صفحه اصلی

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42  43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58  59   60   61   62  63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82 83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97

نظریات جمع آوری کننده مطالب نویسنده و آتش قدرت

سوال و جواب 

info@ourchoice.co

این کتاب را به شکل زیر در توجه و بررسی قرار دهید.
١- مطالب کتاب را با دقت و خارج از علاقه و اعتیادتان به اتش مصنوعی یا آنچه به نام کشف آتش می شناسید و به دلیل روشنایی اندیشه و آگاهی و تسلط به آینده و گذشته و  کنترل نسبی علم  به انسان در شکلی خاص تحمیل شده است آشنا می شوید . دلیل به کنترل آتش توسط انسان با برنامه ریزی بود و هدف خاموش کردن آن در زمانی می باشد که انسان به بلوغ انتخاب کلی کره زمینی رسیده باشد . خاموش نکردن و حتی شعله ها را کم و محدود کردن در تداوم و ادامه روشنایی آتش و تولیدات آن می تواند به نابودی تمام کره زمین پایان یابد .
٢- سوال و جواب و دلایل ابتدایی توجه جمع آوری کننده مطالب کتاب را آگاه شوید و منابع اطلاعات او را اگر می خواستید به صورت گفتار روی نظریات نویسنده کلیک کنید و بشنوید . در زمان خواندن کتاب افکار خود را برای جستجو به تردید ورود شیطان یا آتش قدرت ، در مغز و اندیشه انسانی ، آیا صحیح است یا خیر اختصاص ندهید. این را آگاه باشید انسانها در کره زمین از دو شکل حقیقت یابی می کنند یا اعتقادی و یا علمی می فهمند و معتقد می شوند و این کتاب هر دو حالت در نظر گرفته شده است و باید با آنچه که در خود می شناسید آن را تفکیک نمایید .مقداری آگاهی و اطلاعات توسط قدرت آتش از ورود به اولین توجه انسان تاکنون و در طول تاریخ به شکل متوسط به مغز هر انسان انتقال داده شده است که بتواند به علم و محدوده کره زمین آگاه شود. با همین مقدار متوسط که به آگاهی انسان رسیده است در میزانی با روشنایی اندیشه ای که به کنترل گرفتید برای قبول و یامردود شدن در یک امتحان کره زمینی شروع هدف آتش قدرت که در حدی مشخصات شیطان را دارد و ناظر اعمال انسان است تا به نتیجه رسیدن یا نرسیدن از طریق جریانی ساده و کامل و سرنوشت ساز این کتاب را تا پایان آن پیگیری نمایید . تشخیص غلط و درست ، از تمام فراگیری های تاریخی و علمی در برخورد با حال و آینده در این کتاب برای شناخت کافی بودن و نبودن روشنایی اندیشه تمام انسانهای کره زمین هدف ابتدایی می باشد . برنامه ریزی برای ورود انسان به مرحله جدیدی کاملا متفاوت توسط قدرتی متفاوت از تمام آنچه که تاکنون می شناسید به نام آتش قدرت یاشیطان است .این کتاب فقط کمک به جمع اوری و توجه به گم شده ای  در تفکر انسان می کند . مسولیت هر انسان بهترین هماهنگی در یک نقشه و پازل به هم ریخته را تنظیم کردن است .به حقیقت لذت پایدار متفاوتی انسان را آشنا می کند . به انسان یاد آوری می کند که بهشت مجانی حتی برای پیامبران هم وجود ندارد و بهشت ساختنی و از شروع ٢٠٢٠ اغازش امکان پذیر می باشد و اما هر سال تا ٨٨ سال دیگر ، می تواند در بی توجهی انسان به پایان وحشتناکی هم تعقیر کند . کره زمینیان را پرستیدن و یا تربیت پرستش فراگیر و پیوسته و تعادل در اعتقاد و پرستش به عنوان هدف  عملی و نهایت رسیدن به حقیقت واقعی ، انسان در یک واحد بودن کره زمین را متوجه انسان می کند و شروع نابودی کره زمین با یک شعله کوچک و از نقطه ای کوچک و توسط یک نفر برای تمام کره زمینیان می تواند بوجود آید و به این علت اولین گام در جهت تکامل در اندیشه آگاهی و کاهش جمعیت سهمیه بندی برای تمام کشورها باید باشد چون هر انسان کره زمینی در پیوستگی و یک واحد بودن در اختیار دارد . توجه هر نوع عمل در هر دقیقه و مرحله ای در زندگی به صحیح بودن آن عمل با کره زمین در مطابقت و هماهنگی تا ٨٨ سال یعنی ٢١٠٨ فرصت داده شده است . این موضوع با ٣ مسولیت کلی به سیاستمداران و عالمان مذهبی سپرده شده است ١ – کاهش سهمیه بندی برابر جمعیت در هر کشور ٢ – تصمیم هر عمل انسان از توجه به نیاز کره زمین به آن اعمال ٣ – آماده سازی کره زمین برای کودکان و حیوانات برای تربیتی متفاوت در ٨٨ سال یا زودتر توسط تمام انسانهای کره زمین مورد نظر و دستور آتش قدرت یا شیطان است . این کتاب از ورود نیرویی به نام آتش قدرت در اندیشه انسانی ، از همه انسانهای کره زمین می خواهد مطالبی را که می خوانند مهم بدانند چون او ناظر کره زمین و اما قدرت برخورد با آب و خاک را در شکل مستقیم ندارد و در طول تاریخ و بعد از کنترل انسان به اتش فقط یک تاثیر گذار در ورود به اندیشه بعضی از انسانها برای درگیری بیشتر و برخورد عقاید و تلاش برای فهمیدن و آگاهی بیشتر توسط پیامبران برای انتقال گوناگونی تفکر مانند و مشابه کلامهای گوناگون برای انسان بوده است .  