حیوان در تکامل لذت می‌برند آنها هم لذت ببرند امروز دیگر هم فرزندان من و هم فرزندان آب و خاک هیچ کدام دلیلی برای درگیری و جنگ و ایجاد روشنایی اندیشه و نیازمندی ندارند و فقط باید با انجام خواسته های من ، شروع به ایجاد زیباییها نمایید. اگر من آتش قدرت بتوانم در نظم و انضباط جدیدی با انتخاب و اشتیاق انسان در تکامل به خالق رسیدن را بوجود بیاورم دیگر هیچ وقت درون زمین به استفراغ و تهوع و بالا آوردن مواد مذاب به سطح زمین و بخار شدن کلیه آبها و موجودات ضد طبیعت که حاصل روح غیر عادی کشته شدن انسان و حیوان می باشد نخواهد بود و با سرد شدن خورشید کره زمین هم مانند مریخ به نقطه ای سرد و بدون حیات تبدیل نمی‌گردد و حیات در کره زمین آنقدر ادامه پیدا می کند تا خالق متوجه این دگرگونی توسط انسان و آتش قدرت شود و بعد تصمیم برای هدیه ای به وسعت قدرتمندی بیشتر ونمایندگی هر انسان برای هدایت سیاره هایی برای میلیاردها انسان و حیوان بعد از تکامل در انتقال در قدرت و لذتی  جدید و پایدار مانند من و آب و خاک خواهد داد.