شیطان یا آتش قدرت به دلیل متفاوت بودن کامل با طبیعت ، فقط با درد و زجر و شکنجه می تواند در اندیشه انسانی وارد شود و در نوعی مانند انسانی که بخواهد از شعله آتش از طریق جسم ساخته آب و خاک به نتیجه دلخواه خود برسد ، آتش قدرت هم می تواند به ورود و توقف در اندیشه انسانی وارد شود و از مخفی گاههایی که خالقش بوجود آورده توسط اندیشه انسان بیرون بیاید و خواسته هایش را به گوش انسانها برساند . آتش قدرت کودکان و را در اندیشه انسان جا سازی کرده است تا انسان بتواند از طریق انرژی انها تبدیل به شعله آتش و یا تکنولوژی و صنعت و شناخت آینده و گذشته و علم شود.  در توجه به موضوعی غیر علمی اما هماهنگ با عقل برای انسان در بخش غیر علمی در این کتاب به این نیروی متفاوت به شکل عقلانی توجه کنید .مطالب علمی آن که مهمترین آنها دلیل جلوگیری از تولد سهمیه بندی برای هر کشور و حذف تمام آتش مصنوعی بعد از مراحل سه دوره ٨٨ ساله و تربیت تکامل یافته کودک در طبیعت است و موضوع علمی و قطعی برای جلوگیری از نابودی انسان در کره زمین است را بررسی کنید . مطالعه کتاب را در برخورد و اعتقادات پیرامون توجه به کره زمین به عنوان اصلی ترین موضوع  در تمام هر نوع اعمالی که توسط هر انسان انجام می پذیرد بررسی کنید . این نوع  اعتقاد و پرستش از انسان می خواهد که آنچه به آن تاکنون معتقد است بعد از تشخیص صحیح بودن مطالب این کتاب در موازات و کنار اعتقادات  گذشته خود قرار دهد و نتایج هر کدام را در خوشبختی خود و دیگران ، در درون کره زمین بررسی نماید. پرستش کره زمینیان در شکل یک واحد به تمام هر آنچه متعلق به  خانه هر انسان در کره زمین  است با تمام هر چه که در آن مشاهده می کنید به یک انسان و آن شما دقیقا خود شما متعلق و وابسته است و به این دلیل از انسان می خواهد در هر زمان و مکان هر نوع تصمیم گیری که می خواهد انجام دهد ، با منافع تمام هر آنچه در کره زمین است به جز آتش و فرآورده های آتش تصمیم به درست بودن برای انجام یا انجام ندادن آن اعمال برای خود تعیین نماید . فقط طبیعت کره زمین مانند خورشید در مرکز تصمیماتش مورد نظر باشد و تمام آنچه که از اندیشه انسان از آتش عبور کرده است و تاکنون ساخته شده است را جدا از طبیعت بداند . شغل و تربیت کودک  و بهره برداری از آن امکاناتی که در ظاهر آتش به انسان در تمام اشکال می دهد و برخورد با حیوانات ، به این شکل که آنها را از انسان جدا بدانیم با دلایل این کتاب اشتباه قطعی بی توجهی در کره زمین پرستی خواهد بود از مهمترین توجهات نگاه به کره زمین و نیاز هر انسان است خارج از کره زمین پرستی یا افسانه پرستی  که از طریق پرستش و احترام به مذاهب تاکنون بوده است یا توجه محدودپرستی به اطرافمان و تا حد وطن پرستی پایان  انواع پرستش و اعتقادات غلط در دستورآن آتش قدرت است و باید به پایان برسد و کره زمین پرستی جایگزین آنها شود. در مفهوم دقیق کره زمین پرست بودن برای تمام انسانها به معنای تعادل در پرستش است و هرآنچه تاکنون با آن مواجه بودید فقط برخورد عقاید و کلامها ، برای آگاهی بیشتر و پایان کامل خاموشی اندیشه بوده است . در این شرایط امروز کره زمین  همین توجه را که تمام هر آنچه در کره زمین است و شما را که اینگونه ستایشگر و قدر شناس هستید مشاهده می کند تصور نمایید پرستش مشابه همان که خود می کنید در منافع  شخصی و برخورد با نجات کره زمین در ابعاد فیزیکی آن توسط بقیه انسانها توجه نمایید و میلیاردها حیوان و انسان که شما را همانگونه پرستش می کنند که شما هم همانگونه هستید ملاحظه نمایید و قدر شناس خوبی‌های شما هستند در گستردگی ملاحظه کنید. دنیایی در این نوع تربیت را تصور نمایید ، موضوعاتی مانند انتقال روح به کالبد موجودات دیگر را ، اگر نتوانستید کاملا بفهمید و یا  در نزدیکترین به عقل و علم یافت نکردید، بخوانید و در گوشه ای از ذهن خود قرار دهید و فقط بخش هماهنگ با علم و عقل یعنی نیاز به کاهش جمعیت و تربیت کودک و خاموشی آتش مصنوعی را در بررسی قرار دهید. نابودی شناخته شده در شکل مشکلات کره زمینی و راه حل ، از طریق دستورات و یا خواهش‌ها و توجه به کودکانی که باید در آینده در این محدوده یعنی کره زمین زندگی نمایند را ، در شکل نیاز به برنامه ریزی بشناسید . دستورات اتش قدرت آمده است که از دو زاویه هم عقیدتی و هم علم موضوع نیاز توجه به دستوراتش را به انسان بشناساند . البته بهترین حالت توانایی ذهن خلاقی است که بتواند بخش عقیده و علم را با یکدیگر ادغام کند و آگاه شود . البته در یک شکل شناسایی دستورات اتش قدرت سخت می شود چون اعتقاد آتشین و معتاد شده انسان در آموزش و پرورش انسانی به کودک و تربیت انسان منتقل شده است  این است که « ما نباشیم دنیا باشد یا نباشد ، مهم نیست » یا تصور پایان زندگی و مانند کامپیوتری سوخته شده و پایان پیدا کردن از اشتباهات دیگری است که در این کتاب غلط بودن آنها اثبات می شود. تربیت کودک تاکنون نتایج رضایت بخش در هیچ کشوری نداشته است و همان دلیل اصلی است که تمام کره زمینیان با چشمانی بسته به درون زجر و شکنجه منتقل می شوند و اولین ورود روحشان قالبا در جذب نیازمندترین نقطه یعنی کشتارگاه‌ها می باشد . جملات کتاب به دلیل متفاوت بودن تمام مطالب در آن مقداری طولانی تر از جملات معمول و شناخته شده است و نیاز به تفکر عمیق‌تر دارد.
 اگر متقاعد به بهترین راه خوشبختی کره زمینیان در این کتاب شوید و در اعتقاد و گسترش آن هیچ اقدامی انجام ندهید بزرگترین ظلم را به روحتان در کالبدهای مختلف انجام دادید و نهایت چند سال عمرتان را به میلیاردها سال و رسیدن به خاموشی خورشید تعویض کردید .با خاموشی و روشنایی محدود اندیشه در زمان انسان بودن نسبت به میزان حیوانی آن  و نرسیدن به حقیقت آفرینش که در این کتاب به نوعی جمع آوری گم شده خاسته های شما می باشد با دلایل مختلف که ذکر می شود کلمه به کلمه و تکرار مطالب را در این کتاب مهم بدانید . از این فرصت عجیب در کتابی با مطالب ساده نهایت استفاده را نمایید چون دیگر شانسی برای نگاهی دوباره در انسان شدن و برگشت به امروز و این لحظه و توجه به تعیین سرنوشت میلیارد ساله در کتابی اینگونه در فهم و شناختی ساده ، که بتوانید اعتقادات گذشته خود را هم حفظ کنید و هم بتوانید در کنترل و تفکر و انتخاب سرنوشت آینده گان ، که خود شما نقش یک موجود تاثیر گذار را خواهید داشت ، این کتاب و نیازها و وظایف و در نهایت نجات روح شما را میشناساند و هرگز در هیچ زمان دیگر این فرصت بوجود نخواهد آمد که بتوانید با بودن و لذت از آتش و معتاد بودن به آن سرنوشت میلیاردها ساله خود و دیگران را دگرگون نمایید .  
 در این کتاب پی خواهید برد که نام واقعی و صحیح شیطان ، آتش قدرت است و در تمام کتاب سعی شده است با نام آتش قدرت نام گذاری او انجام شود. این نیروی حیرت انگیز و تنها ناظر به کره زمینیان در شکلی خاص ، خوش خواه انسان و موجودات آبی و خاکی است . در صورت انجام گرفتن دستوراتش در این کتاب ، مایل به دگرگونی نامش از شیطان یا آتش قدرت به قدرت اندیشه است . همچنین اثبات رسیدن انسان امروز به پختگی و قدرت اندیشه اش به میزان مورد نیاز برای پیوندی با همه چیز در کره زمین است ، چون کودکان آتش مصنوعی  در انرژی به اندیشمند بودن  ،  در مغز انسان مانند نوعی از جانداری یا نوعی باکتری و موجودی میکروسکوپی یا هر چه نامش را دوست دارید که بگذارید کاملا متفاوت از تمام انرژیها ، نیرویی غیر از انرژی آبی و خاکی برای فعال شدن تفکر انسان می دهند . برخورد اندیشه هر انسان با این کتاب مانند دانستن کشیدن غلط یک سیگار به شکل وابستگی به تولیدات از آتش درآمده و اما معتاد بودن و کشیدن آن است و نیروی آتش در اندیشه شما می خواهد که فرار از توجه به این کتاب کنید ، چون آن بخش تصمیم گیری هر انسان کودکی آلوده به رفاه از طریق گرمای مصنوعی در تمام انسانها شده است . انرژی آتش تاثیراتش مربوط به آن بخش از فعالیتهای فکری می باشد که مرتبط با شناخت گذشته و آینده و ارتباط این دو با مطالب علمی و همچنین لحظه یعنی وجود طبیعت در اصلی ترین و بنیاد و خاموشی اندیشه که روزگاری برای هر حیوان و انسان بنیاد گذاشته شد  و به آینده و گذشته  از طریق اتش کشف شده از مخفی گاه مواد گسترش یافت ، مفهوم می یابد . مجموعه ای که انسان می تواند در درون آن مقدار اندیشه و تفکر تصمیم گیری نهایی را انجام دهد مرتبط با قدرت ساخته شده توسط نیروی خآصی ، یعنی  (آتش قدرت در اندیشه که از ورود آتش بعد از خروج متولد کنندگان کره زمین  شکل گرفت) و سرشت واقعی انسان یعنی آب و خاک است و اتش فقط برای آغاز پخته شدن و یا کامل شدن یکی از موجودات  که انسان در انتقال روح با موجودات دیگر است برنامه ریزی شده است.در مفهومی بسیار دقیقتر زمانی که هر انسان در کره زمین خود را با دستورات اتش قدرت هماهنگ می کند  مانند آن است که دایره ای از گردش روحش به از جسمی به جسمی دیگر از موجودات را نظم و بیمه کرده است  این تاثیر گذاری آتش که از شروع کشف آتش برای انسان پایه ریزی برای امروز انسان شد هیچ ارتباطی با انرژی طبیعت ندارد و تمام هر چه که از طبیعت بدون نقش انسان به شکل آتش می شناسید متفاوت از اتشی است که به انسان برای کنترل و معتاد شدن به شکل آتش مصنوعی به انسان داده شده است . این سوال برای شما مطرح خواهد شد که چرا هدف شیطان یا آتش قدرت فقط انسان بود و حیوانات با این همه تنوع و یا حتی موجودات دیگر از نوع نابود کننده طبیعت در کجا و چرا در بی توجهی قرار دارند ؟ اگر هر موجود که در کره زمین می شناسید در گردش روح به کالبد به کالبد حداقل یک بار انسان شده باشد به یک عدالت و خوشبختی کره زمینی در پیوستگی خواهید رسید.  انسانی روحش به موجودی دیگر وارد شود یا هر موجود هم از حیوانی به انسانی تبدیل شود ، نوعی تاثیر گذاری در همه خواهد داشت و پیوستگی خوشبختی تمام موجودات قابل تکثیر را ، که می توانند به طبیعت آسیب نزنند نشان می دهد و موجودات ضد طبیعت را ، که از طبیعت توسط آتش مصنوعی به طبیعت راه پیدا و کرده اند را شناسایی می کنید و به خطر اینکه خود روح شما در بی توجهی یکی از آنها خواهد شد آگاه می شوید . آتش قدرت از طریق اتش توانست اندیشه خاموش مغز حیوانی که در تاریکی قرار داشت به روشنایی در انسان که روح او در حیوانات در انتقال قرار داشت به میزانی معادل روشنایی در امروز برساند که در موجوداتی رها شده و در دایره ای در گردش ، تاثیر گذاری در رسیدن به اهدافش که می تواند شوم و زجر در زجر هم برای موجودات طبیعت باشد بوجود بیاید . متولد کننده گان کره زمین احساس و فترت و ذات و دی آن آیی به موجوداتشان و یا به شکلی دقیقتر کودکانشان دادند که حتی با روح کودکانشان در بعد از هر مرگ در کره زمین جابه جا و به کالبد و جسم دیگری منتقل می شود اگر دی آن ایه حیوانی را بررسی کنید به حیوانات همان گروه در گذشته های دور با توانایی علمی امروز می رسید چون تشخیص فیزیکی آن است و اگر قدرت به شناخت همان در شکل متفاوتی به نام روح می توانستیم آگاه شویم به دایره ای از گردش روح در نقطه نهایی شروع آفرینش در جابجایی روح می رسیدیم یعنی اگر انسان توانایی ادامه مسیر تکامل جسمی را در تبدیل به نوعی از تکامل در اندیشه پیگیری می کرد به روحی در دورترین نقطه در منظومه شمسی می رسید و یا اگر توانمندی در پی گیری نوع دی آن ای انتقال روح را انسان داشت به صدها هزار انتقال از موجوداتی به موجودات دیگر و به مرکز انفجار بزرگ و شروع تولد منظومه شمسی و اولین سیاره در ورود روح به اولین موجودات میکروسکوپی می‌رسید که روزی از تاریکی‌ها به بیرون آمد و مانند منظومه شمسی با انفجاری در پرتاب و جهشی حیرت انگیز مانند توپهایی طلایی ساختار امروز سیاراتی را در مرکز نقطه ای با خورشیدی بسیار بزرگتر و سیاراتی همه در حال سوختن بوجود آورد که نشان دهنده زندگی روح انسانی که تاکنون به تکامل نرسیده از دورترین سیاره به کره زمین در کنار موجودات دیگر خواهید رسید . در شکلی بسیار ساده تر هر کدام از این سیارات که به تعداد و پختگی رسیدند در یک بی توجهی در یک امتحانی مانند امروز و دستورات اتش قدرت و بی توجهی به کتابی ساده به سوختن در شعله ها آتش مصنوعی با پیوند با شعله خورشید تبدیل و به مانند غذایی سوخته در روی شعله ای در آشپزخانه ای تبدیل شدند و زندگی از همه گرفته شد تا آب فرشته و خاک قدرت آمدند و سیاره ای نزدیکتر به خورشید را ، در کمک به یک تولد جدید به روی سیاره ای سوخته شده باز کردند و بعد از آن سرد شدن و تبدیل به امروز شدنشان در سیارات سرد دورتر از کره زمین باقیمانده امروز همان خانه های متروکه و سرد شده ما می باشد  و به همین دلیل ساده سیاره هایی دورتر از زمین و خورشید را شاهد هستید که روزی گداخته و از انفجاری بوجود آمدند و امروز سرد و خاموش و در ظاهر مانند آن هستند که هیچوقت ساکنانی نداشتند و کره زمین هم برای ونوسیان ممکن است اینگونه در زمانی شود. از این موجودات آبی و خاکی که در یک اسباب کشی حیرت انگیز از سیارات دیگر به کره زمین نقل مکان کردند یکی از آنها در برنامه ریزی توسط آتش قدرت مانند دیگر سیارات  ، انسان شد و آرام آرام و نسل به نسل انرژی اگاهیهایش در کنار انرژی طبیعت قدرتمندتر شد و در آرامش و تولیدات از آتش در آمده توانست نوعی روشنایی به بخشی از مغز خود منتقل نماید.  انرژی کودکان آتش قدرت مانند انرژی لامپی است که اطاقی تاریک را روشن می کند. این نوع انرژی با تمام کشفیاتی که تاکنون انسان به آن دست پیدا کرده است متفاوت است و در نوعی خاص که در این کتاب  متوجه خواهید شد گونه ای انرژی که قرار نبود با انسان و هیچ نوع حیوانی در طبیعت زندگی کند و کودکان آتش قدرت بهترین نام در مورد آنها می باشد با انسان زندگی را آغاز کرد و در طول تاریخ مرحله به مرحله و نسل به نسل تاثیر گذار در باهوش شدن و آگاهی بیشتر و به عمق بیشتری از شناخت پیرامونش رسیدن را در کامل شدن ها سبب شد . کودکان آتش قدرت انرژی اندیشیدن را به انسان آبی و خاکی می دهند . اثبات دریافت انرژی از آتش در فعالیت مغزی انسان ، خاموشی اندیشه در حیوان و انسانهایی است که عقب افتادگی ذهنی و خاموشی اندیشه دارند . گروه حیوانات و انسانهای عقب افتاده به تسلط به علم و آینده و گذشته در هماهنگی و یا برنامه ریزیهای پیچیده نمی توانند مسلط شوند و فقط چشمانشان شعاع توجه آنها می باشد مگر اینکه در تعلیمات و تربیت اندیشه ای قرار بگیرند که آتش آن را در فعالیت و روشنایی  و آگاهی قرار داده است و دقیقا مانند تربیت کودکان ، که در اشکال مختلف از خاموشی کامل اندیشه تا مخترع و دانشمند شدن می توانند متفاوت شوند و به بخش تربیت پذیر ذهن آنان انرژی مصنوعی آنچه به از کشف آتش به انسان داده شده است توسط انسان تربیت شده یا نشده و دارای اندیشه در میزانی روشنایی انتقال تعلیمات و توانمندیها داده میشود . انسان نمی توانست بدون انرژی آتش ، روشنایی و تفکر و آگاهی در اندیشمند شدن داشته باشد. اگر فقط طبیعت بدون شکل گیری آتش و بدون آنکه در چوب درخت امکان سوختن وجود داشته باشد شکل متفاوت از امروز داشت و  ادامه خاموشی اندیشه برای حیوانی که انسان شد پیش نمی آمد انسان هم در کنار حیوانات دیگر همیشه در خاموشی اندیشه و مشابه گاو و اسبی آرام در طبیعت غیر آراسته و بدون آلودگیها و با کره زمینی دارای ١٠٠٪‏ اکسیژن پاک و هزاران پدیده متفاوت از امروز  زندگی مانند صدها هزار سال قبل می کرد. روزی که  آتش او را از حیوان به انسان تبدیل کرد مرحله به مرحله از روی زمین و نابودی درختان و اندیشمند شدن زندگی و پدید آوردن صحراها را به دلیل سوختن چوب درختان آغاز کرد و به امروز  و متفکر شدن تبدیل گردید . امروز آنچنان اندیشه انسان روشن و به آگاهی وبه پختگی رسیده است که دیگر خاموش نمی شود.( می توانید نیروی درون اندیشه انسان را به هر شکلی ترسیم نمایید یک سرطان گسترده شده یا یک باطری شارژ شده یا صبحی روشن یا خانه ای که چراغها در آن روشن شده است ) 
اگر سوال و یا هر نوع ناتوانی برای شناخت دستورات اتش قدرت مواجه شدید باید در تفکر عمیق و از تمام اندیشه دارای ریشه در نسلها و اتفاقات تاریخی و تجربیات  و پیشرفتها و اعمال علمی  که او یعنی آتش قدرت برای انسان روشن کرده است کمک بگیرید . خواسته ها و دستورات آتش قدرت در این کتاب  را آن گروه از سیاستمداران و یا عالمان مذهبی که این کتاب را  مطالعه می کنند بهتر میشناسند چون سرنوشت جسم و روح و روان انسان کره زمینی به قدرت آنها خاسته و یا ناخواسته ، در پذیرش تمام انسانها واگذار شده است ( تفاوت بین یک دانشمند که تمام موضوعات علمی برایش در استدلال بیان می شود با یک سیاستمدار و عالمی مذهبی در این است که هر کدام معتقد به انفجاری بزرگ و پراکندگی گوی‌ها و یا سیاراتی در شکل گاز و مواد آتشفشانی و گرمایی غیر قابل توصیف در شناخت انسانی در بزرگی و وسعت بیشتر خورشید هستند اما دانشمند و محقق در توجه به سرد شدن گوی‌ها و سیارات دیگر سکوت می کند و روزی گرمای آنها را می شناسد و می داند انفجار گرما و بعد سرما در هر کدام مرحله به مرحله بوجود آمده است و چون آگاهی علمی دقیق ندارد سکوت می کند و اما یک عالم یا سیاستمدار گرم بودن و هر کدام طی میلیارد ها سال سوختن و بعد سرد شدن و همچنین کوچک شدن خورشید و تبدیل آن به گرمای امروز و مورد نیاز کره زمین را با دلیل و عقلانی می توانند در شکل نزدیکترین شکل به علم استخراج عقلانی نمایند و از ساده ترین شکل به آن در سادگی آگاه شوند . زیرکی و هوشیاری در شناخت اینکه ، آغاز روشن شدن اندیشه انسان تاکنون مجانی و بی دلیل نبوده است و هدف داشته است را گروه آنان که سرنوشت بخشهای مختلف کره زمین را در کنترل دارند بهتر می شناسند چون سیاستگذاری آنها برای تمام اعمالشان با خواسته ای همراه است و آنها به میزان اندیشه روشن و دلیل تکامل اندیشه و درخواست (آتش قدرت) بسیار ساده تر از انسانهای بدون سیاست و عامه مردم آگاه می شوند و شناخت تأثیر کاهش جمعیت در سهمیه بندی برابر کشورها و تربیت کودک در طبیعت بدون  زندگی  با آتش مصنوعی ساخت انسان و در اصل ساخت اندیشه ای به رهبری و قدرتمندی کودکان آتش به سادگی پی می برند چون زمانی برای پخته شدن انسان در محاسبه با گرمای شعله های آتش و تاثیر آتش در سرنوشت تمام نیاکان ما و آینده گان در روزی و زمانی محاسبه می نمایند . سیاستمداران و عالمان مذهبی ورود به اندیشه انسانها را برای زنده ماندن و زندگی کردن در قدرتمندی در چند سال در روی کره زمین به خوبی یاد گرفتند. محدود بودن  عمر و قدرت و مرگ و تلاش برای زندگی و نداشتن زندگی جاودانه را ، اگر می توانستند شکلی به آن بدهند بهتر می شناسند و به این علت برای تولد بعد خودشان حاضر به سرمایه گذاری برای دستورات اتش قدرت برای کاهش جمعیت و تربیت کودکان در خاسته های دستورات اتش به دلیل هماهنگی با ١٠٠٪‏ منافعشان پیروی و عملی خواهند کرد .
 

توجه : این کتاب را به دلیل کره زمینی بودن مطالعه و بررسی کنید نه به عنوان نوعی انسان مربوط به کشوری که در آن متولد شده اید. در آن به دنبال غلط گیریهای املایی و نویسنده  مربوط به کدام کشور و چه کسی است ؟ نباشید. نویسنده آن را جمع آوری کننده ذهن خودتان که توانسته نقشه ای را به هم اتصال صحیح برای یافتن گنجی نماید بدانید . مهم در این کتاب شخص در تنظیم آن نیست و عقل و میزان فهم و مانند نوعی ترسیم یک نقاشی و ساختن مجسمه ای با تمام تجربیات و اطلاعات علمی و برگرفته  از برخورد آتش و طبیعت حتی در یک بیسواد است . به حقیقت عاشقی (یعنی رساندن شیطان یا آتش قدرت و یا قدرت اندیشه به خالقش توسط انسان ) در تکامل اندیشه که خروج از خواسته های خصوصی و در تعادل و مفهوم نهایی و ایده آل پرستش و خدمت به هر چه در کره زمین است ، نتیجه گیری نهایی در مراحل ورود به بهشت دست ساز و خواسته آتش قدرت است. پایان بزرگترین حماقتهای انسانی و یا شروع جدید خوشبختی انسان و حیوان ( اگر به میزان روشنایی نسبی آتش در اندیشه رسیده باشند ) با دلیل تمام سختیهای انسانی در تاریخ بعد از کنترل به آتش برای ایجاد اندیشه روشن و انتخاب نهایی این زمان برای انسان که به پایان در بسیاری از اعمال به جز تکنولوژی رسیده است آگاه خواهی شد.، زمان را در دگرگون شدن مناسب و در دقت قرار دهید و همه جانبه فکر نمایید . هدف در مرگ و نابودی بخشی از طبیعت و ورود نسلی جدید در هر مرحله از تولد و مرگها  فقط کمی روشنایی یا آگاهی بیشتر مغزی و علمی در طول تکامل تاریخ اندیشمند شدن انسان بعد از آتش مرحله به مرحله  تا رسیدن به امروز بوده است . از خودپرستی و خانواده و جسم پرستی و پرچم و وطن پرستی که همه در کوچک پرستیها می باشد و همچنین افسانه پرستی‌ها که همه از مذاهب و توجه به آسمانها و نوک ارحام و معابد در شکل نشان از خروج از زمین به بالای ابرها بوجود آمده است و بخشی به شکل ٨ آسمان را نشانه گرفته است و بخشی به شکل گنبد و دایره ای شکل گرفته است به 8 دیگری ، که علاقه آتش قدرت یا شیطان است پی خواهید برد . به حقیقت جدیدی ، به نام کره زمینان را پرستیدن در حذف آتش و تولیدات آز آتش مصنوعی خواهید رسید. معنای درست تا این زمان از تمام زیباییها و زشتی های ایجاد شده توسط آنچه به نام کشف آتش و گسترگی علمی شناختید را برای تعیین سرنوشتتان در تولد های آینده خودتان در امروز و در این زمان و امتحان نهایی توسط آتش قدرت خواهید شناخت . پایان تمام این  جدال‌ها در تمام دوران‌ها که هر کدام کمی اندیشه ها را روشنتر کرد می شناسید . دستورات اتش قدرت یا شیطان به عنوان قدرتمندترین و تنها ناظر کنونی انسان ، که توانایی اسارت روح موجودات از طریق اتش مصنوعی ( کشف آتش و یا حمله و اعتیاد انسان به اتش و تکنولوژی و اسارت روح با مرگهای مصنوعی تولیدات از آتش در آمده ) را دارد برایتان آشکار خواهد شد . آتش و قدرتی که توسط انسان پیدا کرده است می تواند روح هر انسان و حیوان را اسیر در ضد طبیعتی کند ، معنای عمیق و متفاوت در توجه به این کتاب را بسیار مهم می کند. مطالب مهم تر قالبا کلی و در تکرار مطالب مطرح شده است ، چون با سرنوشت کره زمینیان مرتبط است و پاسخگوی آن محدوده ای است که  در میزان  اندیشه روشن شده و پدید آمده توسط آتش قدرت یا شیطان از شروع ورودش به طبیعت توسط خالقش که از چوب تا مواد فسیلی و تمام امکانات را در آتش گرفتن ها به او داده است که در علم به نام کشف آتش نامگذاری شده و تمام امکانات آن موجود بود خواهید شناخت و برای تصمیم نهایی در این زمان با حداکثر وزنی که انسانها بر روی کره زمین تحمیل کردند به شکل برنامه ریزی شده برای خاموش شدن جمعیت و اتش مصنوعی به انسان می شناساند. اختیار همان میزان اندیشه روشن شده توسط آتش قدرت تا این زمان برای انسان بوجود آمده است که مانند چشم در میزانی توانایی بتواند در انتخاب و امتحان نهایی که آیا می تواند خوب (در چشم روشن شده با شعله های آتش) ببیند ؟یا خیر ؟ به انسان اثبات می کند که به آن میزان نور مورد نیاز رسیده است و آن میزان نور امروز توسط آتش قدرت و یا شیطان  به انسان کره زمینی در شکل میزان اندیشه ای در این اطاق تاریک که روزی خاموش بود ، منتقل شده است و از طریق علم و عقلی که می تواند خاطرات و آرزوها را بشناسد به انسان داده شده است.  شیطان در این کتاب از انسان می خواهد که به نابودی طبیعت ( اگر نمی تواند خود را دگرگون نماید ) ادامه دهد بله کاملا درست فهمیدید ، به نابودی طبیعت مانند دیروز و امروز ادامه دهد چون آنچه که به هشت میلیارد انسان با قدرتش داده است و اعتیاد به آتش است را می شناسد و چون او (آتش قدرت) هم به اسارت روح انسان و حیوانات در کالبد موجودات خونخوار و ضد طبیعت مانند گذشته ادامه می دهد انسان هم می تواند به نابودی طبیعت ادامه دهد اما کاهش جمعیت برابر و یکسان با میزان ١/١٪‏ در هر سال و در هر کشور در ٨٨ سال بعد و تربیت جدید کودک در ٨٨ سال بعد (خط مرزی او و انسان است) در این زمان به شکلی که او در این کتاب می خواهد انسان اگر با منافعش صحیح شناخت برنامه ریزی در انتخابی آگاهانه و گام به گام انجام دهد. اندیشه روشن هر انسان نویسنده و تصمیم گیر نهایی در پایان بررسی این کتاب است. تصمیم نهایی عقل بدون وابستگی در پایان مطالعه کتاب روحتان را در پیوستگی و تبادل کالبد به کالبد در هر دوره ای ، در متولد شدن و مرگ و نوعی زندگی در چند ثانیه یا ماه و چند ساعت یا چند روز یا چند سال در موجودات متفاوت و نیازمند به روحی که به دنبال جسمی می گردد و روح مانند آهن به آهن ربایی برای کالبد و تولد جانداری از طبیعت یا ضد طبیعت شدن  ( خونخوار یا بیماری ساز یا آفتها و میکروبها که همه روح دارند ) جذب می‌شود. آن گروه از موجودات هماهنگ با طبیعت جذب مجدد به طبیعت و اما در ٩٩٪‏ به کشتارگاههای حیوانات هماهنگ با طبیعت جذب می شوند چون آنها هم به روح برای تولد و نیاز غذایی انسان یعنی کودکان ما وابسته و نیازمند در امروز هستند و اتش گوشت حیوان را خوشمزه برای انسان معتاد شده کرده است در این کتاب باید به آنچه در ورود به بزرگترین پیوند زننده کشورها و انسانهای کره زمین یعنی سازمان مللی که در آن معتقد به ترسیم کره زمینیان به یک پیکر و یک جسم در یک بدن و اعضای متفاوت در آن که معتقد در کلام شدند باید با دستورات اتش قدرت به عمل در کره زمین توسط یکایک انسانها تبدیل شود .  در این کتاب رفت و آمد روح موجودات به یکدیگر تکراری همانند تمام اعمال زندگی انسان و تمام حیوانات بزرگ و کوچک و مانند بیداری در صبحی جدید و از خوابی متفاوت از خواب طبیعی هر روز موجودات است و در ادامه شب قبل و مرگ دیروزمان و درادامه اعمالمان  در جسم موجودی جدید اثبات علمی و عقلی می شود.  تبادل روح به کالبدهای مختلف که تناسخ نامگذاری انسانی شده است اثبات صحیح ترین اعتقاد انسانی با مقداری تفاوت به دلیل دستورات اتش قدرت در شناخت کامل آن است . در ورود روح به موجودات هماهنگ با طبیعت و ضد طبیعت ها را در شکل علمی برای اولین بار خواهید شناخت. در اشکال دیگر اعتقادی به جز دستورات اتش قدرت،  نوعی بی عدالتی در زندگی موجودات در آفرینش را می شناسید و  به این شناخت خواهید رسید که اگر غیر از این که در این کتاب آشنا خواهید شد هر مفهوم دیگر بخواهید جایگزین در خواست‌های آتش قدرت کنید دیوانه بودن هر قدرتی (خدا یا شیطان و یا متولد کننده گان کره زمینیان یعنی آب فرشته و خاک قدرت  ) را که تاثیر گذار در تاریخ دگرگونی انسان و موجودات و آفرینش را داشته است نشان و آدرس اشتباه خواهد بود و سرانجام آن نوع توجه بی عدالتی و نابرابری و درندگی وجود داشته در امروز و به بی دلیل آمدن و رفتن و زنده بودن و نبودن در صورت تفکری به جز این خواهد بود . سادگی‌های پیرامونمان و در نزدیکترین شکل به شناخت انسان  در این کتاب با دلایل منطبق با عقل ، پی به دگرگون کردن هر اعتقادی که دارید ، نتیجه نهایی خواهد بود . اکنون با مشخصات امروز هر انسان و کنترل به اندیشه ای که روزی آتش شروع به پختن آن در طبیعت خام کرد و با اولین اعمال انسان در شروع تسلط به آنچه تا به امروز کشف آتش نام گذاری شده است اما حمله و معتاد کردن ، با دلیل بوده است ، آغاز دگرگونیها روزهایی که  آرام و ارام بوجود آمد و به پخته گی امروز رسیده است  و از هم اکنون و بی توجهی می تواند شروع سوختن غذایی که با زجرها و سختی‌ها و جنگها و آمدن ادیان  و رسیده شدن به امروز و خوشمزه شدن  در خود پرستی کامل رسیده است و در بی‌توجهی می تواند آغاز دیگری که  ناخوشایند باشد تبدیل شود. در این کتاب به موجود زنده بودن آتش در انرژی بخشیدن به روشنایی اندیشه انسان و بودن انرژی آن در شکل کودکانش در داشتن روح و انرژی متفاوت از انسان و ١٠٠٪‏ ناشناخته در اندیشه انسان که می تواند به کمک وجود آبی و خاکی انسان بهشت دست ساز را بوجود بیاورد آشنا خواهید شد. آماده بودن تمام و برنامه ریزی کنترل کننده آن برای زجر و یا تکامل انسان در صورت انتخاب غلط در مسیر جدید اثبات خواهد شد. در شروع ایده آل شدن کامل طبیعت در قبل از غار نشین شدن   و اما در نامنظم بودن و خاموشی اندیشه و در زمان ورود آتش به زندگی انسان به شکل عقلانی پی خواهید برد. به دلیل تولد آتش به کمک و دستور و خواسته در بعد از برنامه ریزی آتش قدرت به عنوان نماینده و کنترل کننده و امتحان نهایی گیرنده در نوعی از قدرت و یا خدا و یا نماینده و یا تایید کننده نهایی و یا هر نامی که دوست دارید که نام گذاری نمایید ،  مهم کلمات نیست و عمل است و اما صحیح آن به تایید خودش آتش قدرت در صحیح ترین معنای انجام اعمالش می باشد، به شناخت جدید خواهید رسید. مردود شدن و یا قبولی در امتحان تا سه مرحله در تقسیم سه دوره در هشتاد و هشت سال  سرنوشت روح و جسم تمام موجودات آبی و خاکی بر روی کره زمین آشکار خواهد شد. تفکیک مسولیت های وظایف تأثیر گذاران در سرنوشت کره زمینیان که متفاوت از خالق و آنچه که به نام خدا می شناسید پی خواهید برد. به چگونه و جواب چرا در مخفی گاههایی در طبیعت خداوندی که خالق تمام فرشتگانش است  برای آتش قدرت یا شیطان و نیرویی که می تواند از طریق اندیشه روشن شده فعال شود موادی در شکل سوختن چوب تا مواد فسیلی گذاشته شده است که آتش مصنوعی و انرژی مورد نیاز دنیای مادی را برای روشنایی اندیشه انسان  روشن و تنظیم کند آشنا خواهید شد . به بی نظمی ذهنتان برای بسیاری از سوالات  به نظم خواهید رسید.  به سیاستمداران کره زمین که نمایندگان خاسته و ناخواسته انسانها و مدیران و مسولیت اصلی را در دستورات اتش قدرت دارند آشنا خواهید شد .به تاثیر مهم افزایش جمعیت در تولد های بعد خودتان در هر موجودی که روح شما در آن جذب می شود آشنا خواهید شد . صبر و نگاه مثبت در شروع توجه  به مطالب کتاب آغاز مهمترین تصمیم گیری گذشتگان و آینده گان ، که خود شما در کالبد یکی از آنها در قبل بودیدو مجددا خواهید بود  پی می برید و اعتقادتان هر چه که باشد دگرگون خواهد شد..با موجودی به نام آتش که آبی و خاکی نیست و تعریفی از شناخت او به موجودات و انسان به جز ترس و دوری و جهنم که نوعی دروغ برای شناخت تفاوت‌ها بود ولی تاثیر در تفکر و روشنایی اندیشه داشته است آشنا می شوید و آتش قدرت که می تواند به بدخواه انسان تبدیل شود و نماینده خالقی برای پختگی و کنترل انسان و رسیدن به تکامل در اندیشه انسان می باشد آشنا خواهید شد. ممکن است هماهنگ کردن افکارتان ، تا رسیدن به دلایل آن نیاز به ترسیم سازی داشته باشد اما با دقت و نگاه بی طرفانه و در سکوت و توجه آرام و عمیق به  نتیجه نهایی حیرت انگیز برای هر انسان خواهد بود. اگر به دنبال عدالت واقعی در آفرینش در انسان بودن امروزتان و دلیل تاریخ تمام زشتیها و بدبختیهای انسان و حیوان هستید و می خواهید با دلیل بی عدالتی امروز و دیروز در کره زمین آشنا شوید و هدف را رسیدن انسان به تکامل همراه با حیواناتی که روح انسان و حیوان در جابجایی با آنها می باشد پی گیری نمایید به هدف آفرینش کره زمین خواهید رسید.این کتاب برای این شناخت آمده است. تکامل در کتاب از انسان امروز در کره زمین تکامل و دگرگونی نمی خواهد و پایه گذاری نوعی تربیت کودکان تا ٨٨ سال آینده را دستور می دهد.انسان با برنامه ریزی به اعتقاد به دستورات این کتاب از نوع کاهش جمعیت تا ٨٨ سال آینده میزان روشنایی اندیشه اش را که می تواند و یا نمی تواند روشنایی مسیر جاده های سلامتی را شناسایی کند آغاز و اثبات و انتخاب می کند. شیطان از مذهب آمده است و مشترکانش با آتش قدرت فقط در اشتراک با آتش و گرمای آن در بخش مصنوعی و فریبکاری و فریبنده بودن اما با دلیل خوش خواهی برای انسان در برنامه ریزی و با هدف قرار دادن کودکانش برای انرژی بخشیدن در اندیشه انسان بوده است که با نقش آن خالقی که آتش و آب و خاک را آفرید در طبیعت آن را در  شکل خاموشی اندیشه به همه موجودات و انسان توسط نمایندگانش داده است اما با دلیل  برای روشن و ایده آل شدن توسط آتش بوده است. اتش قدرت ، نام برگزیده ای برای کنترل کننده فرشته و عاشقی است که تمام اعمالش برای آن خالقی است که هیچ توجهی به موجودات خام و مانند انسان در شکل امروز و دیروز آن ندارد. چون او خوشمزه بودن را در عاشقی یعنی از خوشبختی دیگران به خوشبختی رسیدن توسط هر انسان در پختگی می شناسد . و اعلام رسیدن به این تکامل در اندیشه را آتش قدرت باید به خالقش اعلام نماید همانگونه که آفرینش کننده گان موجودات  آبی و خاکی و متفاوت هستند و زوج و در نام گذاری در نزدیکترین شکل آب فرشته و خاک قدرت نسبت به عملکردشان هستند کودکان آتش هم که متولد از تاریکی‌ها و توسط قطب مثبت و منفی و درنوعی استحکاک و از اندیشه انسان اختراع و اکتشاف شروع پیدایش آنها در کره زمین بوده است و از اندیشیدن انسان برای ثانیه یا سالها متولد میشوند متفاوت از آب و خاک هستند و در قبل به شکل خدایان و در نوعی از تفکیک از یکدیگر و در شناخت افسانه ها قرار داشتند و در ورود مذهب در شکل کلی به مفهوم یک خدا داشتن تعقییر کلی یافتند چون خودپرستی انسان به عنوان برترین و برگزیده ترین فقط می توانست تحمل یک قدرت و یک خدا را برای یک خود پرست و نجات دهنده یعنی انسان بپذیرد.اما کنترل کننده اتش که از سوختن چوب و همان نامگذاری علمی به نام کشف آتش کار خود را با انسان در کره زمین آغاز کرد نام خود را در این کتاب آتش قدرت گذاشته است و دلایل این نامگذاری و بیشترین توجه این نیروی متفاوت که از ورود به اندیشه انسانی به سختی توانسته است به دنیای آبی و خاکی وارد شود و خواسته‌های خود را بفهماند اندیشمند و روشن کردن تفکر انسان را در این کتاب برای اولین بار با دستورات موجودی که از آب و خاک نیست و روشن و آگاه شدن و اندیشمند شدن انسان مدیون او و اعمالش بوده است و تنها ناظر کره زمینیان در امروز است آشنا خواهید شد. چرا تاکنون آشنا نشدید؟  و اکنون باید به یکباره و آن هم در این کتاب جمع آوری شده از نویسنده ای گمنام مشخص و آشنا شوید؟ چون باید در تاریخی که گذرانید به این میزان متوسط اندیشمند شدن می رسیدید و بخصوص سیاستمدارانی که نماینده خواسته و ناخاسته گروههای انسانی متفاوت هستند  هدف و مخاطب بیشتر از عامه مردم برای آتش قدرت در این کتاب می باشند چون سیاستمداران شناسایی بخش قدرت و مجانی نبودنها را و دلیل و منفعت و خودپرستی و در نهایت بزرگی و خودپرستی ها یعنی کشور پرستی را به شکل بزرگترین نوع خودپرستی انسانی به خوبی می شناسند و تسلط و قدرت نظارت چند ساله به آن دارند. (آتش قدرت ) در این کتاب تایید و اثبات می کند که روح همه جانداران از دورترین سیارات در منظومه شمسی مرحله به مرحله و به دلیل مردود شدن در تکامل و دستورات او اکنون و به این لحظه رسیده است. در صورت نرسیدن انسان به تکامل در خواستی آتش قدرت در این کتاب ، می تواند تا خاموشی خورشید و دو سیاره دیگر در کالبد به کالبد و در نهایت به سیاره ای دیگر و نزدیک تر به خورشید سردتر شده و کوچک تر شده نسبت به امروز انتقال و ادامه داشته باشد اما در زجر در زجر در بی توجهی به دستورات اتش قدرت همراه خواهد بود . شروع این اخطار از تاریخ ٢٠٢٠ میلادی لغایت ٢٢٨۴ میلادی ، آخرین فرصت برای کره زمینیان خواهد بود. انسان سه مرحله و در هر مرحله ٨٨ سال فرصت برای انجام دستورات اتش قدرت با هماهنگی با منافع خود را خواهد داشت.  آتش قدرت در این کتاب  با دلایل که همه در منافع تمام کره زمینیان است دستوراتش را صادر می کند. اگر انسانها به کمک سیاستمداران کشورها خواسته های اتش قدرت را عمل نمایند در ادامه دستوراتش و کنترل اعمال انسان از طریق اندیشه دیگر انسانی متفاوت در ٨٨ سال بعد ، انجام گرفتن صحیح دستوراتش را به گوش مردم جهان که باید به ٩٪‏ تعداد نسبت به امروز تبدیل شوند ، خواهد رساند . در غیر اینصورت ، برای همیشه آتش هایش را درهدایت روح انسان و حیوانات به کنترل موجودات ضد طبیعت برای جذب روح کره زمینان سریعتر برنامه ریزی  خواهد کرد. موجودات ضد طبیعت ، کره زمین را در کمتر از  ٣٠٠ سال آینده ، با روح تمام موجودات کنونی در  کنترل کامل و با حذف انسان اندیشمند و مردود شده در  نرسیدن به تکامل در خواستی او (آتش قدرت) به کالبد موجودات ناشناخته و در شروع تکثیر کامل روح حیوانات که انسان هم گونه‌ای از همان روح حیوانات را دارد در زجر و عذاب موجودات آبی و خاکی درکره زمین خواهد سپرد و روح تمام موجودات آبی و خاکی را در کالبد آبی و خاکی ضد طبیعتها در کنترل کودکانش یعنی آتش‌هایی که از اندیشه انسان تولید و انرژی می دهند خواهد سپرد.